Скрыть
Церковнославянский (рус)
Словеса́ Амо́сова, я́же бы́ша въ карiаѳiари́мѣ от­ Ѳеку́и, я́же ви́дѣ о Иерусали́мѣ во дни́ Озі́и царя́ Иу́дина и во дни́ иеровоа́ма сы́на Иоа́сова царя́ Изра́илева, пре́жде двою́ лѣ́тъ тру́са.
И рече́: Госпо́дь от­ Сiо́на воз­глаго́ла и от­ Иерусали́ма даде́ гла́съ сво́й: и сѣ́товаша па́жити па́стырей, и и́зсше ве́рхъ карми́ль.
И рече́ Госпо́дь: за три́ нече́стiя Дама́ска и за четы́ри не от­вращу́ся его́, поне́же растро́ша пила́ми желѣ́зными иму́щыя во утро́бѣ су́щихъ въ Галаа́дѣ:
и послю́ о́гнь въ до́мъ азаи́ль, и поя́стъ основа́нiе сы́на Аде́рова:
и сокрушу́ вереи́ Дама́сковы, и потреблю́ живу́щыя съ по́ля о́нова, и посѣку́ пле́мя от­ муже́й Харра́нихъ, и плѣня́т­ся лю́дiе Си́рстiи наро́читiи, глаго́летъ Госпо́дь.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя Га́зы и за четы́ри не от­вращу́ся и́хъ, за е́же плѣни́ти и́мъ плѣне́нiе соломо́не, е́же заключи́ти во Идуме́ю:
и послю́ о́гнь на забра́ла Га́зы, и поя́стъ основа́нiе ея́:
и потреблю́ живу́щыя изъ азо́та, и изве́ржет­ся пле́мя изъ Аскало́на, и наведу́ ру́ку мою́ на аккаро́на, и поги́бнутъ оста́точнiи иноплеме́н­никовъ, глаго́летъ Госпо́дь.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя ти́рова и за четы́ри не от­вращу́ся его́, поне́же заключи́ша плѣ́н­ники соломо́ни во Идуме́ю и не помяну́ша завѣ́та бра́тня:
и послю́ о́гнь на забра́ла ти́рова, и поя́стъ основа́нiя его́.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя Идуме́йска и за четы́ри не от­вращу́ся и́хъ, поне́же прогна́ша бра́та сво­его́ мече́мъ и растли́ша ма́терь на земли́, и восхи́ти во свидѣ́нiе гро́зу свою́, и устремле́нiе свое́ снабдѣ́ на побѣ́ду:
и послю́ о́гнь въ Ѳема́нъ, и поя́стъ основа́нiя огра́дъ его́.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя сыно́въ Аммо́нихъ и за четы́ри не от­вращу́ся и́хъ, поне́же распоря́ху иму́щыя во утро́бѣ Галаади́товъ, я́ко да разширя́тъ предѣ́лы своя́:
и разжегу́ о́гнь на забра́ла равва́ѳы, и поя́стъ основа́нiя ея́ съ во́племъ въ де́нь ра́ти, и потрясе́т­ся въ де́нь сконча́нiя сво­его́:
и по́йдутъ ца́рiе ея́ въ плѣ́нъ, жерцы́ и́хъ и кня́зи и́хъ вку́пѣ, глаго́летъ Госпо́дь.
Синодальный
Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением.
И сказал он: Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила.
Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами.
И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венадада.
И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр – из дома Еденова, и пойдет народ Арамейский в плен в Кир, говорит Господь.
Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому.
И пошлю огонь в стены Газы, – и пожрет чертоги ее.
И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку Мою на Екрон, и погибнет остаток Филистимлян, говорит Господь Бог.
Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза.
Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его.
Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою.
И пошлю огонь на Феман, и пожрет чертоги Восора.
Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои.
И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури.
И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь.
Итальянский
Parole di Amos, che era allevatore di pecore, di Tekòa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d'Israele, due anni prima del terremoto.
Egli disse:

"Il Signore ruggirà da Sion

e da Gerusalemme farà udire la sua voce;

saranno avvizziti i pascoli dei pastori,

sarà inaridita la cima del Carmelo".
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Damasco

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno trebbiato Gàlaad

con trebbie ferrate.
Alla casa di Cazaèl manderò il fuoco

e divorerà i palazzi di Ben-Adàd;
spezzerò il catenaccio di Damasco,

sterminerò chi siede sul trono di Bikat-Aven

e chi detiene lo scettro di Bet-Eden,

e il popolo di Aram sarà deportato in esilio a Kir",

dice il Signore.
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Gaza

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno deportato popolazioni intere

per consegnarle a Edom.
Manderò il fuoco alle mura di Gaza

e divorerà i suoi palazzi,
sterminerò chi siede sul trono di Asdod

e chi detiene lo scettro di Àscalon;

rivolgerò la mia mano contro Ekron

e così perirà il resto dei Filistei",

dice il Signore.
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Tiro

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno deportato popolazioni intere a Edom,

senza ricordare l'alleanza fraterna.
Manderò il fuoco alle mura di Tiro

e divorerà i suoi palazzi".
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Edom

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché ha inseguito con la spada suo fratello

e ha soffocato la pietà verso di lui,

perché la sua ira ha sbranato senza fine

e ha conservato lo sdegno per sempre.
Manderò il fuoco a Teman

e divorerà i palazzi di Bosra".
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti degli Ammoniti

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno sventrato le donne incinte di Gàlaad

per allargare il loro confine.
Darò fuoco alle mura di Rabbà

e divorerà i suoi palazzi,

tra il fragore di un giorno di battaglia,

fra il turbine di un giorno di tempesta.
Il loro re andrà in esilio,

egli insieme ai suoi comandanti",

dice il Signore.


Словеса̀ а҆мѡ́сѡва, ꙗ҆̀же бы́ша въ карїаѳїарі́мѣ {По и҆ны̑мъ: во а҆ккарі́мѣхъ.} ѿ ѳекꙋ́и, ꙗ҆̀же ви́дѣ ѡ҆ і҆ерⷭ҇ли́мѣ во дни̑ ѻ҆зі́и царѧ̀ і҆ꙋ́дина и҆ во дни̑ і҆еровоа́ма сы́на і҆ѡа́сова царѧ̀ і҆и҃лева, пре́жде двою̀ лѣ́тъ трꙋ́са.
И҆ речѐ: гдⷭ҇ь ѿ сїѡ́на возгл҃а и҆ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма дадѐ гла́съ сво́й: и҆ сѣ́товаша па̑жити па́стырей, и҆ и҆́зсше ве́рхъ карми́ль.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь: за трѝ нечє́стїѧ дама́ска и҆ за четы́ри не ѿвращꙋ́сѧ є҆гѡ̀, поне́же растро́ша пила́ми желѣ́зными и҆мꙋ́щыѧ во ᲂу҆тро́бѣ сꙋ́щихъ въ галаа́дѣ:
и҆ послю̀ ѻ҆́гнь въ до́мъ а҆заи́ль, и҆ поѧ́стъ ѡ҆снова́нїе сы́на а҆де́рова:
и҆ сокрꙋшꙋ̀ верєѝ дама́скѡвы, и҆ потреблю̀ живꙋ́щыѧ съ по́лѧ ѡ҆́нова, и҆ посѣкꙋ̀ пле́мѧ ѿ мꙋже́й харра́нихъ, и҆ плѣнѧ́тсѧ лю́дїе сѵ́рстїи наро́читїи, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: за трѝ нечє́стїѧ га́зы и҆ за четы́ри не ѿвращꙋ́сѧ и҆́хъ, за є҆́же плѣни́ти и҆̀мъ плѣне́нїе соломѡ́не, є҆́же заключи́ти во і҆дꙋме́ю:
и҆ послю̀ ѻ҆́гнь на забра̑ла га́зы, и҆ поѧ́стъ ѡ҆снова́нїе є҆ѧ̀:
и҆ потреблю̀ живꙋ́щыѧ и҆з̾ а҆зѡ́та, и҆ и҆зве́ржетсѧ пле́мѧ и҆з̾ а҆скалѡ́на, и҆ наведꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на а҆ккарѡ́на, и҆ поги́бнꙋтъ ѡ҆ста́точнїи и҆ноплеме́нникѡвъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: за трѝ нечє́стїѧ тѵ́рѡва и҆ за четы́ри не ѿвращꙋ́сѧ є҆гѡ̀, поне́же заключи́ша плѣ́нники соломѡ̑ни во і҆дꙋме́ю и҆ не помѧнꙋ́ша завѣ́та бра́тнѧ:
и҆ послю̀ ѻ҆́гнь на забра̑ла тѵ́рѡва, и҆ поѧ́стъ ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀.
Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: за трѝ нечє́стїѧ і҆дꙋмє́йска и҆ за четы́ри не ѿвращꙋ́сѧ и҆́хъ, поне́же прогна́ша бра́та своего̀ мече́мъ и҆ растли́ша ма́терь на землѝ, и҆ восхи́ти во свидѣ́нїе гро́зꙋ свою̀, и҆ ᲂу҆стремле́нїе своѐ снабдѣ̀ на побѣ́дꙋ:
и҆ послю̀ ѻ҆́гнь въ ѳема́нъ, и҆ поѧ́стъ ѡ҆снова̑нїѧ ѡ҆гра́дъ є҆гѡ̀.
Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: за трѝ нечє́стїѧ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ и҆ за четы́ри не ѿвращꙋ́сѧ и҆́хъ, поне́же распорѧ́хꙋ и҆мꙋ́щыѧ во ᲂу҆тро́бѣ галааді́тѡвъ, ꙗ҆́кѡ да разширѧ́тъ предѣ́лы своѧ̑:
и҆ разжегꙋ̀ ѻ҆́гнь на забра̑ла равва́ѳы, и҆ поѧ́стъ ѡ҆снова̑нїѧ є҆ѧ̀ съ во́племъ въ де́нь ра́ти, и҆ потрѧсе́тсѧ въ де́нь сконча́нїѧ своегѡ̀:
и҆ по́йдꙋтъ ца́рїе є҆ѧ̀ въ плѣ́нъ, жерцы̀ и҆́хъ и҆ кнѧ̑зи и҆́хъ вкꙋ́пѣ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки