Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Даниила

 
 • И во вре́мя о́но воста́нетъ Михаи́лъ кня́зь вели́кiй стоя́й о сынѣ́хъ люді́й тво­и́хъ: и бу́детъ вре́мя ско́рби, ско́рбь, якова́ не бы́сть, от­не́лѣже созда́ся язы́къ на земли́, да́же до вре́мене о́наго: и въ то́ вре́мя спасу́т­ся лю́дiе тво­и́ вси́, обрѣ́тшiися впи́сани въ кни́зѣ,
 • и мно́зи от­ спя́щихъ въ земнѣ́й пе́рсти воста́нутъ, сі́и въ жи́знь вѣ́чную, а о́нiи во укори́зну и въ стыдѣ́нiе вѣ́чное.
 • И смы́слящiи просвѣтя́т­ся а́ки свѣ́тлость тве́рди, и от­ пра́ведныхъ мно́гихъ а́ки звѣ́зды во вѣ́ки и еще́.
 • Ты́ же, данiи́ле, загради́ словеса́ и запеча́тай кни́ги до вре́мене сконча́нiя, до́ндеже науча́т­ся мно́зи, и умно́жит­ся вѣ́дѣнiе.
 • И ви́дѣхъ а́зъ данiи́лъ, и се́, два́ и́нiи стоя́ху, еди́нъ о сiю́ страну́ у́стiя рѣки́, а другі́й объ ону́ страну́ у́стiя рѣки́.
 • И рече́ къ му́жу оболче́н­ному въ ри́зу льня́ну, и́же бя́ше верху́ воды́ рѣчны́я: доко́лѣ оконча́нiе чуде́съ, я́же ре́клъ еси́?
 • И слы́шахъ от­ му́жа оболче́н­наго въ ри́зу льня́ну, и́же бя́ще верху́ воды́ рѣчны́я, и воз­дви́же десни́цу свою́ и шу́йцу свою́ на не́бо и кля́т­ся живу́щимъ во вѣ́ки, я́ко во вре́мя и во времена́ и въ по́лъ вре́мене, егда́ сконча́ет­ся разсы́панiе руки́ люді́й освяще́н­ныхъ, и увѣ́дятъ сiя́ вся́.
 • А́зъ же слы́шахъ, и не разумѣ́хъ, и рѣ́хъ: го́споди, что́ послѣ́дняя си́хъ?
 • И рече́: гряди́, данiи́ле, я́ко загражде́на словеса́ и запеча́тана да́же до конца́ вре́мене:
 • избра́н­ни бу́дутъ и убѣля́т­ся, и а́ки огне́мъ искуся́т­ся и освятя́т­ся мно́зи: и собеззако́н­нуютъ беззако́н­ницы, и не уразумѣ́ютъ вси́ нечести́вiи, но у́мнiи уразумѣ́ютъ:
 • от­ вре́мене же премѣ́ненiя же́ртвы всегда́шнiя, и да́ст­ся ме́рзость запустѣ́нiя на дни́ ты́сяща двѣ́сти де́вятьдесятъ:
 • блаже́нъ терпя́й и дости́гнувый до дні́й ты́сящи тре́хъ со́тъ три́десяти пяти́:
 • ты́ же иди́ и почива́й: еще́ бодні́е су́ть и часы́ во исполне́нiе сконча́нiя, и почі́еши, и воста́неши въ жре́бiй тво́й, въ сконча́нiе дні́й.
 • И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге.
 • И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.
 • И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда.
 • А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение».
 • Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки.
 • И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «когда будет конец этих чудных происшествий?»
 • И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится.
 • Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «господин мой! что же после этого будет?»
 • И отвечал он: «иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени.
 • Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.
 • Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней.
 • Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней.
 • А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
 • «At that time Michael shall stand up, The great prince who stands watch over the sons of your people; And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time. And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book.

 • And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt.

 • Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.

 • «But you, Daniel, shut up the words, and seal the book until the time of the end; many shall run to and fro, and knowledge shall increase.»

 • Then I, Daniel, looked; and there stood two others, one on this riverbank and the other on that riverbank.

 • And one said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, «How long shall the fulfillment of these wonders be?»

 • Then I heard the man clothed in linen, who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand to heaven, and swore by Him who lives forever, that it shall be for a time, times, and half a time; and when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished.

 • Although I heard, I did not understand. Then I said, «My lord, what shall be the end of these things?»

 • And he said, «Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end.

 • Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand.

 • «And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days.

 • Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days.

 • «But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.»