Скрыть
33:5
33:10
33:11
33:14
33:15
33:18
33:21
33:25
33:26
33:27
Церковнославянский (рус)
И сiе́ благослове́нiе, и́мже благослови́ Моисе́й человѣ́къ Бо́жiй сы́ны Изра́илевы пре́жде сконча́нiя сво­его́,
и рече́: Госпо́дь от­ Сина́и прiи́де, и яви́ся от­ Сии́ра на́мъ, и при­­спѣ́ от­ горы́ Фара́ни, и прiи́де со тма́ми святы́хъ, одесну́ю Его́ а́нгели съ ни́мъ,
и пощадѣ́ лю́ди Своя́: и вси́ освяще́н­нiи подъ рука́ми Тво­и́ми, и сі́и подъ Тобо́ю су́ть.
И прiя́ от­ слове́съ Его́ зако́нъ, его́же заповѣ́да на́мъ Моисе́й, наслѣ́дiе со́нму Иа́ковлю:
и бу́детъ въ Воз­лю́блен­нѣмъ кня́зь, собра́в­шымся князе́мъ людски́мъ ку́пно съ племены́ Изра́илевыми.
Да живе́тъ Руви́мъ, и да не у́мретъ, и Симео́нъ да бу́детъ мно́гъ число́мъ.
И сiе́ Иу́дѣ: услы́ши, Го́споди, гла́съ Иу́динъ и въ лю́ди его́ вни́ди: ру́цѣ его́ побо́рютъ по не́мъ, и помо́щникъ на враги́ его́ да бу́деши.
И Леві́ю рече́: дади́те Леві́ю явле́н­ная Его́, и и́стину Его́ му́жу преподо́бну, его́же искуси́ша Искуше́нiемъ, укори́ша его́ у воды́ Пререка́нiя:
глаго́ляй отцу́ сво­ему́ и ма́тери сво­е́й: не ви́дѣхъ тебе́: и бра́тiи сво­ея́ не позна́, и сыно́въ сво­и́хъ не увѣ́дѣ: сохрани́ словеса́ Твоя́ и завѣ́тъ Тво́й соблюде́:
явя́тъ оправда́нiя Твоя́ Иа́кову и зако́нъ Тво́й Изра́илю: воз­ложа́тъ ѳимiа́мъ во гнѣ́вѣ Тво­е́мъ всегда́ на олта́рь Тво́й:
благослови́, Го́споди, крѣ́пость его́ и дѣла́ руку́ его́ прiими́: порази́ чресла́ воста́в­шихъ на него́ враго́въ его́, и ненави́дящiи его́ да не воста́нутъ.
И Венiами́ну рече́: воз­лю́блен­ный Го́сподемъ упова́яй всели́т­ся [въ Не́мъ], и Бо́гъ осѣня́етъ его́ во вся́ дни́, и посредѣ́ ра́менъ Его́ почи́.
И Ио́сифови рече́: от­ благослове́нiя Госпо́дня земля́ его́, от­ красо́тъ небе́сныхъ и росы́, и от­ бе́зднъ исто́чниковъ ни́зу,
и во вре́мя плодо́въ со́лнечныхъ обраще́нiй, и от­ схожде́нiй ме́сячныхъ,
и от­ верха́ го́ръ нача́ла, и от­ верха́ холмо́въ вѣ́чныхъ,
и по вре́мени земли́ исполне́нiя: и прiя́тная Яви́в­шемуся въ купинѣ́, да прiи́дутъ на главу́ Ио́сифу, и на версѣ́ просла́вивыйся въ бра́тiи.
Перворо́дный юнца́ добро́та его́, ро́зи единоро́га ро́зи его́: и́ми язы́ки избоде́тъ вку́пѣ да́же до кра́я земли́: сiя́ тмы́ Ефре́мовы, и сiя́ ты́сящи Манассі́ины.
И Завуло́ну рече́: воз­весели́ся, Завуло́не, во исхо́дѣ тво­е́мъ, и Иссаха́ре, въ селе́нiихъ тво­и́хъ:
язы́ки потребя́тъ: и при­­зове́те та́мо, и пожре́те та́мо же́ртву пра́вды: я́ко бога́т­ст­во морско́е воз­до­и́тъ тя́, и ку́пли от­ язы́къ при­­ мо́ри живу́щихъ.
И Га́ду рече́: благослове́нъ разширя́яй Га́да: я́ко ле́въ почи́, сокруши́вый мы́шцу и кня́зя:
и ви́дѣ нача́тки своя́, я́ко та́мо раздѣли́ся земля́, князе́й со́бран­ныхъ вку́пѣ съ нача́лники людски́ми: пра́вду Госпо́дь сотвори́ и су́дъ Сво́й со Изра́илемъ.
И Да́ну рече́: Да́нъ, ски́менъ льво́въ, и изско́читъ от­ Васа́на.
И Нефѳали́му рече́: Нефѳали́мъ насыще́нiе прiя́тныхъ, и да насы́тит­ся благослове́нiемъ от­ Го́спода: мо́ре и ю́гъ наслѣ́дитъ.
И Аси́ру рече́: благослове́нъ от­{па́че} ча́дъ Аси́ръ, и бу́детъ прiя́тенъ бра́тiи сво­е́й: омо́читъ въ еле́й но́гу свою́:
желѣ́зо и мѣ́дь сапо́гъ его́ бу́детъ, и а́ки дни́ твоя́ крѣ́пость твоя́.
Нѣ́сть я́коже Бо́гъ Воз­лю́блен­наго: восходя́й на небо помо́щникъ тво́й, и великолѣ́пый въ тве́рди:
и покры́етъ тя́ Бо́жiе нача́ло, и подъ крѣ́постiю мы́шцей вѣ́чныхъ: и от­жене́тъ от­ лица́ тво­его́ врага́, глаго́ля: да поги́бнеши:
и всели́т­ся Изра́иль упова́я еди́нъ на земли́ Иа́ковли въ винѣ́ и пшени́цѣ: и не́бо ему́ о́блачно росо́ю.
Блаже́нъ еси́, Изра́илю: кто́ подо́бенъ тебѣ́, лю́дiе спаса́емiи от­ Го́спода? Защи́титъ помо́щникъ тво́й, и ме́чь хвала́ твоя́: и солжу́тъ тебѣ́ врази́ тво­и́, и ты́ на вы́ю и́хъ насту́пиши.
Последнее благословение Моисея сынам Израилевым.
Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.
Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.
Да живет Рувим и да не умирает, и [Симеон] да не будет малочислен!
Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.
И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,
который говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,
учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;
благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.
О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.
Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,
вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,
превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,
и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;
крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.
О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;
он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.
О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.
О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.
Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;
железо и медь – запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;
прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.
Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible