Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Деяния апостолов

 
 • [Зач. 1.] Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́хъ о всѣ́хъ, о, Ѳео́филе, я́же нача́тъ Иису́съ твори́ти же и учи́ти
 • да́же до дне́, въ о́ньже, заповѣ́давъ апо́столомъ Ду́хомъ святы́мъ, и́хже избра́, воз­несе́ся:
 • предъ ни́миже и поста́ви себе́ жи́ва по страда́нiи сво­е́мъ во мно́зѣхъ и́стин­ныхъ зна́менiихъ, де́нми четы́редесятьми явля́яся и́мъ и глаго́ля я́же о ца́р­ст­вiи Бо́жiи:
 • съ ни́миже и яды́й повелѣ́ и́мъ от­ Иерусали́ма не от­луча́тися, но жда́ти обѣтова́нiя о́тча, е́же слы́шасте от­ мене́:
 • я́ко Иоа́н­нъ у́бо крести́лъ е́сть водо́ю, вы́ же и́мате крести́тися Ду́хомъ святы́мъ не по мно́зѣхъ си́хъ дне́хъ.
 • Они́ же у́бо соше́дшеся вопроша́ху его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще въ лѣ́то сiе́ устроя́еши ца́р­ст­вiе Изра́илево?
 • Рече́ же къ ни́мъ: нѣ́сть ва́­ше разумѣ́ти времена́ и лѣ́та, я́же Оте́цъ положи́ во сво­е́й вла́сти:
 • но прiи́мете си́лу, наше́дшу свято́му Ду́ху на вы́, и бу́дете ми́ свидѣ́телiе во Иерусали́мѣ же и во все́й Иуде́и и самарі́и и да́же до послѣ́днихъ земли́.
 • И сiя́ ре́къ, зря́щымъ и́мъ взя́т­ся, и о́блакъ подъя́тъ его́ от­ о́чiю и́хъ.
 • И егда́ взира́юще бя́ху на не́бо, иду́щу ему́, и се́, му́жа два́ ста́ста предъ ни́ми во оде́жди бѣ́лѣ,
 • я́же и реко́ста: му́жiе Галиле́йстiи, что́ сто­ите́ зря́ще на не́бо? се́й Иису́съ, воз­несы́йся от­ ва́съ на небо, та́кожде прiи́детъ, и́мже о́бразомъ ви́дѣсте его́ иду́ща на небо.
 • [Зач. 2.] Тогда́ воз­врати́шася во Иерусали́мъ от­ горы́ нарица́емыя Елео́нъ, я́же е́сть бли́зъ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щiя пу́ть.
 • И егда́ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницу, идѣ́же бя́ху пребыва́юще, Пе́тръ же и Иа́ковъ, и Иоа́н­нъ и Андре́й, Фили́ппъ и Ѳома́, Варѳоломе́й и Матѳе́й, Иа́ковъ Алфе́овъ и Си́монъ зило́тъ и Иу́да Иа́ковль:
 • сі́и вси́ бя́ху терпя́ще единоду́шно въ моли́твѣ и моле́нiи, съ жена́ми и Марі́ею Ма́терiю Иису́совою и съ бра́тiею его́.
 • И во дни́ ты́я воста́въ пе́тръ посредѣ́ учени́къ, рече́,
 • бѣ́ же име́нъ наро́да вку́пѣ я́ко сто́ и два́десять: му́жiе бра́тiе, подоба́­ше сконча́тися писа́нiю сему́, е́же предрече́ Ду́хъ святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́дѣ, бы́в­шемъ вожди́ е́мшымъ Иису́са:
 • я́ко при­­чте́нъ бѣ́ съ на́ми и прiя́лъ бя́ше жре́бiй слу́жбы сея́:
 • се́й у́бо стяжа́ село́ от­ мзды́ непра́ведныя, и ни́цъ бы́въ просѣ́деся посредѣ́, и излiя́ся вся́ утро́ба его́:
 • и разу́мно бы́сть всѣ́мъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ, я́ко нарещи́ся селу́ тому́ сво­и́мъ и́хъ язы́комъ акелдама́, е́же е́сть село́ кро́ве:
 • пи́шет­ся бо въ кни́зѣ псало́мстѣй: да бу́детъ дво́ръ его́ пу́стъ, и да не бу́детъ живу́щаго въ не́мъ, и епи́скоп­ст­во его́ да прiи́метъ и́нъ:
 • подоба́етъ у́бо от­ сходи́в­шихся съ на́ми муже́й во вся́ко лѣ́то, въ не́же вни́де и изы́де въ на́съ Госпо́дь Иису́съ,
 • наче́нъ от­ креще́нiя Иоа́н­нова да́же до дне́, въ о́ньже воз­несе́ся [на небо] от­ на́съ, свидѣ́телю воскресе́нiя его́ бы́ти съ на́ми еди́ному от­ си́хъ.
 • И поста́виша два́, Ио́сифа нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́нъ бы́сть Иу́стъ, и Матѳі́а,
 • и помоли́в­шеся рѣ́ша: ты́, Го́споди, се́рдцевѣ́дче всѣ́хъ, покажи́, его́же избра́лъ еси́ от­ сею́ двою́ еди́наго,
 • прiя́ти жре́бiй служе́нiя сего́ и апо́стол­ст­ва, изъ него́же испаде́ Иу́да, ити́ въ мѣ́сто свое́.
 • И да́ша жре́бiя и́ма, и паде́ жре́бiй на Матѳі́а, и при­­чте́нъ бы́сть ко едино­на́­де­ся­ти апо́столомъ.
 • 提 阿 非 罗 阿 , 我 已 经 作 了 前 书 , 论 到 耶 稣 开 头 一 切 所 行 所 教 训 的 ,
 • 直 到 他 藉 着 圣 灵 吩 咐 所 拣 选 的 使 徒 , 以 后 被 接 上 升 的 日 子 为 止 。
 • 他 受 害 之 后 , 用 许 多 的 凭 据 , 将 自 己 活 活 的 显 给 使 徒 看 , 四 十 天 之 久 向 他 们 显 现 , 讲 说 神 国 的 事 。
 • 耶 稣 和 他 们 聚 集 的 时 候 , 嘱 咐 他 们 说 , 不 要 离 开 耶 路 撒 冷 , 要 等 候 父 所 应 许 的 , 就 是 你 们 听 我 说 过 的 。
 • 约 翰 是 用 水 施 洗 。 但 不 多 几 日 , 你 们 要 受 圣 灵 的 洗 。
 • 他 们 聚 集 的 时 候 , 问 耶 稣 说 , 主 阿 , 你 复 兴 以 色 列 国 , 就 在 这 时 候 吗 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 父 凭 着 自 己 的 权 柄 , 所 定 的 时 候 日 期 , 不 是 你 们 可 以 知 道 的 。
 • 但 圣 灵 降 临 在 你 们 身 上 , 你 们 就 必 得 着 能 力 。 并 要 在 耶 路 撒 冷 , 犹 太 全 地 , 和 撒 玛 利 亚 , 直 到 地 极 , 作 我 的 见 证 。
 • 说 了 这 话 , 他 们 正 看 的 时 候 , 他 就 被 取 上 升 , 有 一 朵 云 彩 把 他 接 去 , 便 看 不 见 他 了 。
 • 当 他 往 上 去 , 他 们 定 睛 望 天 的 时 候 , 忽 然 有 两 个 人 , 身 穿 白 衣 , 站 在 旁 边 , 说 ,
 • 加 利 利 人 哪 , 你 们 为 什 么 站 着 望 天 呢 。 这 离 开 你 们 被 接 升 天 的 耶 稣 , 你 们 见 他 怎 样 往 天 上 去 , 他 还 要 怎 样 来 。
 • 有 一 座 山 名 叫 橄 榄 山 , 离 耶 路 撒 冷 不 远 , 约 有 安 息 日 可 走 的 路 程 。 当 下 门 徒 从 那 里 回 耶 路 撒 冷 去 。
 • 进 了 城 , 就 上 了 所 住 的 一 间 楼 房 。 在 那 里 有 彼 得 , 约 翰 , 雅 各 , 安 得 烈 , 腓 力 , 多 马 , 巴 多 罗 买 , 马 太 , 亚 勒 腓 的 儿 子 雅 各 , 奋 锐 党 的 西 门 , 和 雅 各 的 儿 子 ( 或 作 兄 弟 ) 犹 大 。
 • 这 些 人 , 同 着 几 个 妇 人 , 和 耶 稣 的 母 亲 马 利 亚 , 并 耶 稣 的 弟 兄 , 都 同 心 合 意 的 恒 切 祷 告 。
 • 那 时 , 有 许 多 人 聚 会 , 约 有 一 百 二 十 名 , 彼 得 就 在 弟 兄 中 间 站 起 来 , 说 ,
 • 弟 兄 们 , 圣 灵 藉 大 卫 的 口 , 在 圣 经 上 , 豫 言 领 人 捉 拿 耶 稣 的 犹 大 。 这 话 是 必 须 应 验 的 。
 • 他 本 来 列 在 我 们 数 中 , 并 且 在 使 徒 的 职 任 上 得 了 一 分 。
 • 这 人 用 他 作 恶 的 工 价 , 买 了 一 块 田 , 以 后 身 子 仆 倒 , 肚 腹 崩 裂 , 肠 子 都 流 出 来 。
 • 住 在 耶 路 撒 冷 的 众 人 都 知 道 这 事 , 所 以 按 着 他 们 那 里 的 话 , 给 那 块 田 起 名 叫 亚 革 大 马 , 就 是 血 田 的 意 思 。
 • 因 为 诗 篇 上 写 着 说 , 愿 他 的 住 处 , 变 为 荒 场 , 无 人 在 内 居 住 。 又 说 , 愿 别 人 得 他 的 职 分 。
 • 所 以 主 耶 稣 在 我 们 中 间 始 终 出 入 的 时 候 ,
 • 就 是 从 约 翰 施 洗 起 , 直 到 主 离 开 我 们 被 接 上 升 的 日 子 为 止 , 必 须 从 那 常 与 我 们 作 伴 的 人 中 , 立 一 位 与 我 们 同 作 耶 稣 复 活 的 见 证 。
 • 于 是 选 举 两 个 人 , 就 是 那 叫 作 巴 撒 巴 又 称 呼 犹 士 都 的 约 瑟 , 和 马 提 亚 。
 • 众 人 就 祷 告 说 , 主 阿 , 你 知 道 万 人 的 心 , 求 你 从 这 两 个 人 中 , 指 明 你 所 拣 选 的 是 谁 , 叫 他 得 这 使 徒 的 位 分 。
 • 这 位 分 犹 大 已 经 丢 弃 , 往 自 己 的 地 方 去 了 。
 • 于 是 众 人 为 他 们 摇 签 , 摇 出 马 提 亚 来 。 他 就 和 十 一 个 使 徒 同 列 。

 • [Зач. 1.] Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала
 • до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
 • которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
 • И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,
 • ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.
 • Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
 • Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти,
 • но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
 • Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их.
 • И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде
 • и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.
 • [Зач. 2.] Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
 • И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова.
 • Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.
 • И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал
 • (было же собрание человек около ста двадцати): мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса;
 • он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего;
 • но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его;
 • и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама́, то есть земля крови.
 • В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство его да приимет другой.
 • Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус,
 • начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его.
 • И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия;
 • и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал
 • принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место.
 • И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам.