Скрыть
20:9
20:12
20:15
Церковнославянский (рус)
А́ще же изы́деши на бра́нь на враги́ твоя́, и у́зриши ко́ни и вса́дники и лю́ди мно́жайшыя тебе́, да не убо­и́шися и́хъ: я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й съ тобо́ю, изведы́й тя́ изъ земли́ Еги́петскiя.
И бу́детъ егда́ при­­бли́жишися къ ра́ти, и при­­ступи́въ жре́цъ да воз­глаго́летъ къ лю́демъ и рече́тъ къ ни́мъ:
послу́шай, Изра́илю, вы́ исхо́дите дне́сь на ра́ть ко враго́мъ ва́шымъ: да не ослабѣ́етъ се́рдце ва́­ше, ни убо́йтеся, ниже́ устраши́теся и не уклони́теся от­ лица́ и́хъ:
я́ко Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ иды́й предъ ва́ми спобо́р­ст­вуетъ ва́мъ на враги́ ва́шя и спасе́тъ ва́съ.
И да реку́тъ книго́чiя къ лю́демъ, глаго́люще: кі́й человѣ́къ созда́вый хра́мину но́ву, и не обнови́ ея́? да и́детъ, и да воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и человѣ́къ и́нъ обнови́тъ ю́:
и кі́и человѣ́къ, и́же насади́ виногра́дъ, и не весели́ся от­ него́? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и человѣ́къ и́нъ воз­весели́т­ся от­ него́:
и кі́й человѣ́къ, и́же обручи́ себѣ́ жену́, и не поня́лъ ю́? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и и́нъ человѣ́къ по́йметъ ю́.
И да при­­ложа́тъ книго́чiя глаго́лати къ лю́демъ, и да реку́тъ: кі́й человѣ́къ страшли́въ и сла́бъ се́рдцемъ? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не устраши́тъ се́рдца бра́та сво­его́, а́ки се́рдце свое́.
И бу́детъ егда́ умо́лкнутъ книго́чiя глаго́люще къ лю́демъ, и поста́вятъ во­ево́ды во́ин­ства вожды́ люді́й.
А́ще же прiи́деши ко гра́ду во­ева́ти на́нь, и воз­зове́ши я́ съ ми́ромъ:
а́ще у́бо ми́рное от­вѣща́ютъ ти́, и от­ве́рзутъ тебѣ́ [гра́дъ], вси́ лю́дiе обрѣ́тшiися во гра́дѣ да бу́дутъ тебѣ́ да́нь даю́ще и послу́ша­ю­щiи тебе́:
а́ще же не покоря́т­ся тебѣ́, и сотворя́тъ съ тобо́ю ра́ть, да обся́деши его́,
до́ндеже преда́стъ я́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́: да избiе́ши вся́къ му́жескъ по́лъ въ не́мъ убі́й­ст­вомъ меча́,
кромѣ́ же́нъ и имѣ́нiя, и вся́ скоты́, и вся́ ели́ка су́ть во гра́дѣ, и все́ стяжа́нiе да плѣни́ши себѣ́, и да снѣ́си ве́сь плѣ́нъ враго́въ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
Та́ко да сотвори́ши всѣ́мъ градо́мъ, и́же су́ть дале́че от­ тебе́ зѣло́, и́же не су́ть от­ градо́въ язы́ковъ си́хъ, и́хже Госпо́дь Бо́гъ дае́тъ тебѣ́ наслѣ́дити зе́млю и́хъ:
от­ ни́хъ да не оста́вите жи́ва вся́каго дыха́нiя:
но и прокля́тiемъ проклени́те и́хъ, Хетте́а и Аморре́а, и Ханане́а и Ферезе́а, и Еве́а и Иевусе́а и Гергесе́а, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
да не науча́тъ ва́съ твори́ти вся́кiя ме́рзости своя́, ели́ки твори́ша бого́мъ сво­и́мъ, и согрѣшите́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ.
А́ще же обся́деши гра́дъ еди́нъ дни́ мно́ги во­ева́ти его́ въ прiя́тiе себѣ́, да не истреби́ши садо́вiя его́, воз­ложи́въ желѣ́зо на́нь, но то́кмо да я́си пло́дъ от­ ни́хъ, самого́ же да не посѣче́ши: еда́ дре́во, е́же въ дубра́вѣ, человѣ́къ е́сть, е́же вни́ти от­ лица́ тво­его́ въ забра́ла?
но дре́во, е́же вѣ́си, я́ко не я́ст­ся пло́дъ его́, сiе́ потреби́ши и посѣче́ши, и сотвори́ши лѣ́­ст­вицы на гра́дъ, и́же твори́тъ на тя́ ра́ть, до́ндеже преда́ст­ся.
Синодальный
Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской.
Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу,
и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их,
ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и] спасти вас.
Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его;
и кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им;
и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее.
И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.
Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу.
Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир;
если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе;
если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его,
и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча;
только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой;
так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.
А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души,
но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой,
дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.
Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление;
только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его.
Душманга каршы согушка чыкканыњда, алардын аттары менен майдан арабалары, эли сеникинен алда канча кљп экенин кљргљнєњдљ, алардан коркпо, анткени сени Мисир жеринен алып чыккан Кудай-Тењирињ сени менен.
Согушка кирерињерде, ыйык кызмат кылуучу келип, элге кайрылып, мындай десин:
“Кулак сал, Ысрайыл! Силер бєгєн душмандарыњар менен согушасыњар. Жєрљгєњљр опколжубасын, тынчсызданбагыла, коркпогула.
Анткени Кудай-Тењирињер силердин душмандарыњар менен салгылашыш єчєн, силерди сакташ єчєн, силер менен бара жатат”.
Кљзљмљлдљљчєлљрєњљр болсо элге мындай деп айтышсын: “Ким єй салып, ага кире элек болсо, ал єйєнљ кайтсын, себеби ал согушта љлєп калса, башка бирљљ кирип алат.
Ким жєзємзар отургузуп, анын тєшємєн жыйнай элек болсо, ал єйєнљ кайтсын, себеби ал согушта љлєп калса, башка бирљљ анын тєшємєн жыйнап алат.
Ким убадалашып коюп єйлљнљ элек болсо, согушта љлєп калбашы єчєн, колуктусун башка бирљљ алып албашы єчєн, єйєнљ кайтсын”.
Кљзљмљлдљљчєлљр элге дагы мындай деп айтышсын: “Ким коркок, суу жєрљк болсо, ал бир туугандарын майтарылтпаш єчєн, єйєнљ кайтсын”.
Кљзљмљлдљљчєлљр булардын баарын элге айтып бєткљндљн кийин, элге аскер башчыларды дайындашы керек.
Шаарды басып алганы жакындаганыњда, ага тынчтык сунуш кыл.
Эгерде ал сени менен тынчтык келишимин тєзєєгљ макул болуп, сага дарбазасын ачып берсе, анда шаарда жашаган бардык эл сага салык тљлљп, кызмат кылсын.
Эгерде ал тынчтык келишимин тєзєєгљ макул болбой, сени менен согуша турган болсо, анда шаарды курча.
Кудай-Тењирињ аны сенин колуња салып бергенде, ал жердеги эркек аттуунун баарын кылычтап кырып сал.
Кудай-Тењирињ колуња салып берген душманыњдын шаарындагы аялдарды, балдарды, малды, болгон дєнєйљсєн алып пайдалан.
Ал элдерге караштуу эмес, сенден љтљ алыс жайгашкан шаарларды да так ушундай кыл.
Ал эми Кудай-Тењирињ сенин энчиње берип жаткан мына бул элдердин шаарларында жашаган адамдардын бирин да тирєє калтырба.
Кудай-Тењирињ буйругандай, хеттиктерди, аморлуктарды, канаандыктарды, перездиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды кырып сал.
Алар силерди љз кудайларына табынуу учурунда кылган жийиркеничтєє иштерине єйрљтпљшє єчєн, Кудай-Тењирињердин алдында кєнљљ кылбашыњар єчєн, аларды кырып салгыла.
Эгерде бир шаарды басып алыш єчєн, курчоодо кљпкљ кармап турсањ, анда жемиши желе турган дарактарына тийбе, аларды кыйба, анткени талаадагы дарактар сенден качып жашынгыдай, адам эмес.
Љзєњ билген, жемиши жегенге жарабаган дарактарды гана кыйып, кулатсањ болот. Алардан сени менен салгылашып жаткан шаарларга каршы чептерди курсањ болот.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки