Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 274.] Па́велъ и Силуа́нъ и тимоѳе́й, це́ркви солу́нстѣй, о Бо́зѣ Отцѣ́ на́­шемъ и Го́сподѣ Иису́сѣ Христѣ́:
благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодари́ти до́лжни есмы́ Бо́га всегда́ о ва́съ, бра́тiе, я́коже досто́йно е́сть, я́ко превоз­раста́етъ вѣ́ра ва́ша, и мно́жит­ся любо­́вь еди́наго ко­его́ждо всѣ́хъ ва́съ дру́гъ ко дру́гу:
я́ко самѣ́мъ на́мъ хвали́тися о ва́съ въ це́рквахъ Бо́жiихъ, о терпѣ́нiи ва́­шемъ и вѣ́рѣ во всѣ́хъ гоне́нiихъ ва́шихъ и ско́рбехъ, я́же прiе́млете,
показа́нiе пра́веднаго суда́ Бо́жiя, во е́же сподо́битися ва́мъ ца́р­ст­вiя Бо́жiя, его́же ра́ди и стра́ждете.
А́ще у́бо пра́ведно у Бо́га, воз­да́ти ско́рбь оскорбля́ющымъ ва́съ,
а ва́мъ оскорбля́емымъ от­ра́ду съ на́ми, во от­крове́нiи Го́спода Иису́са съ небесе́, со а́нгелы си́лы сво­ея́,
во огни́ пла́мен­нѣ даю́щаго от­мще́нiе не вѣ́дущымъ Бо́га и не послу́ша­ю­щымъ благовѣ­ст­вова́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́:
и́же му́ку прiи́мутъ, поги́бель вѣ́чную, от­ лица́ Госпо́дня и от­ сла́вы крѣ́пости его́,
егда́ прiи́детъ просла́витися во святы́хъ сво­и́хъ и ди́венъ бы́ти во всѣ́хъ вѣ́ровав­шихъ, [Зач..] я́ко увѣ́рися свидѣ́тел­ст­во на́­ше въ ва́съ, въ де́нь о́нъ.
За сiе́ и мо́лимся всегда́ о ва́съ, да вы́ сподо́битъ зва́нiю Бо́гъ на́шъ и испо́лнитъ вся́ко благоволе́нiе бла́гости и дѣ́ло вѣ́ры въ си́лѣ,
я́ко да просла́вит­ся и́мя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ въ ва́съ, и вы́ въ не́мъ, по благода́ти Бо́га на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
Синодальный
[Зач. 274.] Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе:
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,
так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами
в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете.
Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью,
а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его,
в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,
которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его,
когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству.
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,
да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
პავლე და სილოანე და ტიმოთე ეკლესიასა თესალონიკელთასა ღმრთისა მიერ მამისა ჩუენისა და უფლისა იესუ ქრისტესა:
მადლი თქუენდა და მშჳდობაჲ ღმრთისა მიერ მამისა ჩუენისა და უფლისა იესუ ქრისტესა.
მადლობაჲ გჳღირს ღმრთისა მარადის თქუენთჳს, ძმანო, ვითარცა-იგი ღირს არს, რამეთუ უმეტესად აღორძნდების სარწმუნოებაჲ ეგე თქუენი და განმრავლდების სიყუარული კაცად-კაცადისა თქუენისაჲ ურთიერთარს,
ვიდრეღა ჩუენ თჳთ თქუენთჳს ვიქადეთ ეკლესიათა შინა ღმრთისათა მოთმინებისა მის თქუენისათჳს და სარწმუნოებისა ყოველთა მათ შინა დევნულებათა თქუენთა და ჭირთა, რომელთა თავს-იდებთ
სახედ სიმართლისა, საშჯელისა ღმრთისა, რაჲთა ღირს იქმნეთ თქუენ სასუფეველსა ღმრთისასა, რომლისათჳსცა გევნების.
უკუეთუ სამართალ არს ღმრთისა მიერ მიგებად მაჭირვებელთა თქუენთა ჭირი,
და თქუენ, ჭირვეულთა, ლხინი ჩუენ თანა გამოჩინებასა მას უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესსა ზეცით ანგელოზთა თანა ძლიერებისა მისისათა,
ცეცხლითა ალისაჲთა მიგებად შურის-გებისა, რომელთა-იგი არა იციან ღმერთი და რომელნი-იგი არა დაემორჩილებიან სახარებასა მას უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესსა,
რომელთა-იგი საშჯელი მიეჴადოს, მომსრველი საუკუნოჲ, პირისაგან უფლისა და დიდებისაგან ძლიერებისა მისისა,
რაჟამს მოვიდეს დიდებად შორის წმიდათა მისთა და საკჳრველებად ყოველთა შორის მორწმუნეთა მისთა, რამეთუ სარწმუნო იქმნა წამებაჲ ჩუენი თქუენდა მიმართ მას დღესა შინა,
რომლისათჳს ვილოცავთ მარადის თქუენთჳს, რაჲთა ღირს გყვნეს თქუენ ღმერთმან ჩინებისა მის და აღგავსნეს ყოვლითა სათნოებითა სახიერებისაჲთა, საქმითა სარწმუნოებისაჲთა და ძალითა,
რაჲთა იდიდოს სახელი უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი თქუენ შორის, და თქუენ მის მიერ, მადლითა მით ღმრთისა ჩუენისაჲთა და უფლისა იესუ ქრისტესითა.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки