Скрыть
1:1
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:13
1:14
1:16
1:18
1:19
1:21
Церковнославянский (рус)
Сiя́ словеса́ кни́ги, ю́же написа́ Вару́хъ сы́нъ нирі́инъ, сы́на маасе́ева, сы́на седекі́ина, сы́на Асаде́ева, сы́на хелкі́ина въ Вавило́нѣ,
въ пя́тое лѣ́то, въ седмы́й де́нь ме́сяца, во вре́мя, въ не́же взя́ша халде́е Иерусали́мъ и пожго́ша его́ огне́мъ.
И прочте́ Вару́хъ словеса́ кни́ги сея́ во у́шы Иехоні́и сы́на Иоаки́ма царя́ Иу́дина и во у́шы всѣ́хъ люді́й при­­ходя́щихъ ко кни́зѣ,
и во у́шы си́льныхъ и сыно́въ ца́рскихъ и во у́шы старѣ́йшинъ, и во у́шы всѣ́хъ люді́й от­ ма́ла и до вели́ка и́хъ, всѣ́хъ живу́щихъ въ Вавило́нѣ при­­ рѣцѣ́ су́дъ.
И пла́кахуся, и постя́хуся, и моля́хуся моли́твами предъ Го́сподемъ,
и собра́ша сребро́, я́коже кого́ждо можа́­ше рука́,
и посла́ша во Иерусали́мъ ко Иоаки́му жерцу́ вели́кому, сы́ну хелкі́ину сы́на Сало́мля и ко жерце́мъ и ко всѣ́мъ лю́демъ, и́же обрѣто́шася съ ни́мъ во Иерусали́мѣ,
внегда́ взя́ сосу́ды хра́ма Госпо́дня изнесе́ныя от­ хра́ма воз­врати́ти на зе́млю Иу́дину, въ деся́тый де́нь ме́сяца сива́нъ, сосу́ды сре́бряны, я́же сотвори́ седекі́а сы́нъ Иосі́инъ ца́рь Иу́динъ,
повнегда́ пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй Иехоні́ю и кня́зи, и у́зники и си́льныя и лю́ди земли́ от­ Иерусали́ма, и введе́ я́ [свя́заны] въ Вавило́нъ.
И реко́ша: се́, посла́хомъ къ ва́мъ сребро́, да ку́пите на сребрѣ́ всесожже́нiя за грѣ́хъ и ѳимiа́мъ, и сотвори́те же́ртву и воз­неси́те на же́ртвен­никъ Го́спода Бо́га на́­шего,
и моли́теся за житiе́ навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго и за житiе́ Валтаса́ра сы́на его́, да бу́дутъ дні́е и́хъ, я́коже дні́е небе́снiи, на земли́.
И да да́стъ Госпо́дь крѣ́пость на́мъ и да просвѣти́тъ о́чи на́ши, и да живе́мъ подъ сѣ́нiю навуходоно́сора царя́ Вавило́нска и подъ сѣ́нiю Валтаса́ра сы́на его́, да рабо́таемъ и́мъ дни́ мно́ги и обря́щемъ благода́ть предъ ни́ми.
И моли́теся за на́съ ко Го́сподеви Бо́гу на́­шему, я́ко согрѣши́хомъ Го́сподеви Бо́гу на́­шему, и не от­врати́ся я́рость Госпо́дня и гнѣ́въ его́ от­ на́съ до сего́ дне́.
И прочти́те кни́гу сiю́, ю́же посла́хомъ къ ва́мъ, исповѣ́дати въ дому́ Госпо́дни въ де́нь пра́здника, во дни́ годовы́я,
и да рече́те: Го́споду Бо́гу на́­шему пра́вда, а на́мъ стыдѣ́нiе ли́цъ, я́коже де́нь се́й, человѣ́ку Иу́дину и живу́щымъ во Иерусали́мѣ,
и царе́мъ на́шымъ и князе́мъ на́шымъ, и жерце́мъ на́шымъ и проро́комъ на́шымъ и отце́мъ на́шымъ:
поне́же согрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ
и не покори́хомся ему́ и не послу́шахомъ гла́са Го́спода Бо́га на́­шего ходи́ти въ повелѣ́нiихъ его́, я́же даде́ предъ лице́мъ на́шимъ.
От дне́, въ о́ньже изведе́ Госпо́дь отцы́ на́шя от­ земли́ Еги́петски, и до сего́ дне́ бѣ́хомъ не покаря́ющеся Го́сподеви Бо́гу на́­шему и от­мета́хомся, е́же не послу́шати гла́са его́.
И при­­льпе́ къ на́мъ зло́ и кля́тва, ю́же сочини́ Госпо́дь Моисе́ю о́троку сво­ему́ въ де́нь, въ о́ньже изведе́ Госпо́дь отцы́ на́шя от­ земли́ Еги́петскiя, да́ти на́мъ зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ, я́коже де́нь се́й.
И не послу́шахомъ гла́са Го́спода Бо́га на́­шего по всѣ́мъ словесе́мъ проро́ческимъ, я́же посла́ къ на́мъ,
и хожда́хомъ кі́йждо на́съ по ра́зуму се́рдца сво­его́ зла́го рабо́тати бого́мъ инѣ́мъ, твори́ти зла́я предъ очи́ма Го́спода Бо́га на́­шего.
Синодальный
Слова книги, которые написал Варух, сын Нирии, сына Маасея, сына Седекии, сына Асадия, сына Хелкии, в Вавилоне,
в пятый год, в седьмой день месяца, в то время, когда Халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем.
И прочитал Варух слова сей книги вслух Иехонии, сына Иоакимова, царя Иудейского, и вслух всего народа, пришедшего к слушанию книги,
и вслух вельмож и сыновей царских, и вслух старейшин, и вслух всего народа, от малого до большого, всех, живших в Вавилоне при реке Суд.
И они плакали, и постились, и молились пред Господом,
и собрали серебра, сколько было по силам каждого,
и послали в Иерусалим к Иоакиму, сыну Хелкии, сына Саломова, первосвященнику, и к священникам и ко всему народу, находившемуся с ним в Иерусалиме,
когда Варух унесенные из храма сосуды дома Господня принял для возвращения их в землю Иудейскую, в десятый день месяца Сиуала, сосуды серебряные, которые сделал Седекия, сын Иосии, царь Иудейский,
после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, переселил из Иерусалима Иехонию и князей, и узников и вельмож, и народ земли и привел его в Вавилон.
И говорили они: вот, мы посылаем вам серебро, и купите на это серебро всесожжения и жертву за грех и ладан, и приготовьте дар, и вознесите на жертвенник Господа Бога нашего,
и молитесь о жизни Навуходоносора, царя Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба, на земле.
И даст нам Господь силу и просветит глаза наши, и мы будем жить под покровом Навуходоносора, царя Вавилонского, и под покровом Валтасара, сына его, и будем служить им много дней, и найдем милость у них.
Молитесь и о нас Господу Богу нашему, так как мы согрешили пред Господом, Богом нашим, и не отвратилась от нас ярость Господа и гнев Его до сего дня;
и прочитайте сию книгу, которую мы посылаем вам, чтобы обнародовать в доме Господнем в день праздничный и в дни нарочитые;
и скажите: у Господа Бога нашего – правда, а у нас – стыд на лицех, как сегодня, у всякого Иудея и у живущих в Иерусалиме,
и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и у отцов наших,
оттого, что мы согрешили пред Господом,
и не покорялись Ему, и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господа, которые Он дал пред лицем нашим.
С того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли Египетской, и до сего дня мы были непокорны пред Господом Богом нашим и небрегли о том, что не слушали гласа Его.
Посему и постигли нас бедствия и клятва, – как сегодня, – которую определил Господь пред рабом Своим Моисеем в тот день, в который вывел отцов наших из земли Египетской, чтобы дать нам землю, текущую молоком и медом.
И не слушали мы гласа Господа Бога нашего во всех словах пророков, которых Он посылал к нам,
и ходили каждый по мыслям злого сердца своего, служа иным богам, совершая злые дела пред очами Господа Бога нашего.
Итальянский
Queste sono le parole del libro che Baruc, figlio di Neria, figlio di Maasia, figlio di Sedecìa, figlio di Asadia, figlio di Chelkia, scrisse a Babilonia
nell'anno quinto, il sette del mese, al tempo in cui i Caldei presero Gerusalemme e la diedero alle fiamme.
Baruc lesse le parole di questo libro alla presenza di Ieconia, figlio di Ioiakìm, re di Giuda, e di tutto il popolo, accorso per ascoltare la lettura del libro,
e alla presenza dei potenti, dei figli del re, degli anziani, di tutto il popolo, piccoli e grandi, quanti insomma abitavano a Babilonia presso il fiume Sud.
E piangevano, digiunavano e pregavano davanti al Signore.
Poi raccolsero del denaro, secondo quel che ognuno poteva dare,
e lo mandarono a Gerusalemme al sacerdote Ioakìm, figlio di Chelkia, figlio di Salom, e ai sacerdoti e a tutto il popolo che si trovava con lui a Gerusalemme.
Era il dieci del mese di Sivan, quando Baruc ricevette, per portarli nella terra di Giuda, i vasi della casa del Signore, che erano stati portati via dal tempio. Erano i vasi d'argento che Sedecìa, figlio di Giosia, re di Giuda, aveva fatto rifare,
dopo che Nabucodònosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia Ieconia, con i capi, i prigionieri, i potenti e il popolo della terra e lo aveva condotto a Babilonia.
E dissero: "Ecco, vi mandiamo il denaro; comprate olocausti, sacrifici espiatori e incenso e offrite sacrifici sull'altare del Signore, nostro Dio.
Pregate per la vita di Nabucodònosor, re di Babilonia, e per la vita di suo figlio Baldassàr, perché i loro giorni siano lunghi come i giorni del cielo sulla terra.
Allora il Signore ci darà forza e illuminerà i nostri occhi e vivremo all'ombra di Nabucodònosor, re di Babilonia, e all'ombra di suo figlio Baldassàr e li serviremo per molti giorni e acquisteremo favore davanti a loro.
Pregate il Signore, nostro Dio, anche per noi, perché abbiamo peccato contro di lui e fino ad oggi il suo sdegno e la sua ira non si sono allontanati da noi.
Leggerete perciò questo libro che vi abbiamo mandato per fare pubblica confessione nella casa del Signore, nel giorno della festa e nei giorni opportuni.
Direte dunque:

Al Signore, nostro Dio, la giustizia; a noi il disonore sul volto, come oggi avviene per l'uomo di Giuda e per gli abitanti di Gerusalemme,
per i nostri re e per i nostri capi, per i nostri sacerdoti e i nostri profeti e per i nostri padri,
perché abbiamo peccato contro il Signore,
gli abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, che diceva di camminare secondo i decreti che il Signore ci aveva messo dinanzi.
Dal giorno in cui il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi noi ci siamo ribellati al Signore, nostro Dio, e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce.
Così, come accade anche oggi, ci sono venuti addosso tanti mali, insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci una terra in cui scorrono latte e miele.
Non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che egli ci ha mandato,
ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito dèi stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio.


Kiri Paabeli juutidele
Need on selle kirja sõnad, mille Baaruk, Neerija poeg, kes oli Mahseja poeg, kes oli Sedekija poeg, kes oli Hasadja poeg, kes oli Hilkija poeg, kirjutas Paabelis
viiendal aastal, seitsmendal kuupäeval, sel ajal kui kaldealased olid vallutanud Jeruusalemma ja selle tulega põletanud.
Baaruk luges selle kirja sõnu Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi poja kuuldes ja kogu rahva kuuldes, kes oli tulnud kirja kuulama,
võimukandjate ja kuningapoegade kuuldes ja vanemate kuuldes ja kõigi inimeste, niihästi pisikeste kui suurte kuuldes, kõigi kuuldes, kes elasid Paabelis, Suudi jõe ääres.
Siis nad nutsid, paastusid ja palvetasid Issanda ees
ning kogusid raha - igaüks andis jõu kohaselt -
ja saatsid selle Jeruusalemma ülempreester Joojakimile, Hilkija pojale, Sallumi pojapojale, ja preestritele ning kogu rahvale, kes koos temaga oli Jeruusalemmas.
Siivanikuu kümnendal päeval võttis Baaruk templist äratoodud jumalakoja riistad ja saatis need tagasi Juudamaale, hõberiistad, mis Juuda kuningas Sidkija, Joosija poeg, oli lasknud teha
pärast seda, kui Paabeli kuningas Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast ära viinud Jekonja ja vürstid, vangid ja võimukandjad ning maa rahva ja oli need toonud Paabelisse.
Nad käskisid ütelda: „Vaata, me saadame teile raha! Ostke nüüd raha eest põletus- ja patuohvreid ning suitsutusrohtu, valmistage roaohver ja ohverdage Issanda, meie Jumala altaril!
Ja palvetage Paabeli kuninga Nebukadnetsari ja tema poja Belsassari elu pärast, et nende päevad maa peal oleksid otsekui taeva päevad!
Siis Issand annab meile jõudu ja valgustab meie silmi, siis me võime elada Paabeli kuninga Nebukadnetsari varju all ja tema poja Belsassari varju all, võime teenida neid kaua aega ja leida armu nende ees.
Ja tehke palvet meie eest Issanda, meie Jumala ees, sest me oleme pattu teinud Issanda, meie Jumala vastu, ja Issanda viha ning raev ei ole tänapäevani ära pöördunud meie pealt!
Ja lugege ette see kiri, mille meie teile saadame, kuulutades seda Issanda kojas pühade ajal ja pühapäevil.
Patutunnistus
Ja ütelge nõnda: „Issandal, meie Jumalal, on õigus, meil on aga häbi silmis, nõnda nagu see tänapäeval on Juuda meestel ja Jeruusalemma elanikel,
meie kuningail ja meie vürstidel, meie preestreil ja meie prohveteil ja meie vanemail,
sellepärast et me oleme pattu teinud Issanda vastu.
Meie ei ole teda uskunud ega ole võtnud kuulda Issanda, meie Jumala häält, et käiksime Issanda käskude järgi, mis ta meile on andnud.
Alates päevast, mil Issand tõi ära meie vanemad Egiptusemaalt, kuni tänapäevani oleme olnud sõnakuulmatud Issanda, meie Jumala vastu ja oleme olnud hooletud kuulama tema häält.
Ja nõnda on tabanud meid see õnnetus ning needus, mida Issand oma sulase Moosese läbi kuulutas sel päeval, mil ta tõi ära meie vanemad Egiptusemaalt, et anda meile maa, mis piima ja mett voolab, nõnda nagu see tänapäeval ongi.
Meie ei ole võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält kõigis sõnus neilt prohveteilt, keda tema meie juurde läkitas,
vaid oleme ära läinud, igaüks oma kurja südame ajel, et teenida võõraid jumalaid ja teha seda, mis on paha Issanda, meie Jumala silmis.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки