Скрыть
4:6
Церковнославянский (рус)
И слы́ша Иевосѳе́й сы́нъ Сау́ль, я́ко у́мре Авени́ръ сы́нъ ни́ровъ въ Хевро́нѣ, и ослабѣ́ша ру́цѣ его́, и вси́ му́жiе Изра́илевы изнемого́ша.
И два́ му́жа старѣ́йшины полко́въ Иевосѳе́а сы́на Сау́ля: и́мя еди́ному Ваана́ и и́мя друго́му риха́въ, сы́нове реммо́на вироѳе́йскаго от­ сыно́въ Венiами́нихъ: я́ко виро́ѳъ вмѣня́шеся въ сынѣ́хъ Венiами́нихъ.
И от­бѣго́ша вироѳе́е въ геѳе́мъ, и бѣ́ша та́мо живу́ще до дне́шняго дне́.
И Ионаѳа́ну сы́ну Сау́лю сы́нъ бѣ́ хро́мъ нога́ма, сы́нъ пяти́ лѣ́тъ: и то́й, егда́ прiи́де воз­вѣще́нiе о Сау́лѣ и Ионаѳа́нѣ сы́нѣ его́ от­ Иезрае́ля, и взя́тъ его́ пѣ́стун­ница его́, и бѣжа́: и бы́сть тща́щейся е́й на от­ше́­ст­вiе, и паде́, и охромѣ́, и́мя же ему́ мемфивосѳе́й.
И по­идо́ста сы́нове реммо́на вироѳе́йскаго, риха́въ и Ваана́, и внидо́ста во вре́мя зно́я дневна́го въ до́мъ Иевосѳе́овъ, и то́й почива́­ше на одрѣ́ въ полу́дне:
и се́, вра́тникъ до́му очища́­ше пшени́цу и воз­дрема́ и спа́­ше, риха́въ же и Ваана́ бра́тiя утаи́в­шася внидо́ста въ до́мъ:
Иевосѳе́й же почива́­ше на одрѣ́ сво­е́мъ въ ло́жницѣ сво­е́й: и би́ста его́, и умертви́ста его́, и отъ­я́ста главу́ его́, и взя́ста главу́ его́, и от­идо́ста путе́мъ и́же на за́падъ всю́ но́щь:
и при­­несо́ста главу́ Иевосѳе́ову къ дави́ду въ Хевро́нъ и рѣ́ста къ царю́: се́, глава́ Иевосѳе́а сы́на Сау́лова врага́ тво­его́, и́же иска́­ше души́ тво­ея́, и даде́ Госпо́дь господи́ну на́­шему царю́ от­мще́нiе враго́въ его́, я́коже де́нь се́й, от­ Сау́ла врага́ тво­его́ и от­ сѣ́мене его́.
И от­вѣща́ дави́дъ риха́ву и Ваанѣ́ бра́ту его́, сыно́мъ реммо́на вироѳе́йскаго, и рече́ и́ма: жи́въ Госпо́дь, и́же изба́ви ду́шу мою́ от­ вся́кiя ско́рби:
и́бо воз­вѣсти́вый мнѣ́, я́ко у́мре Сау́лъ и Ионаѳа́нъ, и то́й бя́ше а́ки благовѣ­ст­ву́яй предо мно́ю, и я́хъ его́ и уби́хъ его́ въ секела́зѣ, ему́же до́лженъ бѣ́хъ да́ти да́ръ:
и ны́нѣ му́жiе лука́вiи уби́ша му́жа пра́ведна въ дому́ его́ на одрѣ́ его́, и ны́нѣ взыщу́ кро́ве его́ от­ руки́ ва́­шея и искореню́ ва́съ от­ земли́.
И заповѣ́да дави́дъ отроко́мъ сво­и́мъ, и уби́ша и́хъ, и от­сѣко́ша ру́цѣ и́хъ и но́зѣ и́хъ, и повѣ́сиша и́хъ надъ исто́чникомъ въ Хевро́нѣ, и главу́ Иевосѳе́ову погребо́ша во гро́бѣ Авени́ра сы́на ни́рова [въ Хевро́нѣ].
Синодальный
И услышал [Иевосфей,] сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился.
У [Иевосфея,] сына Саулова, два было предводителя войска; имя одного – Баана и имя другого – Рихав, сыновья Реммона Беерофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Беероф причислялся к Вениамину.
И убежали Беерофяне в Гиффаим и остались там пришельцами до сего дня.
У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Ионафане из Изрееля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал, и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей.
И пошли сыны Реммона Беерофянина, Рихав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея; а он спал на постели в полдень.
[А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал и уснул] и Рихав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы; и поразили его в живот и убежали.
Когда они вошли в дом, [Иевосфей] лежал на постели своей, в спальной комнате своей; и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынною дорогою всю ночь;
и принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей; ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу [врагу твоему] и потомству его.
И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату его, сыновьям Реммона Беерофянина, и сказал им: жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби!
если того, кто принес мне известие, сказав: «вот, умер Саул, [и Ионафан]», и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду,
то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?
И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и погребли во гробе Авенира, в Хевроне.
Киргизский
Хеброндо Абенердин љлгљнєн укканда, Шабулдун уулу Ишпошеттин ындыны љчтє, бєт Ысрайылдын єрљйє учту.
Шабулдун уулу Ишпошеттин эки аскер башчысы бар эле. Бирљљнєн аты – Баана, экинчисинин аты – Рейхап, алар – Ремондун уулдары, бейроттук Бенжеминдин тукумунан. Анткени Бейрот да Бенжеминге таандык болчу.
Бейроттуктар Гитайимге качып кетишип, ошол жерде келгин болуп жашап калышкан.
Шабулдун уулу Жонатандын аксак баласы бар эле. Изрейелден Шабул менен Жонатан жљнєндљ кабар келгенде, баккан аял аны алып качканда, ал беште болчу. Аял шашып чуркап бара жатканда, бала жыгылып кетип, аксак болуп калган. Анын аты Мепибешет эле.
Бейроттук Ремондун уулдары Рейхап менен Баана кєн ысыган маалда Ишпошеттин єйєнљ келишти. Ал чак тєштљ тљшљгєндљ уктап жаткан.
Рейхап бир тууганы Баана менен буудай алганы келген болуп, єйдєн ичине киришти да, аны ичке сайып, качып кетишти.
Алар єйгљ киришкенде, Ишпошет љзєнєн уктоочу бљлмљсєндљгє тљшљгєндљ жаткан. Алар аны сайып љлтєрєп, башын кесип алышты да, тєнє бою чљл менен жол жєрєштє.
Ишпошеттин башын Дљљткљ, Хебронго алып келишти да, падышага: «Бул – сени љлтєргєсє келген душманыњ Шабулдун уулу Ишпошеттин башы. Эми Тењир менин мырзам падыша єчєн Шабулдан жана анын тукумунан љч алды», – деп айтышты.
Ошондо Дљљт Рейхапка жана анын бир тууганы Баанага, бейроттук Ремондун уулдарына, мындай деди: «Менин жанымды бардык кайгыдан куткарган Тењир тирєє!
Мага “Шабул љлдє” деген кабарды айтып, љзєн жакшы кабарчы эсептеген адамга сыйлык бергендин ордуна аны кармап алып, Сыклакта љлтєргљм.
Эми кєнљљсє жок адамды љз єйєндљ, љз тљшљгєндљ жаткан жеринен љлтєргљн кара санатай кишилерди анын каны єчєн кантип жазалабай коёюн да, кантип жер єстєнљн жок кылбай коёюн?»
Дљљттєн буйругу боюнча кулдары аларды љлтєрєп, буту-колдорун кыя чабышты да, Хеброндогу кљлмљнєн єстєнљ илип коюшту. Ал эми Ишпошеттин башын Абенердин мєрзљсєнљ, Хебронго алып барып коюшту.
И҆ слы́ша і҆евосѳе́й сы́нъ саꙋ́ль, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мре а҆вени́ръ сы́нъ ни́ровъ въ хеврѡ́нѣ, и҆ ѡ҆слабѣ́ша рꙋ́цѣ є҆гѡ̀, и҆ всѝ мꙋ́жїе і҆и҃лєвы и҆знемого́ша.
И҆ два̀ мꙋ̑жа старѣ̑йшины полкѡ́въ і҆евосѳе́а сы́на саꙋ́лѧ: и҆́мѧ є҆ди́номꙋ ваана̀ и҆ и҆́мѧ дрꙋго́мꙋ риха́въ, сы́нове реммѡ́на вирѡѳе́йскагѡ ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ: ꙗ҆́кѡ вирѡ́ѳъ вмѣнѧ́шесѧ въ сынѣ́хъ венїамі́нихъ.
И҆ ѿбѣго́ша вирѡѳе́є въ геѳе́мъ, и҆ бѣ́ша та́мѡ живꙋ́ще до дне́шнѧгѡ днѐ.
И҆ і҆ѡнаѳа́нꙋ сы́нꙋ саꙋ́лю сы́нъ бѣ̀ хро́мъ нога́ма, сы́нъ пѧтѝ лѣ́тъ: и҆ то́й, є҆гда̀ прїи́де возвѣще́нїе ѡ҆ саꙋ́лѣ и҆ і҆ѡнаѳа́нѣ сы́нѣ є҆гѡ̀ ѿ і҆езрае́лѧ, и҆ взѧ́тъ є҆го̀ пѣ́стꙋнница є҆гѡ̀, и҆ бѣжа̀: и҆ бы́сть тща́щейсѧ є҆́й на ѿше́ствїе, и҆ падѐ, и҆ ѡ҆хромѣ̀, и҆́мѧ же є҆мꙋ̀ мемфївосѳе́й.
И҆ поидо́ста сы́нове реммѡ́на вирѡѳе́йскагѡ, риха́въ и҆ ваана̀, и҆ внидо́ста во вре́мѧ зно́ѧ дневна́гѡ въ до́мъ і҆евосѳе́овъ, и҆ то́й почива́ше на ѻ҆дрѣ̀ въ полꙋ́дне:
и҆ сѐ, вра́тникъ до́мꙋ ѡ҆чища́ше пшени́цꙋ и҆ воздрема̀ и҆ спа́ше, риха́въ же и҆ ваана̀ бра́тїѧ ᲂу҆таи̑вшасѧ внидо́ста въ до́мъ:
і҆евосѳе́й же почива́ше на ѻ҆дрѣ̀ свое́мъ въ ло́жницѣ свое́й: и҆ би́ста є҆го̀, и҆ ᲂу҆мертви́ста є҆го̀, и҆ ѿѧ́ста главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ взѧ́ста главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѿидо́ста пꙋте́мъ и҆́же на за́падъ всю̀ но́щь:
и҆ принесо́ста главꙋ̀ і҆евосѳе́овꙋ къ даві́дꙋ въ хеврѡ́нъ и҆ рѣ́ста къ царю̀: сѐ, глава̀ і҆евосѳе́а сы́на саꙋ́лова врага̀ твоегѡ̀, и҆́же и҆ска́ше дꙋшѝ твоеѧ̀, и҆ дадѐ гдⷭ҇ь господи́нꙋ на́шемꙋ царю̀ ѿмще́нїе врагѡ́въ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже де́нь се́й, ѿ саꙋ́ла врага̀ твоегѡ̀ и҆ ѿ сѣ́мене є҆гѡ̀.
И҆ ѿвѣща̀ даві́дъ риха́вꙋ и҆ ваанѣ̀ бра́тꙋ є҆гѡ̀, сынѡ́мъ реммѡ́на вирѡѳе́йскагѡ, и҆ речѐ и҆́ма: жи́въ гдⷭ҇ь, и҆́же и҆зба́ви дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби:
и҆́бо возвѣсти́вый мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мре саꙋ́лъ и҆ і҆ѡнаѳа́нъ, и҆ то́й бѧ́ше а҆́ки благовѣствꙋ́ѧй предо мно́ю, и҆ ꙗ҆́хъ є҆го̀ и҆ ᲂу҆би́хъ є҆го̀ въ секела́зѣ, є҆мꙋ́же до́лженъ бѣ́хъ да́ти да́ръ:
и҆ нн҃ѣ мꙋ́жїе лꙋка́вїи ᲂу҆би́ша мꙋ́жа пра́ведна въ домꙋ̀ є҆гѡ̀ на ѻ҆дрѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ нн҃ѣ взыщꙋ̀ кро́ве є҆гѡ̀ ѿ рꙋкѝ ва́шеѧ и҆ и҆скореню̀ ва́съ ѿ землѝ.
И҆ заповѣ́да даві́дъ ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ, и҆ ᲂу҆би́ша и҆̀хъ, и҆ ѿсѣко́ша рꙋ́цѣ и҆́хъ и҆ но́зѣ и҆́хъ, и҆ повѣ́сиша и҆̀хъ над̾ и҆сто́чникомъ въ хеврѡ́нѣ, и҆ главꙋ̀ і҆евосѳе́овꙋ погребо́ша во гро́бѣ а҆вени́ра сы́на ни́рова (въ хеврѡ́нѣ).
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки