Деяния апостолов, 2:46

 
 • И# є3гдA скончавaшасz днjе пzтьдесsтницы, бёша вси2 ґпcли є3динодyшнw вкyпэ.
 • И# бhсть внезaпу съ небесE шyмъ, ћкw носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни вeсь д0мъ, и3дёже бsху сэдsще:
 • и3 kви1шасz и5мъ раздэлeни љзhцы ћкw џгнен­ни, сёде же на є3ди1нэмъ к0­емждо и4хъ.
 • И# и3сп0лнишасz вси2 дх7а ст7а и3 начaша глаг0лати и3нhми љзhки, ћкоже дх7ъ даsше и5мъ провэщавaти.
 • Бsху же во їеrли1мэ живyщіи їудeє, мyжіе благоговёйніи, t­ всегw2 kзhка, и4же под8 небесeмъ.
 • Бhв­шу же глaсу семY, сни1десz нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw слhшаху є3ди1нъ кjйждо и4хъ сво­и1мъ љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ.
 • Дивлsхусz же вси2 и3 чудsхусz, глаг0люще дрyгъ ко дрyгу: не сe ли, вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане;
 • и3 кaкw мы2 слhшимъ кjйждо св0й љзhкъ нaшъ, въ нeмже роди1хомсz,
 • пaрfzне и3 ми1дzне и3 є3ламjтє, и3 живyщіи въ месопотaміи, во їудeи же и3 каппадокjи, въ п0нтэ и3 во ґсjи,
 • во фрmгjи же и3 памфmлjи, во є3гЂптэ и3 странaхъ лівЂи, ћже при­ кmринjи, и3 при­ходsщіи ри1млzне, їудeє же и3 при­шeлцы,
 • кри1тzне и3 ґрaвлzне, слhшимъ глаг0лющихъ и5хъ нaшими љзы6ки вели6чіz б9іz;
 • Ўжасaхусz же вси2 и3 недо­умэвaхусz, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: что2 ќбw х0щетъ сіE бhти;
 • И#нjи же ругaющесz глаг0лаху, ћкw він0мъ и3сп0лнени сyть.
 • [(ҐЗа? 4.Ґ)] Стaвъ же пeтръ со є3дино­нa­де­сzтьми, воз­дви1же глaсъ св0й и3 речE и5мъ: мyжіе їудeйстіи и3 живyщіи во їеrли1мэ вси2, сіE вaмъ разyмно да бyдетъ, и3 внуши1те глаг0лы мо‰:
 • не бо2, ћкоже вы2 непщyете, сjи піsни сyть, є4сть бо чaсъ трeтій днE:
 • но сіE є4сть рэчeн­ное прbр0комъ їwи1лемъ:
 • и3 бyдетъ въ послBдніz дни6, гlетъ гDь, и3злію2 t­ дх7а мо­егw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ сhнове вaши и3 дщє1ри вaшz, и3 ю4нwши вaши видBніz ќзрzтъ, и3 стaрцы вaши сHніz ви1дzтъ:
 • и4бо на рабы6 мо‰ и3 на рабы6ни мо‰ во дни6 њ1ны и3злію2 t­ дх7а мо­егw2, и3 прорекyтъ:
 • и3 дaмъ чудесA на небеси2 горЁ и3 знaмєніz на земли2 ни1зу, кр0вь и3 џгнь и3 курeніе дhма:
 • с0лнце преложи1т­сz во тмY, и3 лунA въ кр0вь, прeжде дaже не пріити2 дню2 гDню вели1кому и3 просвэщeн­ному:
 • и3 бyдетъ, всsкъ, и4же а4ще при­зовeтъ и4мz гDне, сп7сeт­сz.
 • [(ҐЗа? 5.Ґ)] Мyжіе їи7лстіи, послyшайте словeсъ си1хъ: їи7са назwрeа, мyжа t­ бг7а и3звё­ст­вован­на въ вaсъ си1лами и3 чудесы2 и3 знaмєніи, ±же сотвори2 тёмъ бг7ъ посредЁ вaсъ, ћкоже и3 сaми вёсте,
 • сего2 нарековaн­нымъ совётомъ и3 проразумёніемъ б9іимъ прeдана пріeмше, рукaми беззак0н­ныхъ при­гв0ждше ўби1сте:
 • є3г0же бг7ъ воскр7си2, разрэши1въ бwлёзни смє1ртныz, ћкоже не бsше м0щно держи1му бhти є3мY t­ неS.
 • Дв7дъ бо глаг0летъ њ нeмъ: предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њ деснyю менє2 є4сть, да не подви1жусz:
 • сегw2 рaди воз­весели1сz сeрдце моE, и3 воз­рaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS всели1т­сz на ўповaніи,
 • ћкw не њстaвиши души2 мо­еS во а4дэ, нижE дaси прпdбному тво­емY ви1дэти и3стлёніz:
 • сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA: и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ тво­и1мъ.
 • Мyжіе брaтіе, дост0итъ рещи2 съ дерзновeніемъ къ вaмъ њ патріaрсэ дв7дэ, ћкw и3 ќмре и3 погребeнъ бhсть, и3 гр0бъ є3гw2 є4сть въ нaсъ дaже до днE сегw2:
 • прbр0къ u5бо сhй и3 вёдый, ћкw клsтвою клsт­сz є3мY бг7ъ t­ плодA чрeслъ є3гw2 по пlти воз­дви1гнути хrтA и3 посади1ти є3го2 на прест0лэ є3гw2,
 • предви1дэвъ глаг0ла њ воскrніи хrт0вэ, ћкw не њстaвисz дш7A є3гw2 во а4дэ, ни пlть є3гw2 ви1дэ и3стлёніz.
 • Сего2 їи7са воскр7си2 бг7ъ, є3мyже вси2 мы2 є3смы2 свидётеліе.
 • Десни1цею u5бо б9іею воз­несeсz, и3 њбэтовaніе ст7aгw дх7а пріeмь t­ nц7A, и3зліS сіE, є4же вы2 н­н7э ви1дите и3 слhшите.
 • Не бо2 дв7дъ взhде на нб7сA, глаг0летъ бо сaмъ: речE гDь гDеви мо­емY: сэди2 њ деснyю менє2,
 • д0ндеже положY враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ тво­и1хъ.
 • Твeрдw u5бо да разумёетъ вeсь д0мъ їи7левъ, ћкw и3 гDа и3 хrтA є3го2 бг7ъ сотвори1лъ є4сть, сего2 їи7са, є3г0же вы2 распsсте.
 • Слhшав­ше же ўмили1шасz сeрдцемъ и3 рёша къ ПетрY и3 пр0чымъ ґпcлwмъ: что2 сотвори1мъ, мyжіе брaтіе;
 • [(ҐЗа? 6.Ґ)] Пeтръ же речE къ ни6мъ: покaйтесz, и3 да крести1т­сz кjйждо вaсъ во и4мz їи7са хrтA во њставлeніе грэхHвъ: и3 пріи1мете дaръ ст7aгw дх7а:
 • вaмъ бо є4сть њбэтовaніе и3 чaдwмъ вaшымъ и3 всBмъ д†льнимъ, є3ли6ки а4ще при­зовeтъ гDь бг7ъ нaшъ.
 • И# и3нhми словесы2 мн0жайшими засвидётел­ст­воваше и3 молsше |, глаг0лz: спаси1тесz t­ р0да стропти1вагw сегw2.
 • И%же u5бо любeзнw пріsша сл0во є3гw2, крести1шасz: и3 при­ложи1шасz въ дeнь т0й дyшъ ћкw три2 тhсzщы:
 • бsху же терпsще во ўчeніи ґпcлъ и3 во nбщeніи и3 въ преломлeніи хлёба и3 въ моли1твахъ.
 • Бhсть же на всsкой души2 стрaхъ: мнHга бо чудесA и3 знaмєніz ґпcлы бhша во їеrли1мэ.
 • Стрaхъ же вeлій бsше на всёхъ и4хъ. Вси1 же вёровав­шіи бsху вкyпэ и3 и3мsху вс‰ њ1бща:
 • и3 стzж†ніz и3 и3мёніz продаsху, и3 раздаsху всBмъ, є3гHже а4ще кто2 трeбоваше:
 • по вс‰ же дни6 терпsще є3динодyшнw въ цeркви и3 ломsще по домHмъ хлёбъ, пріимaху пи1щу въ рaдости и3 въ простотЁ сeрдца,
 • хвaлzще бг7а и3 и3мyще благодaть ў всёхъ людjй. ГDь же при­лагa­ше по вс‰ дни6 цр7кви сп7сaющыzсz.
 • [Зач. 3.] При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
 • И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
 • И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
 • И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
 • В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.
 • Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
 • И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
 • Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
 • Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
 • Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты*, //*Обращенные из язычников.
 • критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?
 • И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?
 • А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.
 • [Зач. 4.] Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим:
 • они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;
 • но это есть предреченное пророком Иоилем:
 • И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
 • И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.
 • И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.
 • Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.
 • И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
 • [Зач. 5.] Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,
 • Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили;
 • но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
 • Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался.
 • Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании,
 • ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления.
 • Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим.
 • Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.
 • Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его,
 • Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.
 • Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
 • Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
 • Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
 • доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
 • Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
 • Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
 • [Зач. 6.] Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и полýчите дар Святаго Духа.
 • Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.
 • И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.
 • Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
 • И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
 • Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.
 • Все же верующие были вместе и имели всё общее.
 • И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.
 • И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,
 • хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта