Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • Вонми́, небо, и воз­глагóлю, и да слы́шитъ земля́ глагóлы ýстъ мо­и́хъ,
 • да чáет­ся я́ко дóждь вѣщáнiе моé, и да сни́дутъ я́ко росá глагóли мо­и́, я́ко тýча на трóскотъ и я́ко и́ней на сѣ́но:
 • я́ко и́мя Госпóдне при­­звáхъ, дади́те вели́чiе Бóгу нá­шему.
 • Бóгъ, и́стин­на дѣлá егó, и вси́ путié егó сýдъ: Бóгъ вѣ́ренъ, и нѣ́сть непрáвды въ нéмъ: прáведенъ и преподóбенъ Госпóдь.
 • Согрѣши́ша, не тогó чáда порóчная: рóде стропти́вый и развращéн­ный,
 • сiя́ ли Гóсподеви воз­даетé, сíи лю́дiе бýiи и не мýдри? не сáмъ ли сéй Отéцъ твóй стяжá тя, и сотвори́ тя, и создá тя?
 • Помяни́те дни́ вѣ́чныя, разумѣ́йте лѣ́та рóда родóвъ: вопроси́ отцá тво­егó, и воз­вѣсти́тъ тебѣ́, стáрцы твоя́, и рекýтъ тебѣ́.
 • Егдá раздѣля́ше вы́шнiй язы́ки, я́ко разсѣ́я сы́ны Адáмовы, постáви предѣ́лы язы́ковъ по числý áнгелъ Бóжiихъ,
 • и бы́сть чáсть Госпóдня, лю́дiе егó Иáковъ, ýже наслѣ́дiя егó Изрáиль:
 • удовли́ егó въ пусты́ни, въ жáжди знóя въ безвóднѣ: обы́де егó и наказá егó, и сохрани́ егó я́ко зѣ́ницу óка:
 • я́ко орéлъ покры́ гнѣздó своé, и на птенцы́ своя́ воз­желѣ́: простéръ крилѣ́ сво­и́ и прiя́тъ и́хъ, и подъя́тъ и́хъ на рáму своéю.
 • Госпóдь еди́нъ вождá­ше и́хъ, и не бѣ́ съ ни́ми бóгъ чýждь:
 • воз­ведé я́ на си́лу земли́, насы́ти и́хъ жи́тъ сéлныхъ: ссáша мéдъ изъ кáмене и елéй от­ твéрда кáмене,
 • мáсло крáвiе и млекó óвчее съ тýкомъ áгнчимъ и óвнимъ сынóвъ ю́нчихъ и кóзлихъ, съ тýкомъ пшени́чнымъ, и крóвь грóздову пiя́ху винó.
 • И ядé Иáковъ и насы́тися, и от­вéржеся воз­лю́блен­ный: уты́, утолстѣ́, разширѣ́: и остáви Бóга сотвóршаго егó, и от­ступи́ от­ Бóга Спáса сво­егó.
 • Прогнѣ́ваша мя́ о чужди́хъ, и въ мéрзостехъ сво­и́хъ преогорчи́ша мя́.
 • Пожрóша бѣсовóмъ, а не Бóгу, богóмъ, и́хже не вѣ́дѣша: нóви и секрáти {недáвни} прiидóша, и́хже не вѣ́дѣша отцы́ и́хъ.
 • Бóга рóждшаго тя́ остáвилъ еси́ и забы́лъ еси́ Бóга питáющаго тя́.
 • И ви́дѣ Госпóдь, и воз­ревновá, и раздражи́ся за гнѣ́въ сынóвъ и́хъ и дщéрей,
 • и речé: от­вращý лицé моé от­ ни́хъ и покажý, чтó бýдетъ и́мъ напослѣ́докъ, я́ко рóдъ развращéнъ éсть, сы́нове, и́мже нѣ́сть вѣ́ры въ ни́хъ:
 • тíи раздражи́ша мя́ не о Бóзѣ, прогнѣ́ваша мя́ во и́долѣхъ сво­и́хъ: и áзъ раздражý и́хъ не о язы́цѣ, о язы́цѣ же неразýмливѣ прогнѣ́ваю и́хъ:
 • я́ко óгнь воз­гори́т­ся от­ я́рости мо­ея́, разжжéт­ся до áда преиспóдняго, снѣ́стъ зéмлю и жи́та ея́, попали́тъ основáнiя гóръ:
 • соберý на ни́хъ злáя, и стрѣ́лы моя́ скончáю въ ни́хъ:
 • тáюще глáдомъ и снѣ́дiю пти́цъ, и гóрбъ неисцѣ́ленъ: зýбы звѣрíй послю́ въ ня́, съ я́ростiю пресмыкáющихся по земли́:
 • от­внѣ́ обезчáдитъ и́хъ мéчь, и от­ хрáмовъ и́хъ стрáхъ: ю́ноша съ дѣ́вою, ссýщее съ совершéн­нымъ стáрцемъ.
 • Рѣ́хъ: разсѣ́ю и́хъ, устáвлю же от­ человѣ́къ пáмять и́хъ:
 • тóкмо за гнѣ́въ врагóвъ, да не долголѣ́т­ст­вуютъ, и да не наля́гутъ супостáти, да не рекýтъ: рукá нáша высокá, и не Госпóдь сотвори́ сiя́ вся́:
 • я́ко язы́къ погуби́вый совѣ́тъ éсть, и нѣ́сть въ ни́хъ худóже­ст­ва, не смы́слиша разумѣ́ти:
 • сiя́ вся́ да прiи́мутъ во грядýщее лѣ́то.
 • Кáко поженéтъ еди́нъ ты́сящы, и двá дви́гнета тмы́, áще не Бóгъ от­дадé и́хъ, и Госпóдь предадé и́хъ?
 • Не сýть бо бóзи и́хъ, я́ко Бóгъ нáшъ: врази́ же нáши неразýмливи.
 • От виногрáдовъ бо Cодóмскихъ виногрáдъ и́хъ, и розгá и́хъ от­ Гомóрры: грóздъ и́хъ грóздъ жéлчи, грóздъ гóрести и́хъ:
 • я́рость змиéвъ винó и́хъ, и я́рость áспидовъ неисцѣ́льна.
 • Не сiя́ ли вся́ собрáшася у менé и запечатлѣ́шася въ сокрóвищахъ мо­и́хъ?
 • Въ дéнь от­мщéнiя воз­дáмъ, во врéмя егдá соблазни́т­ся ногá и́хъ: я́ко бли́зъ дéнь поги́бели и́хъ, и предстоя́тъ готóвая вáмъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпóдь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умолéнъ бýдетъ: ви́дѣ бо и́хъ разслáблен­ны и истáяв­шя во врéмя и изнемóгшя.
 • И речé Госпóдь: гдѣ́ сýть бóзи и́хъ, на ни́хже уповáша,
 • и́хже тýкъ жéртвъ и́хъ ядя́сте, и пiя́сте винó трéбъ и́хъ? да воскрéснутъ и помóгутъ вáмъ, и бýдутъ вáмъ покрови́тели.
 • Ви́дите, ви́дите, я́ко áзъ éсмь, и нѣ́сть Бóгъ рáзвѣ менé: áзъ убiю́ и жи́ти сотворю́: поражý и áзъ исцѣлю́, и нѣ́сть и́же и́зметъ от­ рукý моéю:
 • я́ко воз­дви́гну на небо рýку мою́, и кленýся десни́цею мо­éю, и рекý: живý áзъ во вѣ́ки:
 • я́ко поострю́ я́коже мóлнiю мéчь мóй, и прiи́метъ сýдъ рукá моя́, и воз­дáмъ мéсть врагóмъ и ненави́дящымъ мя́ воз­дáмъ:
 • упою́ стрѣ́лы моя́ от­ крóве, и мéчь мóй снѣ́стъ мясá от­ крóве я́звеныхъ и плѣнéнiя, от­ глáвъ князéй язы́ческихъ.
 • Возвесели́теся, небесá, кýпно съ ни́мъ, и да поклóнят­ся емý вси́ áнгели Бóжiи: воз­весели́теся, язы́цы, съ людьми́ егó, и да укрѣпя́т­ся емý вси́ сы́нове Бóжiи: я́ко крóвь сынóвъ сво­и́хъ от­мщáетъ и от­мсти́тъ, и воз­дáстъ мéсть врагóмъ и ненави́дящымъ егó воз­дáстъ: и очи́ститъ Госпóдь зéмлю людíй сво­и́хъ.
 • И написá Моисéй пѣ́снь сiю́ въ тóй дéнь, и научи́ éй сы́ны Изрáилевы: и вни́де Моисéй къ лю́демъ и глагóла вся́ словесá закóна сегó во ýшы лю́демъ, сáмъ и иисýсъ нави́нъ.
 • И скончá Моисéй глагóля словесá сiя́ вся́ всемý Изрáилю,
 • и речé къ ни́мъ: внемли́те сéрдцемъ вáшимъ вся́ словесá сiя́, я́же áзъ засвидѣ́тел­ст­вую вáмъ днéсь, я́же да заповѣ́сте сынóмъ вáшымъ, храни́ти и твори́ти вся́ словесá закóна сегó,
 • я́ко не тщéтно слóво сié вáмъ, занé сiя́ жи́знь вáша, и рáди слóва сегó дóлги дни́ бýдете на земли́, на ню́же вы́ прехóдите Иордáнъ тáмо наслѣ́дити ю́.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю въ дéнь сéй, глагóля:
 • взы́ди на гóру Авари́мъ, сiя́ горá Навáвъ, я́же éсть въ земли́ Моáвли пря́мо иерихóну, и ви́ждь зéмлю Ханаáню, ю́же áзъ даю́ сынóмъ Изрáилевымъ во обдержáнiе:
 • и скончáйся тáмо на горѣ́, на ню́же восхóдиши, и при­­ложи́ся къ лю́демъ тво­и́мъ, я́коже ýмре Аарóнъ брáтъ твóй на горѣ́ о́ръ и при­­ложи́ся къ лю́демъ сво­и́мъ:
 • понéже не покори́стеся словеси́ мо­емý въ сынѣ́хъ Изрáилевыхъ у воды́ пререкáнiя Кáдисъ въ пусты́ни Си́нъ, понéже не освяти́сте менé въ сынѣ́хъ Изрáилевыхъ:
 • я́ко пря́мо ýзриши зéмлю, и тáмо не вни́деши, ю́же даю́ сынóмъ Изрáилевымъ.
 • Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.
 • Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву.
 • Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему.
 • Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен;
 • но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный.
 • Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?
 • Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе.
 • Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых*; //*В греческом переводе: по числу Ангелов Божиих.
 • ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его.
 • Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего;
 • как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих,
 • так Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога.
 • Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы,
 • маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов Васанских и козлов, и тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод.
 • И [ел Иаков, и] утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего.
 • Богами чуждыми они раздражили Его и мерзостями [своими] разгневали Его:
 • приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши.
 • А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя.
 • Господь увидел [и вознегодовал], и в негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих,
 • и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет верности;
 • они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их;
 • ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поядает землю и произведения ее, и попаляет основания гор;
 • соберу на них бедствия и истощу на них стрелы Мои:
 • будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою; и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле;
 • извне будет губить их меч, а в домах ужас – и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца.
 • Я сказал бы: рассею их и изглажу из среды людей память о них;
 • но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие.
 • Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла.
 • О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет!
 • Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы Заступник их не предал их, и Господь не отдал их!
 • Ибо заступник их не таков, как наш Заступник; сами враги наши судьи в том.
 • Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие;
 • вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов.
 • Не сокрыто ли это у Меня? не запечатано ли в хранилищах Моих?
 • У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них.
 • Но Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне.
 • Тогда скажет [Господь]: где боги их, твердыня, на которую они надеялись,
 • которые ели тук жертв их [и] пили вино возлияний их? пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом!
 • Видите ныне, [видите,] что это Я, Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей.
 • Я подъемлю к небесам руку Мою и [клянусь десницею Моею и] говорю: живу Я вовек!
 • Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам;
 • упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага.
 • [Веселитесь, небеса, вместе с Ним, и поклонитесь Ему, все Ангелы Божии.] Веселитесь, язычники, с народом Его [и да укрепятся все сыны Божии]! ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, [и ненавидящим Его воздаст,] и очистит [Господь] землю Свою и народ Свой!
 • [И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых.] И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин.
 • Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю,
 • тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего;
 • ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете чрез Иордан, чтоб овладеть ею.
 • И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал:
 • взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым;
 • и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему,
 • за то, что вы согрешили против Меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости Моей среди сынов Израилевых;
 • пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую Я даю сынам Израилевым.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь