Скрыть
1:1
1:2
1:4
1:5
1:12
1:15
1:17
4:3
4:4
4:5
4:9
4:11
4:13
4:15
4:16
4:20
4:21
Церковнославянский (рус)
[Зач. 290А.] Па́велъ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, по обѣтова́нiю жи́зни, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ,
тимоѳе́ю воз­лю́блен­ному ча́ду: благода́ть, ми́лость, ми́ръ от­ Бо́га Отца́ и Христа́ Иису́са Го́спода на́­шего.
[Зач. 290Б.] Благодарю́ Бо́га, ему́же служу́ от­ прароди́телей чи́стою со́вѣстiю, я́ко непреста́н­ную и́мамъ о тебѣ́ па́мять въ моли́твахъ мо­и́хъ де́нь и но́щь,
жела́я ви́дѣти тя́, помина́я сле́зы твоя́, да ра́дости испо́лнюся,
воспомина́нiе прiе́мля о су́щей въ тебѣ́ нелицемѣ́рнѣй вѣ́рѣ, я́же всели́ся пре́жде въ ба́бу твою́ лои́ду и въ ма́терь твою́ Евникі́ю: извѣ́стенъ же е́смь, я́ко и въ тебе́.
Ея́же ра́ди вины́ воспомина́ю тебѣ́ воз­грѣва́ти да́ръ Бо́жiй живу́щiй въ тебѣ́ воз­ложе́нiемъ руку́ мое́ю:
не бо́ даде́ на́мъ Бо́гъ ду́ха стра́ха, но си́лы и любве́ и цѣлому́дрiя.
[Зач. 291.] Не постыди́ся у́бо стра́стiю {свидѣ́тел­ст­вомъ} Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, ни мно́ю ю́зникомъ его́: но спостражди́ благовѣ­ст­вова́нiю [Христо́ву] по си́лѣ Бо́га,
спасшаго на́съ и при­­зва́в­шаго зва́нiемъ святы́мъ, не по дѣло́мъ на́шымъ, но по сво­ему́ благоволе́нiю {предложе́нiю} и благода́ти да́н­нѣй на́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ,
я́вльшейся же ны́нѣ просвѣще́нiемъ спаси́теля на́­шего Иису́са Христа́, разруши́в­шаго у́бо сме́рть и воз­сiя́в­шаго жи́знь и нетлѣ́нiе благовѣ­ст­вова́нiемъ,
въ не́же поста́вленъ бы́хъ а́зъ проповѣ́дникъ и апо́столъ и учи́тель язы́ковъ.
Ея́же ра́ди вины́ и сiя́ стражду́: но не стыжду́ся. Вѣ́мъ бо, ему́же вѣ́ровахъ, и извѣсти́хся, я́ко си́ленъ е́сть преда́нiе мое́ сохрани́ти въ де́нь о́нъ.
О́бразъ имѣ́й здра́выхъ слове́съ, и́хже от­ мене́ слы́шалъ еси́, въ вѣ́рѣ и любви́, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ.
До́брое завѣща́нiе соблюди́ Ду́хомъ святы́мъ живу́щимъ въ на́съ.
Вѣ́си ли сiе́, я́ко от­врати́шася от­ мене́ вси́, и́же от­ Асі́и, от­ ни́хже е́сть фиге́ллъ и ермоге́нъ.
Да да́стъ [же] ми́лость Госпо́дь ониси́форову до́му, я́ко мно́гажды мя́ упоко́и и вери́гъ мо­и́хъ не постыдѣ́ся,
но при­­ше́дъ въ ри́мъ, то́щнѣе взыска́ мя и обрѣ́те:
да да́стъ ему́ Госпо́дь обрѣсти́ ми́лость от­ Го́спода въ де́нь о́нъ: и ели́ко во Ефе́сѣ послужи́ ми, до́брѣе ты́ вѣ́си.
Засвидѣ́тел­ст­вую у́бо а́зъ предъ Бо́гомъ и Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ, хотя́щимъ суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ въ явле́нiи его́ и ца́р­ст­вiи его́:
проповѣ́дуй сло́во, насто́й благовре́мен­нѣ и безвре́мен­нѣ, обличи́, запрети́, умоли́ со вся́кимъ долготерпѣ́нiемъ и уче́нiемъ.
Бу́детъ бо вре́мя, егда́ здра́ваго уче́нiя не послу́шаютъ, но по сво­и́хъ по́хотехъ изберу́тъ себѣ́ учи́тели, че́шеми слу́хомъ:
и от­ и́стины слу́хъ от­вратя́тъ, и къ ба́снемъ уклоня́т­ся.
[Зач. 298.] Ты́ же трезви́ся о все́мъ, злопостражди́, дѣ́ло сотвори́ благовѣ́ст­ника, служе́нiе твое́ извѣ́стно сотвори́.
А́зъ бо уже́ жре́нъ быва́ю, и вре́мя мо­его́ от­ше́­ст­вiя наста́:
по́двигомъ до́брымъ подвиза́хся, тече́нiе сконча́хъ, вѣ́ру соблюдо́хъ:
про́чее у́бо соблюда́ет­ся мнѣ́ вѣне́цъ пра́вды, его́же воз­да́стъ ми́ Госпо́дь въ де́нь о́нъ, пра́ведный судiя́: не то́кмо же мнѣ́, но и всѣ́мъ воз­лю́бльшымъ явле́нiе его́.
[Зач. 299.] Потщи́ся ско́ро прiити́ ко мнѣ́.
Дима́съ бо мене́ оста́ви, воз­люби́въ ны́нѣшнiй вѣ́къ, и и́де въ солу́нь: кри́скентъ въ Галаті́ю, ти́тъ въ далма́тiю: лука́ еди́нъ е́сть со мно́ю.
Ма́рка по­е́мь при­­веди́ съ собо́ю, е́сть бо ми́ благопотре́бенъ въ слу́жбу.
Тихи́ка же посла́хъ во Ефе́съ.
Фело́нъ, его́же оста́вихъ въ троа́дѣ у ка́рпа, гряды́й при­­неси́, и кни́ги, па́че же ко́жаныя.
Алекса́ндръ кова́чь мно́га ми́ зла́ сотвори́: да воз­да́стъ ему́ Госпо́дь по дѣло́мъ его́:
от­ него́же и ты́ себе́ блюди́, зѣло́ бо проти́вит­ся словесе́мъ на́шымъ.
Въ пе́рвый мо́й от­вѣ́тъ никто́же бы́сть со мно́ю, но вси́ мя́ оста́виша: да не вмѣни́т­ся и́мъ.
Госпо́дь же мнѣ́ предста́ и укрѣпи́ мя, да мно́ю проповѣ́данiе извѣ́стно бу́детъ, и услы́шатъ вси́ язы́цы: и изба́вленъ бы́хъ от­ у́стъ льво́въ.
И изба́витъ мя́ Госпо́дь от­ вся́каго дѣ́ла лука́ва и спасе́тъ во ца́р­ст­вiе свое́ небе́сно­е: ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
Цѣлу́й приски́ллу и аки́лу и ониси́форовъ до́мъ.
Ера́стъ оста́ въ кори́нѳѣ: трофи́ма же оста́вихъ въ Мили́тѣ боля́ща.
Потщи́ся пре́жде зимы́ прiити́. Цѣлу́етъ тя́ Евву́лъ и пу́дъ, и Ли́нъ и клавді́а и бра́тiя вся́.
Госпо́дь Иису́съ Христо́съ со ду́хомъ тво­и́мъ. Благода́ть съ ва́ми. Ами́нь.
Коне́цъ второ́му посла́нiю е́же къ тимоѳе́ю свята́го апо́стола па́вла: и́мать въ себѣ́ главы́ 4, зача́лъ же церко́вныхъ 10.
[Зач. 290А.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе,
Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего.
[Зач. 290Б.] Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью,
и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости,
приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение;
ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
[Зач. 291.] Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога,
спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен,
открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие,
для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников.
По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день.
Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе.
Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.
Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген.
Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих,
но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел.
Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:
проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
[Зач. 298.] Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;
а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
[Зач. 299.] Постарайся прийти ко мне скоро.
Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.
Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.
Тихика я послал в Ефес.
Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.
Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!
Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.
При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!
Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.
И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.
Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.
Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.
Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.
Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible