Скрыть
27:11
27:12-13
27:6
27:5-6
Церковнославянский (рус)
И заповѣ́да Моисе́й и старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сохрани́те вся́ за́повѣди сiя́, ели́ки а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь.
и да послу́шаеши гла́са Го́спода Бо́га тво­его́, и да сотвори́ши вся́ за́повѣди его́ и оправда́нiя его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь.
И заповѣ́да Моисе́й лю́демъ въ то́й де́нь, глаго́ля:
сі́и да ста́нутъ благословля́ти лю́ди на горѣ́ гаризи́нъ, преше́дше Иорда́нъ: Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Ио́сифъ и Венiами́нъ:
И бу́детъ въ о́ньже де́нь пре́йдете Иорда́нъ на зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ во жре́бiй, и поста́виши себѣ́ ка́менiе вели́ко и обѣли́ши я́ мѣ́ломъ,
и напи́шеши на ка́менехъ тѣ́хъ вся́ словеса́ зако́на сего́, егда́ пре́йдете Иорда́нъ, егда́ вни́дете въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́, зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ, я́коже рече́ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ тво­и́хъ тебѣ́.
И бу́детъ егда́ пре́йдете Иорда́нъ, да поста́вите ка́менiе сiе́, я́же а́зъ повелѣва́ю ва́мъ дне́сь, въ горѣ́ Гева́лъ, и побѣли́ши и́хъ мѣ́ломъ:
и да сози́ждеши та́мо олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, олта́рь от­ ка́менiя: да не воз­ложи́ши на ни́хъ желѣ́за:
ка́менiемъ всецѣ́лымъ да сози́ждеши олта́рь Го́сподеви Бо́гу тво­ему́ и воз­несе́ши на не́мъ всесожже́нiя Го́сподеви Бо́гу тво­ему́,
и пожре́ши же́ртву спасе́нiя: и я́си, и насы́тишися та́мо, и воз­весели́шися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ,
и напи́шеши на ка́менiихъ си́хъ ве́сь зако́нъ се́й я́вѣ зѣло́.
И глаго́ла Моисе́й и жерцы́ леви́ти всему́ Изра́илю, глаго́люще: молчи́ и слы́ши, Изра́илю, въ де́нь се́й ста́л­ся еси́ въ лю́ди Го́сподеви Бо́гу тво­ему́:
и сі́и да ста́нутъ на кля́тву на горѣ́ Гева́лъ: Руви́мъ, га́дъ и Аси́ръ, Завуло́нъ, да́нъ и Нефѳали́мъ.
И от­вѣща́в­ше реку́тъ леви́ти всему́ Изра́илю гла́сомъ вели́кимъ:
про́клятъ человѣ́къ, и́же сотвори́тъ извая́нiе и слiя́нiе, ме́рзость Го́сподеви, дѣ́ло ру́къ худо́жника, и положи́тъ е́ въ сокрове́нiи. И от­вѣща́в­ше вси́ лю́дiе реку́тъ: бу́ди.
Про́клятъ безче́стяй отца́ сво­его́ или́ ма́терь свою́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ прелага́яй предѣ́лы бли́жняго сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ прельща́яй слѣ́паго въ пути́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ, и́же уклони́тъ су́дъ при­­ше́лцу и сиротѣ́ и вдовѣ́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ жено́ю отца́ сво­его́, я́ко от­кры́лъ е́сть покрове́нiе отца́ сво­его́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й со вся́кимъ ското́мъ. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю сво­е́ю, дще́рiю отца́ сво­его́ или́ дще́рiю ма́тере сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ лежа́й съ те́щею сво­е́ю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди. Про́клятъ лежа́й съ сестро́ю жены́ сво­ея́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ бiя́й бли́жняго съ ле́стiю. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ, и́же во́зметъ да́ры порази́ти ду́шу кро́ве непови́н­ныя. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Про́клятъ вся́къ человѣ́къ, и́же не пребу́детъ во всѣ́хъ словесѣ́хъ зако́на сего́, е́же твори́ти я́. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди.
Синодальный
И заповедал Моисей и старейшины [сынов] Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне.
итак слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй [все] заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня.
И заповедал Моисей народу в день тот, говоря:
сии должны стать на горе Гаризим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин;
И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью;
и напиши на [камнях] сих все слова закона сего, когда перейдешь [Иордан], чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих.
Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью;
и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа;
из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжения Господу Богу твоему,
и приноси жертвы мирные, и ешь [и насыщайся] там, и веселись пред Господом Богом твоим;
и напиши на камнях [сих] все слова закона сего очень явственно.
И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего;
а сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим.
Левиты возгласят и скажут всем Израильтянам громким голосом:
проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: аминь.
Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: аминь.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ скажет: аминь. [Проклят, кто ляжет с сестрою жены своей! И весь народ скажет: аминь.]
Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: аминь.
Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь.
Немецкий (GNB)
Mose trat mit den Ältesten Israels vor das Volk und sagte: »Achtet stets auf alle Gebote, die ich euch heute gebe!
Darum gehorche seinen Befehlen und befolge alle seine Gebote und Weisungen, die ich dir heute verkündet habe!«
Weiter sagte Mose an jenem Tag zu dem Volk:
»Wenn ihr den Jordan überschritten habt, sollen sich die Stämme Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin auf dem Berg Garizim aufstellen und die Stämme Ruben, Gad, Ascher, Sebulon, Dan und Naftali auf dem Berg Ebal. Die einen sollen Segenszusagen über das Volk ausrufen, die anderen Fluchandrohungen aussprechen.
An dem Tag, an dem ihr den Jordan überschreitet, um in das Land zu ziehen, das der HERR, euer Gott, euch geben will, sollt ihr große Steine aufrichten, sie mit weißer Tünche bestreichen
und dieses ganze Gesetz darauf schreiben. Dann werdet ihr das Land in Besitz nehmen können, das der HERR euch geben will – ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wie er das euren Vorfahren versprochen hat.
Ihr sollt die Steine, nachdem ihr den Jordan überschritten habt, auf dem Berg Ebal aufstellen und mit Tünche bestreichen.
und sollt dort Tiere für das Opfermahl schlachten und in Gegenwart des HERRN ein fröhliches Mahl halten.
Auf die getünchten Steine aber müsst ihr klar und deutlich alle Bestimmungen dieses Gesetzes schreiben.«
Umgeben von den Priestern aus dem Stamm Levi sagte Mose zu dem ganzen Volk: »Sei still und höre, Volk Israel! Heute bist du zum Volk des HERRN, deines Gottes, geworden.
Danach sollen die Leviten allen Männern Israels mit lauter Stimme zurufen:
́Fluch über jeden, der sich aus Holz oder Metall ein Gottesbild anfertigen lässt, ein Werk von Menschenhand, das dem HERRN zuwider ist, und es heimlich aufstellt.́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́ (So sei es!)
́Fluch über jeden, der seinen Vater oder seine Mutter missachtet!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der den Grenzstein zwischen ihm und seinem Nachbarn verrückt!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der einen Blinden auf den falschen Weg führt!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der einem Fremden, einer Witwe oder Waise ihr Recht vorenthält!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der mit einer Frau seines Vaters schläft und so seinen Vater entehrt!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der mit einem Tier verkehrt!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der mit seiner Schwester oder Halbschwester schläft!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der mit seiner Schwiegermutter schläft!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der heimlich einen anderen erschlägt!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der sich dafür bezahlen lässt, einen Schuldlosen zu ermorden!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́
́Fluch über jeden, der die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht genau befolgt!́ Und das ganze Volk sagt: ́Amen!́«
Dort sollt ihr auch einen Altar für den HERRN, euren Gott, bauen. Er muss aus unbehauenen Feldsteinen errichtet werden, die mit keinem eisernen Werkzeug in Berührung gekommen sind. Auf diesem Altar sollt ihr dem HERRN, eurem Gott, Brandopfer darbringen
Моисей, вместе со старейшинами Израиля, велел народу: «Исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне.
Слушайтесь же Господа, вашего Бога, исполняйте Его повеления и предписания, которые я возвещаю вам ныне».
В тот день Моисей дал народу такое повеление:
«Когда вы перейдете Иордан, пусть племена Симеóна, Левия, Иýды, Иссахáра, Иóсифа и Вениами́на встанут на горе Гаризи́м и благословят народ.
Когда вы перейдете Иордан и вступите в страну, которую отдает вам Господь, ваш Бог, воздвигните там большие камни, побелите их известью
и запишите на них этот Закон. Сделайте это, когда перейдете на ту сторону, чтобы вступить в землю, которую отдает вам Господь, ваш Бог, в землю, источающую молоко и мед, как и обещал вам Господь, Бог отцов ваших.
Перейдя Иордан, воздвигните на горе Гевáл камни, о которых я говорю вам ныне, и побелите их известью.
Воздвигните там жертвенник Господу, вашему Богу, жертвенник из камней, которых не касалось железное орудие.
Воздвигните жертвенник Господу, вашему Богу, из необработанных камней — и совершайте на нем всесожжения Господу, вашему Богу,
приносите на нем пиршественные жертвы, и ешьте, и веселитесь пред Господом, вашим Богом!
Запишите на камнях этот Закон, отчетливо и ясно».
Моисей, вместе со священниками-левитами, сказал всему Израилю: «Молчи и внимай, Израиль! Сегодня вы стали народом Господа, вашего Бога.
А племена Руви́ма, Гáда, Аси́ра, Завулóна, Дана и Неффали́ма пусть встанут на горе Гевал и провозгласят проклятия.
Пусть левиты громко скажут всем сынам Израилевым:
„Кто сделает изваяние, литую статую, — мерзость для Господа, творение ремесленника, — и тайно установит, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто оскорбит отца или мать, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто сдвинет межу ближнего, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто поведет слепого по неверной дороге, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто попирает права переселенца, сироты и вдовы, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто ляжет с женой отца — поднимет край одежды отца — да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто ляжет с каким–либо животным, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто ляжет с сестрой, дочерью своего отца или своей матери, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто ляжет с тещей, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто тайно убьет ближнего, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто возьмет мзду за убийство, за пролитие невинной крови, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
„Кто не станет следовать этому Закону и исполнять его, да будет проклят!”И пусть весь народ скажет: „Да будет так!”
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки