Деяния апостолов, 10:34-35

 
 • Мyжъ же нёкій бЁ въ кесарjи, и4менемъ корни1лій, с0тникъ t­ спjры нарицaющіzсz їталjйскіz,
 • благоговёинъ и3 боsйсz бг7а со всёмъ д0момъ сво­и1мъ, творsй ми1лwстыни мнHги лю1демъ и3 молsйсz бг7у всегдA:
 • ви1дэ въ видёніи ћвэ, ћкw въ чaсъ девsтый днE, а4гг7ла б9іz сшeдша къ немY и3 рeкша є3мY: корни1ліе.
 • Џнъ же воз­зрёвъ нaнь и3 при­стрa­шенъ бhвъ речE: что2 є4сть, гDи; речe же є3мY: мwли1твы тво‰ и3 ми1лwстыни тво‰ взыд0ша на пaмzть пред8 бг7а:
 • и3 н­н7э посли2 во їoппjю мужeй и3 при­зови2 сjмwна, нарицaемаго ПетрA:
 • сeй стрaн­ствуетъ ў нёко­егw сjмwна ўсмарS, є3мyже є4сть д0мъ при­ м0ри: т0й речeтъ тебЁ глаг0лы, въ ни1хже сп7сeшисz ты2 и3 вeсь д0мъ тв0й.
 • И# ћкоже t­и1де а4гг7лъ глаг0лzй корни1лію, при­гласи1въ двA t­ рабHвъ сво­и1хъ и3 в0ина благо­чести1ва t­ служaщихъ є3мY
 • и3 сказaвъ и5мъ вс‰, послA и5хъ во їoппjю.
 • Во­yтріе же, путьшe­ст­ву­ю­щымъ и5мъ и3 ко грaду при­ближaющымсz, взhде пeтръ на г0рницу помоли1тисz, њ часЁ шестёмъ.
 • Бhсть же пріaлченъ и3 хотsше вкуси1ти: гот0вzщымъ же њ1нэмъ, нападE нaнь ќжасъ,
 • и3 ви1дэ нeбо t­вeрсто и3 сходsщъ нaнь сосyдъ нёкій, ћкw плащани1цу вeлію, по четhремъ крaємъ при­вsзанъ и3 ни1зу спущaемь на зeмлю,
 • въ нeмже бsху вс‰ четверонHгаz земли2 и3 ѕвёріе и3 гaди и3 пти6цы небє1сныz.
 • И# бhсть глaсъ къ немY: востaвъ, пeтре, заколи2 и3 ћждь.
 • Пeтръ же речE: никaкоже, гDи, ћкw николи1же kд0хъ всsко сквeрно и3ли2 нечи1сто.
 • И# [сE] глaсъ пaки къ немY втори1цею: ±же бг7ъ њчcтилъ є4сть, ты2 не скверни2.
 • Сjе же бhсть три1щи: и3 пaки взsсz сосyдъ на нeбо.
 • Я$коже въ себЁ недо­умэвa­шесz пeтръ, чт0 бы бhло видёніе, є4же ви1дэ, и3 сE, мyжіе п0слан­ніи t­ корни1ліа, вопр0шше и3 ўвёдэв­ше д0мъ сjмwновъ, стaша пред8 враты2
 • и3 воз­глaшше вопрошaху, а4ще сjмwнъ, нарицaемый пeтръ, здЁ стрaн­ствуетъ.
 • Петрy же размышлsющу њ видёніи, речE є3мY дх7ъ: сE, мyжіе тріE и4щутъ тебє2:
 • но востaвъ сни1ди и3 и3ди2 съ ни1ми, ничт0же разсуждaz: занE а4зъ послaхъ и5хъ.
 • [(ҐЗа? 25.Ґ)] Сошeдъ же пeтръ къ мужє1мъ пHслан­нымъ къ немY t­ корни1ліа, речE: сE, а4зъ є4смь, є3гHже и4щете: кaz є4сть винA, є3sже рaди пріид0сте;
 • Nни1 же рек0ша: корни1лій с0тникъ, мyжъ првdнъ и3 боsйсz бг7а, свидётел­ст­вованъ t­ всегw2 kзhка їудeйска, ўвэщeнъ є4сть t­ а4гг7ла ст7а при­звaти тS въ д0мъ св0й и3 слhшати глаг0лы t­ тебє2.
 • Призвaвъ же и5хъ ўчреди2: наyтріе же пeтръ востaвъ и4де съ ни1ми, и3 нёцыи t­ брaтій, и5же t­ їoппjи, и3д0ша съ ни1мъ:
 • и3 наyтріе внид0ша въ кесарjю. Корни1лій же бЁ чaz и5хъ, созвaвъ ср0дники сво‰ и3 любє1зныz дрyги.
 • Я$коже бhсть вни1ти ПетрY, срёте є3го2 корни1лій, и3 пaдъ на ногY є3гw2 поклони1сz.
 • Пeтръ же воз­дви1же є3го2, глаг0лz: востaни: и3 а4зъ сaмъ человёкъ є4смь.
 • И# съ ни1мъ бесёдуz, вни1де и3 њбрёте собрaв­шыzсz мнHги:
 • речe же къ ни6мъ: вы2 вёсте, ћкw не лёпо є4сть мyжу їудeанину при­лэплsтисz и3ли2 при­ходи1ти ко и3ноплемeн­нику: и3 мнЁ бг7ъ показA ни є3ди1наго сквeрна и3ли2 нечи1ста глаг0лати человёка:
 • тёмже и3 без8 сумнёніz пріид0хъ при­звaнъ: вопрошaю вы2 u5бо, ко­еS рaди вины2 послaсте по менE;
 • И# корни1лій речE: t­ четвeртагw днE дaже до сегw2 часA бёхъ постsсz и3 въ девsтый чaсъ молsсz въ домY мо­eмъ: и3 сE, мyжъ стA предо мн0ю во nдeжди свётлэ
 • и3 речE: корни1ліе, ўслhшана бhсть моли1тва твоS, и3 ми1лwстыни тво‰ помzнyшасz пред8 бг7омъ:
 • посли2 u5бо во їoппjю и3 при­зови2 сjмwна, и4же нарицaет­сz пeтръ: сeй стрaн­ствуетъ въ домY сjмwна ўсмарS бли1з8 м0рz: и4же при­шeдъ воз­глаг0летъ тебЁ.
 • А$біе u5бо послaхъ къ тебЁ, тh же д0брэ сотвори1лъ є3си2 при­шeдъ: н­н7э u5бо вси2 мы2 пред8 бг7омъ предсто­и1мъ слhшати вс‰ повелBн­наz тебЁ t­ бг7а.
 • [(ҐЗа? 26.Ґ)] Tвeрзъ же пeтръ ўстA, речE: по­и1стин­нэ разумэвaю, ћкw не на лиц† зри1тъ бг7ъ,
 • но во всsцэмъ kзhцэ боsйсz є3гw2 и3 дёлаzй прaвду пріsтенъ є3мY є4сть:
 • сл0во, є4же послA сынHмъ їи7лєвымъ, бlговэ­ст­вyz ми1ръ їи7съ хrт0мъ: сeй є4сть всBмъ гDь:
 • вы2 вёсте глаг0лъ бhв­шій по всeй їудeи, начeншійсz t­ галілeи, по крещeніи, є4же проповёда їwaн­нъ:
 • їи7са, и4же t­ назарeта, ћкw помaза є3го2 бг7ъ дх7омъ ст7hмъ и3 си1лою, и4же пр0йде бlгодaтел­ст­вуz и3 и3сцэлsz вс‰ наси1лwван­ныz t­ діaвола, ћкw бг7ъ бsше съ ни1мъ:
 • и3 мы2 є3смы2 свидётелє всёхъ, ±же сотвори2 во странЁ їудeйстэй и3 во їеrли1мэ: є3г0же и3 ўби1ша, повёшше на дрeвэ.
 • Сего2 бг7ъ воскр7си2 въ трeтій дeнь и3 дадE є3мY kвлeну бhти,
 • не всBмъ лю1демъ, но нaмъ свидётелємъ преднаречє1н­нымъ t­ бг7а, и5же съ ни1мъ kд0хомъ и3 пи1хомъ, по воскrніи є3гw2 t­ мeртвыхъ:
 • и3 повелЁ нaмъ проповёдати лю1демъ и3 засвидётел­ст­вовати, ћкw т0й є4сть нарэчeн­ный t­ бг7а судіS живы6мъ и3 мє1ртвымъ:
 • њ сeмъ вси2 прbр0цы свидётел­ст­вуютъ, њставлeніе грэхHвъ пріsти и4менемъ є3гw2 всsкому вёру­ю­щему въ џнь.
 • [(ҐЗа? 27.Ґ)] Е3щe же глаг0лющу ПетрY глаг0лы сі‰, нападE дх7ъ ст7hй на вс‰ слhшащыz сл0во.
 • И# ўжас0шасz и5же t­ њбрёзаніz вёрніи, є3ли1цы пріид0ша съ Петр0мъ, ћкw и3 на kзhки дaръ ст7aгw дх7а и3зліsсz:
 • слhшаху бо и5хъ глаг0лющихъ љзы6ки и3 величaющихъ бг7а. ТогдA t­вэщA пeтръ:
 • є3дA в0ду воз­брани1ти м0жетъ кто2, є4же не крести1тисz си6мъ, и5же дх7ъ ст7hй пріsша, ћкоже и3 мы2;
 • Повелё же и5мъ крести1тисz во и4мz їи7съ хrт0во. ТогдA моли1ша є3го2 пребhти ў ни1хъ дни6 нBкіz.
 • [Зач. 24.] В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским,
 • благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу.
 • Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!
 • Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: чтó, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом.
 • Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.
 • Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
 • Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем
 • и, рассказав им все, послал их в Иоппию.
 • На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться.
 • И почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление
 • и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю;
 • в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.
 • И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь.
 • Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого.
 • Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым.
 • Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо.
 • Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, – вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот,
 • и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром?
 • Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя;
 • встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их.
 • [Зач. 25.] Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы?
 • Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих.
 • Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братий Иоппийских пошли с ним.
 • В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей.
 • Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его.
 • Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек.
 • И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся.
 • И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
 • Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?
 • Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде,
 • и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом.
 • Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе.
 • Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога.
 • [Зач. 26.] Петр отверз уста и сказал: истинно познаю́, что Бог нелицеприятен,
 • но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.
 • Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех.
 • Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном:
 • как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
 • И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе.
 • Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться
 • не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых.
 • И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых.
 • О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.
 • [Зач. 27.] Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово.
 • И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников,
 • ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
 • кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?
 • И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта