Скрыть
12:19
12:28
12:29
Церковнославянский (рус)
И бысть егда сяде царь въ дому сво­емъ, и Господь унаслѣди его окрестъ от­ всѣхъ враговъ его окрестныхъ,
и рече царь къ наѳану пророку: се, нынѣ азъ живу въ дому кедровѣмъ, кивотъ же Божiй сто­итъ посредѣ скинiи.
И рече наѳанъ къ царю: вся елика суть въ сердцы тво­емъ, иди и твори, яко Господь съ тобою.
И бысть въ нощи той, и бысть слово Господне къ наѳану, глаголя:
иди и рцы рабу мо­ему давиду: сiя глаголетъ Господь: не ты созиждеши мнѣ домъ, еже обитати мнѣ:
яко не обитахъ въ дому, от­ негоже дне изведохъ сыны Израилевы изъ земли Египетскiя до дне сего, но бѣхъ ходя во обиталищи и въ кущи,
во всѣхъ идѣже хождахъ во всемъ Израили: аще глаголя глаголахъ ко единому колѣну Израилеву, емуже заповѣдахъ пасти люди моя Израиля, глаголя: почто не создасте ми дому кедрова?
и нынѣ сiя речеши рабу мо­ему давиду: сице глаголетъ Господь Вседержитель: пояхъ тя от­ пажити овчiя на властелин­ство людемъ мо­имъ Израилю,
и бѣхъ съ тобою во всѣхъ, аможе ходилъ еси, и искоренихъ вся враги твоя от­ лица тво­его, и сотворихъ тя именита по имени великихъ иже на земли,
и положу мѣсто людемъ мо­имъ Израилю, и насажду ихъ, и вселят­ся о себѣ сами, и не попекут­ся ктому: и не при­­ложитъ сынъ неправды обидѣти ихъ, якоже исперва,
и от­ дній въ няже поставихъ судiи въ людехъ мо­ихъ во Израили: и упокою тя от­ всѣхъ врагъ тво­ихъ: и воз­вѣститъ ти Господь, яко созиждеши домъ ему:
и будетъ егда исполнят­ся дніе тво­и, и уснеши со отцы тво­ими, и воз­ставлю сѣмя твое по тебѣ, иже будетъ от­ чрева тво­его, и уготовлю цар­ст­во его:
той созиждетъ домъ имени мо­ему, и управлю престолъ его до вѣка:
азъ буду ему во отца, и той будетъ ми въ сына: и аще прiидетъ неправда его, и обличу его жезломъ мужей и язвами сыновъ человѣческихъ:
милости же мо­ея не от­ставлю от­ него, якоже от­ставихъ от­ тѣхъ, ихже от­ставихъ от­ лица мо­его:
и вѣренъ будетъ домъ его и цар­ст­во его до вѣка предо мною: и престолъ его будетъ исправленъ во вѣкъ.
По всѣмъ словесемъ симъ и по всему видѣнiю сему, тако глагола наѳанъ ко давиду.
И вниде царь давидъ и сѣде предъ Господемъ и рече: кто есмь азъ, Господи мой, Господи? и что домъ мой, яко воз­любилъ мя еси даже до сихъ?
и мала сiя предъ тобою суть, Господи мой, Господи, и глаголалъ еси о домѣ раба тво­его вдалеко: сей же законъ человѣка, Господи мой, Господи:
и что при­­ложитъ давидъ еще глаголати къ тебѣ? и нынѣ ты вѣси раба тво­его, Господи мой, Господи,
и раба тво­его ради сотворилъ еси и по сердцу тво­ему сотворилъ еси все величе­с­т­во сiе, сказати рабу тво­ему,
величiя ради тво­его, Господи мой, Господи: нѣсть бо инъ якоже ты, и нѣсть Бога развѣ тебе во всѣхъ, яже слышахомъ ушима нашима:
и кто якоже людiе тво­и Израиль языкъ инъ на земли? яко настави ихъ Богъ, еже избавити себѣ людій, еже положити тебѣ имя, еже сотворити величiе и просвѣщенiе, еже изринути тебѣ от­ лица людій тво­ихъ, ихже избавилъ еси себѣ от­ Египта, языки и селенiя,
и уготовалъ еси себѣ люди твоя Израиля въ люди до вѣка, и ты, Господи, былъ еси имъ въ Бога:
и нынѣ, Господи мой, Господи, слово, еже глаголалъ еси о рабѣ тво­емъ и о домѣ его, увѣри до вѣка, якоже глаголалъ еси, сотвори:
и нынѣ да воз­величит­ся имя твое до вѣка, глаголя: Господь Вседержитель Богъ надъ Израилемъ, и домъ раба тво­его давида да будетъ исправленъ предъ тобою:
яко ты Господь Вседержитель Богъ Израилевъ, от­верзлъ еси ухо рабу тво­ему, глаголя: домъ созижду тебѣ: сего ради обрѣте рабъ твой сердце свое еже помолитися къ тебѣ молитвою сею:
и нынѣ, Господи мой, Господи, ты еси Богъ, и словеса твоя будутъ истин­на, и глаголалъ еси о рабѣ тво­емъ благая сiя,
и нынѣ начни и благослови домъ раба тво­его, еже быти ему во вѣкъ предъ тобою, яко ты, Господи мой, Господи, глаголалъ еси, и от­ благословенiя тво­его да благословит­ся домъ раба тво­его, еже быти во вѣкъ предъ тобою.
И посла Господь наѳана пророка къ давиду. И вниде къ нему [и рече ему: от­вѣщай ми, царю, нынѣ судъ сей:] и рече ему: два мужа бѣста во единѣмъ градѣ, единъ богатъ, а другій убогъ:
и у богатаго стада бяху и буйволи мнози зѣло,
у убогаго же ничтоже бѣ, но токмо агница едина мала, юже стяжа и снабдѣ, и вскорми ю, и воз­расте съ нимъ и съ сынами его вкупѣ: от­ хлѣба его ядяше и от­ чаши его пiяше, и на лонѣ его почива­ше, и бѣ ему яко дщерь:
и прiиде нѣкто съ пути къ мужу богатому, и не восхотѣ взяти от­ стадъ сво­ихъ и от­ буйволицъ сво­ихъ на сотворенiе обѣда путнику при­­шедшу къ нему: но взя агницу убогаго, и уготова ю на обѣдъ мужу при­­шедшу къ нему.
И разгнѣвася гнѣвомъ зѣло давидъ на мужа [того], и рече давидъ къ наѳану: живъ Господь, яко сынъ смерти есть мужъ сотворивый сiе:
и агницу воз­вратитъ седмерицею за сiе, яко сотворилъ глаголъ сей, и за сiе, яко не пощадѣ.
И рече наѳанъ къ давиду: ты еси мужъ сотворивый сiе: сiя глаголетъ Господь Богъ Израилевъ: азъ есмь помазавый тя въ царя надъ Израилемъ, и азъ есмь избавивый тя от­ руки Сауловы:
и дахъ ти домъ господина тво­его и жены господина тво­его на лоно твое, и дахъ ти домъ Израилевъ и Иудинъ: и аще мало ти есть, при­­ложу тебѣ къ симъ:
и что яко презрѣлъ еси слово Господне, еже сотворити лукавое предъ очима его? урію Хеттеанина убилъ еси мечемъ, и жену его поялъ еси себѣ въ жену, и того убилъ еси мечемъ сыновъ Аммонихъ:
и нынѣ не от­ступитъ мечь от­ дому тво­его до вѣка: зане уничижилъ мя еси и поялъ еси жену уріи Хеттеанина въ жену себѣ:
сiя глаголетъ Господь: се, азъ воз­двигну на тя злая от­ дому тво­его, и воз­му жены твоя предъ очима тво­има и дамъ ближнему тво­ему, и будетъ спати со женами тво­ими предъ солнцемъ симъ:
яко ты сотворилъ еси втайнѣ, азъ же сотворю глаголъ сей предъ всѣмъ Израилемъ и предъ солнцемъ симъ.
И рече давидъ къ наѳану: согрѣшихъ ко Господу. И рече наѳанъ къ давиду: и Господь отъ­я согрѣшенiе твое, не умреши:
обаче яко поощряя изострилъ еси враговъ Господнихъ глаголомъ симъ, и сынъ твой родивыйся тебѣ смертiю умретъ.
И отъиде наѳанъ въ домъ свой. И сокруши Господь дѣтище, еже роди жена уріина давиду, и разболѣся.
И взыска давидъ Бога о дѣтищи, и постися давидъ постомъ, и вниде и водворися, и лежа­ше на земли:
и внидоша къ нему старѣйшины дому его воз­двигнути его от­ земли, и не восхотѣ, и не яде съ ними хлѣба.
И бысть въ день седмый, и умре отроча. И убояшася раби давидовы повѣдати ему, яко умре отроча, рѣша бо: се, егда отроча еще живо бяше, глаголахомъ къ нему, и не послуша гласа на­шего: и како речемъ къ нему, яко умре отроча, и сотворитъ злая?
И разумѣ давидъ, яко отроцы его шепчутъ, и позна давидъ, яко умре отроча. И рече давидъ отрокомъ сво­имъ: умре ли отроча? и рѣша: умре.
И воста давидъ от­ земли, и умыся и помазася, и измѣни ризы своя, и вниде въ домъ Божiй, и поклонися ему, и вниде въ домъ свой, и проси ясти хлѣба, и предложиша ему хлѣбъ, и яде.
И рѣша отроцы его къ нему: что глаголъ сей, егоже сотворилъ еси отрочате ради, яко еще сущу отрочати живу, постил­ся еси и плакалъ и бдѣлъ еси: егда же умре отроча, восталъ, и ялъ еси хлѣбъ, и пилъ еси?
И рече давидъ: егда бѣ отроча еще живо, постихся и плакахъ, яко рѣхъ: кто вѣсть, помилуетъ ли мя Господь и живо будетъ отроча?
нынѣ же умре, почто мнѣ поститися? еда воз­могу воз­вратити е ктому? азъ имамъ ити къ нему, тое же не воз­вратит­ся ко мнѣ.
И утѣши давидъ вирсавію жену свою, и вниде къ ней и спа съ нею, и зача и роди сына, и нарече имя ему соломонъ: и Господь воз­люби его.
И посла рукою наѳана пророка, и нарече имя ему Иеддеди словомъ Господнимъ.
Иоавъ же во­ева въ равваѳѣ сыновъ Аммонихъ и взя градъ цар­ст­ва.
И посла Иоавъ вѣст­ники къ давиду и рече: во­евахъ на равваѳъ и взяхъ градъ водъ:
и нынѣ собери останокъ людій и ополчися на градъ, и прiими его, да не азъ воз­му градъ, и наречет­ся имя мое на немъ.
И собра давидъ вся люди, и пойде въ равваѳъ, и ополчися нань, и взя его:
и взя вѣнецъ молхома царя ихъ съ главы его, талантъ злата вѣсъ его, и от­ каменiя драга, и бѣ на главѣ давидовѣ, и корысть изнесе изъ града многу зѣло:
и люди сущыя въ немъ изведе, и положи на пилы и на трезубы желѣзны и сѣкиры желѣзны, и превожда­ше ихъ сквоз­ѣ пещь плинѳяну. И тако сотвори всѣмъ градомъ сыновъ Аммонихъ. И воз­вратися давидъ и весь Израиль во Иерусалимъ.
Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его,
тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром.
И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою.
Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану:
пойди, скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего обитания,
когда Я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии?
Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли Я хотя слово какому-либо из колен, которому Я назначил пасти народ Мой Израиля: «почему не построите Мне кедрового дома»?
И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля;
и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле.
И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде,
с того времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом.
Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его.
Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки.
Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих;
но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим.
И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки.
Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду.
И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа, и сказал: кто я, Господи [мой], Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил!
И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господи; но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-человечески. Господи мой, Господи!
Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего, Господи мой, Господи!
Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему.
По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами.
И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его Себе в народ и прославить Свое имя и совершить великое и страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел Себе от Египтян, изгнав народы и богов их?
И Ты укрепил за Собою народ Твой, Израиля, как собственный народ, на веки, и Ты, Господи, сделался его Богом.
И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек.
И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили: «Господь Саваоф – Бог над Израилем». И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим.
Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: «устрою тебе дом», то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою молитвою.
Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо!
И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицем Твоим, ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным, [чтоб быть ему пред Тобою] во веки.
И послал Господь Нафана [пророка] к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный;
у богатого было очень много мелкого и крупного скота,
а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь;
и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить [обед] для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему.
Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это;
и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания.
И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек, [который сделал это]. Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула,
и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе еще больше;
зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян;
итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.
Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем;
ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем.
И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь;
но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын.
И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело.
И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись провел ночь, лежа на земле.
И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с ними хлеба.
На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец; ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: «умерло дитя»? Он сделает что-нибудь худое.
И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло.
Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел.
И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было еще живо, ты постился и плакал [и не спал]; а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб [и пил]?
И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо?
А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне.
И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею; и она [зачала и] родила сына, и нарекла ему имя: Соломон. И Господь возлюбил его
и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя: Иедидиа* по слову Господа. //*Возлюбленный Богом.
Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город.
И послал Иоав к Давиду сказать ему: я нападал на Равву и овладел водою города;
теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его; ибо, если я возьму его, то мое имя будет наречено ему.
И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее.
И взял Давид венец царя их с головы его, – а в нем было золота талант и драгоценный камень, – и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много.
А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов