Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И при­­зва́ Моисе́й всего́ Изра́иля и рече́ къ ни́мъ: слы́ши, Изра́илю, оправда́нiя и суды́, ели́ка а́зъ глаго́лю во у́шы ва́ши во дне́шнiй де́нь, и научи́теся и́хъ, и сохрани́те твори́ти я́.
 • Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ завѣща́ ва́мъ завѣ́тъ въ Хори́вѣ:
 • не отце́мъ ва́шымъ завѣща́ Госпо́дь завѣ́тъ се́й, но то́кмо ва́мъ: вы́ же здѣ́ вси́ жи́ви дне́сь.
 • Лице́мъ къ лицу́ глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ на горѣ́ изъ среды́ огня́,
 • и а́зъ стоя́хъ между́ Го́сподемъ и ва́ми во вре́мя о́но воз­вѣсти́ти ва́мъ глаго́лы Госпо́дня, я́ко убоя́стеся от­ лица́ огня́ и не взыдо́сте на го́ру, глаго́ля:
 • а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ изъ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты:
 • да не бу́дутъ тебѣ́ бо́зи и́нiи предъ лице́мъ мо­и́мъ.
 • Да не сотвори́ши себѣ́ кумíра, ни вся́каго подо́бiя, ели́ка на небеси́ горѣ́, и ели́ка на земли́ ни́зу, и ели́ка въ вода́хъ подъ земле́ю,
 • да не поклони́шися и́мъ, ниже́ послу́жиши и́мъ: я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, Бо́гъ ревни́въ, от­дая́й грѣхи́ отце́въ на ча́да до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да ненави́дящымъ мене́,
 • и творя́й ми́лость въ ты́сящахъ лю́бящымъ мене́ и храня́щымъ повелѣ́нiя моя́.
 • Да не прiи́меши и́мене Го́спода Бо́га тво­его́ всу́е: не очи́ститъ бо Госпо́дь Бо́гъ тво́й прiе́млющаго и́мя его́ всу́е.
 • Снабди́ де́нь суббо́тный святи́ти его́, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
 • ше́сть дні́й дѣ́лай, и да сотвори́ши вся́ дѣла́ твоя́,
 • въ де́нь же седмы́й суббо́та Го́споду Бо́гу тво­ему́: да не сотвори́ши въ о́нь вся́каго дѣ́ла, ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, во́лъ тво́й и осе́лъ тво́й и вся́къ ско́тъ тво́й, и при­­шле́цъ обита́яй у тебе́, да почі́етъ ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и осе́лъ тво́й, я́коже и ты́:
 • и да помяне́ши, я́ко [и ты́] ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй и изведе́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ту́ду руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: сего́ ра́ди повелѣ́ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, е́же храни́ти де́нь суббо́тный и святи́ти его́.
 • Чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, да бла́го ти́ бу́детъ и да долголѣ́тенъ бу́деши на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
 • Не убі́й.
 • Не прелюбо­дѣ́й­ст­вуй.
 • Не укра́ди.
 • Не послу́ше­ст­вуй на бли́жняго тво­его́ свидѣ́тел­ст­ва ло́жна.
 • Не пожела́й жены́ бли́жняго тво­его́, не пожела́й до́му бли́жняго тво­его́, ни села́ его́, ни раба́ его́, ни рабы́ни его́, ни вола́ его́, ни осля́те его́, ни вся́каго скота́ его́, ниже́ всѣ́хъ, ели́ка бли́жняго тво­его́ су́ть.
 • Сiя́ словеса́ глаго́ла Госпо́дь ко всему́ со́нму ва́­шему на горѣ́ изъ среды́ огня́: тма́, мра́къ, бу́ря, гла́съ вели́къ, и не при­­ложи́: и написа́ я́ на дво­и́хъ скрижа́лехъ ка́мен­ныхъ, и даде́ мнѣ́.
 • И бы́сть я́ко услы́шасте гла́съ изъ среды́ огня́, и гора́ горя́ше огне́мъ, и прiидо́сте ко мнѣ́ вси́ нача́лницы племе́нъ ва́шихъ и старѣ́йшины ва́ши,
 • и рѣ́сте: се́, показа́ на́мъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ сла́ву свою́, и гла́съ его́ слы́шахомъ изъ среды́ огня́: во дне́шнiй де́нь ви́дѣхомъ, я́ко воз­глаго́летъ Бо́гъ человѣ́ку, и жи́въ бу́детъ:
 • и ны́нѣ да не и́змремъ, я́ко потреби́тъ на́съ о́гнь вели́кiй се́й, а́ще при­­ложи́мъ мы́ слы́шати гла́съ Го́спода Бо́га на́­шего ктому́, и у́мремъ:
 • ка́я бо пло́ть, я́же слы́ша гла́съ Бо́га жи́ва, глаго́люща изъ среды́ огня́, я́коже мы́, и жива́ бу́детъ?
 • при­­ступи́ ты́, и послу́шай вся́, ели́ка къ тебѣ́ рече́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, и ты́ рече́ши къ на́мъ вся́, ели́ка рече́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ къ тебѣ́, и услы́шимъ, и сотвори́мъ.
 • И услы́ша Госпо́дь гла́съ слове́съ ва́шихъ, глаго́лющымъ ва́мъ ко мнѣ́, и рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: слы́шахъ гла́съ слове́съ люді́й си́хъ, ели́ка глаго́лаша къ тебѣ́: пра́во вся́, ели́ка глаго́лаша:
 • кто́ да́стъ е́же бы́ти та́ко се́рдцу и́хъ въ ни́хъ, я́ко боя́тися мене́ и храни́ти за́повѣди моя́ во вся́ дни́, да бла́го бу́детъ и́мъ и сыно́мъ и́хъ во вѣ́ки?
 • гряди́, рцы́ и́мъ: воз­врати́теся вы́ въ до́мы своя́:
 • ты́ же здѣ́ ста́ни со мно́ю, и воз­глаго́лю къ тебѣ́ вся́ за́повѣди и оправда́нiя и суды́, ели́кимъ научи́ши и́хъ: и да сотворя́тъ си́це въ земли́, ю́же а́зъ даю́ и́мъ въ жре́бiй:
 • и сохрани́те твори́ти, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й: не соврати́теся ни на де́сно, ни на лѣ́во,
 • по всему́ пути́, его́же заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й ходи́ти въ не́мъ, да тя́ упоко́итъ, и бла́го тебѣ́ бу́детъ: и мно́ги дни́ бу́дете на земли́, ю́же наслѣ́дите.
 • 摩 西 将 以 色 列 众 人 召 了 来 , 对 他 们 说 , 以 色 列 人 哪 , 我 今 日 晓 谕 你 们 的 律 例 典 章 , 你 们 要 听 , 可 以 学 习 , 谨 守 遵 行 。
 • 耶 和 华 我 们 的 神 在 何 烈 山 与 我 们 立 约 。
 • 这 约 不 是 与 我 们 列 祖 立 的 , 乃 是 与 我 们 今 日 在 这 里 存 活 之 人 立 的 。
 • 耶 和 华 在 山 上 , 从 火 中 , 面 对 面 与 你 们 说 话 。
 • ( 那 时 我 站 在 耶 和 华 和 你 们 中 间 , 要 将 耶 和 华 的 话 传 给 你 们 , 因 为 你 们 惧 怕 那 火 , 没 有 上 山 )
 • 说 , 我 是 耶 和 华 你 的 神 , 曾 将 你 从 埃 及 地 为 奴 之 家 领 出 来 。
 • 除 了 我 以 外 , 你 不 可 有 别 的 神 。
 • 不 可 为 自 己 雕 刻 偶 像 , 也 不 可 作 什 么 形 像 , 彷 佛 上 天 , 下 地 和 地 底 下 , 水 中 的 百 物 。
 • 不 可 跪 拜 那 些 像 , 也 不 可 事 奉 它 , 因 为 我 耶 和 华 你 的 神 是 忌 邪 的 神 。 恨 我 的 , 我 必 追 讨 他 的 罪 , 自 父 及 子 , 直 到 三 , 四 代 。
 • 爱 我 , 守 我 诫 命 的 , 我 必 向 他 们 发 慈 爱 , 直 到 千 代 。
 • 不 可 妄 称 耶 和 华 你 神 的 名 。 因 为 妄 称 耶 和 华 名 的 , 耶 和 华 必 不 以 他 为 无 罪 。
 • 当 照 耶 和 华 你 神 所 吩 咐 的 守 安 息 日 为 圣 日 。
 • 六 日 要 劳 碌 作 你 一 切 的 工 ,
 • 但 第 七 日 是 向 耶 和 华 你 神 当 守 的 安 息 日 。 这 一 日 , 你 和 你 的 儿 女 , 仆 婢 , 牛 , 驴 , 牲 畜 , 并 在 你 城 里 寄 居 的 客 旅 , 无 论 何 工 都 不 可 作 , 使 你 的 仆 婢 可 以 和 你 一 样 安 息 。
 • 你 也 要 记 念 你 在 埃 及 地 作 过 奴 仆 。 耶 和 华 你 神 用 大 能 的 手 和 伸 出 来 的 膀 臂 将 你 从 那 里 领 出 来 。 因 此 , 耶 和 华 你 的 神 吩 咐 你 守 安 息 日 。
 • 当 照 耶 和 华 你 神 所 吩 咐 的 孝 敬 父 母 , 使 你 得 福 , 并 使 你 的 日 子 在 耶 和 华 你 神 所 赐 你 的 地 上 得 以 长 久 。
 • 不 可 杀 人 。
 • 不 可 奸 淫 。
 • 不 可 偷 盗 。
 • 不 可 作 假 见 证 陷 害 人 。
 • 不 可 贪 恋 人 的 妻 子 。 也 不 可 贪 图 人 的 房 屋 , 田 地 , 仆 婢 , 牛 , 驴 , 并 他 一 切 所 有 的 。
 • 这 些 话 是 耶 和 华 在 山 上 , 从 火 中 , 云 中 , 幽 暗 中 , 大 声 晓 谕 你 们 全 会 众 的 。 此 外 并 没 有 添 别 的 话 。 他 就 把 这 话 写 在 两 块 石 版 上 , 交 给 我 了 。
 • 那 时 , 火 焰 烧 山 , 你 们 听 见 从 黑 暗 中 出 来 的 声 音 。 你 们 支 派 中 所 有 的 首 领 和 长 老 都 来 就 近 我 ,
 • 说 , 看 哪 , 耶 和 华 我 们 神 将 他 的 荣 光 和 他 的 大 能 显 给 我 们 看 , 我 们 又 听 见 他 的 声 音 从 火 中 出 来 。 今 日 我 们 得 见 神 与 人 说 话 , 人 还 存 活 。
 • 现 在 这 大 火 将 要 烧 灭 我 们 , 我 们 何 必 冒 死 呢 , 若 再 听 见 耶 和 华 我 们 神 的 声 音 就 必 死 亡 。
 • 凡 属 血 气 的 , 曾 有 何 人 听 见 永 生 神 的 声 音 从 火 中 出 来 , 像 我 们 听 见 还 能 存 活 呢 ,
 • 求 你 近 前 去 , 听 耶 和 华 我 们 神 所 要 说 的 一 切 话 , 将 他 对 你 说 的 话 都 传 给 我 们 , 我 们 就 听 从 遵 行 。
 • 你 们 对 我 说 的 话 , 耶 和 华 都 听 见 了 。 耶 和 华 对 我 说 , 这 百 姓 的 话 , 我 听 见 了 。 他 们 所 说 的 都 是 。
 • 惟 愿 他 们 存 这 样 的 心 敬 畏 我 , 常 遵 守 我 的 一 切 诫 命 , 使 他 们 和 他 们 的 子 孙 永 远 得 福 。
 • 你 去 对 他 们 说 , 你 们 回 帐 棚 去 吧 。
 • 至 于 你 , 可 以 站 在 我 这 里 , 我 要 将 一 切 诫 命 , 律 例 , 典 章 传 给 你 。 你 要 教 训 他 们 , 使 他 们 在 我 赐 他 们 为 业 的 地 上 遵 行 。
 • 所 以 , 你 们 要 照 耶 和 华 你 们 神 所 吩 咐 的 谨 守 遵 行 , 不 可 偏 离 左 右 。
 • 耶 和 华 你 们 神 所 吩 咐 你 们 行 的 , 你 们 都 要 去 行 , 使 你 们 可 以 存 活 得 福 , 并 使 你 们 的 日 子 在 所 要 承 受 的 地 上 得 以 长 久 。
 • И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их и старайтесь исполнять их.
 • Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве;
 • не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы.
 • Лицем к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня;
 • я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал:
 • Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
 • да не будет у тебя других богов перед лицем Моим.
 • Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли,
 • не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
 • и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
 • Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь [Бог твой] без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
 • Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой;
 • шесть дней работай и делай всякие дела твои,
 • а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя [и осел твой,] как и ты;
 • и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний [и свято хранить его].
 • Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
 • Не убивай.
 • Не прелюбодействуй.
 • Не кради.
 • Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
 • Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ни всего, что есть у ближнего твоего.
 • Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака [и бури] громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне.
 • И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши,
 • и сказали: вот, показал нам Господь, Бог наш, славу Свою и величие Свое, и глас Его слышали мы из среды огня; сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив;
 • но теперь для чего нам умирать? ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы еще услышим глас Господа, Бога нашего, то умрем,
 • ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живаго, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива?
 • приступи ты и слушай все, что скажет [тебе] Господь, Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять.
 • И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал Я слова народа сего, которые они говорили тебе; все, что ни говорили они, хорошо;
 • о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!
 • пойди, скажи им: «возвратитесь в шатры свои»;
 • а ты здесь останься со Мною, и Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они [так] поступали на той земле, которую Я даю им во владение.
 • Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево;
 • ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение.