Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ не́бо но́во и зе́млю но́ву: пе́рвое бо не́бо и земля́ пе́рвая преидо́ста, и мо́ря нѣ́сть ктому́.
 • И а́зъ Иоа́н­нъ ви́дѣхъ гра́дъ святы́й, Иерусали́мъ но́въ сходя́щь от­ Бо́га съ небесе́, при­­гото́ванъ я́ко невѣ́сту укра́­шену му́жу сво­ему́.
 • И слы́шахъ гла́съ ве́лiй съ небесе́, глаго́лющь: се́, ски́нiя Бо́жiя съ человѣ́ки, и всели́т­ся съ ни́ми: и ті́и лю́дiе его́ бу́дутъ, и са́мъ Бо́гъ бу́детъ съ ни́ми Бо́гъ и́хъ:
 • и отъ­и́метъ Бо́гъ вся́ку сле́зу от­ о́чiю и́хъ, и сме́рти не бу́детъ ктому́: ни пла́ча, ни во́пля, ни болѣ́зни не бу́детъ ктому́, я́ко пе́рвая мимо­идо́ша.
 • И рече́ сѣдя́й на престо́лѣ: се́, нова́ вся́ творю́. И глаго́ла ми́: напиши́, я́ко сiя́ словеса́ и́стин­на и вѣ́рна су́ть.
 • И рече́ ми: соверши́шася. А́зъ е́смь а́лфа и оме́га, нача́токъ и коне́цъ: а́зъ жа́ждущему да́мъ от­ исто́чника воды́ живо́тныя ту́не.
 • Побѣжда́яй наслѣ́дитъ вся́, и бу́ду ему́ Бо́гъ, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ сы́на.
 • Страшли́вымъ же и невѣ́рнымъ, и скве́рнымъ и убі́йцамъ, и блу́дъ творя́щымъ и ча́ры творя́щымъ, идоложе́рцемъ и всѣ́мъ лжи́вымъ, ча́сть и́мъ въ е́зерѣ горя́щемъ огне́мъ и жу́пеломъ, е́же е́сть сме́рть втора́я.
 • И прiи́де ко мнѣ́ еди́нъ от­ седми́ а́нгелъ, иму́щихъ се́дмь фiа́лъ испо́лненыхъ седми́хъ я́звъ послѣ́днихъ, и рече́ ко мнѣ́, глаго́ля: гряди́, покажу́ ти невѣ́сту а́гнчу жену́.
 • И веде́ мя ду́хомъ на гору́ вели́ку и высоку́ и показа́ ми гра́дъ вели́кiй, святы́й Иерусали́мъ низходя́щь съ небесе́ от­ Бо́га,
 • иму́щь сла́ву Бо́жiю: и свѣти́ло его́ подо́бно ка́мени драго́му, я́ко ка́мени Иа́спису кристаллови́дну:
 • иму́щь стѣ́ну вели́ку и высоку́, иму́щь вра́тъ два­на́­де­сять, и на вратѣ́хъ а́нгеловъ два­на́­де­сять и имена́ напи́сана, я́же су́ть имена́ два­на́­де­ся­тимъ колѣ́номъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • от­ восто́ка врата́ тро́я и от­ сѣ́вера врата́ тро́я, от­ ю́га врата́ тро́я и от­ за́пада врата́ тро́я.
 • И стѣна́ гра́да имѣ́яше основа́нiй два­на́­де­сять, и на ни́хъ име́нъ два­на́­де­сять апо́столовъ а́гнчихъ.
 • И глаго́ляй со мно́ю имѣ́яше тро́сть зла́ту, да измѣ́ритъ гра́дъ и врата́ его́ и стѣ́ны его́.
 • И гра́дъ на четы́ри у́глы сто­и́тъ, и долгота́ его́ толи́ка е́сть, ели́ка же и широта́. И измѣ́ри гра́дъ тро́стiю на ста́дiй два­на́­де­сять ты́сящъ: долгота́ и широта́ и высота́ его́ ра́вна су́ть.
 • И размѣ́ри стѣ́ну его́ во сто́ и четы́ридесять и четы́ри ла́кти, въ мѣ́ру человѣ́ческу, я́же е́сть а́нгела.
 • И бѣ́ созда́нiе стѣны́ его́ Иа́списъ: и гра́дъ зла́то чи́сто, подо́бенъ стклу́ чи́сту.
 • И основа́нiя стѣны́ гра́да вся́кимъ драги́мъ ка́менiемъ укра́шена бя́ху: основа́нiе пе́рвое Иа́списъ, второ́е сапфи́ръ, тре́тiе халкидо́нъ, четве́ртое смара́гдъ,
 • пя́тое сардо́никсъ, шесто́е Са́рдiй, седмо́е хрисо́лиѳъ, осмо́е вири́ллъ, девя́тое топа́зiй, деся́тое хрисо́прасъ, перво­е­на́­де­сять иаки́нѳъ, второ­е­на́­де­сять амеѳи́стъ.
 • И два­на́­де­сять вра́тъ два­на́­де­сять би́серовъ: еди́на ка́яждо врата́ бѣ́ша от­ еди́наго би́сера. И сто́гны гра́да зла́то чи́сто, я́ко сткло́ пресвѣ́тло.
 • И хра́ма не ви́дѣхъ въ не́мъ: Госпо́дь бо Бо́гъ Вседержи́тель хра́мъ ему́ е́сть, и а́гнецъ.
 • И гра́дъ не тре́буя со́лнца и луны́, да свѣ́тятъ въ не́мъ, сла́ва бо Бо́жiя просвѣти́ его́, и свѣти́лникъ его́ а́гнецъ.
 • И язы́цы спасе́ни во свѣ́тѣ его́ по́йдутъ, и ца́рiе зе́мстiи при­­несу́тъ сла́ву и че́сть свою́ въ него́.
 • И врата́ его́ не и́мутъ затвори́тися во дни́: но́щи бо не бу́детъ ту́.
 • И при­­несу́тъ сла́ву и че́сть язы́ковъ въ него́:
 • и не и́мать въ него́ вни́ти вся́ко скве́рно, и творя́й ме́рзость и лжу́, но то́кмо напи́саныя въ кни́гахъ живо́тныхъ а́гнца.
 • И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
 • И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
 • И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
 • И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
 • И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.
 • И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
 • Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
 • Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
 • И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
 • И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
 • Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.
 • Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
 • с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
 • Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
 • Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены́ его.
 • Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
 • И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
 • Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
 • Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
 • пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
 • А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло.
 • Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец.
 • И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
 • Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
 • Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
 • И принесут в него славу и честь народов.
 • И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
 • 我 又 看 见 一 个 新 天 新 地 。 因 为 先 前 的 天 地 已 经 过 去 了 。 海 也 不 再 有 了 。
 • 我 又 看 见 圣 城 新 耶 路 撒 冷 由 神 那 里 从 天 而 降 , 豫 备 好 了 , 就 如 新 妇 壮 饰 整 齐 , 等 候 丈 夫 。
 • 我 听 见 有 大 声 音 从 宝 座 出 来 说 , 看 哪 , 神 的 帐 幕 在 人 间 。 他 要 与 人 同 住 , 他 们 要 作 他 的 子 民 , 神 要 亲 自 与 他 们 同 在 , 作 他 们 的 神 。
 • 神 要 擦 去 他 们 一 切 的 眼 泪 。 不 再 有 死 亡 , 也 不 再 有 悲 哀 , 哭 号 , 疼 痛 , 因 为 以 前 的 事 都 过 去 了 。
 • 坐 宝 座 的 说 , 看 哪 , 我 将 一 切 都 更 新 了 。 又 说 , 你 要 写 上 。 因 这 些 话 是 可 信 的 , 是 真 实 的 。
 • 他 又 对 我 说 , 都 成 了 。 我 是 阿 拉 法 , 我 是 俄 梅 戛 , 我 是 初 , 我 是 终 。 我 要 将 生 命 泉 的 水 白 白 赐 给 那 口 渴 的 人 喝 。
 • 得 胜 的 , 必 承 受 这 些 为 业 。 我 要 作 他 的 神 , 他 要 作 我 的 儿 子 。
 • 惟 有 胆 怯 的 , 不 信 的 , 可 憎 的 , 杀 人 的 , 淫 乱 的 , 行 邪 术 的 , 拜 偶 像 的 , 和 一 切 说 谎 话 的 , 他 们 的 分 就 在 烧 着 硫 磺 的 火 湖 里 。 这 是 第 二 次 的 死 。
 • 拿 着 七 个 金 碗 , 盛 满 末 后 七 灾 的 七 位 天 使 中 , 有 一 位 来 对 我 说 , 你 到 这 里 来 , 我 要 将 新 妇 , 就 是 羔 羊 的 妻 , 指 给 你 看 。
 • 我 被 圣 灵 感 动 , 天 使 就 带 我 到 一 座 高 大 的 山 , 将 那 由 神 那 里 从 天 而 降 的 圣 城 耶 路 撒 冷 指 示 我 。
 • 城 中 有 神 的 荣 耀 。 城 的 光 辉 如 同 极 贵 的 宝 石 , 好 像 碧 玉 , 明 如 水 晶 。
 • 有 高 大 的 墙 。 有 十 二 个 门 , 门 上 有 十 二 位 天 使 。 门 上 又 写 着 以 色 列 十 二 个 支 派 的 名 字 。
 • 东 边 有 三 门 。 北 边 有 三 门 。 南 边 有 三 门 。 西 边 有 三 门 。
 • 城 墙 有 十 二 根 基 , 根 基 上 有 羔 羊 十 二 使 徒 的 名 字 。
 • 对 我 说 话 的 拿 着 金 苇 子 当 尺 , 要 量 那 城 , 和 城 门 城 墙 。
 • 城 的 四 方 的 , 长 宽 一 样 。 天 使 用 苇 子 量 那 城 , 共 有 四 千 里 。 长 宽 高 都 是 一 样 。
 • 又 量 了 城 墙 , 按 着 人 的 尺 寸 , 就 是 天 使 的 尺 寸 , 共 有 一 百 四 十 四 肘 。
 • 墙 是 碧 玉 造 的 。 城 是 精 金 的 , 如 同 明 净 的 玻 璃 。
 • 城 墙 的 根 基 是 用 各 样 宝 石 修 饰 的 。 第 一 根 基 是 碧 玉 。 第 二 是 蓝 宝 石 。 第 三 是 绿 玛 瑙 。 第 四 是 绿 宝 石 。
 • 第 五 是 红 玛 瑙 。 第 六 是 红 宝 石 。 第 七 是 黄 璧 玺 。 第 八 是 水 苍 玉 。 第 九 是 红 璧 玺 。 第 十 是 翡 翠 。 第 十 一 是 紫 玛 瑙 。 第 十 二 是 紫 晶 。
 • 十 二 个 门 是 十 二 颗 珍 珠 。 每 门 是 一 颗 珍 珠 。 城 内 的 街 道 是 精 金 , 好 像 明 透 的 玻 璃 。
 • 我 未 见 城 内 有 殿 , 因 主 神 全 能 者 , 和 羔 羊 , 为 城 的 殿 。
 • 那 城 内 又 不 用 日 月 光 照 。 因 有 神 的 荣 耀 光 照 。 又 有 羔 羊 为 城 的 灯 。
 • 列 国 要 在 城 的 光 里 行 走 。 地 上 的 君 王 必 将 自 己 的 荣 耀 归 与 那 城 。
 • 城 门 白 昼 总 不 关 闭 。 在 那 里 原 没 有 黑 夜 。
 • 人 必 将 列 国 的 荣 耀 尊 贵 归 与 那 城 。
 • 凡 不 洁 净 的 , 并 那 行 可 憎 与 虚 谎 之 事 的 , 总 不 得 进 那 城 。 只 有 名 字 写 在 羔 羊 生 命 册 上 的 才 得 进 去 。