Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Даниила

 
 •  
 • 14:0
 • 14:1
 • 14:2
 • 14:3
 • 14:4
 • 14:5
 • 14:6
 • || 14:7 см. тж. Сир.30:19
 • 14:8
 • 14:9
 • 14:10
 • 14:11
 • 14:12
 • 14:13
 • 14:14
 • 14:15
 • 14:16
 • 14:17
 • 14:18
 • 14:19
 • 14:20
 • 14:21
 • 14:22
 • 14:23
 • 14:24
 • 14:25
 • 14:26
 • 14:27
 • 14:28
 • 14:29
 • 14:30
 • 14:31
 • 14:32
 • 14:33
 • 14:34
 • 14:35

 • || 14:36 см. тж. Иез.8:3
 • 14:37
 • 14:38
 • 14:39
 • 14:40
 • 14:41
 • 14:42
 •  
 • И цáрь Астиáгъ при­­ложи́ся къ отцéмъ сво­и́мъ: и прiя́ ки́ръ пéрсянинъ цáр­ст­во егó.
 • И бя́ше данiи́лъ сожи́тел­ст­ву­ю­щь со царéмъ и слáвенъ пáче всѣ́хъ другóвъ егó.
 • И бя́ше кумíръ Вавилóняномъ, емýже и́мя ви́лъ, и иждивáху емý на кíйждо дéнь муки́ семидáлны Артавáсъ два­нá­де­сять и овéцъ четы́редесять и винá мѣ́ръ шéсть.
 • И цáрь почитá­ше егó и хождá­ше по вся́ дни́ клáнятися емý: данiи́лъ же клáняшеся Бóгу сво­емý. И речé емý цáрь: почтó не покланя́ешися ви́лу?
 • О́нъ же речé: понéже не покланя́юся кумíромъ рукáми сотворéн­нымъ, но живóму Бóгу сотвóрщему нéбо и зéмлю и владýщему всѣ́ми.
 • И речé емý цáрь: не мни́т­ся ли ти́ ви́лъ бы́ти жи́въ бóгъ? или́ не ви́диши, коли́ко я́стъ и пiéтъ по вся́ дни́?
 • И речé данiи́лъ посмѣя́вся: не прельщáйся, царю́! тóй бо внутрьýду прáхъ éсть, а внѣýду мѣ́дь, и не ядé, ни пи́ никогдáже.
 • И разгнѣ́вався цáрь при­­зá жерцы́ своя́ и речé и́мъ: áще не повѣ́сте ми́, ктó я́стъ брáшно сié, тó ýмрете:
 • áще же покáжете, я́ко ви́лъ снѣдáетъ é, ýмретъ данiи́лъ, я́ко похýлилъ éсть ви́ла. И речé данiи́лъ царю́: бýди по глагóлу тво­емý.
 • Бя́ше же жерцéвъ ви́ловыхъ сéдмьдесятъ, кромѣ́ жéнъ и дѣтéй.
 • И прiи́де цáрь со данiи́ломъ во хрáмъ ви́ловъ. И рѣ́ша жерцы́ ви́ловы: сé, мы́ изы́демъ вóнъ, ты́ же, царю́, постáви я́ди, и винó начéрпавъ постáви, заключи́ же двéри и запечáтай пéрстнемъ сво­и́мъ:
 • и при­­шéдъ заýтра, áще не обря́щеши всегó изъя́дена ви́ломъ, тогдá и́змремъ, или́ данiи́лъ солгáвый на ны́.
 • Тíи же прене­брегáху, понéже сотвори́ша подъ трапéзою сокровéнъ вхóдъ и вхождáху тѣ́мъ всегдá и изъядáху тáя.
 • И бы́сть, егдá изыдóша они́, и цáрь постáви брáшно ви́лу: и повелѣ́ данiи́лъ отрокóмъ сво­и́мъ, и при­­несóша пéпелъ и посы́паша вéсь хрáмъ предъ царéмъ еди́нымъ: и изшéдше заключи́ша двéри, и запечáташа пéрстнемъ царéвымъ, и от­идóша.
 • Жерцы́ же внидóша нóщiю по обы́чаю сво­емý, и жены́ и́хъ и чáда и́хъ, и поядóша вся́ и испи́ша.
 • И урáни цáрь заýтра, и данiи́лъ съ ни́мъ.
 • И речé цáрь: цѣ́лы ли сýть печáти, данiи́ле? О́нъ же речé: цѣ́лы, царю́.
 • И бы́сть áбiе, егдá от­верзóша двéри, воз­зрѣ́въ цáрь на трапéзу, возопи́ глáсомъ вели́кимъ: вели́къ еси́, ви́ле, и нѣ́сть льсти́ въ тебѣ́ ни еди́ныя.
 • И посмѣя́ся данiи́лъ, и удержá царя́, éже бы не вни́ти емý внýтрь, и речé: ви́ждь ýбо помóстъ и ýразумѣ́й, чiя́ сýть стопы́ сiя́?
 • И речé цáрь: ви́жду стопы́ мýжески и жéнски и дѣ́тски.
 • И разгнѣ́вався цáрь, я́тъ тогдá жерцы́ и жены́ и́хъ и дѣ́ти и́хъ, и показáша емý сокровéн­ныя двéри и́миже вхождáху и поядáху я́же на трапéзѣ.
 • И изби́ я́ цáрь и дадé ви́ла въ рýцѣ данiи́лу, и разби́ егó и хрáмъ егó разори́.
 • И бя́ше змíй вели́кiй на мѣ́стѣ тóмъ, и почитáху егó Вавилóняне.
 • И речé цáрь данiи́лу: едá и семý речéши, я́ко мѣ́дь éсть? сéй жи́въ éсть, и я́стъ и пiéтъ: не мóжеши рещи́, я́ко нѣ́сть сéй бóгъ жи́въ: ýбо поклони́ся емý.
 • И речé данiи́лъ: Гóсподу Бóгу мо­емý поклоню́ся, я́ко тóй éсть Бóгъ жи́въ:
 • ты́ же, царю́, дáждь ми́ влáсть, и убiю́ змíа безъ мечá и безъ жезлá. И речé цáрь: даю́ ти.
 • И взя́ данiи́лъ смóлу и тýкъ и вóлну, и воз­вари́ вкýпѣ, и сотвори́ гомóлу, и ввéже во устá змíю, и изъя́дъ разсѣ́деся змíй. И речé данiи́лъ: зри́те чти́лища вáша.
 • И бы́сть, егдá услы́шаша Вавилóняне, воз­роптáша зѣлó и обрати́шася на царя́ и рѣ́ша: Иудéанинъ бы́сть цáрь, ви́ла растóрже, и змíа уби́, и жерцы́ изсѣчé.
 • И рѣ́ша при­­шéдше ко царю́: предáждь нáмъ данiи́ла: áще ли ни́, тó убiéмъ тя́ и дóмъ твóй.
 • И ви́дѣ цáрь, я́ко налегáютъ на негó зѣлó, и при­­нуждéнъ предадé и́мъ данiи́ла.
 • Тíи же ввергóша егó въ рóвъ лéвскъ, и бѣ́ тáмо днíй шéсть.
 • Бя́ху же въ рóвѣ сéдмь львóвъ, и дая́ху и́мъ на дéнь двá тѣ́ла и двѣ́ óвцы: тогдá же не дáша и́мъ, да снѣдя́тъ данiи́ла.
 • Аввакýмъ же прорóкъ бя́ше во Иудéи, и тóй свари́ варéнiе и вдроби́ хлѣ́бы въ нóщвы, и идя́ше на пóле донести́ жáтелемъ.
 • И речé áнгелъ Госпóдень Аввакýму: от­неси́ обѣ́дъ, егóже и́маши, въ Вавилóнъ данiи́лу, въ рóвъ лéвскъ.
 • И речé Аввакýмъ: Гóсподи, Вавилóна не ви́дѣхъ, и рвá не вѣ́мъ, гдѣ́ éсть.
 • И я́тъ егó áнгелъ Госпóдень за вéрхъ егó, и держá за власы́ главы́ егó, и постáви егó въ Вавилóнѣ верхý рвá шýмомъ дýха сво­егó.
 • И возопи́ Аввакýмъ глагóля: данiи́ле, данiи́ле! воз­ми́ обѣ́дъ, егóже послá тебѣ́ Бóгъ.
 • И речé данiи́лъ: помянýлъ бо мя́ еси́, Бóже, и нѣ́си остáвилъ лю́бящихъ тя́.
 • И востáвъ данiи́лъ я́дé: áнгелъ же Бóжiй пáки постáви Аввакýма внезáпу на мѣ́стѣ егó.
 • Цáрь же прiи́де въ седмы́й дéнь жалѣ́ти данiи́ла, и прiи́де надъ рóвъ, и воз­зрѣ́ и сé, данiи́лъ сѣдя́.
 • И возопи́ цáрь глáсомъ вели́кимъ и речé: вели́къ еси́, Гóсподи, Бóже данiи́ловъ, и нѣ́сть инóго рáзвѣ тебé.
 • И исхити́ егó, пови́н­ныя же пáгубѣ егó ввéрже въ рóвъ, и изъядéни бы́ша áбiе предъ ни́мъ.
 • //14-я глава переведена с греческого, потому что в еврейском тексте ее нет.
 • Царь Астиаг приложился к отцам своим, и Кир, Персиянин, принял царство его.
 • И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его.
 • Был у Вавилонян идол, по имени Вил, и издерживали на него каждый день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер.
 • Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему; Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь: почему ты не поклоняешься Вилу?
 • Он отвечал: потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю и владычествующему над всякою плотью.
 • Царь сказал: не думаешь ли ты, что Вил неживой бог? не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день?
 • Даниил, улыбнувшись, сказал: не обманывайся, царь; ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда ни ел, ни пил.
 • Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им: если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете.
 • Если же вы докажете мне, что съедает это Вил, то умрет Даниил, потому что произнес хулу на Вила. И сказал Даниил царю: да будет по слову твоему.
 • Жрецов Вила было семьдесят, кроме жен и детей.
 • И пришел царь с Даниилом в храм Вила, и сказали жрецы Вила: вот, мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и, налив вина, запри двери и запечатай перстнем твоим.
 • И если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено Вилом, мы умрем, или Даниил, который солгал на нас.
 • Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потаенный вход, и им всегда входили, и съедали это.
 • Когда они вышли, царь поставил пищу перед Вилом, а Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел, и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и, выйдя, заперли двери, и запечатали царским перстнем, и отошли.
 • Жрецы же, по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми своими, и все съели и выпили.
 • На другой день царь встал рано и Даниил с ним,
 • и сказал: целы ли печати, Даниил? Он сказал: целы, царь.
 • И как скоро отворены были двери, царь, взглянув на стол, воскликнул громким голосом: велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе!
 • Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал: посмотри на пол и заметь, чьи это следы.
 • Царь сказал: вижу следы мужчин, женщин и детей.
 • И, разгневавшись, царь приказал схватить жрецов, жен их и детей и они показали потаенные двери, которыми они входили и съедали, что было на столе.
 • Тогда царь повелел умертвить их и отдал Вила Даниилу, и он разрушил его и храм его.
 • Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне чтили его.
 • И сказал царь Даниилу: не скажешь ли и об этом, что он медь? вот, он живой, и ест и пьет; ты не можешь сказать, что этот бог неживой; итак поклонись ему.
 • Даниил сказал: Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он Бог живой.
 • Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла. Царь сказал: даю тебе.
 • Тогда Даниил взял смолы, жира и волóс, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон расселся. И сказал Даниил: вот ваши святыни!
 • Когда же Вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя, и сказали: царь сделался Иудеем, Вила разрушил и убил дракона, и предал смерти жрецов,
 • и, придя к царю, сказали: предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой.
 • И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им Даниила,
 • они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней.
 • Во рве было семь львов, и давалось им каждый день по два тела и по две овцы; в это время им не давали их, чтобы они съели Даниила.
 • Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам.
 • Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный.
 • Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю.
 • Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего.
 • И воззвал Аввакум и сказал: Даниил! Даниил! возьми обед, который Бог послал тебе.
 • Даниил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя.
 • И встал Даниил и ел; Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место.
 • В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле и, подойдя ко рву, взглянул в него, и вот, Даниил сидел.
 • И воскликнул царь громким голосом, и сказал: велик Ты, Господь Бог Даниилов, и нет иного кроме Тебя!
 • И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров, – и они тотчас были съедены в присутствии его.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь