Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Даниила

 
 • Въ лѣ́то тре́тiе ца́р­ст­ва Иоаки́ма царя́ Иу́дина, прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскъ на Иерусали́мъ и во­ева́­ше на́нь.
 • И даде́ Госпо́дь въ ру́цѣ его́ Иоаки́ма царя́ Иу́дина и от­ ча́сти сосу́довъ хра́ма Бо́жiя. И при­­несе́ я́ въ зе́млю Сен­наа́ръ въ до́мъ бо́га сво­его́ и сосу́ды внесе́ въ до́мъ сокро́вищный бо́га сво­его́.
 • И рече́ ца́рь ко Асфане́зу, старѣ́йшинѣ евну́ховъ сво­и́хъ, ввести́ от­ сыно́въ плѣ́на Изра́илева и от­ пле́мене ца́рска и от­ князе́й
 • ю́ношы, на ни́хже нѣ́сть поро́ка, и добры́ зра́комъ и смы́слены во вся́цѣй прему́дрости, и вѣ́дущыя умѣ́нiе и размышля́ющыя ра́зумъ, и и́мже е́сть крѣ́пость въ ни́хъ, е́же предстоя́ти въ дому́ предъ царе́мъ и научи́ти я́ кни́гамъ и язы́ку Халде́йску.
 • И повелѣ́ и́мъ [дая́ти] ца́рь по вся́ дни́ от­ трапе́зы царе́вы и от­ вина́ питiя́ сво­его́ и корми́ти и́хъ лѣ́та три́, и пото́мъ ста́ти предъ царе́мъ.
 • И бы́сть въ ни́хъ от­ сыно́въ Иу́диныхъ данiи́лъ и Ана́нiа, и аза́рiа и Мисаи́лъ.
 • И воз­ложи́ и́мъ имена́ старѣ́йшина евну́ховъ: данiи́лу Валтаса́ръ, и Ана́нiи седра́хъ, и Мисаи́лу Миса́хъ, аза́рiи же Авденаго́.
 • И положи́ данiи́лъ на се́рдцы сво­е́мъ, е́же не оскверни́тися от­ трапе́зы царе́вы и от­ вина́ питiя́ его́, и моли́ старѣ́йшину евну́ховъ, я́ко да не оскверни́т­ся.
 • И вдаде́ Бо́гъ данiи́ла въ ми́лость и въ щедро́ты предъ старѣ́йшиною евну́ховъ.
 • И рече́ старѣ́йшина евну́ховъ данiи́лу: бою́ся а́зъ господи́на мо­его́ царя́, заповѣ́дав­шаго о пи́щи ва́­шей и питiи́ ва́­шемъ, да не когда́ уви́дитъ лица́ ва́ша уны́ла па́че отроко́въ све́рст­никовъ ва́шихъ, и осу́дите главу́ мою́ царю́.
 • И рече́ данiи́лъ ко Амелса́ру, его́же при­­ста́ви старѣ́йшина евну́ховъ къ данiи́лу и Ана́нiи, и аза́рiи и Мисаи́лу:
 • искуси́ о́троки твоя́ до десяти́ дні́й, и да дадя́тъ на́мъ от­ сѣ́менъ земны́хъ, да яди́мъ, и во́ду да пiе́мъ:
 • и да явя́т­ся предъ тобо́ю ли́ца на́ша и ли́ца отроко́въ яду́щихъ от­ трапе́зы царе́вы, и я́коже у́зриши, сотвори́ со о́троки тво­и́ми.
 • И послу́ша и́хъ и искуси́ я́ до десяти́ дні́й.
 • По сконча́нiи же десяти́хъ дні́й, яви́шася ли́ца и́хъ бла́га и крѣ́пка пло́тiю па́че отроко́въ яду́щихъ от­ трапе́зы царе́вы.
 • И бы́сть Амелса́ръ отъ­е́мля я́ди и́хъ и вино́ питiя́ и́хъ и дая́ше и́мъ сѣ́мена.
 • И четы́ремъ отроко́мъ си́мъ и́мъ даде́ и́мъ Бо́гъ смы́слъ и му́дрость во вся́цѣй кни́жнѣй прему́дрости: данiи́лъ же разу́менъ бы́сть во вся́цѣмъ видѣ́нiи и со́нiихъ.
 • И по сконча́нiи тѣ́хъ дні́й, въ ня́же рече́ ца́рь при­­вести́ я́, введе́ я́ старѣ́йшина евну́ховъ предъ навуходоно́сора.
 • И бесѣ́дова съ ни́ми ца́рь, и не обрѣто́шася от­ всѣ́хъ и́хъ подо́бни данiи́лу и Ана́нiи, и аза́рiи и Мисаи́лу: и ста́ша предъ царе́мъ.
 • И во вся́цѣмъ глаго́лѣ прему́дрости и умѣ́нiя, о ни́хже вопроша́­ше от­ ни́хъ ца́рь, обрѣ́те я́ десятери́цею па́че всѣ́хъ обая́телей и волхво́въ су́щихъ во все́мъ ца́р­ст­вѣ его́.
 • И бы́сть данiи́лъ да́же до пе́рваго лѣ́та ки́ра царя́.
 • В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его.
 • И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога своего.
 • И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел
 • отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку Халдейскому.
 • И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя.
 • Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
 • И переименовал их начальник евнухов – Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденаго.
 • Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему.
 • Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов;
 • и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем.
 • Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии:
 • сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья;
 • и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь.
 • Он послушался их в этом и испытывал их десять дней.
 • По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами.
 • Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи.
 • И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны.
 • По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору.
 • И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем.
 • И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его.
 • И был там Даниил до первого года царя Кира.
 • 犹 大 王 约 雅 敬 在 位 第 三 年 , 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 来 到 耶 路 撒 冷 , 将 城 围 困 。
 • 主 将 犹 大 王 约 雅 敬 , 并 神 殿 中 器 皿 的 几 分 交 付 他 手 。 他 就 把 这 器 皿 带 到 示 拿 地 , 收 入 他 神 的 庙 里 , 放 在 他 神 的 库 中 。
 • 王 吩 咐 太 监 长 亚 施 毗 拿 , 从 以 色 列 人 的 宗 室 和 贵 胄 中 带 进 几 个 人 来 ,
 • 就 是 年 少 没 有 残 疾 , 相 貌 俊 美 , 通 达 各 样 学 问 , 知 识 聪 明 俱 备 , 足 能 侍 立 在 王 宫 里 的 , 要 教 他 们 迦 勒 底 的 文 字 言 语 。
 • 王 派 定 将 自 己 所 用 的 膳 和 所 饮 的 酒 , 每 日 赐 他 们 一 分 , 养 他 们 三 年 。 满 了 三 年 , 好 叫 他 们 在 王 面 前 侍 立 。
 • 他 们 中 间 有 犹 大 族 的 人 , 但 以 理 , 哈 拿 尼 雅 , 米 沙 利 , 亚 撒 利 雅 。
 • 太 监 长 给 他 们 起 名 , 称 但 以 理 为 伯 提 沙 撒 , 称 哈 拿 尼 雅 为 沙 得 拉 , 称 米 沙 利 为 米 煞 , 称 亚 撒 利 雅 为 亚 伯 尼 歌 。
 • 但 以 理 却 立 志 不 以 王 的 膳 和 王 所 饮 的 酒 玷 污 自 己 , 所 以 求 太 监 长 容 他 不 玷 污 自 己 。
 • 神 使 但 以 理 在 太 监 长 眼 前 蒙 恩 惠 , 受 怜 悯 。
 • 太 监 长 对 但 以 理 说 , 我 惧 怕 我 主 我 王 , 他 已 经 派 定 你 们 的 饮 食 。 倘 若 他 见 你 们 的 面 貌 比 你 们 同 岁 的 少 年 人 肌 瘦 , 怎 麽 好 呢 。 这 样 , 你 们 就 使 我 的 头 在 王 那 里 难 保 。
 • 但 以 理 对 太 监 长 所 派 管 理 但 以 理 , 哈 拿 尼 雅 , 米 沙 利 , 亚 撒 利 雅 的 委 办 说 ,
 • 求 你 试 试 仆 人 们 十 天 , 给 我 们 素 菜 吃 , 白 水 喝 ,
 • 然 后 看 看 我 们 的 面 貌 和 用 王 膳 那 少 年 人 的 面 貌 , 就 照 你 所 看 的 待 仆 人 吧 。
 • 委 办 便 允 准 他 们 这 件 事 , 试 看 他 们 十 天 。
 • 过 了 十 天 , 见 他 们 的 面 貌 比 用 王 膳 的 一 切 少 年 人 更 加 俊 美 肥 胖 。
 • 于 是 委 办 撤 去 派 他 们 用 的 膳 , 饮 的 酒 , 给 他 们 素 菜 吃 。
 • 这 四 个 少 年 人 , 神 在 各 样 文 字 学 问 ( 学 问 原 文 作 智 慧 ) 上 赐 给 他 们 聪 明 知 识 。 但 以 理 又 明 白 各 样 的 异 象 和 梦 兆 。
 • 尼 布 甲 尼 撒 王 预 定 带 进 少 年 人 来 的 日 期 满 了 , 太 监 长 就 把 他 们 带 到 王 面 前 。
 • 王 与 他 们 谈 论 , 见 少 年 人 中 无 一 人 能 比 但 以 理 , 哈 拿 尼 雅 , 米 沙 利 , 亚 撒 利 雅 , 所 以 留 他 们 在 王 面 前 侍 立 。
 • 王 考 问 他 们 一 切 事 , 就 见 他 们 的 智 慧 聪 明 比 通 国 的 术 士 和 用 法 术 的 胜 过 十 倍 。
 • 到 古 列 王 元 年 , 但 以 理 还 在 。