Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Эсфири

 
 • Госпо́дь же отъ­я́ со́нъ от­ царя́ въ нощи́ о́нѣй. И повелѣ́ рабу́ сво­ему́ при­­нести́ кни́ги па́мятныя дні́й прочита́ти ему́:
 • и обрѣ́те писа́нiя напи́сан­ная о мардохе́и, ка́ко повѣ́да царю́ о двою́ евну́ху ца́рскую, внегда́ стрещи́ и́ма, и умы́слиста уби́ти [царя́] Артаксе́ркса.
 • И рече́ ца́рь: ку́ю сла́ву или́ благода́ть сотвори́хомъ мардохе́ю? И реко́ша о́троцы царе́вы: ничто́же сотвори́лъ еси́ ему́.
 • Вопроша́ющу же царю́ о благодѣя́нiи мардохе́овѣ, се́, Ама́нъ прiи́де во дво́ръ, и рече́ ца́рь: кто́ е́сть во дворѣ́? Ама́нъ же прiи́де рещи́ царе́ви, да повѣ́ситъ мардохе́а на дре́вѣ, е́же угото́ва.
 • И реко́ша о́троцы царе́вы: се́, Ама́нъ сто­и́тъ во дворѣ́. И рече́ ца́рь: при­­зови́те его́.
 • И рече́ ца́рь Ама́ну: что́ сотворю́ му́жу, его́же а́зъ хощу́ просла́вити? рече́ же въ себѣ́ Ама́нъ: кого́ хо́щетъ ца́рь просла́вити, ра́звѣ мене́?
 • Рече́ же царю́: му́жа, его́же хо́щетъ ца́рь просла́вити,
 • да при­­несу́тъ о́троцы царе́вы оде́жду виссо́н­ную, е́юже ца́рь облача́ет­ся, и коня́, на не́мже ца́рь ѣ́здитъ,
 • и да да́ст­ся еди́ному от­ друго́въ царе́выхъ сла́вныхъ, и да облече́тъ му́жа, его́же ца́рь лю́битъ, и да поса́дитъ его́ на коня́ и проповѣ́сть на у́лицахъ гра́да, глаго́ля: та́ко бу́детъ вся́кому человѣ́ку, его́же ца́рь просла́витъ.
 • И рече́ ца́рь Ама́ну: до́брѣ ре́клъ еси́: та́ко сотвори́ мардохе́ю Иуде́анину, уго́дно служа́щему во дворѣ́ [на́­шемъ], и да не измѣни́т­ся сло́во твое́ от­ си́хъ, я́же ре́клъ еси́.
 • И взя́ Ама́нъ оде́жду и коня́, и облече́ мардохе́а, и воз­веде́ его́ на ко­ня́, и про́йде по у́лицамъ гра́да, и проповѣ́даше [предъ ни́мъ], глаго́ля: си́це бу́детъ вся́кому человѣ́ку, его́же хо́щетъ ца́рь просла́вити.
 • И воз­врати́ся мардохе́и во дво́ръ [царе́въ]: Ама́нъ же и́де въ до́мъ сво́й скорбя́ преклони́въ главу́.
 • И сказа́ Ама́нъ случи́в­шаяся ему́ зоса́рѣ женѣ́ сво­е́й и друго́мъ сво­и́мъ. И рѣ́ша ему́ дру́зiе его́ и жена́: а́ще от­ пле́мене Иудейскаго мардохе́й, на́чалъ еси́ смиря́тися предъ ни́мъ, па́дая паде́ши, и не воз­мо́жеши ему́ от­мсти́ти, я́ко Бо́гъ живы́й е́сть съ ни́мъ.
 • И еще́ глаго́лющымъ и́мъ, прiидо́ша евну́си, спѣ́шно зову́ще Ама́на на пи́ръ, его́же угото́ва есѳи́рь.
 • В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел [слуге] принести памятную книгу дневных записей; и читали их пред царем,
 • и найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса.
 • И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем: ничего не сделано ему.
 • [Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардохея, пришел на двор Аман,] и сказал царь: кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него.
 • И сказали отроки царю: вот, Аман стоит на дворе. И сказал царь: пусть войдет.
 • И вошел Аман. И сказал ему царь: что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?
 • И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хочет отличить почестью,
 • пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его,
 • и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, – и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!
 • И сказал царь Аману: [хорошо ты сказал;] тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею Иудеянину, сидящему у царских ворот; ничего не опусти из всего, что ты говорил.
 • И взял Аман одеяние и коня и облек Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!
 • И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову.
 • И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зерешь, жена его: если из племени Иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а наверно падешь пред ним, [ибо с ним Бог живый].
 • Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь.
 • That night the king could not sleep. So one was commanded to bring the book of the records of the chronicles; and they were read before the king.

 • And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the kinǵs eunuchs, the doorkeepers who had sought to lay hands on King Ahasuerus.

 • Then the king said, «What honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this?» And the kinǵs servants who attended him said, «Nothing has been done for him.»

 • So the king said, «Who is in the court?» Now Haman had just entered the outer court of the kinǵs palace to suggest that the king hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.

 • The kinǵs servants said to him, «Haman is there, standing in the court.» And the king said, «Let him come in.»

 • So Haman came in, and the king asked him, «What shall be done for the man whom the king delights to honor?» Now Haman thought in his heart, «Whom would the king delight to honor more than me?»

 • And Haman answered the king, «For the man whom the king delights to honor,

 • let a royal robe be brought which the king has worn, and a horse on which the king has ridden, which has a royal crest placed on its head.

 • Then let this robe and horse be delivered to the hand of one of the kinǵs most noble princes, that he may array the man whom the king delights to honor. Then parade him on horseback through the city square, and proclaim before him: «Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor!́

 • Then the king said to Haman, «Hurry, take the robe and the horse, as you have suggested, and do so for Mordecai the Jew who sits within the kinǵs gate! Leave nothing undone of all that you have spoken.»

 • So Haman took the robe and the horse, arrayed Mordecai and led him on horseback through the city square, and proclaimed before him, «Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor!»

 • Afterward Mordecai went back to the kinǵs gate. But Haman hurried to his house, mourning and with his head covered.

 • When Haman told his wife Zeresh and all his friends everything that had happened to him, his wise men and his wife Zeresh said to him, «If Mordecai, before whom you have begun to fall, is of Jewish descent, you will not prevail against him but will surely fall before him.»

 • While they were still talking with him, the kinǵs eunuchs came, and hastened to bring Haman to the banquet which Esther had prepared.