Исход, 12:34

 
 • Речe же гDь къ мwmсeю и3 ґарHну въ земли2 є3гЂпетстэй, гlz:
 • мцcъ сeй вaмъ начaло мцcей, пeрвый бyдетъ вaмъ въ мцcэхъ лёта:
 • рцы2 ко всемY с0нму сынHвъ їи7левыхъ, глаг0лz: въ десsтый мцcа сегw2 да в0зметъ кjйждо nвчA по домHмъ nтeче­ст­въ, кjйждо nвчA по д0му:
 • а4ще же мaлw и4хъ є4сть въ домY, ћкw не довHлнымъ бhти на nвчA, да в0зметъ съ соб0ю сосёда бли1жнzго сво­его2 по числY дyшъ: кjйждо дов0лное себЁ сочтeтъ на nвчA:
 • nвчA совершeн­но, мyжескъ п0лъ, непор0чно и3 є3динолётно бyдетъ вaмъ, t­ а4гнєцъ и3 t­ к0злищъ пріи1мете:
 • и3 бyдетъ вaмъ соблюдeно дaже до четвертагw­нa­де­сzть днE мцcа сегw2: и3 зак0лютъ то2 всE мн0же­с­т­во соб0ра сынHвъ їи7левыхъ къ вeчеру,
 • и3 пріи1мутъ t­ кр0ве и3 помaжутъ на nбою2 подвHю и3 на прaгахъ въ домёхъ, въ ни1хже снэдsтъ т0е,
 • и3 снэдsтъ мzсA въ нощи2 т0й печє1на nгнeмъ и3 њпрэсн0ки съ г0рькимъ ѕeліемъ снэдsтъ:
 • не снёсте t­ ни1хъ сyрово, нижE варeно въ водЁ, но печeное nгнeмъ, главY съ ногaми и3 со ўтр0бою:
 • не њстaвите t­ негw2 до ќтріz и3 к0сти не сокруши1те t­ негw2, њстaнки же t­ негw2 до ќтра nгнeмъ сожжeте:
 • си1це же снёсте є5: чреслA в†ша препо‰сана, и3 сап0зи вaши на ногaхъ вaшихъ, и3 жезлы2 вaши въ рукaхъ вaшихъ, и3 снёсте є5 со тщaніемъ: пaсха є4сть гDнz:
 • и3 пройдY зeмлю є3гЂпетскую сеS н0щи, и3 ўбію2 всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, t­ человёка до скотA, и3 во всёхъ бозёхъ є3гЂпетскихъ сотворю2 t­мщeніе: а4зъ гDь:
 • и3 бyдетъ кр0вь вaмъ въ знaменіе на домёхъ, въ ни1хже вы2 бyдете тaмw, и3 ўзрю2 кр0вь и3 покрhю вы2, и3 не бyдетъ въ вaсъ ћзвы, є4же поги1бнути, є3гдA поражY зeмлю є3гЂпетскую:
 • и3 бyдетъ вaмъ дeнь сeй въ пaмzть, и3 прaзднуйте т0й прaздникъ гDу во вс‰ р0ды вaшz: зак0н­нw вёчнw прaзднуйте є3го2:
 • сeдмь днjй њпрэсн0ки kди1те, t­ пeрвагw же днE и3зми1те квaсъ и3з8 домHвъ вaшихъ: всsкъ, и4же снёсть ки1сло, поги1бнетъ душA тA t­ їи7лz, t­ днE пeрвагw дaже до днE седмaгw:
 • и3 пeрвый дeнь наречeт­сz ст7ъ, и3 седмhй дeнь нар0читъ ст7ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тна да не сотворитE въ ни1хъ, рaзвэ є3ли6ка [снёсти] сотворsт­сz всsкой души2, сі‰ т0чію да сотворsт­сz вaмъ:
 • и3 сохрани1те зaповэдь сію2: въ сeй бо дeнь и3зведY си1лу вaшу t­ земли2 є3гЂпетскіz: и3 сотвори1те дeнь сeй въ р0ды вaшz, зак0н­нw вёчнw:
 • начинaюще въ четвертый­нa­де­сzть дeнь пeрвагw мцcа, съ вeчера да снёсте њпрэсн0ки, до двaдесzть пeрвагw днE мцcа, до вeчера:
 • сeдмь днjй квaсъ да не kви1т­сz въ домёхъ вaшихъ: всsкъ, и4же а4ще снёсть квaсно, погуби1т­сz душA тA t­ с0нма сынHвъ їи7левыхъ и3 въ при­шeлцэхъ и3 въ жи1телехъ тоS земли2:
 • всsкагw квaснагw да не ћсте, во всёхъ же домёхъ вaшихъ да ћсте њпрэсн0ки.
 • Созвa же мwmсeй вс‰ стaрцы сынHвъ їи7левыхъ и3 речE и5мъ: шeдше по­ими1те себЁ nвчA по срод­ст­вHмъ вaшымъ и3 пожри1те пaсху:
 • воз­ми1те же ки1сть v3ссHпа, и3 њмочи1в­ше въ кр0вь, ћже бли1з8 двeрій, помaжите прaги, и3 на nбою2 подвHю, t­ кр0ве, ћже є4сть бли1з8 двeрій: вh же да не и3зhдете кjйждо и3з8 двeрій д0му сво­егw2 до заyтріz:
 • и3 ми1мw пр0йдетъ гDь и3зби1ти є3гЂптzны, и3 ќзритъ кр0вь на прaзэ и3 на nбою2 подвHю, и3 минeтъ гDь двє1ри, и3 не попyститъ погублsющему вни1ти въ д0мы вaшz ўбивaти:
 • и3 сохрани1те сл0во сіE зак0н­но себЁ и3 сынHмъ вaшымъ до вёка:
 • а4ще же вни1дете въ зeмлю, ю4же дaстъ гDь вaмъ, ћкоже гlа, сохрани1те служeніе сіE,
 • и3 бyдетъ є3гдA воз­глаг0лютъ вaмъ сhнове вaши: чт0 є3сть служeніе сіE;
 • и3 рцhте и5мъ: жeртва пaсха сіS гDу, и4же покры2 д0мы сынHвъ їи7левыхъ во є3гЂптэ, є3гдA поби2 є3гЂптzны, д0мы же нaшz и3збaви. И# прекл0ншесz лю1діе поклони1шасz.
 • И# t­шeдше сотвори1ша сhнове їи7лєвы, ћкоже заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша.
 • Бhсть же въ полyнощи, и3 гDь порази2 всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, t­ пeрвенца фараHнова сэдsщагw на прест0лэ, до пeрвенца плён­ницы, ћже въ р0вэ, и3 до пeрвенца всsкагw ск0тска.
 • Востa же фараHнъ н0щію, и3 вси2 раби2 є3гw2, и3 вси2 є3гЂптzне, и3 бhсть в0пль вели1къ по всeй земли2 є3гЂпетстэй, и4бо не бhсть д0мъ, въ нeмже не бЁ мертвецA.
 • И# при­звA фараHнъ мwmсeа и3 ґарHна въ нощи2 и3 речE и5мъ: востaните и3 t­иди1те t­ людjй мо­и1хъ, и3 вы2, и3 сhнове їи7лєвы: и3ди1те и3 послужи1те гDу бг7у вa­шему, ћкоже глаг0лете:
 • и3 џвцы и3 гов‰да вaшz по­и1мше и3ди1те, благослови1те же и3 менE.
 • И# нуждaху є3гЂптzне людjй со тщaніемъ и3зри1нути и5хъ t­ земли2: рек0ша бо, ћкw вси2 мы2 и4змремъ.
 • Взsша же лю1діе мукY свою2 прeжде вскисeніz тёста сво­егw2, и3 ввzзaв­ше въ ри6зы, [воз­ложи1ша] на р†мы сво‰.
 • Сhнове же їи7лєвы сотвори1ша, ћкоже заповёда и5мъ мwmсeй: и3 и3спроси1ша t­ є3гЂптzнъ сосyды срє1брzны и3 зл†ты, и3 ри6зы:
 • и3 дадE гDь блгdть лю1демъ сво­и6мъ пред8 є3г›птzны: и3 дaша и5мъ, и3 њбрaша є3гЂптzнъ.
 • Воздвиг0шасz же сhнове їи7лєвы t­ рамессы2 въ сокхHfъ до шести2 сHтъ тhсzщъ пёшихъ мужeй, кромЁ домочaд­ст­ва:
 • и3 при­шeлцы мн0зи и3зыд0ша съ ни1ми, и3 џвцы, и3 волы2, и3 ск0ти мн0зи ѕэлw2.
 • И# и3спек0ша тёсто, є4же и3знес0ша и3з8 є3гЂпта, њпрэсн0ки не ки6слы, не вскис0ша бо: и4бо и3згнaша и5хъ є3гЂптzне, и3 не воз­мог0ша помeдлити, нижE бр†шна сотвори1ша себЁ на пyть.
 • W#битaніz же сынHвъ їи7левыхъ, є4же њбитaша въ земли2 є3гЂпетстэй и3 въ земли2 ханаaни сjи и3 nтцы2 и4хъ, лётъ четhреста три1десzть.
 • И# бhсть по четhрехъ стёхъ и3 три1десzти лётэхъ, и3зhде всS си1ла гDнz t­ земли2 є3гЂпетскіz въ нощи2.
 • СтражбA є4сть гDу, є4же и3звести2 и5хъ t­ земли2 є3гЂпетскіz: џнаz н0щь сaмаz стражбA гDу, ћкw всBмъ сынHмъ їи7лєвымъ бhти въ р0ды и4хъ.
 • И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну: сeй зак0нъ пaсхи: всsкъ и3ноплемeн­никъ да не ћстъ t­ неS,
 • и3 всsкаго рабA и3ли2 кyпленаго њбрёжеши є3го2, и3 тогдA да ћстъ t­ неS:
 • при­шлeцъ и3ли2 наeмникъ да не ћстъ t­ неS:
 • въ домY є3ди1нэмъ да снёст­сz: не њстaвите t­ мsсъ на ќтріе, и3 не и3знеси1те мsсъ в0нъ и3з8 д0му, и3 к0сти не сокруши1те t­ негw2:
 • вeсь с0нмъ сынHвъ їи7левыхъ сотвори1тъ сіE:
 • а4ще же кто2 пріи1детъ при­шлeцъ къ вaмъ сотвори1ти пaсху гDню, њбрёжеши є3гw2 всsкъ мyжескій п0лъ, и3 тогдA при­стyпитъ сотвори1ти ю5, и3 бyдетъ а4ки жи1тель земли2 тоS: всsкъ же неwбрёзаный да не ћстъ t­ неS:
 • зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ тоS земли2 жи1телю и3 при­шeлцу при­шeдшему въ вaсъ.
 • И# сотвори1ша сhнове їи7лєвы, ћкоже заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша.
 • И# бhсть въ дeнь њ1нъ, и3зведE гDь сhны їи7лєвы t­ земли2 є3гЂпетскіz съ си1лою и4хъ.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря:
 • месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года.
 • Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство;
 • а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца.
 • Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз,
 • и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером,
 • и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его;
 • пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его;
 • не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями;
 • не оставляйте от него до утра [и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до утра сожгите на огне.
 • Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня.
 • А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь.
 • И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую.
 • И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; как установление вечное празднуйте его.
 • Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля.
 • И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание: никакой работы не должно делать в них; только чтó есть каждому, одно тó можно делать вам.
 • Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из земли Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное.
 • С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца;
 • семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества [сынов] Израилевых, пришлец ли то, или природный житель земли той.
 • Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб.
 • И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху;
 • и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра.
 • И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения.
 • Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки.
 • Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение.
 • И когда скажут вам дети ваши: что это за служение?
 • скажите [им]: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился.
 • И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали.
 • В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота.
 • И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль [во всей земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.
 • И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал [им]: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу [Богу вашему], как говорили вы;
 • и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите меня.
 • И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той; ибо говорили они: мы все помрем.
 • И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их.
 • И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд.
 • Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян.
 • И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей;
 • и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
 • И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу.
 • Времени же, в которое сыны Израилевы [и отцы их] обитали в Египте [и в земле Ханаанской], было четыреста тридцать лет.
 • По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли Египетской ночью.
 • Это – ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь – бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой иноплеменник не должен есть ее;
 • а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее;
 • поселенец и наемник не должен есть ее.
 • В одном доме должно есть ее, [не оставляйте от нее до утра,] не выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте.
 • Все общество [сынов] Израиля должно совершать ее.
 • Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть ее;
 • один закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами.
 • И сделали все сыны Израилевы: как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали.
 • В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли Египетской по ополчениям их.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта