Скрыть
18:17
Церковнославянский (рус)
Да не бу́детъ жерце́мъ леви́томъ всему́ пле́мени Леві́ину ча́сти ниже́ жре́бiя со Изра́илемъ: при­­ноше́нiя Го́споду жре́бiй и́хъ, да ядя́тъ я́:
жре́бiй же да не бу́детъ ему́ въ бра́тiи его́: Госпо́дь са́мъ жре́бiй его́, я́коже рече́ ему́.
И се́й су́дъ жерце́въ, я́же от­ люді́й, от­ при­­нося́щихъ же́ртвы, а́ще телца́, а́ще о́вцу: и да́си жерцу́ ра́мо, и че́люсти, и утро́бу:
и нача́тки пшени́цы тво­ея́ и вина́ тво­его́ и еле́а тво­его́, и нача́токъ стриже́нiя ове́цъ тво­и́хъ да да́си ему́:
я́ко того́ избра́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ всѣ́хъ племе́нъ тво­и́хъ предстоя́ти предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, служи́ти и благослови́ти во и́мя Госпо́дне, то́й и сы́нове его́ во вся́ дни́.
А́ще же прiи́детъ леви́тъ от­ еди́наго градо́въ ва́шихъ, от­ всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, идѣ́же то́й обита́етъ, я́коже жела́етъ душа́ его́, на мѣ́сто, е́же избере́тъ Госпо́дь,
да слу́житъ и́мени Го́спода Бо́га ва́­шего, я́коже и вся́ бра́тiя его́ леви́ти предстоя́щiи та́мо предъ Го́сподемъ:
ча́сть от­дѣле́ную да я́стъ, кромѣ́ прода́жи я́же по оте́че­ст­ву.
А́ще же вни́деши въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, да не навы́кнеши твори́ти по ме́рзостемъ язы́ковъ тѣ́хъ:
да не обря́щет­ся въ тебѣ́ очища́я сы́на сво­его́ и дще́рь свою́ огне́мъ, волхву́я волхвова́нiемъ и чару́яй и птицеволше́б­ст­вуяй,
чародѣ́й обава́я обава́нiемъ, утробоволхву́яй и знаменосмотри́тель, и вопроша́яй ме́ртвыхъ:
е́сть бо ме́рзость Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ вся́къ творя́й сiя́: си́хъ бо ра́ди ме́рзостей потреби́тъ я́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ лица́ тво­его́.
Соверше́нъ да бу́деши предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ.
Язы́цы бо сі́и, и́хже ты́ наслѣ́диши, сі́и чарова́нiй и волхвова́нiй послу́шаютъ: тебѣ́ же не та́ко даде́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й.
Проро́ка от­ бра́тiи тво­ея́, я́коже мене́, воз­ста́витъ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, того́ послу́шайте:
по всему́, ели́ко проси́лъ еси́ от­ Го́спода Бо́га тво­его́ въ Хори́вѣ въ де́нь собра́нiя, глаго́люще: да не при­­ложи́мъ слы́шати гла́са Го́спода Бо́га на́­шего, и огня́ вели́каго сего́ не уви́димъ по се́мъ, да не и́змремъ.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: пра́во вся́, ели́ка глаго́лаху къ тебѣ́:
проро́ка воз­ста́влю и́мъ от­ среды́ бра́тiи и́хъ, я́коже тебе́: и вда́мъ сло́во мое́ во уста́ его́, и воз­глаго́летъ и́мъ, я́коже заповѣ́даю ему́:
и человѣ́къ то́й, и́же не послу́шаетъ слове́съ его́, ели́ка воз­глаго́летъ проро́къ о́ный во и́мя мое́, а́зъ от­мщу́ от­ него́:
оба́че проро́къ, и́же воз­нече́­ст­вуетъ глаго́лати во и́мя мое́ сло́во, его́же не повелѣ́хъ ему́ глаго́лати, и и́же а́ще воз­глаго́летъ во и́мя бого́въ инѣ́хъ, да у́мретъ проро́къ то́й.
А́ще же рече́ши въ се́рдцы сво­е́мъ: ка́ко позна́емъ сло́во, его́же не глаго́ла Госпо́дь?
ели́ка а́ще воз­глаго́летъ проро́къ во и́мя Госпо́дне, и не сбу́дет­ся, и не случи́т­ся сло́во сiе́, его́же не рече́ Госпо́дь: въ нече́стiи глаго́ла проро́къ то́й, не убо́йтеся его́.
Синодальный
Священникам левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем: они должны питаться жертвами Господа и Его частью;
удела же не будет ему между братьями его: Сам Господь удел его, как говорил Он ему.
Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец: должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок;
также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему,
ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял [пред Господом, Богом твоим], служил [и благословлял] во имя Господа, сам и сыны его во все дни.
И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли [сынов] Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь,
и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, –
то пусть они пользуются одинаковою частью, сверх полученного от продажи отцовского имущества.
Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии:
не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;
ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего;
будь непорочен пред Господом Богом твоим;
ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой.
Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, – Его слушайте, –
так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть.
И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе];
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему;
а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу;
но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти.
И если скажешь в сердце твоем: «как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?»
Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его.
Итальянский
I sacerdoti leviti, tutta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità insieme con Israele; vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore e della sua eredità.
Non avrà alcuna eredità tra i suoi fratelli: il Signore è la sua eredità, come gli ha promesso.
Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio un capo di bestiame grosso o minuto: essi daranno al sacerdote la spalla, le due mascelle e lo stomaco.
Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura del tuo bestiame minuto,
perché il Signore, tuo Dio, l'ha scelto fra tutte le tue tribù, affinché attenda al servizio del nome del Signore, lui e i suoi figli per sempre.
Se un levita, abbandonando qualunque città dove dimora in Israele, verrà, seguendo pienamente il suo desiderio, al luogo che il Signore avrà scelto
e farà il servizio nel nome del Signore, tuo Dio, come tutti i suoi fratelli leviti che stanno là davanti al Signore,
egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri, senza contare il ricavo dalla vendita della sua casa paterna.
Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini di quelle nazioni.
Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o il presagio o la magia,
né chi faccia incantesimi, né chi consulti i negromanti o gli indovini, né chi interroghi i morti,
perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. A causa di questi abomini, il Signore, tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te.
Tu sarai irreprensibile verso il Signore, tuo Dio,
perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il paese, ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore, tuo Dio.
Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto.
Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: "Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia".
Il Signore mi rispose: "Quello che hanno detto, va bene.
Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò.
Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto.
Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire".
Forse potresti dire nel tuo cuore: "Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto?".
Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l'ha detta per presunzione. Non devi aver paura di lui.
Preestrite ja leviitide ülalpidamise seadus
Leviitpreestritel, kogu Leevi suguharul, ärgu olgu osa ega pärandit koos Iisraeliga; nad saagu elatist Issanda tuleohvreist ja tema pärisosast!
Neil ärgu olgu pärisosa vendade keskel, Issand ise on nende pärisosa, nagu ta neile on öelnud.
Ja rahva käest, neilt, kes ohverdavad tapaohvreid, olgu härga või lammast, on preestritel õigus saada seda: preestrile antagu saps, lõualuud ja magu.
Anna temale uudset oma teraviljast, värskest veinist ja õlist, samuti oma lammaste ja kitsede esimene niiduvill!
Sest teda on Issand, su Jumal, valinud kõigi su suguharude hulgast, et tema ja ta pojad alati seisaksid teenistuses Issanda nimel.
Ja kui üks leviit tahab tulla mõnest su väravaist kogu Iisraelis, kus ta võõrana elab, siis võib ta täiesti oma hinge igatsuse järgi tulla paika, mille Issand valib,
ja teenida Issanda, oma Jumala nimel, nagu kõik ta vennad leviidid, kes seal seisavad Issanda ees.
Nad söögu võrdset osa peale selle, mis ta on saanud oma vanemate vara müügist!
Ebausu ja valeprohvetite keeld
Kui sa jõuad sellele maale, mille Issand, su Jumal, sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi!
Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvestlausujat, märkide seletajat ega nõida,
ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat!
Sest igaüks, kes seda teeb, on Issandale jäle, ja nende jäleduste pärast ajab Issand, su Jumal, nad ära sinu eest.
Ole laitmatu Issanda, oma Jumala ees!
Sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvestlausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Issand, su Jumal, selleks luba andnud.
Ennustus suurest prohvetist. Õige ja valeprohveti vahe
Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast, ühe prohveti, minu sarnase - teda te peate kuulama!
Seda sa just palusid kogunemispäeval Hoorebil Issandalt, oma Jumalalt, öeldes: „Ma ei suuda enam kuulata Issanda, oma Jumala häält ega kauemini vaadata seda suurt tuld, ilma et ma sureksin.”
Ja Issand ütles mulle: „See on hea, mis nad on rääkinud.
Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin.
Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru.
Aga prohvet, kes suurustledes räägib midagi minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud rääkida, või kes räägib teiste jumalate nimel, see prohvet peab surema.”
Ja kui sa mõtled oma südames: „Kuidas tunneme sõna, mida Issand ei ole rääkinud?” -
siis kui prohvet räägib Issanda nimel, aga midagi ei sünni ega tule, siis on see sõna, mida Issand ei ole rääkinud. Prohvet on seda rääkinud ülemeelikusest, ära karda teda!
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки