Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Исход

 
 • Сiя́ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ, входя́щихъ во Еги́петъ вку́пѣ со Иа́ковомъ отце́мъ и́хъ, кі́йждо со всѣ́мъ до́момъ сво­и́мъ внидо́ша:
 • Руви́мъ, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да,
 • Иссаха́ръ, Завуло́нъ и Венiами́нъ,
 • Да́нъ и Нефѳали́мъ, Га́дъ и Аси́ръ: Ио́сифъ же бя́ше во Еги́птѣ.
 • Бя́ше же всѣ́хъ ду́шъ изше́дшихъ изъ Иа́кова се́дмьдесятъ пя́ть.
 • У́мре же Ио́сифъ, и вся́ бра́тiя его́, и ве́сь ро́дъ о́ный:
 • сы́нове же Изра́илевы воз­расто́ша и умно́жишася, и мно́зи бы́ша и укрѣпи́шася зѣло́ зѣло́: умно́жи же и́хъ земля́.
 • Воста́ же ца́рь и́нъ во Еги́птѣ, и́же не зна́­ше Ио́сифа,
 • рече́ же язы́ку сво­ему́: се́, ро́дъ сыно́въ Изра́илевыхъ вели́кое мно́же­с­т­во и укрѣпля́ет­ся па́че на́съ:
 • прiиди́те у́бо, прехи́тримъ и́хъ, да не когда́ умно́жат­ся: и егда́ а́ще при­­ключи́т­ся на́мъ бра́нь, при­­ложа́т­ся и сі́и къ супоста́томъ, и одолѣ́в­ше на́мъ изы́дутъ изъ земли́ [на́­шея].
 • И при­­ста́ви надъ ни́ми при­­ста́вники дѣ́лъ, да озло́бятъ и́хъ въ дѣ́лѣхъ. И созда́ша гра́ды тве́рды фарао́ну: Пиѳо́, и Рамесси́, и о́нъ, и́же е́сть Илiопо́ль.
 • По ели́ку же и́хъ смиря́ху, толи́ко мно́жайшiи быва́ху и укрѣпля́хуся зѣло́ зѣло́. И гнуша́хуся Еги́птяне сынми́ Изра́илевыми,
 • и наси́лiе творя́ху Еги́птяне сыно́мъ Изра́илевымъ ну́ждею,
 • и болѣ́знен­ну тѣ́мъ жи́знь творя́ху въ дѣ́лѣхъ жесто́кихъ бре́нiемъ и плинѳодѣ́ланiемъ, и всѣ́ми дѣ́лы, я́же въ поля́хъ, во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ, и́миже порабоща́ху и́хъ съ ну́ждею.
 • И рече́ ца́рь Еги́петскiй ба́бамъ Евре́йскимъ: еди́нѣй и́хъ и́мя Сепфо́ра и и́мя вторѣ́й Фу́а,
 • и рече́ [и́мъ]: егда́ ба́бите Евре́анынямъ, и су́ть къ рожде́нiю, а́ще у́бо му́жескiй по́лъ бу́детъ, убива́йте его́: а́ще же же́нскiй, снабдѣва́йте его́.
 • Убоя́шася же ба́бы Бо́га, и не сотвори́ша, я́коже повелѣ́ и́мъ ца́рь Еги́петскiй, и живля́ху му́жескiй по́лъ.
 • Призва́ же ца́рь Еги́петскiй ба́бы и рече́ и́мъ: что́ я́ко сотвори́сте ве́щь сiю́, и оживля́ете му́жескiй по́лъ?
 • Реко́ша же ба́бы фарао́ну: не я́ко жены́ Еги́птяныни, та́ко и жены́ Евре́аныни: ражда́ютъ бо пре́жде не́же вни́ти къ ни́мъ ба́бамъ, и ражда́ху.
 • Бла́го же творя́ше Бо́гъ ба́бамъ, и мно́жахуся лю́дiе и укрѣпля́хуся зѣло́.
 • И поне́же боя́хуся ба́бы Бо́га, сотвори́ша себѣ́ жили́ща.
 • Заповѣ́да же фарао́нъ всѣ́мъ лю́демъ сво­и́мъ, глаго́ля: вся́къ му́жескiй по́лъ, и́же роди́т­ся Евре́омъ, въ рѣку́ вверга́йте, и вся́къ же́нскiй по́лъ снабдѣва́йте и́ жи́въ.
 • Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом [отцом их], вошли каждый со [всем] домом своим:
 • Рувим, Симеон, Левий и Иуда,
 • Иссахар, Завулон и Вениамин,
 • Дан и Неффалим, Гад и Асир.
 • Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было семьдесят [пять], а Иосиф был уже в Египте.
 • И умер Иосиф и все братья его и весь род их;
 • а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.
 • И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа,
 • и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас;
 • перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей].
 • И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов, [и Он, иначе Илиополь].
 • Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что [Египтяне] опасались сынов Израилевых.
 • И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам
 • и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью.
 • Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа,
 • и сказал [им]: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет.
 • Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.
 • Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
 • Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают.
 • За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался.
 • И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их.
 • Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.
 • ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτῶν ἕκασ­τος πανοικίᾳ αὐτῶν εἰσήλθοσαν
 • Рουβην Συμεων Λευι Ιουδας
 • Ισ­σαχαρ Ζαβουλων καὶ Βενιαμιν
 • Δαν καὶ Νεφθαλι Γαδ καὶ Ασηρ
 • Ιωσηφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ Ιακωβ πέν­τε καὶ ἑβδομήκον­τα
 • ἐτελεύ­τησεν δὲ Ιωσηφ καὶ πάν­τες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη
 • οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπλη­θύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένον­το καὶ κατίσχυον σφόδρα σφόδρα ἐπλή­θυνεν δὲ ἡ γῆ αὐτούς
 • ἀνέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾿ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ιωσηφ
 • εἶπεν δὲ τῷ ἕθνει αὐτοῦ ἰδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν Ισραηλ μέγα πλῆ­θος καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς
 • δεῦτε οὖν κατα­σοφισώμεθα αὐτούς μήποτε πλη­θυνθῇ καί ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος προ­στεθήσον­ται καὶ οὗτοι προ­̀ς τοὺς ὑπεναν­τίους καὶ ἐκπολεμήσαν­τες ἡμᾶς ἐξελεύ­σον­ται ἐκ τῆς γῆς
 • καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπι­στάτας τῶν ἔργων ἵνα κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω τήν τε Пιθωμ καὶ Рαμεσ­ση καὶ Ων ἥ ἐστιν ᾿Ηλίου πόλις
 • καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν τοσούτῳ πλείους ἐγίνον­το καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα καὶ ἐβδελύσ­σον­το οἱ Αἰγύπτιοι ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ βίᾳ
 • καὶ κατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις κατα­̀ πάν­τα τὰ ἔργα ὧν κατεδουλοῦν­το αὐτοὺς μετὰ βίας
 • καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν Εβραίων τῇ μιᾷ αὐτῶν ᾗ ὄνομα Σεπφωρα καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουα
 • καὶ εἶπεν ὅταν μαιοῦσθε τὰς Εβραίας καὶ ὦσιν προ­̀ς τῷ τίκτειν ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ ἀπο­κτείνατε αὐτό ἐὰν δὲ θῆλυ περιποιεῖσθε αὐτό
 • ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι συν­έταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα
 • ἐκάλεσεν δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα
 • εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραω οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου αἱ Εβραῖαι τίκτουσιν γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν προ­̀ς αὐτὰς τὰς μαίας καὶ ἔτικτον
 • εὖ δὲ ἐποίει ὁ θεὸς ταῖς μαίαις καὶ ἐπλή­θυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα
 • ἐπειδὴ ἐφοβοῦν­το αἱ μαῖαι τὸν θεόν ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας
 • συν­έταξεν δὲ Φαραω παν­τὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων πᾶν ἄρσεν ὃ ἐὰν τεχθῇ τοῖς Εβραίοις εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε καὶ πᾶν θῆλυ ζωογονεῖτε αὐτό