Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • По си́хъ ви́дѣхъ: и се́, две́ри от­ве́рсты на небеси́, и гла́съ пе́рвый, его́же слы́шахъ я́ко трубу́ глаго́лющь со мно́ю, глаго́ля: взы́ди сѣ́мо, и покажу́ ти, ему́же подоба́етъ бы́ти по си́хъ.
 • И а́бiе бы́хъ въ ду́сѣ: и се́, престо́лъ стоя́ше на небеси́, и на престо́лѣ сѣдя́щь:
 • и сѣдя́й бѣ́ подо́бенъ видѣ́нiемъ ка́мени Иа́спису и сарди́нови: и [бѣ́] дуга́ о́крестъ престо́ла подо́бна видѣ́нiемъ смара́гдови.
 • И о́крестъ престо́ла престо́ли два́десять и четы́ри: и на престо́лѣхъ ви́дѣхъ два́десять и четы́ри ста́рцы сѣдя́щыя, облече́ны въ бѣ́лыя ри́зы, и имя́ху вѣнцы́ зла́ты на глава́хъ сво­и́хъ.
 • И от­ престо́ла исхожда́ху мо́лнiя и гро́ми и гла́си: и се́дмь свѣ́щниковъ о́гнен­ныхъ горя́щихъ предъ престо́ломъ, и́же су́ть се́дмь духо́въ Бо́жiихъ:
 • и предъ престо́ломъ мо́ре сткля́но, подо́бно криста́ллу: и посредѣ́ престо́ла и о́крестъ престо́ла четы́ри живо́тна испо́лнена оче́съ спреди́ и созади́.
 • И живо́тно пе́рвое подо́бно льву́, и второ́е живо́тно подо́бно телцу́, и тре́тiе живо́тно иму́щее лице́ я́ко человѣ́къ, и четве́ртое живо́тно подо́бно орлу́ летя́щу.
 • И живо́тна четы́ри, еди́но ко́­еждо и́хъ имѣ́яху по ше́сть кри́лъ о́крестъ, и внутрьу́ду испо́лнена оче́съ: и поко́я не и́мутъ де́нь и но́щь, глаго́люще: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель, и́же бѣ́ и сы́й и гряды́й.
 • И егда́ да́ша живо́тная сла́ву и че́сть и благодаре́нiе сѣдя́щему на престо́лѣ, живу́щему во вѣ́ки вѣко́въ,
 • падо́ша два́десять и четы́ри ста́рцы предъ сѣдя́щимъ на престо́лѣ, и поклони́шася живу́щему во вѣ́ки вѣко́въ, и положи́ша вѣнцы́ своя́ предъ престо́ломъ, глаго́люще:
 • досто́инъ еси́, Го́споди, прiя́ти сла́ву и че́сть и си́лу, я́ко ты́ еси́ созда́лъ вся́ческая, и во́лею тво­е́ю су́ть, и сотворе́на.
 • После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
 • И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
 • и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.
 • И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.
 • И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;
 • и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
 • И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
 • И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.
 • И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков,
 • тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
 • достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
 • Баъд аз ин ман назар андохтам, ва инак, даре бар осмон кушода шуд, ва он овози пештара, ки ҳамчун садои карнай шунида будам, ки бо ман сухан меронд, гуфт: “Ба ин ҷо сууд намо, то он чиро, ки баъд аз ин бояд ба вуқўъ ояд, ба ту нишон диҳам“.
 • Ва дарҳол ман дар Рўҳ шудам; ва инак, тахте дар осмон меистод, ва бар тахт Нишинандае буд;
 • Ва намуди Он Нишинанда монанди санги яшм ва ақиқ буд, ва рангинкамоне гирдогирди тахт, ва намуди он монанди зумуррад.
 • Ва гирдогирди тахт бисту чор тахт; ва бар тахтҳо бисту чор пирро нишаста дидам, ки либосҳои сафед дар бар карда буданд ва бар сарҳошон тоҷҳои тилло доштанд.
 • Ва аз тахт барқҳо ва раъдҳо ва овозҳо мебаромаданд, ва ҳафт машъали оташин дар пеши тахт фурўзон буданд, ки онҳо ҳафт рўҳи Худо мебошанд.
 • Ва дар пеши тахт баҳре аз шиша, монанди булўр; ва дар миёни тахт ва гирдогирди тахт чор ҳайвон, ки аз пеш ва аз пас пур аз чашмон буданд.
 • Ва ҳайвони якум монанди шер, ва ҳайвони дуюм монанди гўсола, ва ҳайвони сеюм қиёфаи одам дошт, ва ҳайвони чорум монанди уқобе ки дар парвоз бошад.
 • Ва ҳар яке аз он чор ҳайвон гирдогирд шаш бол дошт, ва онҳо аз дарун пур аз чашмонанд, ва шабу рўз ором нагирифта, мегўянд: “Қуддус аст, Қуддус аст, Қуддус аст Худованд Худои Қодири Мутлақ, ки Ў буд, ҳаст ва хоҳад омад“.
 • Ва ҳангоме ки он ҳайвонҳо ба Нишинандаи тахт, ки то абад Зинда аст, ҷалол ва шавкат ва сипос медиҳанд,
 • Он бисту чор пир пеши Нишинандаи тахт афтода, ба Ў, ки то абад Зинда аст, саҷда мекунанд, ва тоҷҳои худро пеши тахт гузошта, мегўянд:
 • ́Эй Худованд, Ту сазовори он ҳастӣ, ки ҷалол, шавкат ва қудрат биёбӣ, зеро ки Ту ҳама чизро офаридаӣ, ва ҳама чиз бар тибқи ироаи Ту вуҷуд дорад ва офарида шудааст“.