Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И данá ми́ бы́сть трóсть подóбна жезлý, глагóля: востáни и измѣ́ри цéрковь Бóжiю и олтáрь, и клáня­ю­щыяся въ нéй:
 • а двóръ сýщiй внýтрь {внѣ́} цéркве изнеси́ {исключи́} внѣýду, нижé измѣ́ри егó, занé дáнъ бы́сть язы́комъ: и грáдъ святы́й поперýтъ четы́редесять и двá мéсяцы.
 • И дáмъ обѣ́ма свидѣ́телема мо­и́ма, и прорицáти бýдутъ днíй ты́сящу двѣ́стѣ и шестьдеся́тъ, оболчéна во врéтище.
 • Сíи сýть двѣ́ мáслицы и двá свѣ́щника предъ Бóгомъ земли́ стоя́ща.
 • И и́же и́мъ непрáвду сотвори́тъ, óгнь исхóдитъ изъ ýстъ и́хъ и поя́стъ враги́ и́хъ: и и́же восхóщетъ оби́дѣти и́хъ, семý подобáетъ убiéну бы́ти.
 • И сíи и́мутъ о́бласть затвори́ти нéбо, да не сни́детъ дóждь [на зéмлю] во дни́ прорицáнiя и́хъ, и о́бласть и́мутъ на водáхъ, обращáти я́ въ крóвь и порази́ти зéмлю вся́кою я́звою, ели́жды áще восхóщутъ.
 • И егдá скончáютъ свидѣ́тел­ст­во своé, звѣ́рь, и́же исхóдитъ от­ бéздны, сотвори́тъ съ ни́ми брáнь и побѣди́тъ и́хъ и убiéтъ я́,
 • и трýпы и́хъ остáвитъ на стóгнахъ грáда вели́каго, и́же нарицáет­ся духóвнѣ Cодóмъ и Еги́петъ, идѣ́же и Госпóдь нáшъ рáспятъ бы́сть.
 • И зрѣ́ти и́мутъ от­ людíй и племéнъ, и от­ язы́къ и колѣ́нъ, тѣлесá и́хъ дни́ три́ и пóлъ, и трýпы и́хъ не остáвятъ положи́ти во гробѣ́хъ.
 • И живýщiи на земли́ воз­рáдуют­ся и воз­веселя́т­ся о ни́хъ, и дáры пóслютъ дрýгъ ко дрýгу, я́ко óба сiя́ прорóка мýчиста живýщыя на земли́.
 • И по трiéхъ днéхъ и пóлъ, дýхъ живóтенъ вни́детъ въ ня́ от­ Бóга, и стáнутъ [óба] на ногáхъ сво­и́хъ: и стрáхъ вéлiй нападéтъ на зря́щихъ и́хъ.
 • И услы́шатъ глáсъ вéлiй съ небесé, глагóлющь и́мъ: взы́дита сѣ́мо. И взыдóста на нéбо на о́блацѣхъ, и ви́дѣша я́ врази́ и́хъ.
 • И въ чáсъ тóй трýсъ бы́сть вéлiй, и деся́тая чáсть грáда падé, и поги́бе трýсомъ имéнъ человѣ́ческихъ сéдмь ты́сящъ: и прóчiи при­­стрáшни бы́ша и дáша слáву Бóгу небéсному.
 • Гóре вторóе отъи́де: сé, гóре трéтiе грядéтъ скóро.
 • И седмы́й áнгелъ воструби́, и бы́ша глáси вели́цы на небесѣ́хъ, глагóлюще: бы́сть цáр­ст­во мíра Гóспода нá­шего и Христá егó, и воцари́т­ся во вѣ́ки вѣкóвъ.
 • И двáдесять и четы́ри стáрцы, предъ Бóгомъ сѣдя́щiи на престóлѣхъ сво­и́хъ, падóша на ли́ца своя́ и поклони́шася Бóгу,
 • глагóлюще: хвáлимъ тя́, Гóсподи Бóже вседержи́телю, и́же сы́й и бѣ́ и гряды́й, я́ко прiя́лъ еси́ си́лу твою́ вели́кую и воцари́л­ся еси́:
 • и язы́цы прогнѣ́вашася: и прiи́де гнѣ́въ твóй, и врéмя мéртвымъ сýдъ прiя́ти, и дáти мздý рабóмъ тво­и́мъ прорóкомъ и святы́мъ и боя́щымся и́мене тво­егó, мáлымъ и вели́кимъ, и растли́ти посмрáждшыя {растли́в­шыя} зéмлю.
 • И от­вéрзеся хрáмъ Бóжiй на небеси́, и яви́ся кивóтъ завѣ́та егó въ хрáмѣ егó: и бы́ша блистáнiя и глáси, и грóми и трýсъ, и грáдъ вели́къ.
 • И знáменiе вéлiе яви́ся на небеси́: женá облечéна въ сóлнце, и лунá подъ ногáма ея́, и на главѣ́ ея́ вѣнéцъ от­ звѣ́здъ двою­нá­де­ся­те:
 • и во чрéвѣ имýщи, вопiéтъ боля́щи и стрáждущи роди́ти.
 • И яви́ся и́но знáменiе на небеси́: и сé, змíй вели́къ чéрменъ, имѣ́я глáвъ сéдмь и рогóвъ дéсять, и на главáхъ егó сéдмь вѣнéцъ:
 • и хóботъ егó от­тóрже трéтiю чáсть звѣ́здъ небéсныхъ и положи́ я́ въ зéмлю {повéрже я́ на зéмлю}. И змíй стоя́ше предъ женóю хотя́щею роди́ти, да, егдá роди́тъ, снѣ́сть чáдо ея́.
 • И роди́ сы́на мýжеска, и́же и́мать упасти́ вся́ язы́ки жезлóмъ желѣ́знымъ: и восхищéно бы́сть чáдо ея́ къ Бóгу и престóлу егó.
 • А женá бѣжá въ пусты́ню, идѣ́же имѣ́ мѣ́сто уготóвано от­ Бóга, да тáмо питáет­ся днíй ты́сящу двѣ́стѣ шестьдеся́тъ.
 • И бы́сть брáнь на небеси́: Михаи́лъ и áнгели егó брáнь сотвори́ша со змíемъ, и змíй брáся и áггели егó,
 • и не воз­могóша, и мѣ́ста не обрѣ́теся и́мъ ктомý на небеси́.
 • И вложéнъ {повéрженъ} бы́сть змíй вели́кiй, змíй дрéвнiй, нарицáемый дiáволъ и сатанá, льстя́й вселéн­ную всю́, и вложéнъ {повéрженъ} бы́сть на зéмлю, и áггели егó съ ни́мъ низвéржени бы́ша.
 • И слы́шахъ глáсъ вéлiй на небеси́, глагóлющь: ны́нѣ бы́сть спасéнiе и си́ла и цáр­ст­во Бóга нá­шего и о́бласть Христá егó, я́ко низложéнъ бы́сть клеветни́къ брáтiи нá­шея, оклевещáя и́хъ предъ Бóгомъ нáшимъ дéнь и нóщь.
 • И тíи побѣди́ша егó крóвiю áгнчею и слóвомъ свидѣ́тел­ст­ва сво­егó, и не воз­люби́ша дýшъ сво­и́хъ дáже до смéрти.
 • Сегó рáди весели́теся, небесá и живýщiи на ни́хъ. Гóре живýщымъ на земли́ и мóри, я́ко сни́де дiáволъ къ вáмъ, имѣ́я я́рость вели́кую, вѣ́дый, я́ко врéмя мáло и́мать.
 • И егдá ви́дѣ змíй, я́ко низложéнъ бы́сть на зéмлю, гоня́ше женý, я́же роди́ мýжеска.
 • И данá бы́ша женѣ́ двá крилá орлá вели́каго, да пари́тъ въ пусты́ню въ мѣ́сто своé, идѣ́же препитáна бя́ше тý врéмя и времéнъ и пóлъ врéмене, от­ лицá змiи́на.
 • И испусти́ змíй за женóю изъ ýстъ сво­и́хъ вóду я́ко рѣкý, да ю́ въ рѣцѣ́ потопи́тъ.
 • И помóже земля́ женѣ́, и от­вéрзе земля́ устá своя́, и пожрé рѣкý, ю́же изведé змíй от­ ýстъ сво­и́хъ.
 • И разгнѣ́вася змíй на женý и и́де сотвори́ти брáнь со остáв­шимъ сѣ́менемъ ея́, и́же соблюдáютъ зáповѣди Бóжiя и имѣ́ютъ свидѣ́тел­ст­во Иисýсъ Христóво.
 • И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.
 • А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца.
 • И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.
 • Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.
 • И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.
 • Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.
 • И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,
 • и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.
 • И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
 • И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.
 • Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
 • И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.
 • И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.
 • Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.
 • И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.
 • И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу,
 • говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился.
 • И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.
 • И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.
 • И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
 • Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
 • И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
 • Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
 • И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.
 • А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.
 • И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
 • но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
 • И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
 • И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.
 • Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.
 • Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.
 • Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола.
 • И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
 • И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
 • Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.
 • И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь