Скрыть
Церковнославянский (рус)
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: еще́ еди́ну я́зву А́зъ наведу́ на фарао́на и на Еги́петъ, и по си́хъ от­пу́ститъ вы́ от­сю́ду: егда́ же от­пу́ститъ вы́ со всѣ́мъ, изжене́тъ ва́съ изгна́нiемъ:
глаго́ли у́бо о́тай во у́шы лю́демъ, и да испро́ситъ кі́йждо у сосѣ́да, и жена́ у сосѣ́ды сво­ея́ сосу́ды сре́бряны и зла́ты, и ри́зы.
Госпо́дь же даде́ благода́ть лю́демъ Сво­и́мъ предъ Еги́птяны, и да́ша и́мъ. Человѣ́къ же Моисе́й вели́къ бы́сть зѣло́ предъ Еги́птяны и предъ фарао́номъ, и предъ рабы́ его́ и предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й.
И рече́ Моисе́й: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: въ полу́нощи А́зъ вни́ду посредѣ́ Еги́пта.
И и́змретъ вся́къ пе́рвенецъ въ земли́ Еги́петстѣй, от­ пе́рвенца фарао́нова, и́же сѣди́тъ на престо́лѣ, и да́же до пе́рвенца рабы́ни, я́же у же́рновъ, и до пе́рвенца вся́каго скота́:
и бу́детъ во́пль вели́къ по все́й земли́ Еги́петстѣй, яко́въ не бѣ́, и тако́въ ктому́ не бу́детъ.
Во всѣ́хъ же сынѣ́хъ Изра́илевыхъ не поско́млетъ пе́съ язы́комъ сво­и́мъ, от­ человѣ́ка до скота́: да у́зриши ели́ко просла́вит­ся Госпо́дь между́ Еги́птяны и сынми́ Изра́илевыми:
и прiи́дутъ вси́ о́троцы тво­и́ сі́и ко мнѣ́ и покло́нят­ся мнѣ́, глаго́люще: от­иди́ ты́, и вси́ лю́дiе тво­и́, и́хже ты́ от­во́диши: и по си́хъ от­иду́. Изы́де же Моисе́й от­ фарао́на со гнѣ́вомъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: не послу́шаетъ ва́съ фарао́нъ, да умножа́я умно́жу зна́менiя Моя́ и чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй.
Моисе́й же и Ааро́нъ сотвори́ша вся́ зна́менiя и чудеса́ сiя́ предъ фарао́номъ: и ожесточи́ Госпо́дь се́рдце фарао́ново, и не восхотѣ́ от­пусти́ти сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ Еги́петскiя.
Синодальный
И сказал Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу на фараона и на Египтян; после того он отпустит вас отсюда; когда же он будет отпускать [вас], с поспешностью будет гнать вас отсюда;
внуши народу [тайно], чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых [и одежд].
И дал Господь милость народу [Своему] в глазах Египтян, [и они давали ему;] да и Моисей был весьма велик в земле Египетской, в глазах [фараона и] рабов фараоновых и в глазах [всего] народа.
И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Египта,
и умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и всё первородное из скота;
и будет вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и какого не будет более;
у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами.
И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ [твой], которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел [Моисей] от фараона с гневом.
И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились [знамения Мои и] чудеса Мои в земле Египетской.
Моисей и Аарон сделали все сии [знамения и] чудеса пред фараоном; но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей.
εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἔτι μίαν πλη­γὴν ἐπάξω ἐπι­̀ Φαραω καὶ ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς ἐν­τεῦθεν ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃ ὑμᾶς σὺν παν­τὶ ἐκβαλεῖ ὑμᾶς ἐκβολῇ
λάλησον οὖν κρυφῇ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ καὶ αἰτησάτω ἕκασ­τος παρα­̀ τοῦ πλη­σίον καὶ γυνὴ παρα­̀ τῆς πλη­σίον σκεύ­η ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν
κύριος δὲ ἔδωκεν τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναν­τίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς μέγας ἐγενήθη σφόδρα ἐναν­τίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐναν­τίον Φαραω καὶ ἐναν­τίον πάν­των τῶν θεραπόν­των αὐτοῦ
καὶ εἶπεν Μωυσῆς τάδε λέγει κύριος περὶ μέσας νύκτας ἐγὼ εἰσπορεύ­ομαι εἰς μέσον Αἰγύπτου
καὶ τελευτήσει πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπο­̀ πρωτοτόκου Φαραω ὃς κάθηται ἐπι­̀ τοῦ θρόνου καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς θεραπαίνης τῆς παρα­̀ τὸν μύλον καὶ ἕως πρωτοτόκου παν­τὸς κτήνους
καὶ ἔσται κραυγὴ μεγά­λη κατα­̀ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν καὶ τοιαύτη οὐκέτι προ­στεθή­σε­ται
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσ­σῃ αὐτοῦ ἀπο­̀ ἀνθρώπου ἕως κτήνους ὅπως εἰδῇς ὅσα παρα­δοξάσει κύριος ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τοῦ Ισραηλ
καὶ κατα­βήσον­ται πάν­τες οἱ παῖδές σου οὗτοι προ­́ς με καὶ προ­κυνήσουσίν με λέγον­τες ἔξελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ λαός σου οὗ σὺ ἀφηγῇ καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύ­σομαι ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπο­̀ Φαραω μετὰ θυμοῦ
εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν οὐκ εἰσακού­σε­ται ὑμῶν Φαραω ἵνα πλη­θύνων πλη­θύνω μου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Μωυσῆς δὲ καὶ Ααρων ἐποίησαν πάν­τα τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ταῦτα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐναν­τίον Φαραω ἐσκλήρυνεν δὲ κύριος τὴν καρδίαν Φαραω καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки