Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ не́бо но́во и зе́млю но́ву: пе́рвое бо не́бо и земля́ пе́рвая преидо́ста, и мо́ря нѣ́сть ктому́.
 • И а́зъ Иоа́н­нъ ви́дѣхъ гра́дъ святы́й, Иерусали́мъ но́въ сходя́щь от­ Бо́га съ небесе́, при­­гото́ванъ я́ко невѣ́сту укра́­шену му́жу сво­ему́.
 • И слы́шахъ гла́съ ве́лiй съ небесе́, глаго́лющь: се́, ски́нiя Бо́жiя съ человѣ́ки, и всели́т­ся съ ни́ми: и ті́и лю́дiе его́ бу́дутъ, и са́мъ Бо́гъ бу́детъ съ ни́ми Бо́гъ и́хъ:
 • и отъ­и́метъ Бо́гъ вся́ку сле́зу от­ о́чiю и́хъ, и сме́рти не бу́детъ ктому́: ни пла́ча, ни во́пля, ни болѣ́зни не бу́детъ ктому́, я́ко пе́рвая мимо­идо́ша.
 • И рече́ сѣдя́й на престо́лѣ: се́, нова́ вся́ творю́. И глаго́ла ми́: напиши́, я́ко сiя́ словеса́ и́стин­на и вѣ́рна су́ть.
 • И рече́ ми: соверши́шася. А́зъ е́смь а́лфа и оме́га, нача́токъ и коне́цъ: а́зъ жа́ждущему да́мъ от­ исто́чника воды́ живо́тныя ту́не.
 • Побѣжда́яй наслѣ́дитъ вся́, и бу́ду ему́ Бо́гъ, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ сы́на.
 • Страшли́вымъ же и невѣ́рнымъ, и скве́рнымъ и убі́йцамъ, и блу́дъ творя́щымъ и ча́ры творя́щымъ, идоложе́рцемъ и всѣ́мъ лжи́вымъ, ча́сть и́мъ въ е́зерѣ горя́щемъ огне́мъ и жу́пеломъ, е́же е́сть сме́рть втора́я.
 • И прiи́де ко мнѣ́ еди́нъ от­ седми́ а́нгелъ, иму́щихъ се́дмь фiа́лъ испо́лненыхъ седми́хъ я́звъ послѣ́днихъ, и рече́ ко мнѣ́, глаго́ля: гряди́, покажу́ ти невѣ́сту а́гнчу жену́.
 • И веде́ мя ду́хомъ на гору́ вели́ку и высоку́ и показа́ ми гра́дъ вели́кiй, святы́й Иерусали́мъ низходя́щь съ небесе́ от­ Бо́га,
 • иму́щь сла́ву Бо́жiю: и свѣти́ло его́ подо́бно ка́мени драго́му, я́ко ка́мени Иа́спису кристаллови́дну:
 • иму́щь стѣ́ну вели́ку и высоку́, иму́щь вра́тъ два­на́­де­сять, и на вратѣ́хъ а́нгеловъ два­на́­де­сять и имена́ напи́сана, я́же су́ть имена́ два­на́­де­ся­тимъ колѣ́номъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • от­ восто́ка врата́ тро́я и от­ сѣ́вера врата́ тро́я, от­ ю́га врата́ тро́я и от­ за́пада врата́ тро́я.
 • И стѣна́ гра́да имѣ́яше основа́нiй два­на́­де­сять, и на ни́хъ име́нъ два­на́­де­сять апо́столовъ а́гнчихъ.
 • И глаго́ляй со мно́ю имѣ́яше тро́сть зла́ту, да измѣ́ритъ гра́дъ и врата́ его́ и стѣ́ны его́.
 • И гра́дъ на четы́ри у́глы сто­и́тъ, и долгота́ его́ толи́ка е́сть, ели́ка же и широта́. И измѣ́ри гра́дъ тро́стiю на ста́дiй два­на́­де­сять ты́сящъ: долгота́ и широта́ и высота́ его́ ра́вна су́ть.
 • И размѣ́ри стѣ́ну его́ во сто́ и четы́ридесять и четы́ри ла́кти, въ мѣ́ру человѣ́ческу, я́же е́сть а́нгела.
 • И бѣ́ созда́нiе стѣны́ его́ Иа́списъ: и гра́дъ зла́то чи́сто, подо́бенъ стклу́ чи́сту.
 • И основа́нiя стѣны́ гра́да вся́кимъ драги́мъ ка́менiемъ укра́шена бя́ху: основа́нiе пе́рвое Иа́списъ, второ́е сапфи́ръ, тре́тiе халкидо́нъ, четве́ртое смара́гдъ,
 • пя́тое сардо́никсъ, шесто́е Са́рдiй, седмо́е хрисо́лиѳъ, осмо́е вири́ллъ, девя́тое топа́зiй, деся́тое хрисо́прасъ, перво­е­на́­де­сять иаки́нѳъ, второ­е­на́­де­сять амеѳи́стъ.
 • И два­на́­де­сять вра́тъ два­на́­де­сять би́серовъ: еди́на ка́яждо врата́ бѣ́ша от­ еди́наго би́сера. И сто́гны гра́да зла́то чи́сто, я́ко сткло́ пресвѣ́тло.
 • И хра́ма не ви́дѣхъ въ не́мъ: Госпо́дь бо Бо́гъ Вседержи́тель хра́мъ ему́ е́сть, и а́гнецъ.
 • И гра́дъ не тре́буя со́лнца и луны́, да свѣ́тятъ въ не́мъ, сла́ва бо Бо́жiя просвѣти́ его́, и свѣти́лникъ его́ а́гнецъ.
 • И язы́цы спасе́ни во свѣ́тѣ его́ по́йдутъ, и ца́рiе зе́мстiи при­­несу́тъ сла́ву и че́сть свою́ въ него́.
 • И врата́ его́ не и́мутъ затвори́тися во дни́: но́щи бо не бу́детъ ту́.
 • И при­­несу́тъ сла́ву и че́сть язы́ковъ въ него́:
 • и не и́мать въ него́ вни́ти вся́ко скве́рно, и творя́й ме́рзость и лжу́, но то́кмо напи́саныя въ кни́гахъ живо́тныхъ а́гнца.
 • И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
 • И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
 • И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
 • И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
 • И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.
 • И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
 • Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
 • Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
 • И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
 • И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
 • Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.
 • Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
 • с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
 • Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
 • Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены́ его.
 • Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
 • И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
 • Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
 • Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
 • пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
 • А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло.
 • Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец.
 • И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
 • Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
 • Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
 • И принесут в него славу и честь народов.
 • И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
 • Et vidi caelum novum et ter ram novam; primum enim caelum et prima terra abierunt, et mare iam non est.
 • Et civitatem sanctam Ierusalem novam vidi descendentem de caelo a Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo.
 • Et audivi vocem magnam de throno dicentem: "Ecce tabernaculum Dei cum hominibus! Et habitabit cum eis, et ipsi populi eius erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum Deus;
 • et absterget omnem lacrimam ab oculis eorum, et mors ultra non erit, neque luctus neque clamor neque dolor erit ultra, quia prima abierunt».
 • Et dixit, qui sedebat super throno: «Ecce nova facio omnia». Et dicit: «Scribe: Haec verba fidelia sunt et vera».
 • Et dixit mihi: «Facta sunt! Ego sum Alpha et Omega, principium et finis. Ego sitienti dabo de fonte aquae vivae gratis.
 • Qui vicerit, hereditabit haec, et ero illi Deus, et ille erit mihi filius.
 • Timidis autem et incredulis et exsecratis et homicidis et fornicatoribus et veneficis et idololatris et omnibus mendacibus, pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure, quod est mors secunda».
 • Et venit unus de septem angelis habentibus septem phialas plenas septem plagis novissimis et locutus est mecum dicens: «Veni, ostendam tibi sponsam uxorem Agni».
 • Et sustulit me in spiritu super montem magnum et altum et ostendit mihi civitatem sanctam Ierusalem descendentem de caelo a Deo,
 • habentem claritatem Dei; lumen eius simile lapidi pretiosissimo, tamquam lapidi iaspidi, in modum crystalli;
 • et habebat murum magnum et altum et habebat portas duodecim et super portas angelos duodecim et nomina inscripta, quae sunt duodecim tribuum filiorum Israel.
 • Ab oriente portae tres, et ab aquilone portae tres, et ab austro portae tres, et ab occasu portae tres;
 • et murus civitatis habens fundamenta duodecim, et super ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum Agni.
 • Et, qui loquebatur mecum, habebat mensuram arundinem auream, ut metiretur civitatem et portas eius et murum eius.
 • Et civitas in quadro posita est, et longitudo eius tanta est quanta et latitudo. Et mensus est civitatem arundine per stadia duodecim milia; longitudo et latitudo et altitudo eius aequales sunt.
 • Et mensus est murum eius centum quadraginta quattuor cubitorum, mensura hominis, quae est angeli.
 • Et erat structura muri eius ex iaspide, ipsa vero civitas aurum mundum simile vitro mundo.
 • Fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata: fundamentum primum iaspis, secundus sapphirus, tertius chalcedonius, quartus smaragdus,
 • quintus sardonyx, sextus sardinus, septimus chrysolithus, octavus beryllus, nonus topazius, decimus chrysoprasus, undecimus hyacinthus, duodecimus amethystus.
 • Et duodecim portae duodecim margaritae sunt, et singulae portae erant ex singulis margaritis. Et platea civitatis aurum mundum tamquam vitrum perlucidum.
 • Et templum non vidi in ea: Dominus enim, Deus omnipotens, templum illius est, et Agnus.
 • Et civitas non eget sole neque luna, ut luceant ei, nam claritas Dei illuminavit eam, et lucerna eius est Agnus.
 • Et ambulabunt gentes per lumen eius, et reges terrae afferunt gloriam suam in illam;
 • et portae eius non claudentur per diem, nox enim non erit illic;
 • et afferent gloriam et divitias gentium in illam.
 • Nec intrabit in ea aliquid coinquinatum et faciens abominationem et mendacium, nisi qui scripti sunt in libro vitae Agni.
 • ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.

 • وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها.

 • وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها لهم.

 • وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الامور الاولى قد مضت.

 • وقال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديدا.وقال لي اكتب فان هذه الاقوال صادقة وامينة.

 • ثم قال لي قد تم.انا هو الالف والياء البداية والنهاية.انا اعطى العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.

 • من يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا.

 • واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الاوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني

 • ثم جاء اليّ واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبع الجامات المملوءة من السبع الضربات الاخيرة وتكلم معي قائلا هلم فأريك العروس امرأة الخروف.

 • وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال وأراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله

 • لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشب بلوري.

 • وكان لها سور عظيم وعال وكان لها اثنا عشر بابا وعلى الابواب اثنا عشر ملاكا واسماء مكتوبة هي اسماء اسباط بني اسرائيل الاثني عشر.

 • من الشرق ثلاثة ابواب ومن الشمال ثلاثة ابواب ومن الجنوب ثلاثة ابواب ومن الغرب ثلاثة ابواب.

 • وسور المدينة كان له اثنا عشر اساسا وعليها اسماء رسل الخروف الاثني عشر.

 • والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وابوابها واسوارها.

 • والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض.فقاس المدينة بالقصبة مسافة اثني عشر الف غلوة.الطول والعرض والارتفاع متساوية.

 • وقاس سورها مئة واربعا واربعين ذراعا ذراع انسان اي الملاك.

 • وكان بناء سورها من يشب والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي.

 • واساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم.الاساس الاول يشب.الثاني ياقوت ازرق.الثالث عقيق ابيض.الرابع زمرد ذبابي.

 • الخامس جزع عقيقي.السادس عقيق احمر.السابع زبرجد.الثامن زمرد سلقي.التاسع ياقوت اصفر.العاشر عقيق اخضر.الحادي عشر اسمانجوني.الثاني عشر جمشت.

 • والاثنا عشر بابا اثنا عشرة لؤلؤة كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة واحدة وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف.

 • ولم أر فيها هيكلا لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها.

 • والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيئا فيها لان مجد الله قد انارها والخروف سراجها.

 • وتمشي شعوب المخلّصين بنورها وملوك الارض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها.

 • وابوابها لن تغلق نهارا لان ليلا لا يكون هناك.

 • ويجيئون بمجد الامم وكرامتهم اليها.

 • ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا الا المكتوبين في سفر حياة الخروف
 • Шундан кейин мен янги бир осмон ва янги бир ерни кўрдим. Аввалги еру осмон ғойиб бўлган эди, денгиз ҳам энди йўқ эди.
 • Мен, Юҳанно, табаррук шаҳар – Қуддусни кўрдим; у куёви олдига безаниб чиқаётган келин каби осмондан, Худо ҳузуридан тушаётган эди.
 • Мен Арши Аълодан келган баланд бир овозни эшитдим, у шундай деди:“Мана, Худонинг макони инсонлар аро!Худонинг Ўзи одамлар ичра яшар.Улар Худонинг халқи бўлгай,Худонинг Ўзи улар ичра маскан қилгай.
 • Худо уларнинг кўзидаги ҳар бир ёшни артиб олур.Энди ўлим сира бўлмас.Ҳузун ҳам, фарёд ҳам, оғриқ ҳам бўлмас.Зеро аввалгилар ўтиб кетди”.
 • Тахтда ўтирган Сиймо: “Мана, Мен ҳаммасини янги қилиб яратяпман!” – деди. Кейин менга: “Буларни ёзиб қўй, бу сўзлар ишончли ва ҳаққонийдир!” – деди.
 • Сўнг менга қараб, деди: “Амалга ошди! Ибтидо ва Интиҳо, Бош ва Сўнг Ўзимман. Мен чанқаганга оби ҳаёт булоғидан текин баҳра бераман.
 • Ғолиб келганга булар насиб қилади. Мен унинг Худоси бўламан, у Менинг ўғлим бўлади.
 • Аммо қўрқоқ, имонсиз, нопок, қотил, зинокор, жодугар, бутпараст ва ҳамма ёлғончиларнинг қисмати олов ва олтингугурт билан ёнаётган кўлдадир. Бу иккинчи ўлимдир”.
 • Шу пайт охирги етти балога тўлдирилган еттита косани ушлаган етти фариштадан бири олдимга келди ва мен билан гаплашиб: “Бу ёққа кел, Қўзига келин бўладиган аёлни сенга кўрсатаман”, – деди.
 • Фаришта мени Илоҳий Руҳнинг таъсирида баланд, юксак бир тоққа олиб чиқди-да, менга кўкдан, Худо ҳузуридан тушаётган табаррук шаҳар – Қуддусни кўрсатди.
 • Шаҳар Худонинг улуғвор жамоли билан балқир, унинг сайқали қимматбаҳо тош, биллур олмосга ўхшар эди.
 • Унинг девори қалин ва баланд эди; ўн икки дарвозаси бўлиб, дарвозалари устида ўн иккита фаришта ўлтирар эди. Дарвозаларда исмлар – Бани Исроилнинг ўн икки қабиласи номлари ёзилган эди.
 • Шарқдан уч, шимолдан уч, жанубдан уч ва ғарбдан уч дарвоза бор эди.
 • Шаҳар деворларининг ўн икки пойдевори бўлиб, уларда Қўзининг ўн икки ҳаворийси номлари ёзиб қўйилган эди.
 • Мен билан гаплашган фариштанинг қўлида шаҳарни, унинг дарвозаларию деворини ўлчаш учун олтиндан бир ўлчагичи бор эди.
 • Шаҳар тўртбурчак шаклда жойлашган, унинг бўйи эни билан тенг эди. Фаришта шаҳарни ўлчагич билан ўлчади, у ўн икки минг ўқ отими экан. Унинг эни, бўйи ва баландлиги бир-бирига тенг эди.
 • Фаришта шаҳарнинг деворларини ҳам ўлчади; у инсонлар ўлчовида ҳам, фаришталар ўлчовида ҳам юз қирқ тўрт тирсак чиқди.
 • Деворлар олмосдан, шаҳар эса шишадай тиниқ, соф олтиндан қурилган эди.
 • Шаҳар деворларининг пойдеворлари турли қимматбаҳо тошлар билан безатилган эди: биринчи пойдевор олмосдан, иккинчиси кўк ёқутдан, учинчиси ақиқдан, тўртинчиси зумраддан эди.
 • Бешинчиси фируза, олтинчиси лаъл, еттинчиси сариқ ёқут, саккизинчиси кўк зумрад, тўққизинчиси забаржад, ўнинчиси яшил ақиқ, ўн биринчиси ложувард, ўн иккинчиси бинафшаранг ёқутдан эди.
 • Ўн икки дарвоза – ўн икки марвариддан иборат эди, яъни ҳар бир дарвоза битта марвариддан ясалган эди. Шаҳарнинг кўчаси эса бамисоли шаффоф шишадек, соф олтиндан эди.
 • Бу шаҳарда маъбад кўрмадим. Чунки ҳар нарсага қодир Худойи Таоло ва Қўзининг Ўзи шаҳарнинг маъбадидир.
 • Шаҳарни ёритиш учун қуёшга ёки ойга эҳтиёж ҳам йўқ. Чунки Худонинг улуғвор жамоли уни ёритади, Қўзининг Ўзи унинг ёритқичи бўлади.
 • [Қутулган] халқлар шаҳарнинг нурида юришади. Ер юзи подшоҳлари унга ўз шон-шуҳратларини келтирадилар.
 • Шаҳар дарвозалари кун бўйи очиқ туради, сира ёпилмайди, чунки у ерда тун бўлмайди.
 • Халқларнинг барча давлату савлати унга киритилади.
 • Лекин ҳеч қандай мурдор нарса, ҳеч бир разил ёки ёлғончи киши унга кирмайди; фақат Қўзининг ҳаёт китобида ёзилганлар киради.