Скрыть
14:10
14:11
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
14:19
14:20
Церковнославянский (рус)
Сы́нове есте́ Го́спода Бо́га ва́­шего: да не нарѣ́зуетеся и не воз­ложи́те плѣ́ши между́ очи́ма ва́шима надъ ме́ртвымъ:
я́ко лю́дiе свя́ти есте́ Го́сподеви Бо́гу ва́­шему, и ва́съ избра́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бы́ти ва́мъ лю́демъ избра́н­нымъ ему́ от­ всѣ́хъ язы́ковъ и́же на лицы́ земли́.
Да не снѣ́сте вся́кiя ме́рзости.
Сiя́ скоты́ яди́те: телца́ от­ говя́дъ и а́гнца от­ ове́цъ и козла́ от­ ко́зъ:
еле́ня и се́рну, и бу́йвола и ла́ня, и зу́бря и она́гра и сайга́ка.
Вся́къ ско́тъ на дво́е дѣля́ па́знокти, и копы́то на дво́е копы́тя, и от­рыга́я жва́нiе въ скотѣ́хъ, да я́сте.
И си́хъ да не снѣ́сте от­ от­рыга́ющихъ жва́нiе и от­ дѣля́щихъ па́знокти на дво́е, но копы́тъ не раздвоя́ющихъ: велблю́да и за́яца и хирогри́лля: я́ко от­рыга́ютъ жва́нiе сі́и, но копы́тъ не раздвоя́ютъ, нечи́ста сiя́ ва́мъ су́ть.
И свинiи́, я́ко на дво́е дѣли́тъ па́знокти и копы́та раздвоя́етъ, и сiя́ жва́нiя не от­рыга́етъ, нечиста́ сiя́ ва́мъ е́сть: от­ мя́съ и́хъ да не я́сте, и мертвечи́намъ и́хъ да не при­­косне́теся.
И сiя́ да я́сте от­ всѣ́хъ я́же въ водѣ́: вся́, и́мже су́ть пе́рiе и чешуя́, яди́те.
И всѣ́хъ, и́мже нѣ́сть пе́рiя, ни чешуи́, да не я́сте: нечи́ста су́ть ва́мъ.
Вся́ку пти́цу чи́сту да я́сте.
И си́хъ да не я́сте от­ ни́хъ:
орла́ и гри́фа и орла́ морска́го,
и нея́сыти и икти́на и подо́бныхъ си́мъ:
и вра́на и врабiя́, и вы́пелицы и сухола́пля, и я́стреба и подо́бныхъ си́мъ:
и вра́на нощна́го и лили́ка и подо́бныхъ си́мъ:
и ероді́а и ле́бедя, и и́вина и катара́кта, и вдо́да
и нощна́го нетопыря́, и сыча́ и теслоно́са, и Харадрiо́на и подо́бныхъ си́мъ, и порфирiо́на.
Вся́ га́ды пти́чiя нечи́ста су́ть ва́мъ: да не я́сте от­ ни́хъ.
Вся́ку пти́цу чи́сту да я́сте.
Вся́кiя мертвечи́ны да не я́сте: при­­се́лнику, и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ, да да́сте, и да я́стъ, или́ да прода́сте стра́н­нику: я́ко лю́дiе свя́ти есте́ Го́сподеви Бо́гу ва́­шему. Да не свари́ши ягня́те во млецѣ́ ма́тере его́.
Десяти́ны да да́си от­ всего́ плода́ сѣ́мене сво­его́, пло́дъ ни́въ тво­и́хъ от­ го́да до го́да,
и да снѣ́си я́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ на мѣ́стѣ, идѣ́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо: да при­­несе́ши десяти́ну пшени́цы тво­ея́ и вина́ тво­его́ и еле́а тво­его́, и пе́рвенцы воло́въ тво­и́хъ и ове́цъ тво­и́хъ, да научи́шися боя́тися Го́спода Бо́га тво­его́ вся́ дни́.
А́ще же дале́че бу́детъ пу́ть от­ тебе́ и не воз­мо́жеши донести́ и́хъ, я́ко дале́че мѣ́сто от­ тебе́, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й при­­зыва́ти и́мя его́ та́мо, я́ко да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
и прода́си сiе́ на цѣнѣ́, и во́змеши сребро́ въ ру́ку твою́, и по́йдеши на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й,
и да́си сребро́ за все́, на не́же пожела́етъ душа́ твоя́, на волы́ и о́вцы, или́ на вино́, или́ на Сике́ру, или́ на все́, его́же жела́етъ душа́ твоя́, и да снѣ́си та́мо предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, и воз­весели́шися ты́ и до́мъ тво́й.
И леви́тъ и́же во градѣ́хъ тво­и́хъ, не оста́виши его́, я́ко нѣ́сть ему́ ча́сти ни жре́бiя съ тобо́ю:
по тре́хъ лѣ́тѣхъ да изнесе́ши всю́ десяти́ну жи́тъ тво­и́хъ въ лѣ́то о́но, да положи́ши ю́ во градѣ́хъ тво­и́хъ:
и прiи́детъ леви́тъ, я́ко нѣ́сть ему́ ча́сти ни жре́бiя съ тобо́ю, и при­­шле́цъ, и сирота́ и вдова́, я́же во градѣ́хъ тво­и́хъ, да ядя́тъ и насы́тят­ся: да благослови́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, я́же а́ще сотвори́ши.
Синодальный
Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершем;
ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле.
Не ешь никакой мерзости.
Вот скот, который вам можно есть: волы, овцы, козы,
олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард.
Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте;
только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом: верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены: нечисты они для вас;
и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки: нечиста она для вас; не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь.
Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя;
а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас.
Всякую птицу чистую ешьте;
но сих не должно вам есть из них: орла, грифа и морского орла,
и коршуна, и сокола, и кречета с породою их,
и всякого ворона с породою его,
и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его,
и филина, и ибиса, и лебедя,
и пеликана, и сипа, и рыболова,
и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря.
Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас, не ешьте [их].
Всякую птицу чистую ешьте.
Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его.
Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно,
и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; [приноси] десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни.
Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя,
то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой;
и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое.
И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою.
По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади [сие] в жилищах твоих;
и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать.
«Шумо писарони Парвардигор Худои худ ҳастед; барои мурдагон бадани худро нахарошед харош накунед, ва мӯйҳои пешонии худро, ки аз болои чашмон аст, натарошед.
Зеро ки ту барои Парвардигор Худои худ қавми пок ҳастӣ, ва Парвардигор туро баргузидааст, то аз ҳамаи қавмҳое ки дар рӯи замин мебошанд, қавми баргузидае барои Ӯ бошӣ.
Ҳеҷ чизи зиштро нахӯр.
Ин аст ҳайвоноте ки метавонед бихӯред: гов, гӯсфанд ва буз,
Оҳу ва ғизол ва гавазн, ва бузи кӯҳӣ ва зубр, ва қӯтос хушгов ва говмеш.
Ва ҳар чорпои сумдор, ки ҷуфтсум бошад, ва хӯрокашро кавша кунад, – онро бихӯред.
Аммо инҳоро аз кавшакунандагон ва сумдорон нахӯред: шутур ва харгӯш ва заргӯшро, зеро ки онҳо кавшакунандаанд, валекин сумашон ҷуфтсум нест, – онҳо барои шумо нопоканд;
Ва хукро, зеро ки он сумдор аст, валекин кавша намекунад, – он барои шумо нопок аст; аз гӯшти онҳо нахӯред, ва ба лошаи онҳо нарасед.
Аз ҳар чи дар об аст, инҳоро метавонед бихӯред: ҳар он чи пар ва пулакча дорад, – метавонед бихӯред;
Ва ҳар он чи пар ва пулакча надорад, нахӯред, – он барои шумо нопок аст.
Аз ҳар паррандаи пок бихӯред.
Вале аз инҳо набояд бихӯред: уқоб, ва каргас, ва бургут,
Ва калхот, ва шоҳин, ва боз бо зоти он;
Ва ҳар зоғ бо зоти он;
Ва шутурмурғ, ва бум, ва моҳихӯрак, ва қарчиғай бо зоти он;
Чуғз, ва ибис, ва қу,
Ва мурғи саққо, ва лошахӯр, ва моҳихӯрак баклан;
Ва лаклак, ва куланг бо зоти он, ва ҳудҳуд, ва кӯршабпарак.
Ва ҳар ҳашароти болдор барои шумо нопок аст, набояд онҳо хӯрда шавад.
Аз ҳар паррандаи пок бихӯред.
Ҳеҷ лошаро нахӯред; ба ғарибе ки дар шаҳри туст, бидеҳ, то ки бихӯрад, ё ба аҷнабие бифрӯш; зеро ки ту барои Парвардигор Худои худ қавми пок ҳастӣ. Бузғоларо дар шири модари он напаз.
Аз тамоми ҳосилоти тухмии худ, ки сол ба сол аз киштзор мерӯяд, даҳяк бидеҳ.
Ва ба ҳузури Парвардигор Худои худ дар маконе ки Ӯ баргузинад, то ки номи Худро дар он ҷо сокин гардонад, даҳяки ғалла, шираи ангур ва равғани зайтуни худ, ва нахустзодаҳои говон ва гӯсфандони худро бихӯр, то таълим гирӣ, ки аз Парвардигор Худои худ тамоми айём бояд битарсӣ.
Вале агар роҳ барои ту дур бошад, ба тавре ки натавонӣ онро бардошта барӣ, яъне агар маконе ки Парвардигор Худои ту баргузинад, то номи Худро дар он ҷо сокин гардонад, аз ту дур бошад, ва Парвардигор Худоят туро баракат дода бошад, –
Пас, онро ба нуқра иваз намо, ва нуқраро ба дасти худ гирифта, ба маконе ки Парвардигор Худои ту баргузинад, бирав;
Ва он нуқраро барои ҳар чизе ки дилат ҳавас дошта бошад: барои гов ва гӯсфанд, ва май ва шароб, ва ҳар чизе ки дилат аз ту талаб кунад, бидеҳ; ва дар он ҷо ба ҳузури Парвардигор Худои худ бихӯр, ва худат бо аҳли хонаат хурсандӣ бикун.
Ва левизодаро, ки дар шаҳри туст, тарк накун, зеро ки вай бо ту ҳиссае ва мулке надорад.
Баъд аз гузаштани се сол тамоми даҳяки ҳосилоти худро дар он сол берун оварда, назди дарвозаи шаҳри худ бимон;
Ва левизодае ки бо ту ҳисса ва мулке надорад, ва ғариб ва ятим ва бевае ки дар шаҳри ту мебошанд, омада, бихӯранд ва сер шаванд, то ки Парвардигор Худоят туро дар ҳар амали дастат, ки мекунӣ, баракат диҳад».

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки