Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ а́нгела сходя́ща съ небесе́, имѣ́юща клю́чь бе́здны и у́же вели́ко въ руцѣ́ сво­е́й:
 • и я́тъ змі́я, змі́я дре́вняго, и́же е́сть дiа́волъ и сатана́, и связа́ и́ на ты́сящу лѣ́тъ,
 • и въ бе́здну затвори́ {вве́рже} его́, и заключи́ его́, и запечатлѣ́ надъ ни́мъ, да не прельсти́тъ ктому́ язы́ки, до́ндеже сконча́ет­ся ты́сяща лѣ́тъ: и по си́хъ подоба́етъ ему́ от­рѣше́ну бы́ти на ма́ло вре́мя.
 • И ви́дѣхъ престо́лы и сѣдя́щыя на ни́хъ, и су́дъ да́нъ бы́сть и́мъ: и ду́шы расте́саныхъ за свидѣ́тел­ст­во Иису́сово и за сло́во Бо́жiе, и́же не поклони́шася звѣ́рю, ни ико́нѣ его́, и не прiя́ша начерта́нiя на челѣ́хъ сво­и́хъ и на руцѣ́ сво­е́й. И ожи́ша и воцари́шася со Христо́мъ ты́сящу лѣ́тъ:
 • про́чiи же мертвецы́ не ожи́ша, до́ндеже сконча́ет­ся ты́сяща лѣ́тъ. Се́ воскресе́нiе пе́рвое.
 • Блаже́нъ и свя́тъ, и́же и́мать ча́сть въ воскресе́нiи пе́рвѣмъ: на ни́хже сме́рть втора́я не и́мать о́бласти, но бу́дутъ иере́е Бо́гу и Христу́ и воцаря́т­ся съ ни́мъ ты́сящу лѣ́тъ.
 • И егда́ сконча́ет­ся ты́сяща лѣ́тъ, разрѣше́нъ бу́детъ сатана́ от­ темни́цы сво­ея́ и изы́детъ прельсти́ти язы́ки су́щыя на четы́рехъ у́глѣхъ земли́, го́га и Маго́га, собра́ти и́хъ на бра́нь, и́хже число́ я́ко песо́къ морскі́й.
 • И взыдо́ша на широту́ земли́ и обыдо́ша святы́хъ ста́нъ и гра́дъ воз­лю́блен­ный.
 • И сни́де о́гнь от­ Бо́га съ небесе́ и пояде́ я́:
 • и дiа́волъ льстя́й и́хъ вве́рженъ бу́детъ въ е́зеро о́гнен­но и жу́пелно, идѣ́же звѣ́рь и лжи́вый проро́къ: и му́чени бу́дутъ де́нь и но́щь во вѣ́ки вѣко́въ.
 • И ви́дѣхъ престо́лъ вели́къ бѣ́лъ и сѣдя́щаго на не́мъ, его́же от­ лица́ бѣжа́ не́бо и земля́, и мѣ́сто не обрѣ́теся и́мъ.
 • И ви́дѣхъ мертвецы́ ма́лыя и вели́кiя стоя́щя предъ Бо́гомъ, и кни́ги разгну́шася: и и́на кни́га от­ве́рзеся, я́же е́сть живо́тная: и су́дъ прiя́ша мертвецы́ от­ напи́саныхъ въ кни́гахъ, по дѣло́мъ и́хъ.
 • И даде́ мо́ре мертвецы́ своя́, и сме́рть и а́дъ да́ста своя́ мертвецы́: и су́дъ прiя́ша по дѣло́мъ сво­и́мъ,
 • и сме́рть и а́дъ вве́ржена бы́ста въ е́зеро о́гнен­ное. И се́ е́сть втора́я сме́рть.
 • И и́же не обрѣ́теся въ кни́зѣ живо́тнѣй напи́санъ, вве́рженъ бу́детъ въ е́зеро о́гнен­ное.
 • И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.
 • Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,
 • и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
 • И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.
 • Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение.
 • Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.
 • Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.
 • И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
 • И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
 • а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
 • И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.
 • И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
 • Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
 • И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
 • И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
 • καὶ εἶδον ἄγγελον κατα­βαίνον­τα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχον­τα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσ­σου καὶ ἅλυσιν μεγά­λην ἐπι­̀ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
 • καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκον­τα ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη
 • καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσ­σον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον
 • καὶ εἶδον θρόνους καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾿ αὐτούς καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων δια­̀ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ δια­̀ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ οἵτινες οὐ προ­σεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπι­̀ τὸ μέτωπον καὶ ἐπι­̀ τὴν χεῖρα αὐτῶν καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη
 • οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη
 • μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπι­̀ τούτων ὁ δεύ­τερος θάνα­τος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ἀλλ᾿ ἔσον­ται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύ­σουσιν μετ᾿ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη
 • καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη λυθή­σε­ται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ
  8καὶ ἐξελεύ­­σε­ται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσ­σαρσιν γωνίαις τῆς γῆς τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ συν­αγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσ­σης
 • 9καὶ ἀνέβησαν ἐπι­̀ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην
 • καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς
 • καὶ ὁ δια­́βολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδο­προ­φήτης καὶ βασανισθήσον­ται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
 • καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτόν οὗ ἀπο­̀ τοῦ προ­σώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς
 • καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς τοὺς μεγά­λους καὶ τοὺς μικρούς ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατα­̀ τὰ ἔργα αὐτῶν
 • καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασ­σα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ καὶ ὁ θάνα­τος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκρίθησαν ἕκασ­τος κατα­̀ τὰ ἔργα αὐτῶν
 • καὶ ὁ θάνα­τος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός οὗτος ὁ θάνα­τος ὁ δεύ­τερός ἐστιν ἡ λίμνη τοῦ πυρός
 • καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός