Скрыть
1:1
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:13
1:14
1:15a
1:15b
1:16
1:16-17
1:18
1:19
1:21
1:3-4
Церковнославянский (рус)
Сiя́ словеса́ кни́ги, ю́же написа́ Вару́хъ сы́нъ нирі́инъ, сы́на маасе́ева, сы́на седекі́ина, сы́на Асаде́ева, сы́на хелкі́ина въ Вавило́нѣ,
въ пя́тое лѣ́то, въ седмы́й де́нь ме́сяца, во вре́мя, въ не́же взя́ша халде́е Иерусали́мъ и пожго́ша его́ огне́мъ.
И прочте́ Вару́хъ словеса́ кни́ги сея́ во у́шы Иехоні́и сы́на Иоаки́ма царя́ Иу́дина и во у́шы всѣ́хъ люді́й при­­ходя́щихъ ко кни́зѣ,
и во у́шы си́льныхъ и сыно́въ ца́рскихъ и во у́шы старѣ́йшинъ, и во у́шы всѣ́хъ люді́й от­ ма́ла и до вели́ка и́хъ, всѣ́хъ живу́щихъ въ Вавило́нѣ при­­ рѣцѣ́ су́дъ.
И пла́кахуся, и постя́хуся, и моля́хуся моли́твами предъ Го́сподемъ,
и собра́ша сребро́, я́коже кого́ждо можа́­ше рука́,
и посла́ша во Иерусали́мъ ко Иоаки́му жерцу́ вели́кому, сы́ну хелкі́ину сы́на Сало́мля и ко жерце́мъ и ко всѣ́мъ лю́демъ, и́же обрѣто́шася съ ни́мъ во Иерусали́мѣ,
внегда́ взя́ сосу́ды хра́ма Госпо́дня изнесе́ныя от­ хра́ма воз­врати́ти на зе́млю Иу́дину, въ деся́тый де́нь ме́сяца сива́нъ, сосу́ды сре́бряны, я́же сотвори́ седекі́а сы́нъ Иосі́инъ ца́рь Иу́динъ,
повнегда́ пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй Иехоні́ю и кня́зи, и у́зники и си́льныя и лю́ди земли́ от­ Иерусали́ма, и введе́ я́ [свя́заны] въ Вавило́нъ.
И реко́ша: се́, посла́хомъ къ ва́мъ сребро́, да ку́пите на сребрѣ́ всесожже́нiя за грѣ́хъ и ѳимiа́мъ, и сотвори́те же́ртву и воз­неси́те на же́ртвен­никъ Го́спода Бо́га на́­шего,
и моли́теся за житiе́ навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго и за житiе́ Валтаса́ра сы́на его́, да бу́дутъ дні́е и́хъ, я́коже дні́е небе́снiи, на земли́.
И да да́стъ Госпо́дь крѣ́пость на́мъ и да просвѣти́тъ о́чи на́ши, и да живе́мъ подъ сѣ́нiю навуходоно́сора царя́ Вавило́нска и подъ сѣ́нiю Валтаса́ра сы́на его́, да рабо́таемъ и́мъ дни́ мно́ги и обря́щемъ благода́ть предъ ни́ми.
И моли́теся за на́съ ко Го́сподеви Бо́гу на́­шему, я́ко согрѣши́хомъ Го́сподеви Бо́гу на́­шему, и не от­врати́ся я́рость Госпо́дня и гнѣ́въ его́ от­ на́съ до сего́ дне́.
И прочти́те кни́гу сiю́, ю́же посла́хомъ къ ва́мъ, исповѣ́дати въ дому́ Госпо́дни въ де́нь пра́здника, во дни́ годовы́я,
и да рече́те: Го́споду Бо́гу на́­шему пра́вда, а на́мъ стыдѣ́нiе ли́цъ, я́коже де́нь се́й, человѣ́ку Иу́дину и живу́щымъ во Иерусали́мѣ,
и царе́мъ на́шымъ и князе́мъ на́шымъ, и жерце́мъ на́шымъ и проро́комъ на́шымъ и отце́мъ на́шымъ:
поне́же согрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ
и не покори́хомся ему́ и не послу́шахомъ гла́са Го́спода Бо́га на́­шего ходи́ти въ повелѣ́нiихъ его́, я́же даде́ предъ лице́мъ на́шимъ.
От дне́, въ о́ньже изведе́ Госпо́дь отцы́ на́шя от­ земли́ Еги́петски, и до сего́ дне́ бѣ́хомъ не покаря́ющеся Го́сподеви Бо́гу на́­шему и от­мета́хомся, е́же не послу́шати гла́са его́.
И при­­льпе́ къ на́мъ зло́ и кля́тва, ю́же сочини́ Госпо́дь Моисе́ю о́троку сво­ему́ въ де́нь, въ о́ньже изведе́ Госпо́дь отцы́ на́шя от­ земли́ Еги́петскiя, да́ти на́мъ зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ, я́коже де́нь се́й.
И не послу́шахомъ гла́са Го́спода Бо́га на́­шего по всѣ́мъ словесе́мъ проро́ческимъ, я́же посла́ къ на́мъ,
и хожда́хомъ кі́йждо на́съ по ра́зуму се́рдца сво­его́ зла́го рабо́тати бого́мъ инѣ́мъ, твори́ти зла́я предъ очи́ма Го́спода Бо́га на́­шего.
Синодальный
Слова книги, которые написал Варух, сын Нирии, сына Маасея, сына Седекии, сына Асадия, сына Хелкии, в Вавилоне,
в пятый год, в седьмой день месяца, в то время, когда Халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем.
И прочитал Варух слова сей книги вслух Иехонии, сына Иоакимова, царя Иудейского, и вслух всего народа, пришедшего к слушанию книги,
и вслух вельмож и сыновей царских, и вслух старейшин, и вслух всего народа, от малого до большого, всех, живших в Вавилоне при реке Суд.
И они плакали, и постились, и молились пред Господом,
и собрали серебра, сколько было по силам каждого,
и послали в Иерусалим к Иоакиму, сыну Хелкии, сына Саломова, первосвященнику, и к священникам и ко всему народу, находившемуся с ним в Иерусалиме,
когда Варух унесенные из храма сосуды дома Господня принял для возвращения их в землю Иудейскую, в десятый день месяца Сиуала, сосуды серебряные, которые сделал Седекия, сын Иосии, царь Иудейский,
после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, переселил из Иерусалима Иехонию и князей, и узников и вельмож, и народ земли и привел его в Вавилон.
И говорили они: вот, мы посылаем вам серебро, и купите на это серебро всесожжения и жертву за грех и ладан, и приготовьте дар, и вознесите на жертвенник Господа Бога нашего,
и молитесь о жизни Навуходоносора, царя Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба, на земле.
И даст нам Господь силу и просветит глаза наши, и мы будем жить под покровом Навуходоносора, царя Вавилонского, и под покровом Валтасара, сына его, и будем служить им много дней, и найдем милость у них.
Молитесь и о нас Господу Богу нашему, так как мы согрешили пред Господом, Богом нашим, и не отвратилась от нас ярость Господа и гнев Его до сего дня;
и прочитайте сию книгу, которую мы посылаем вам, чтобы обнародовать в доме Господнем в день праздничный и в дни нарочитые;
и скажите: у Господа Бога нашего – правда, а у нас – стыд на лицех, как сегодня, у всякого Иудея и у живущих в Иерусалиме,
и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и у отцов наших,
оттого, что мы согрешили пред Господом,
и не покорялись Ему, и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господа, которые Он дал пред лицем нашим.
С того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли Египетской, и до сего дня мы были непокорны пред Господом Богом нашим и небрегли о том, что не слушали гласа Его.
Посему и постигли нас бедствия и клятва, – как сегодня, – которую определил Господь пред рабом Своим Моисеем в тот день, в который вывел отцов наших из земли Египетской, чтобы дать нам землю, текущую молоком и медом.
И не слушали мы гласа Господа Бога нашего во всех словах пророков, которых Он посылал к нам,
и ходили каждый по мыслям злого сердца своего, служа иным богам, совершая злые дела пред очами Господа Бога нашего.
Немецкий (DGNB)
Dieses kleine Buch schrieb Baruch, der Sohn Nerijas. Seine weiteren Vorfahren waren Machseja, Zidkija, Hasadja und Hilkija. Er schrieb es in Babylonien,
auf den Tag genau fünf Jahre, nachdem die Babylonier Jerusalem erobert und niedergebrannt hatten.
Die Versammelten weinten, fasteten und beteten zum Herrn.
Jeder spendete so viel Geld, wie er entbehren konnte,
und sie schickten die Summe nach Jerusalem zu dem Obersten Priester Jojakim, dem Sohn Hilkijas und Enkel Schallums, sowie zu den übrigen Priestern und dem ganzen Volk, das noch dort in Jerusalem war.
Baruch hatte schon vorher, am 10. Tag des Monats Siwan, die aus dem Tempel geraubten heiligen Gefäße in Empfang genommen, um sie zusammen mit der Spende nach Juda zurückzubringen. Es waren die Silbergefäße, die König Zidkija, der Sohn Joschijas, hatte anfertigen lassen,
nachdem der Babylonierkönig Nebukadnezzar König Jojachin samt den hohen Beamten, den Waffenschmieden, der restlichen Stadtbevölkerung und dem Landadel von Jerusalem nach Babylonien weggeführt hatte.
Sie schrieben den Leuten in Jerusalem:

»Wir schicken euch dieses Geld, damit ihr damit Brand- und Sühneopfer, die Räucher- und Speiseopfer bezahlen könnt. Verbrennt die Opfer auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes,

und betet für Nebukadnezzar, den König von Babylonien, und für seinen Sohn Belschazzar, damit sie so lange leben, wie der Himmel bestehen bleibt.
Tut das, damit der Herr uns beisteht und uns wieder Freude schenkt, sodass wir unter dem Schutz des Königs und seines Sohnes lange leben und ihnen dienen dürfen und ihre Gunst gewinnen!
Bittet den Herrn, unseren Gott, auch für uns; denn wir haben uns gegen ihn vergangen und bis zum heutigen Tag lässt er uns seinen gewaltigen Zorn spüren.
Lest das Buch, das wir euch hier zusenden, am Laubhüttenfest und an den anderen Festtagen im Tempel des Herrn vor
und sprecht mit uns das folgende Bußgebet.«

Der Herr, unser Gott, ist gerecht und untadelig, wir aber müssen beschämt vor ihm stehen, die Leute von Juda und die Bewohner Jerusalems,
unsere Könige und führenden Männer, unsere Priester und Propheten. Wir selbst und unsere Vorfahren haben uns gegen den Herrn, unseren Gott, vergangen,
wir haben nicht auf ihn gehört und die Gebote, die er uns gab, nicht befolgt.
Seit der Herr unsere Vorfahren aus Ägypten befreit hat, bis zum heutigen Tag, waren wir ihm, unserem Gott, stets ungehorsam und wollten nicht auf seine Mahnungen hören.
Darum traf uns all das Unglück, das der Herr uns durch seinen Diener Mose angedroht hatte. Er hat uns das nämlich schon angedroht, als er unsere Vorfahren aus Ägypten führte, um ihnen ein Land zu geben, das von Milch und Honig überfließt, so wie das bis heute von diesem Land gilt.
Wir aber hörten nicht auf die mahnenden Worte des Herrn, unseres Gottes, die er uns immer von neuem sagen ließ durch die Propheten, die er zu uns schickte.
Wir alle folgten unserem bösen Herzen und beleidigten den Herrn damit, dass wir fremde Götter verehrten.
Baruch verlas das Geschriebene vor Jojachin, dem Sohn Jojakims, dem König von Juda, und vor allen Verbannten aus Juda, die in Babylonien am Fluss Sud lebten. Alle waren gekommen, um ihm zuzuhören, die Hofleute und Königssöhne, die Ältesten und das ganze Volk, die vornehmen wie die einfachen Leute.
καὶ οὗτοι οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου οὓς ἔγραψεν Βαρουχ υἱὸς Νηριου υἱοῦ Μαασαιου υἱοῦ Σεδεκιου υἱοῦ Ασαδιου υἱοῦ Χελκιου ἐν Βαβυλῶνι
ἐν τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ ἐν ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς ἐν τῷ καιρῷ ᾧ ἔλαβον οἱ Χαλδαῖοι τὴν Ιερουσαλημ καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν ἐν πυρί
καὶ ἀνέγνω Βαρουχ τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου ἐν ὠσὶν Ιεχονιου υἱοῦ Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐν ὠσὶ παν­τὸς τοῦ λαοῦ τῶν ἐρχομένων προ­̀ς τὴν βίβλον
καὶ ἐν ὠσὶν τῶν δυνατῶν καὶ υἱῶν τῶν βασιλέων καὶ ἐν ὠσὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἐν ὠσὶ παν­τὸς τοῦ λαοῦ ἀπο­̀ μικροῦ ἕως μεγά­λου πάν­των τῶν κατοικούν­των ἐν Βαβυλῶνι ἐπι­̀ ποταμοῦ Σουδ
καὶ ἔκλαιον καὶ ἐνήστευον καὶ ηὔχον­το ἐναν­τίον κυρίου
καὶ συν­ήγαγον ἀργύριον καθὰ ἑκάστου ἠδύνατο ἡ χείρ
καὶ ἀπέστειλαν εἰς Ιερουσαλημ προ­̀ς Ιωακιμ υἱὸν Χελκιου υἱοῦ Σαλωμ τὸν ἱερέα καὶ προ­̀ς τοὺς ἱερεῖς καὶ προ­̀ς πάν­τα τὸν λαὸν τοὺς εὑρεθέν­τας μετ᾿ αὐτοῦ ἐν Ιερουσαλημ
ἐν τῷ λαβεῖν αὐτὸν τὰ σκεύ­η οἴκου κυρίου τὰ ἐξενεχθέν­τα ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπο­στρέψαι εἰς γῆν Ιουδα τῇ δεκάτῃ τοῦ Σιουαν σκεύ­η ἀργυρᾶ ἃ ἐποίησεν Σεδεκιας υἱὸς Ιωσια βασιλεὺς Ιουδα
μετὰ τὸ ἀπο­ικίσαι Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος τὸν Ιεχονιαν καὶ τοὺς ἄρχον­τας καὶ τοὺς δεσμώτας καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τὸν λαὸν τῆς γῆς ἀπο­̀ Ιερουσαλημ καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα
καὶ εἶπαν ἰδοὺ ἀπεστείλαμεν προ­̀ς ὑμᾶς ἀργύριον καὶ ἀγοράσατε τοῦ ἀργυρίου ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας καὶ λίβανον καὶ ποιήσατε μαννα καὶ ἀνοίσατε ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον κυρίου θεοῦ ἡμῶν
καὶ προ­σεύξασθε περὶ τῆς ζωῆς Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ εἰς ζωὴν Βαλτασαρ υἱοῦ αὐτοῦ ἵνα ὦσιν αἱ ἡμέραι αὐτῶν ὡς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπι­̀ τῆς γῆς
καὶ δώσει κύριος ἰσχὺν ἡμῖν καὶ φωτίσει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν καὶ ζησόμεθα ὑπὸ τὴν σκιὰν Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ὑπὸ τὴν σκιὰν Βαλτασαρ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ δουλεύ­σομεν αὐτοῖς ἡμέρας πολλὰς καὶ εὑρήσομεν χάριν ἐναν­τίον αὐτῶν
καὶ προ­σεύξασθε περὶ ἡμῶν προ­̀ς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν ὅτι ἡμάρτομεν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ὁ θυμὸς κυρίου καὶ ἡ ὀργὴ αὐτοῦ ἀφ᾿ ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
καὶ ἀναγνώσεσθε τὸ βιβλίον τοῦτο ὃ ἀπεστείλαμεν προ­̀ς ὑμᾶς ἐξαγορεῦσαι ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς καὶ ἐν ἡμέραις καιροῦ
καὶ ἐρεῖτε τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη ἡμῖν δὲ αἰσχύνη τῶν προ­σώπων ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη ἀνθρώπῳ Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ
καὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἡμῶν καὶ τοῖς προ­φήταις ἡμῶν καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν
ὧν ἡμάρτομεν ἔναν­τι κυρίου
καὶ ἠπειθήσαμεν αὐτῷ καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ ἡμῶν πορεύ­εσθαι τοῖς προ­στάγμασιν κυρίου οἷς ἔδωκεν κατα­̀ προ­́σωπον ἡμῶν
ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ἧς ἐξήγαγεν κύριος τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἤμεθα ἀπειθοῦν­τες προ­̀ς κύριον θεὸν ἡμῶν καὶ ἐσχεδια­́ζομεν προ­̀ς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ
καὶ ἐκολλήθη εἰς ἡμᾶς τὰ κακὰ καὶ ἡ ἀρά ἣν συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ παιδὶ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου δοῦναι ἡμῖν γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν κατα­̀ πάν­τας τοὺς λόγους τῶν προ­φητῶν ὧν ἀπέστειλεν προ­̀ς ἡμᾶς
καὶ ᾠχόμεθα ἕκασ­τος ἐν δια­νοίᾳ καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ἐργάζεσθαι θεοῖς ἑτέροις ποιῆσαι τὰ κακὰ κατ᾿ ὀφθαλμοὺς κυρίου θεοῦ ἡμῶν
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки