Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ не́бо но́во и зе́млю но́ву: пе́рвое бо не́бо и земля́ пе́рвая преидо́ста, и мо́ря нѣ́сть ктому́.
 • И а́зъ Иоа́н­нъ ви́дѣхъ гра́дъ святы́й, Иерусали́мъ но́въ сходя́щь от­ Бо́га съ небесе́, при­­гото́ванъ я́ко невѣ́сту укра́­шену му́жу сво­ему́.
 • И слы́шахъ гла́съ ве́лiй съ небесе́, глаго́лющь: се́, ски́нiя Бо́жiя съ человѣ́ки, и всели́т­ся съ ни́ми: и ті́и лю́дiе его́ бу́дутъ, и са́мъ Бо́гъ бу́детъ съ ни́ми Бо́гъ и́хъ:
 • и отъ­и́метъ Бо́гъ вся́ку сле́зу от­ о́чiю и́хъ, и сме́рти не бу́детъ ктому́: ни пла́ча, ни во́пля, ни болѣ́зни не бу́детъ ктому́, я́ко пе́рвая мимо­идо́ша.
 • И рече́ сѣдя́й на престо́лѣ: се́, нова́ вся́ творю́. И глаго́ла ми́: напиши́, я́ко сiя́ словеса́ и́стин­на и вѣ́рна су́ть.
 • И рече́ ми: соверши́шася. А́зъ е́смь а́лфа и оме́га, нача́токъ и коне́цъ: а́зъ жа́ждущему да́мъ от­ исто́чника воды́ живо́тныя ту́не.
 • Побѣжда́яй наслѣ́дитъ вся́, и бу́ду ему́ Бо́гъ, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ сы́на.
 • Страшли́вымъ же и невѣ́рнымъ, и скве́рнымъ и убі́йцамъ, и блу́дъ творя́щымъ и ча́ры творя́щымъ, идоложе́рцемъ и всѣ́мъ лжи́вымъ, ча́сть и́мъ въ е́зерѣ горя́щемъ огне́мъ и жу́пеломъ, е́же е́сть сме́рть втора́я.
 • И прiи́де ко мнѣ́ еди́нъ от­ седми́ а́нгелъ, иму́щихъ се́дмь фiа́лъ испо́лненыхъ седми́хъ я́звъ послѣ́днихъ, и рече́ ко мнѣ́, глаго́ля: гряди́, покажу́ ти невѣ́сту а́гнчу жену́.
 • И веде́ мя ду́хомъ на гору́ вели́ку и высоку́ и показа́ ми гра́дъ вели́кiй, святы́й Иерусали́мъ низходя́щь съ небесе́ от­ Бо́га,
 • иму́щь сла́ву Бо́жiю: и свѣти́ло его́ подо́бно ка́мени драго́му, я́ко ка́мени Иа́спису кристаллови́дну:
 • иму́щь стѣ́ну вели́ку и высоку́, иму́щь вра́тъ два­на́­де­сять, и на вратѣ́хъ а́нгеловъ два­на́­де­сять и имена́ напи́сана, я́же су́ть имена́ два­на́­де­ся­тимъ колѣ́номъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • от­ восто́ка врата́ тро́я и от­ сѣ́вера врата́ тро́я, от­ ю́га врата́ тро́я и от­ за́пада врата́ тро́я.
 • И стѣна́ гра́да имѣ́яше основа́нiй два­на́­де­сять, и на ни́хъ име́нъ два­на́­де­сять апо́столовъ а́гнчихъ.
 • И глаго́ляй со мно́ю имѣ́яше тро́сть зла́ту, да измѣ́ритъ гра́дъ и врата́ его́ и стѣ́ны его́.
 • И гра́дъ на четы́ри у́глы сто­и́тъ, и долгота́ его́ толи́ка е́сть, ели́ка же и широта́. И измѣ́ри гра́дъ тро́стiю на ста́дiй два­на́­де­сять ты́сящъ: долгота́ и широта́ и высота́ его́ ра́вна су́ть.
 • И размѣ́ри стѣ́ну его́ во сто́ и четы́ридесять и четы́ри ла́кти, въ мѣ́ру человѣ́ческу, я́же е́сть а́нгела.
 • И бѣ́ созда́нiе стѣны́ его́ Иа́списъ: и гра́дъ зла́то чи́сто, подо́бенъ стклу́ чи́сту.
 • И основа́нiя стѣны́ гра́да вся́кимъ драги́мъ ка́менiемъ укра́шена бя́ху: основа́нiе пе́рвое Иа́списъ, второ́е сапфи́ръ, тре́тiе халкидо́нъ, четве́ртое смара́гдъ,
 • пя́тое сардо́никсъ, шесто́е Са́рдiй, седмо́е хрисо́лиѳъ, осмо́е вири́ллъ, девя́тое топа́зiй, деся́тое хрисо́прасъ, перво­е­на́­де­сять иаки́нѳъ, второ­е­на́­де­сять амеѳи́стъ.
 • И два­на́­де­сять вра́тъ два­на́­де­сять би́серовъ: еди́на ка́яждо врата́ бѣ́ша от­ еди́наго би́сера. И сто́гны гра́да зла́то чи́сто, я́ко сткло́ пресвѣ́тло.
 • И хра́ма не ви́дѣхъ въ не́мъ: Госпо́дь бо Бо́гъ Вседержи́тель хра́мъ ему́ е́сть, и а́гнецъ.
 • И гра́дъ не тре́буя со́лнца и луны́, да свѣ́тятъ въ не́мъ, сла́ва бо Бо́жiя просвѣти́ его́, и свѣти́лникъ его́ а́гнецъ.
 • И язы́цы спасе́ни во свѣ́тѣ его́ по́йдутъ, и ца́рiе зе́мстiи при­­несу́тъ сла́ву и че́сть свою́ въ него́.
 • И врата́ его́ не и́мутъ затвори́тися во дни́: но́щи бо не бу́детъ ту́.
 • И при­­несу́тъ сла́ву и че́сть язы́ковъ въ него́:
 • и не и́мать въ него́ вни́ти вся́ко скве́рно, и творя́й ме́рзость и лжу́, но то́кмо напи́саныя въ кни́гахъ живо́тныхъ а́гнца.
 • И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
 • И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
 • И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
 • И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
 • И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.
 • И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
 • Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
 • Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
 • И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
 • И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
 • Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.
 • Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
 • с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
 • Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
 • Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены́ его.
 • Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
 • И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
 • Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
 • Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
 • пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
 • А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло.
 • Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец.
 • И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
 • Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
 • Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
 • И принесут в него славу и честь народов.
 • И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
 • И҆ ви́дѣхъ не́бо но́во и҆ зе́млю но́вꙋ: пе́рвое бо не́бо и҆ землѧ̀ пе́рваѧ преидо́ста, и҆ мо́рѧ нѣ́сть ктомꙋ̀.
 • И҆ а҆́зъ і҆ѡа́ннъ ви́дѣхъ гра́дъ ст҃ы́й, і҆ерⷭ҇ли́мъ но́въ сходѧ́щь ѿ бг҃а съ небесѐ, пригото́ванъ ꙗ҆́кѡ невѣ́стꙋ ᲂу҆кра́шенꙋ мꙋ́жꙋ своемꙋ̀.
 • И҆ слы́шахъ гла́съ ве́лїй съ небесѐ, гл҃ющь: сѐ, ски́нїѧ бж҃їѧ съ челѡвѣ́ки, и҆ всели́тсѧ съ ни́ми: и҆ ті́и лю́дїе є҆гѡ̀ бꙋ́дꙋтъ, и҆ са́мъ бг҃ъ бꙋ́детъ съ ни́ми бг҃ъ и҆́хъ:
 • и҆ ѿи́метъ бг҃ъ всѧ́кꙋ сле́зꙋ ѿ ѻ҆́чїю и҆́хъ, и҆ сме́рти не бꙋ́детъ ктомꙋ̀: ни пла́ча, ни во́плѧ, ни болѣ́зни не бꙋ́детъ ктомꙋ̀, ꙗ҆́кѡ пє́рваѧ мимоидо́ша.
 • И҆ речѐ сѣдѧ́й на прⷭ҇то́лѣ: сѐ, нова̑ всѧ̑ творю̀. И҆ гл҃а мѝ: напишѝ, ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ словеса̀ и҆́стинна и҆ вѣ̑рна сꙋ́ть.
 • И҆ рече́ ми: соверши́шасѧ. А҆́зъ є҆́смь а҆́лфа и҆ ѡ҆ме́га, нача́токъ и҆ коне́цъ: а҆́зъ жа́ждꙋщемꙋ да́мъ ѿ и҆сто́чника воды̀ живо́тныѧ тꙋ́не.
 • Побѣжда́ѧй наслѣ́дитъ всѧ̑, и҆ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ бг҃ъ, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на.
 • Страшли̑вымъ же и҆ невѣ̑рнымъ, и҆ сквє́рнымъ и҆ ᲂу҆бі́йцамъ, и҆ блꙋ́дъ творѧ́щымъ и҆ ча̑ры творѧ́щымъ, і҆дѡложе́рцємъ и҆ всѣ̑мъ лжи̑вымъ, ча́сть и҆̀мъ въ є҆́зерѣ горѧ́щемъ ѻ҆гне́мъ и҆ жꙋ́пеломъ, є҆́же є҆́сть сме́рть втора́ѧ.
 • И҆ прїи́де ко мнѣ̀ є҆ди́нъ ѿ седмѝ а҆́гг҃лъ, и҆мꙋ́щихъ се́дмь фїа̑лъ и҆спо́лненыхъ седми́хъ ꙗ҆́звъ послѣ́днихъ, и҆ речѐ ко мнѣ̀, глаго́лѧ: грѧдѝ, покажꙋ́ ти невѣ́стꙋ а҆́гнчꙋ женꙋ̀.
 • И҆ веде́ мѧ дꙋ́хомъ на горꙋ̀ вели́кꙋ и҆ высокꙋ̀ и҆ показа́ ми гра́дъ вели́кїй, ст҃ы́й і҆ерⷭ҇ли́мъ низходѧ́щь съ небесѐ ѿ бг҃а,
 • и҆мꙋ́щь сла́вꙋ бж҃їю: и҆ свѣти́ло є҆гѡ̀ подо́бно ка́мени драго́мꙋ, ꙗ҆́кѡ ка́мени і҆а́спїсꙋ крѷсталлови́днꙋ:
 • и҆мꙋ́щь стѣ́нꙋ вели́кꙋ и҆ высокꙋ̀, и҆мꙋ́щь вра́тъ двана́десѧть, и҆ на вратѣ́хъ а҆́гг҃лѡвъ двана́десѧть и҆ и҆мена̀ напи̑сана, ꙗ҆̀же сꙋ́ть и҆мена̀ двана́десѧтимъ колѣ́нѡмъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ:
 • ѿ восто́ка врата̀ тро́ѧ и҆ ѿ сѣ́вера врата̀ тро́ѧ, ѿ ю҆́га врата̀ тро́ѧ и҆ ѿ за́пада врата̀ тро́ѧ.
 • И҆ стѣна̀ гра́да и҆мѣ́ѧше ѡ҆снова́нїй двана́десѧть, и҆ на ни́хъ и҆ме́нъ двана́десѧть а҆пⷭ҇лѡвъ а҆́гнчихъ.
 • И҆ глаго́лѧй со мно́ю и҆мѣ́ѧше тро́сть зла́тꙋ, да и҆змѣ́ритъ гра́дъ и҆ врата̀ є҆гѡ̀ и҆ стѣ́ны є҆гѡ̀.
 • И҆ гра́дъ на четы́ри ᲂу҆́глы стои́тъ, и҆ долгота̀ є҆гѡ̀ толи́ка є҆́сть, є҆ли́ка же и҆ широта̀. И҆ и҆змѣ́ри гра́дъ тро́стїю на ста́дїй двана́десѧть ты́сѧщъ: долгота̀ и҆ широта̀ и҆ высота̀ є҆гѡ̀ ра̑вна сꙋ́ть.
 • И҆ размѣ́ри стѣ́нꙋ є҆гѡ̀ во сто̀ и҆ четы́ридесѧть и҆ четы́ри ла̑кти, въ мѣ́рꙋ человѣ́ческꙋ, ꙗ҆́же є҆́сть а҆́гг҃ла.
 • И҆ бѣ̀ созда́нїе стѣны̀ є҆гѡ̀ і҆а́спїсъ: и҆ гра́дъ зла́то чи́сто, подо́бенъ стклꙋ̀ чи́стꙋ.
 • И҆ ѡ҆снова̑нїѧ стѣны̀ гра́да всѧ́кимъ драги́мъ ка́менїемъ ᲂу҆кра́шєна бѧ́хꙋ: ѡ҆снова́нїе пе́рвое і҆а́спїсъ, второ́е сапфі́ръ, тре́тїе халкидѡ́нъ, четве́ртое смара́гдъ,
 • пѧ́тое сардо́нѷѯъ, шесто́е са́рдїй, седмо́е хрѷсо́лїѳъ, ѻ҆смо́е вирѵ́ллъ, девѧ́тое топа́зїй, десѧ́тое хрѷсо́прасъ, первоена́десѧть ѵ҆акі́нѳъ, второена́десѧть а҆меѳѵ́стъ.
 • И҆ двана́десѧть вра́тъ двана́десѧть би́серѡвъ: є҆ди̑на ка̑ѧждо врата̀ бѣ́ша ѿ є҆ди́нагѡ би́сера. И҆ стѡ́гны гра́да зла́то чи́сто, ꙗ҆́кѡ сткло̀ пресвѣ́тло.
 • И҆ хра́ма не ви́дѣхъ въ не́мъ: гдⷭ҇ь бо бг҃ъ Вседержи́тель хра́мъ є҆мꙋ̀ є҆́сть, и҆ а҆́гнецъ.
 • И҆ гра́дъ не тре́бꙋѧ со́лнца и҆ лꙋны̀, да свѣ́тѧтъ въ не́мъ, сла́ва бо бж҃їѧ просвѣтѝ є҆го̀, и҆ свѣти́льникъ є҆гѡ̀ а҆́гнецъ.
 • И҆ ꙗ҆зы́цы сп҃се́ни во свѣ́тѣ є҆гѡ̀ по́йдꙋтъ, и҆ ца́рїе зе́мстїи принесꙋ́тъ сла́вꙋ и҆ че́сть свою̀ въ него̀.
 • И҆ врата̀ є҆гѡ̀ не и҆́мꙋтъ затвори́тисѧ во днѝ: но́щи бо не бꙋ́детъ тꙋ̀.
 • И҆ принесꙋ́тъ сла́вꙋ и҆ че́сть ꙗ҆зы́кѡвъ въ него̀:
 • и҆ не и҆́мать въ него̀ вни́ти всѧ́ко скве́рно, и҆ творѧ́й ме́рзость и҆ лжꙋ̀, но то́кмѡ напи̑саныѧ въ кни́гахъ живо́тныхъ а҆́гнца.