Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И прiи́де еди́нъ от­ седми́ а́нгелъ иму́щихъ се́дмь фiа́лъ, и глаго́ла со мно́ю, глаго́ля ми́: прiиди́, да покажу́ ти су́дъ любо­дѣ́йцы вели́кiя, сѣдя́щiя на вода́хъ мно́гихъ:
 • съ не́юже любо­дѣ́яша ца́рiе зе́мстiи, и упи́шася живу́щiи на земли́ от­ вина́ любо­дѣя́нiя ея́.
 • И веде́ мя въ пу́сто мѣ́сто ду́хомъ: и ви́дѣхъ жену́ сѣдя́щу на звѣ́ри червле́нѣ, испо́лненѣмъ име́нъ ху́лныхъ, и́же имѣ́яше гла́въ се́дмь и рого́въ де́сять.
 • И жена́ бѣ́ облечена́ въ порфи́ру и червлени́цу, и позлащена́ зла́томъ и ка́менiемъ драги́мъ и би́серомъ, иму́щи ча́шу зла́ту въ руцѣ́ сво­е́й по́лну ме́рзости и скве́рнъ любо­дѣя́нiя ея́:
 • и на челѣ́ ея́ напи́сано и́мя: та́йна, Вавило́нъ вели́кiй, ма́ти любо­дѣ́йцамъ и ме́рзостемъ зе́мскимъ.
 • И ви́дѣхъ жену́ пiя́ну кровьми́ святы́хъ и кровьми́ свидѣ́телей Иису́совыхъ, и диви́хся, ви́дѣвъ ю́, ди́вомъ вели́кимъ.
 • И рече́ ми а́нгелъ: что́ диви́шися? а́зъ ти́ реку́ та́йну жены́ [сея́] и звѣ́ря нося́щаго ю́, се́дмь гла́въ иму́ща и рого́въ де́сять.
 • Звѣ́рь, его́же ви́дѣлъ еси́, бѣ́, и нѣ́сть, и и́мать взы́ти от­ бе́здны, и въ па́губу по́йдетъ: и удивя́т­ся живу́щiи на земли́, и́мже имена́ не напи́сана су́ть въ кни́гу живо́тную от­ сложе́нiя мíра, ви́дяще, я́ко звѣ́рь бѣ́, и нѣ́сть, и преста́ {ви́дяще звѣ́ря, и́же бѣ́, и нѣ́сть, и предста́нетъ}.
 • Здѣ́ у́мъ, и́же и́мать му́дрость. Се́дмь гла́въ го́ры су́ть се́дмь, идѣ́же жена́ сѣди́тъ на ни́хъ,
 • и ца́рiе се́дмь су́ть: пя́ть и́хъ па́ло, и еди́нъ е́сть, [а] другі́й еще́ не прiи́де: и егда́ прiи́детъ, ма́ло ему́ е́сть пребы́ти {подоба́етъ бы́ти}.
 • И звѣ́рь, и́же бѣ́ и нѣ́сть, и то́й осмы́й е́сть, и от­ седми́хъ е́сть, и въ па́губу и́детъ.
 • И де́сять рого́въ, я́же ви́дѣлъ еси́, де́сять царе́й су́ть, и́же ца́р­ст­ва еще́ не прiя́ша, но о́бласть я́ко ца́рiе на еди́нъ ча́съ прiи́мутъ со звѣ́ремъ.
 • Сі́и еди́ну во́лю и́мутъ, и си́лу и о́бласть свою́ звѣ́рю даду́тъ:
 • сі́и со а́гнцемъ бра́нь сотворя́тъ, и а́гнецъ побѣди́тъ я́, я́ко Госпо́дь господе́мъ е́сть и Ца́рь царе́мъ: и су́щiи съ ни́мъ зва́н­нiи и избра́н­нiи и вѣ́рни.
 • И глаго́ла ми́: во́ды, я́же еси́ ви́дѣлъ, идѣ́же любо­дѣ́йца сѣди́тъ, лю́дiе и наро́ди су́ть, и племена́ и язы́цы.
 • И де́сять рого́въ, я́же ви́дѣлъ еси́ на звѣ́ри, сі́и любо­дѣ́йцу воз­ненави́дятъ, и запустѣ́в­шу сотворя́тъ ю́ и на́гу, и пло́ть ея́ снѣдя́тъ, и сожгу́тъ ю́ огне́мъ:
 • Бо́гъ бо да́лъ е́сть въ сердца́ и́хъ, сотвори́ти во́лю его́, и сотвори́ти еди́ну во́лю, и да́ти ца́р­ст­во свое́ звѣ́рю, до́ндеже сконча́ют­ся глаго́лы Бо́жiи.
 • И жена́, ю́же ви́дѣлъ еси́, гра́дъ е́сть вели́кiй, и́же и́мать ца́р­ст­во надъ цари́ земны́ми.
 • И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
 • с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
 • И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
 • И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
 • и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
 • Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
 • И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.
 • Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.
 • Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена,
 • и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть.
 • И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.
 • И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час.
 • Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
 • Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
 • И говорит мне: во́ды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки.
 • И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
 • потому что Бог положил им на сердце – исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии.
 • Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
 • καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόν­των τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ᾿ ἐμοῦ λέγων δεῦρο δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγά­λης τῆς καθημένης ἐπι­̀ ὑδάτων πολλῶν
 • μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦν­τες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς
 • καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύ­ματι καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπι­̀ θηρίον κόκκινον γέμον­τα ὀνόματα βλασφημίας ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα
 • καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς
 • καὶ ἐπι­̀ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλὼν ἡ μεγά­λη ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς
 • καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵμα­τος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵμα­τος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα
 • καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος δια­̀ τί ἐθαύμασας ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζον­τος αὐτήν τοῦ ἔχον­τος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα
 • τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσ­σου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει καὶ θαυμασθήσον­ται οἱ κατοικοῦν­τες ἐπι­̀ τῆς γῆς ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπι­̀ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπο­̀ κατα­βολῆς κόσμου βλεπόν­των τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται
 • ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν
 • οἱ πέν­τε ἔπεσαν ὁ εἷς ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι
 • καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει
 • καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου
 • οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν
 • οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί
 • καὶ λέγει μοι τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὗ ἡ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσ­σαι
 • καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγον­ται καὶ αὐτὴν κατα­καύσουσιν ἐν πυρί
 • ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ ἄχρι τελεσθήσον­ται οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ
 • καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγά­λη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπι­̀ τῶν βασιλέων τῆς γῆς
 • 拿 着 七 碗 的 七 位 天 使 中 , 有 一 位 前 来 对 我 说 , 你 到 这 里 来 , 我 将 坐 在 众 水 上 的 大 淫 妇 所 要 受 的 刑 罚 指 给 你 看 。
 • 地 上 的 君 王 与 他 行 淫 。 住 在 地 上 的 人 喝 醉 了 他 淫 乱 的 酒 。
 • 我 被 圣 灵 感 动 , 天 使 带 我 到 旷 野 去 。 我 就 看 见 一 个 女 人 骑 在 朱 红 色 的 兽 上 。 那 兽 有 七 头 十 角 , 遍 体 有 亵 渎 的 名 号 。
 • 那 女 人 穿 着 紫 色 和 朱 红 色 的 衣 服 , 用 金 子 宝 石 珍 珠 为 妆 饰 。 手 拿 金 杯 , 杯 中 盛 满 了 可 憎 之 物 , 就 是 他 淫 乱 的 污 秽 。
 • 在 他 额 上 有 名 写 着 说 , 奥 秘 哉 , 大 巴 比 伦 , 作 世 上 的 淫 妇 和 一 切 可 憎 之 物 的 母 。
 • 我 又 看 见 那 女 人 喝 醉 了 圣 徒 的 血 , 和 为 耶 稣 作 见 证 之 人 的 血 。 我 看 见 他 , 就 大 大 的 希 奇 。
 • 天 使 对 我 说 , 你 为 什 么 希 奇 呢 。 我 要 将 这 女 人 和 驮 着 他 的 那 七 头 十 角 兽 的 奥 秘 告 诉 你 。
 • 你 所 看 见 的 兽 , 先 前 有 , 如 今 没 有 。 将 要 从 无 底 坑 里 上 来 , 又 要 归 于 沉 沦 。 凡 住 在 地 上 名 字 从 创 世 以 来 没 有 记 在 生 命 册 上 的 , 见 先 前 有 , 如 今 没 有 , 以 后 再 有 的 兽 , 就 必 希 奇 。
 • 智 慧 的 心 在 此 可 以 思 想 。 那 七 头 就 是 女 人 所 坐 的 七 座 山 。
 • 又 是 七 位 王 。 五 位 已 经 倾 倒 了 , 一 位 还 在 , 一 位 还 没 有 来 到 。 他 来 的 时 候 , 必 须 暂 时 存 留 。
 • 那 先 前 有 , 如 今 没 有 的 兽 , 就 是 第 八 位 。 他 也 和 那 七 位 同 列 , 并 且 归 于 沉 沦 。
 • 你 所 看 见 的 那 十 角 , 就 是 十 王 。 他 们 还 没 有 得 国 。 但 他 们 一 时 之 间 , 要 和 兽 同 得 权 柄 与 王 一 样 。
 • 他 们 同 心 合 意 , 将 自 己 的 能 力 权 柄 给 那 兽 。
 • 他 们 与 羔 羊 争 战 , 羔 羊 必 胜 过 他 们 , 因 为 羔 羊 是 万 主 之 主 , 万 王 之 王 。 同 着 羔 羊 的 , 就 是 蒙 召 被 选 有 忠 心 的 , 也 必 得 胜 。
 • 天 使 又 对 我 说 , 你 所 看 见 那 淫 妇 坐 的 众 水 , 就 是 多 民 多 人 多 国 多 方 。
 • 你 所 看 见 的 那 十 角 , 与 兽 , 必 恨 这 淫 妇 , 使 他 冷 落 赤 身 。 又 要 吃 他 的 肉 , 用 火 将 他 烧 尽 。
 • 因 为 神 使 诸 王 同 心 合 意 , 遵 行 他 的 旨 意 , 把 自 己 的 国 给 那 兽 , 直 等 到 神 的 话 都 应 验 了 。
 • 你 所 看 见 的 那 女 人 , 就 是 管 辖 地 上 众 王 的 大 城 。