Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к колоссянам
 

 
 • Госпо́дiе, пра́вду и уравне́нiе рабо́мъ подава́йте, вѣ́дяще, я́ко и вы́ и́мате Го́спода на небесѣ́хъ.
 • [Зач. 260А.] Въ моли́твѣ терпи́те, бо́др­ст­ву­ю­ще въ не́й со благодаре́нiемъ:
 • моля́щеся и о на́съ вку́пѣ, да Бо́гъ от­ве́рзетъ на́мъ две́ри сло́ва, проглаго́лати та́йну Христо́ву, ея́же ра́ди и свя́занъ е́смь:
 • да явлю́ ю́, я́коже подоба́етъ ми́ глаго́лати.
 • [Зач. 260Б.] Въ прему́дрости ходи́те ко внѣ́шнимъ, вре́мя искупу́юще.
 • Сло́во ва́­ше [да быва́етъ] всегда́ во благода́ти, со́лiю ра­ст­воре́но, вѣ́дѣти, ка́ко подоба́етъ ва́мъ еди́ному кому́ждо от­вѣщава́ти.
 • Я́же о мнѣ́, вся́ ска́жетъ ва́мъ тихи́къ, воз­лю́блен­ный бра́тъ и вѣ́ренъ служи́тель и сорабо́тникъ о Го́сподѣ,
 • его́же посла́хъ къ ва́мъ на се́ и́стое, да разумѣ́етъ я́же о ва́съ и утѣ́шитъ сердца́ ва́ша,
 • со они́симомъ, вѣ́рнымъ и воз­лю́блен­нымъ бра́томъ на́шимъ, и́же е́сть от­ ва́съ: вся́ ва́мъ ска́жутъ, я́же здѣ́.
 • [Зач. 261.] Цѣлу́етъ вы́ Ариста́рхъ сплѣ́н­никъ мо́й, и ма́рко Анепсі́й Варна́винъ, о не́мже прiя́сте за́повѣди: а́ще прiи́детъ къ ва́мъ, прiими́те его́:
 • и иису́съ нарече́н­ный Иу́стъ, су́щiй от­ обрѣ́занiя: сі́и еди́ни споспѣ́шницы во ца́р­ст­во Бо́жiе, и́же бы́ша ми́ утѣше́нiе.
 • Цѣлу́етъ вы́ епафра́съ, и́же от­ ва́съ, ра́бъ Иису́са Христа́, всегда́ подвиза́яйся о ва́съ въ моли́твахъ, да бу́дете соверше́ни и испо́лнени во вся́цѣй во́ли Бо́жiей.
 • Свидѣ́тел­ст­вую бо о не́мъ, я́ко и́мать ре́вность мно́гу [и болѣ́знь] о ва́съ и о су́щихъ въ лаодикі́и и во иерапо́ли.
 • Цѣлу́етъ вы́ лу́ка вра́чь воз­лю́блен­ный, и дима́съ.
 • Цѣлу́йте бра́тiю су́щую въ лаодикі́и, и нимфа́на, и дома́шнюю его́ це́рковь.
 • И егда́ прочте́т­ся посла́нiе сiе́ у ва́съ, сотвори́те, да и въ лаодикі́йстѣй це́ркви прочте́но бу́детъ, и напи́саное от­ лаодикі́и да и вы́ прочте́те.
 • И рцы́те архи́ппу: блюди́ служе́нiе, е́же прiя́лъ еси́ о Го́сподѣ, да доверши́ши е́.
 • Цѣлова́нiе мо­е́ю руко́ю па́влею. Помина́йте моя́ у́зы. Благода́ть со [всѣ́ми] ва́ми. Ами́нь.
  Коне́цъ посла́нiю е́же къ колосса́емъ: и́мать въ себѣ́ главы́ 4, зача́лъ же церко́вныхъ 13.
 • Господа́, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.
 • [Зач. 260А.] Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.
 • Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах,
 • дабы я открыл ее, как должно мне возвещать.
 • [Зач. 260Б.] Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.
 • Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
 • О мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе,
 • которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши,
 • с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем.
 • [Зач. 261.] Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы (о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его),
 • также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они – единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою.
 • Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу.
 • Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе.
 • Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.
 • Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.
 • Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
 • Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.
 • Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.
 • Masters, give your bondservants what is just and fair, knowing that you also have a Master in heaven.
 • Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving;
 • meanwhile praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains,
 • that I may make it manifest, as I ought to speak.
 • Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time.
 • Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.
 • Tychicus, a beloved brother, faithful minister, and fellow servant in the Lord, will tell you all the news about me.
 • I am sending him to you for this very purpose, that he may know your circumstances and comfort your hearts,
 • with Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They will make known to you all things which are happening here.
 • Aristarchus my fellow prisoner greets you, with Mark the cousin of Barnabas (about whom you received instructions: if he comes to you, welcome him),
 • and Jesus who is called Justus. These are my only fellow workers for the kingdom of God who are of the circumcision; they have proved to be a comfort to me.
 • Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.
 • For I bear him witness that he has a great zeal for you, and those who are in Laodicea, and those in Hierapolis.
 • Luke the beloved physician and Demas greet you.
 • Greet the brethren who are in Laodicea, and Nymphas and the church that is in his house.
 • Now when this epistle is read among you, see that it is read also in the church of the Laodiceans, and that you likewise read the epistle from Laodicea.
 • And say to Archippus, «Take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may fulfill it.»
 • This salutation by my own hand--Paul. Remember my chains. Grace be with you. Amen.