Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • А́ще же изы́деши на бра́нь на враги́ твоя́, и у́зриши ко́ни и вса́дники и лю́ди мно́жайшыя тебе́, да не убо­и́шися и́хъ: я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й съ тобо́ю, изведы́й тя́ изъ земли́ Еги́петскiя.
 • И бу́детъ егда́ при­­бли́жишися къ ра́ти, и при­­ступи́въ жре́цъ да воз­глаго́летъ къ лю́демъ и рече́тъ къ ни́мъ:
 • послу́шай, Изра́илю, вы́ исхо́дите дне́сь на ра́ть ко враго́мъ ва́шымъ: да не ослабѣ́етъ се́рдце ва́­ше, ни убо́йтеся, ниже́ устраши́теся и не уклони́теся от­ лица́ и́хъ:
 • я́ко Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ иды́й предъ ва́ми спобо́р­ст­вуетъ ва́мъ на враги́ ва́шя и спасе́тъ ва́съ.
 • И да реку́тъ книго́чiя къ лю́демъ, глаго́люще: кі́й человѣ́къ созда́вый хра́мину но́ву, и не обнови́ ея́? да и́детъ, и да воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и человѣ́къ и́нъ обнови́тъ ю́:
 • и кі́и человѣ́къ, и́же насади́ виногра́дъ, и не весели́ся от­ него́? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и человѣ́къ и́нъ воз­весели́т­ся от­ него́:
 • и кі́й человѣ́къ, и́же обручи́ себѣ́ жену́, и не поня́лъ ю́? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не у́мретъ на ра́ти, и и́нъ человѣ́къ по́йметъ ю́.
 • И да при­­ложа́тъ книго́чiя глаго́лати къ лю́демъ, и да реку́тъ: кі́й человѣ́къ страшли́въ и сла́бъ се́рдцемъ? да и́детъ, и воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й, да не устраши́тъ се́рдца бра́та сво­его́, а́ки се́рдце свое́.
 • И бу́детъ егда́ умо́лкнутъ книго́чiя глаго́люще къ лю́демъ, и поста́вятъ во­ево́ды во́ин­ства вожды́ люді́й.
 • А́ще же прiи́деши ко гра́ду во­ева́ти на́нь, и воз­зове́ши я́ съ ми́ромъ:
 • а́ще у́бо ми́рное от­вѣща́ютъ ти́, и от­ве́рзутъ тебѣ́ [гра́дъ], вси́ лю́дiе обрѣ́тшiися во гра́дѣ да бу́дутъ тебѣ́ да́нь даю́ще и послу́ша­ю­щiи тебе́:
 • а́ще же не покоря́т­ся тебѣ́, и сотворя́тъ съ тобо́ю ра́ть, да обся́деши его́,
 • до́ндеже преда́стъ я́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́: да избiе́ши вся́къ му́жескъ по́лъ въ не́мъ убі́й­ст­вомъ меча́,
 • кромѣ́ же́нъ и имѣ́нiя, и вся́ скоты́, и вся́ ели́ка су́ть во гра́дѣ, и все́ стяжа́нiе да плѣни́ши себѣ́, и да снѣ́си ве́сь плѣ́нъ враго́въ тво­и́хъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
 • Та́ко да сотвори́ши всѣ́мъ градо́мъ, и́же су́ть дале́че от­ тебе́ зѣло́, и́же не су́ть от­ градо́въ язы́ковъ си́хъ, и́хже Госпо́дь Бо́гъ дае́тъ тебѣ́ наслѣ́дити зе́млю и́хъ:
 • от­ ни́хъ да не оста́вите жи́ва вся́каго дыха́нiя:
 • но и прокля́тiемъ проклени́те и́хъ, Хетте́а и Аморре́а, и Ханане́а и Ферезе́а, и Еве́а и Иевусе́а и Гергесе́а, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
 • да не науча́тъ ва́съ твори́ти вся́кiя ме́рзости своя́, ели́ки твори́ша бого́мъ сво­и́мъ, и согрѣшите́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ.
 • А́ще же обся́деши гра́дъ еди́нъ дни́ мно́ги во­ева́ти его́ въ прiя́тiе себѣ́, да не истреби́ши садо́вiя его́, воз­ложи́въ желѣ́зо на́нь, но то́кмо да я́си пло́дъ от­ ни́хъ, самого́ же да не посѣче́ши: еда́ дре́во, е́же въ дубра́вѣ, человѣ́къ е́сть, е́же вни́ти от­ лица́ тво­его́ въ забра́ла?
 • но дре́во, е́же вѣ́си, я́ко не я́ст­ся пло́дъ его́, сiе́ потреби́ши и посѣче́ши, и сотвори́ши лѣ́­ст­вицы на гра́дъ, и́же твори́тъ на тя́ ра́ть, до́ндеже преда́ст­ся.
 • 你 出 去 与 仇 敌 争 战 的 时 候 , 看 见 马 匹 , 车 辆 , 并 有 比 你 多 的 人 民 , 不 要 怕 他 们 , 因 为 领 你 出 埃 及 地 的 耶 和 华 你 神 与 你 同 在 。
 • 你 们 将 要 上 阵 的 时 候 , 祭 司 要 到 百 姓 面 前 宣 告 ,
 • 说 , 以 色 列 人 哪 , 你 们 当 听 , 你 们 今 日 将 要 与 仇 敌 争 战 , 不 要 胆 怯 , 不 要 惧 怕 战 兢 , 也 不 要 因 他 们 惊 恐 。
 • 因 为 耶 和 华 你 们 的 神 与 你 们 同 去 , 要 为 你 们 与 仇 敌 争 战 , 拯 救 你 们 。
 • 官 长 也 要 对 百 姓 宣 告 说 , 谁 建 造 房 屋 , 尚 未 奉 献 , 他 可 以 回 家 去 , 恐 怕 他 阵 亡 , 别 人 去 奉 献 。
 • 谁 种 葡 萄 园 , 尚 未 用 所 结 的 果 子 , 他 可 以 回 家 去 , 恐 怕 他 阵 亡 , 别 人 去 用 。
 • 谁 聘 定 了 妻 , 尚 未 迎 娶 , 他 可 以 回 家 去 , 恐 怕 他 阵 亡 , 别 人 去 娶 。
 • 官 长 又 要 对 百 姓 宣 告 说 , 谁 惧 怕 胆 怯 , 他 可 以 回 家 去 , 恐 怕 他 弟 兄 的 心 消 化 , 和 他 一 样 。
 • 官 长 对 百 姓 宣 告 完 了 , 就 当 派 军 长 率 领 他 们 。
 • 你 临 近 一 座 城 , 要 攻 打 的 时 候 , 先 要 对 城 里 的 民 宣 告 和 睦 的 话 。
 • 他 们 若 以 和 睦 的 话 回 答 你 , 给 你 开 了 城 , 城 里 所 有 的 人 都 要 给 你 效 劳 , 服 事 你 。
 • 若 不 肯 与 你 和 好 , 反 要 与 你 打 仗 , 你 就 要 围 困 那 城 。
 • 耶 和 华 你 的 神 把 城 交 付 你 手 , 你 就 要 用 刀 杀 尽 这 城 的 男 丁 。
 • 惟 有 妇 女 , 孩 子 , 牲 畜 , 和 城 内 一 切 的 财 物 , 你 可 以 取 为 自 己 的 掠 物 。 耶 和 华 你 神 把 你 仇 敌 的 财 物 赐 给 你 , 你 可 以 吃 用 。
 • 离 你 甚 远 的 各 城 , 不 是 这 些 国 民 的 城 , 你 都 要 这 样 待 他 。
 • 但 这 些 国 民 的 城 , 耶 和 华 你 神 既 赐 你 为 业 , 其 中 凡 有 气 息 的 , 一 个 不 可 存 留 。
 • 只 要 照 耶 和 华 你 神 所 吩 咐 的 将 这 赫 人 , 亚 摩 利 人 , 迦 南 人 , 比 利 洗 人 , 希 未 人 , 耶 布 斯 人 都 灭 绝 净 尽 ,
 • 免 得 他 们 教 导 你 们 学 习 一 切 可 憎 恶 的 事 , 就 是 他 们 向 自 己 神 所 行 的 , 以 致 你 们 得 罪 耶 和 华 你 们 的 神 。
 • 你 若 许 久 围 困 , 攻 打 所 要 取 的 一 座 城 , 就 不 可 举 斧 子 砍 坏 树 木 。 因 为 你 可 以 吃 那 树 上 的 果 子 , 不 可 砍 伐 。 田 间 的 树 木 岂 是 人 , 叫 你 糟 蹋 麽 ,
 • 惟 独 你 所 知 道 不 是 结 果 子 的 树 木 可 以 毁 坏 , 砍 伐 , 用 以 修 筑 营 垒 , 攻 击 那 与 你 打 仗 的 城 , 直 到 攻 塌 了 。
 • Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской.
 • Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу,
 • и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их,
 • ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и] спасти вас.
 • Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его;
 • и кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им;
 • и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее.
 • И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.
 • Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу.
 • Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир;
 • если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе;
 • если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его,
 • и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча;
 • только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой;
 • так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.
 • А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души,
 • но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой,
 • дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.
 • Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление;
 • только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его.