Скрыть
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:9
3:10
3:11
3:14
3:17
4:3
4:4
4:5
4:9
4:11
4:13
4:15
4:16
4:20
4:21
Церковнославянский (рус)
[Зач. 295.] Сiе́ же вѣ́ждь, я́ко въ послѣ́днiя дни́ наста́нутъ времена́ лю́та.
Бу́дутъ бо человѣ́цы самолю́бцы, сребролю́бцы, велича́ви, го́рди, ху́лницы, роди́телемъ проти́вящiися, неблагода́рни, непра́ведни, нелюбо­́вни,
непримири́телни, [проде́рзиви, воз­носли́ви, прелага́тае,] клеветницы́, невоз­де́ржницы, некро́тцы, неблаголю́бцы,
преда́теле, на́гли, напыще́ни, сластолю́бцы па́че не́жели боголю́бцы,
иму́щiи о́бразъ благо­че́стiя, си́лы же его́ от­ве́ргшiися. И си́хъ от­враща́йся.
От си́хъ бо су́ть поныря́ющiи въ до́мы и плѣня́ющiи жени́шца отягоще́н­ныя грѣха́ми, води́мыя по́хотьми разли́чными,
всегда́ уча́щяся и николи́же въ ра́зумъ и́стины прiити́ могу́щыя.
Я́коже Иан­ні́й и Иамврі́й проти́вистася Моисе́ю, та́кожде и сі́и противля́ют­ся и́стинѣ, человѣ́цы растлѣ́н­ни умо́мъ [и] неиску́сни о вѣ́рѣ.
Но не пре­успѣ́ютъ бо́лѣе: безу́мiе бо и́хъ явле́но бу́детъ всѣ́мъ, я́коже и о́нѣхъ бы́сть.
[Зач. 296.] Ты́ же послѣ́довалъ еси́ мо­ему́ уче́нiю, житiю́, при­­вѣ́ту, вѣ́рѣ, долготерпѣ́нiю, любви́, терпѣ́нiю,
изгна́ниемъ, страда́ниемъ, якова́ ми́ бы́ша во Антiохі́и, [и] во иконі́и, [и] въ ли́стрѣхъ: якова́ изгна́нiя прiя́хъ, и от­ всѣ́хъ мя́ изба́вилъ е́сть Госпо́дь.
И вси́ же хотя́щiи благо­честно жи́ти о Христѣ́ Иису́сѣ, гони́ми бу́дутъ:
лука́вiи же человѣ́цы и чародѣ́е пре­успѣ́ютъ на го́ршее, прельща́юще и прельща́еми.
Ты́ же пребыва́й въ ни́хже науче́нъ еси́ и я́же ввѣ́рена су́ть тебѣ́, вѣ́дый, от­ кого́ научи́л­ся еси́:
и я́ко измла́да свяще́н­ная писа́нiя умѣ́еши, могу́щая тя́ умудри́ти во спасе́нiе вѣ́рою, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ.
[Зач. 297.] Вся́ко писа́нiе богодухнове́н­но и поле́зно [е́сть] ко уче́нiю, ко обличе́нiю, ко исправле́нiю, къ наказа́нiю е́же въ пра́вдѣ,
да соверше́нъ бу́детъ Бо́жiй человѣ́къ, на вся́кое дѣ́ло благо́е угото́ванъ.
Засвидѣ́тел­ст­вую у́бо а́зъ предъ Бо́гомъ и Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ, хотя́щимъ суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ въ явле́нiи его́ и ца́р­ст­вiи его́:
проповѣ́дуй сло́во, насто́й благовре́мен­нѣ и безвре́мен­нѣ, обличи́, запрети́, умоли́ со вся́кимъ долготерпѣ́нiемъ и уче́нiемъ.
Бу́детъ бо вре́мя, егда́ здра́ваго уче́нiя не послу́шаютъ, но по сво­и́хъ по́хотехъ изберу́тъ себѣ́ учи́тели, че́шеми слу́хомъ:
и от­ и́стины слу́хъ от­вратя́тъ, и къ ба́снемъ уклоня́т­ся.
[Зач. 298.] Ты́ же трезви́ся о все́мъ, злопостражди́, дѣ́ло сотвори́ благовѣ́ст­ника, служе́нiе твое́ извѣ́стно сотвори́.
А́зъ бо уже́ жре́нъ быва́ю, и вре́мя мо­его́ от­ше́­ст­вiя наста́:
по́двигомъ до́брымъ подвиза́хся, тече́нiе сконча́хъ, вѣ́ру соблюдо́хъ:
про́чее у́бо соблюда́ет­ся мнѣ́ вѣне́цъ пра́вды, его́же воз­да́стъ ми́ Госпо́дь въ де́нь о́нъ, пра́ведный судiя́: не то́кмо же мнѣ́, но и всѣ́мъ воз­лю́бльшымъ явле́нiе его́.
[Зач. 299.] Потщи́ся ско́ро прiити́ ко мнѣ́.
Дима́съ бо мене́ оста́ви, воз­люби́въ ны́нѣшнiй вѣ́къ, и и́де въ солу́нь: кри́скентъ въ Галаті́ю, ти́тъ въ далма́тiю: лука́ еди́нъ е́сть со мно́ю.
Ма́рка по­е́мь при­­веди́ съ собо́ю, е́сть бо ми́ благопотре́бенъ въ слу́жбу.
Тихи́ка же посла́хъ во Ефе́съ.
Фело́нъ, его́же оста́вихъ въ троа́дѣ у ка́рпа, гряды́й при­­неси́, и кни́ги, па́че же ко́жаныя.
Алекса́ндръ кова́чь мно́га ми́ зла́ сотвори́: да воз­да́стъ ему́ Госпо́дь по дѣло́мъ его́:
от­ него́же и ты́ себе́ блюди́, зѣло́ бо проти́вит­ся словесе́мъ на́шымъ.
Въ пе́рвый мо́й от­вѣ́тъ никто́же бы́сть со мно́ю, но вси́ мя́ оста́виша: да не вмѣни́т­ся и́мъ.
Госпо́дь же мнѣ́ предста́ и укрѣпи́ мя, да мно́ю проповѣ́данiе извѣ́стно бу́детъ, и услы́шатъ вси́ язы́цы: и изба́вленъ бы́хъ от­ у́стъ льво́въ.
И изба́витъ мя́ Госпо́дь от­ вся́каго дѣ́ла лука́ва и спасе́тъ во ца́р­ст­вiе свое́ небе́сно­е: ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
Цѣлу́й приски́ллу и аки́лу и ониси́форовъ до́мъ.
Ера́стъ оста́ въ кори́нѳѣ: трофи́ма же оста́вихъ въ Мили́тѣ боля́ща.
Потщи́ся пре́жде зимы́ прiити́. Цѣлу́етъ тя́ Евву́лъ и пу́дъ, и Ли́нъ и клавді́а и бра́тiя вся́.
Госпо́дь Иису́съ Христо́съ со ду́хомъ тво­и́мъ. Благода́ть съ ва́ми. Ами́нь.
Коне́цъ второ́му посла́нiю е́же къ тимоѳе́ю свята́го апо́стола па́вла: и́мать въ себѣ́ главы́ 4, зача́лъ же церко́вныхъ 10.
[Зач. 295.] Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,
всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.
Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.
[Зач. 296.] А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,
в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.
Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
[Зач. 297.] Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:
проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
[Зач. 298.] Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;
а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
[Зач. 299.] Постарайся прийти ко мне скоро.
Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.
Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.
Тихика я послал в Ефес.
Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.
Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!
Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.
При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!
Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.
И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.
Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.
Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.
Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.
Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов