Скрыть
13:1
13:22
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю глаго́ля:
освяти́ ми́ вся́каго пе́рвенца перворожде́н­наго, разверза́ющаго вся́кая ложесна́ въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ от­ человѣ́ка до скота́, я́ко мнѣ́ е́сть.
Рече́ же Моисе́й къ лю́демъ: по́мните де́нь се́й, въ о́ньже изыдо́сте от­ земли́ Еги́петскiя, изъ до́му рабо́ты: руко́ю бо крѣ́пкою изведе́ ва́съ Госпо́дь от­сю́ду: и не яди́те ква́сна,
поне́же въ дне́шнiй де́нь исхо́дите въ ме́сяцѣ плодо́въ но́выхъ:
и бу́детъ, егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю Ханане́йску и Хетте́йску, и Аморре́йску и Еве́йску, и Иевусе́йску и Гергесе́йску и Ферезе́йску, е́юже кля́т­ся ко отце́мъ тво­и́мъ, да́ти тебѣ́ зе́млю точа́щую млеко́ и ме́дъ, и сотвори́ши слу́жбу сiю́ сего́ ме́сяца:
ше́сть дні́й яди́те опрѣсно́ки, въ седмы́й же де́нь пра́здникъ Го́споду,
опрѣсно́ки яди́те се́дмь дні́й: да не яви́т­ся тебѣ́ ква́сное, ниже́ бу́детъ тебѣ́ ква́съ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ тво­и́хъ,
и воз­вѣсти́ши сы́ну тво­ему́ въ де́нь о́нъ, глаго́ля: сего́ ра́ди сотвори́лъ Госпо́дь Бо́гъ мнѣ́, егда́ исхожда́хъ изъ Еги́пта:
и бу́детъ тебѣ́ зна́менiе на руцѣ́ тво­е́й, и воспомина́нiе предъ очи́ма тво­и́ма, я́ко да бу́детъ зако́нъ Госпо́день во устѣ́хъ тво­и́хъ, руко́ю бо крѣ́пкою изведе́ тя Госпо́дь Бо́гъ изъ Еги́пта:
и сохрани́те зако́нъ се́й по времено́мъ уста́вленымъ, от­ дні́й до дні́й,
и бу́детъ егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю Ханане́йску, я́коже кля́ся отце́мъ тво­и́мъ, и да́стъ ю́ тебѣ́:
и от­лучи́ши вся́кое разверза́ющее ложесна́, му́жескъ по́лъ Го́споду: вся́кое разверза́ющее ложесна́ от­ ста́дъ или́ от­ ско́тъ тво­и́хъ, ели́ка бу́дутъ тебѣ́, му́жескъ по́лъ освяти́ши Го́споду:
вся́кое разверза́ющее утро́бу о́слю премѣни́ши овце́ю: а́ще же не премѣни́ши, иску́пиши е́: и вся́каго пе́рвенца человѣ́ча сыно́въ тво­и́хъ да иску́пиши:
а́ще же вопро́ситъ тя́ сы́нъ тво́й по си́хъ, глаго́ля: что́ сiе́? и рече́ши ему́: я́ко руко́ю крѣ́пкою изведе́ на́съ Госпо́дь изъ земли́ Еги́петскiя, изъ до́му рабо́ты,
егда́ бо ожесточи́ся фарао́нъ от­пусти́ти на́съ, изби́ Госпо́дь вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, от­ пе́рвенца человѣ́ча до пе́рвенца ско́тiя: сего́ ра́ди а́зъ въ же́ртву при­­ношу́ вся́кое разверза́ющее ложесна́, му́жескъ по́лъ Го́споду, и вся́каго пе́рвенца сыно́въ мо­и́хъ искуплю́,
и бу́детъ въ зна́менiе на руцѣ́ тво­е́й, и непоколеби́мо предъ очесы́ тво­и́ми: руко́ю бо крѣ́пкою изведе́ тя Госпо́дь изъ Еги́пта.
Егда́ же от­пусти́ фарао́нъ лю́ди, не поведе́ и́хъ Бо́гъ путе́мъ земли́ Филисти́мскiя, я́ко бли́зъ бя́ше, и́бо рече́ Бо́гъ: да не когда́ раска́ют­ся лю́дiе, ви́дѣв­ше ра́ть, и воз­вратя́т­ся во Еги́петъ.
И обведе́ Бо́гъ лю́ди путе́мъ, и́же въ пусты́ню къ чермно́му мо́рю. Пя́таго же ро́да изыдо́ша сы́нове Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя.
И взя́ Моисе́й ко́сти Ио́сифовы съ собо́ю: кля́твою бо закля́ Ио́сифъ сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: при­­сѣще́нiемъ при­­сѣти́тъ ва́съ Госпо́дь, и изнесе́те от­сю́ду ко́сти моя́ съ собо́ю.
Воздви́гшеся же сы́нове Изра́илевы от­ сокхо́ѳа, ополчи́шася во оѳо́мѣ при­­ пусты́ни.
Бо́гъ же вожда́­ше и́хъ, въ де́нь у́бо столпо́мъ о́блачнымъ, показа́ти и́мъ пу́ть, но́щiю же столпо́мъ о́гнен­нымъ, свѣти́ти и́мъ:
и не оскудѣ́ сто́лпъ о́блачный во дни́ и сто́лпъ о́гнен­ный но́щiю предъ всѣ́ми людьми́.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, [потому что] Мои они.
И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного:
сегодня выхо́дите вы, в месяце Авиве*. //*В месяце колосьев.
И когда введет тебя Господь [Бог твой] в землю Хананеев и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев, [Гергесеев, и Ферезеев,] о которой клялся Он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце;
семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день – праздник Господу;
пресный хлеб до́лжно есть семь дней, и не должно́ находиться у тебя квасного хлеба, и не должно́ находиться у тебя квасного во всех пределах твоих.
И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь [Бог] сделал со мною, когда я вышел из Египта.
И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь [Бог] из Египта.
Исполняй же устав сей в назначенное время, из года в год.
И когда введет тебя Господь [Бог твой] в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, –
отделяй Господу все [мужеского пола] разверзающее ложесна; и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, [посвящай] Господу,
а всякого из ослов, разверзающего [утробу], заменяй агнцем; а если не заменишь, выкупи его; и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупа́й.
И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства;
ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, – посему я приношу в жертву Господу всё, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупа́ю;
и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта.
Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет.
И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской.
И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда.
И двинулись [сыны Израилевы] из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни.
Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью.
Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица [всего] народа.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ:
ѡ҆ст҃ѝ мѝ всѧ́каго пе́рвенца перворожде́ннаго, разверза́ющаго всѧ̑каѧ ложесна̀ въ сынѣ́хъ і҆и҃левыхъ ѿ человѣ́ка до скота̀, ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ є҆́сть.
Рече́ же мѡѷсе́й къ лю́демъ: по́мните де́нь се́й, во́ньже и҆зыдо́сте ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆з̾ до́мꙋ рабо́ты: рꙋко́ю бо крѣ́пкою и҆зведѐ ва́съ гдⷭ҇ь ѿсю́дꙋ: и҆ не ꙗ҆ди́те ква́сна,
поне́же въ дне́шнїй де́нь и҆схо́дите въ мцⷭ҇ѣ плодѡ́въ но́выхъ:
и҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ введе́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ зе́млю ханане́йскꙋ и҆ хетте́йскꙋ, и҆ а҆морре́йскꙋ и҆ є҆ѵе́йскꙋ, и҆ і҆евꙋсе́йскꙋ и҆ гергесе́йскꙋ и҆ ферезе́йскꙋ, є҆́юже клѧ́тсѧ ко ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, да́ти тебѣ̀ зе́млю точа́щꙋю млеко̀ и҆ ме́дъ, и҆ сотвори́ши слꙋ́жбꙋ сїю̀ сегѡ̀ мцⷭ҇а:
ше́сть дні́й ꙗ҆ди́те ѡ҆прѣсно́ки, въ седмы́й же де́нь пра́здникъ гдⷭ҇ꙋ,
ѡ҆прѣсно́ки ꙗ҆ди́те се́дмь дні́й: да не ꙗ҆ви́тсѧ тебѣ̀ ква́сное, нижѐ бꙋ́детъ тебѣ̀ ква́съ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ твои́хъ,
и҆ возвѣсти́ши сы́нꙋ твоемꙋ̀ въ де́нь ѡ҆́нъ, глаго́лѧ: сегѡ̀ ра́ди сотвори́лъ гдⷭ҇ь бг҃ъ мнѣ̀, є҆гда̀ и҆схожда́хъ и҆з̾ є҆гѵ́пта:
и҆ бꙋ́детъ тебѣ̀ зна́менїе на рꙋцѣ̀ твое́й, и҆ воспомина́нїе пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ зако́нъ гдⷭ҇ень во ᲂу҆стѣ́хъ твои́хъ, рꙋко́ю бо крѣ́пкою и҆зведе́ тѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆з̾ є҆гѵ́пта:
и҆ сохрани́те зако́нъ се́й по временѡ́мъ ᲂу҆ста́влєнымъ, ѿ дні́й до дні́й,
и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ введе́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ зе́млю ханане́йскꙋ, ꙗ҆́коже клѧ́сѧ ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, и҆ да́стъ ю҆̀ тебѣ̀:
и҆ ѿлꙋчи́ши всѧ́кое разверза́ющее ложесна̀, мꙋ́жескъ по́лъ гдⷭ҇ꙋ: всѧ́кое разверза́ющее ложесна̀ ѿ ста́дъ и҆лѝ ѿ скѡ́тъ твои́хъ, є҆ли̑ка бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀, мꙋ́жескъ по́лъ ѡ҆свѧти́ши гдⷭ҇ꙋ:
всѧ́кое разверза́ющее ᲂу҆тро́бꙋ ѻ҆́слю премѣни́ши ѻ҆вце́ю: а҆́ще же не премѣни́ши, и҆скꙋ́пиши є҆̀: и҆ всѧ́каго пе́рвенца человѣ́ча сынѡ́въ твои́хъ да и҆скꙋ́пиши:
а҆́ще же вопро́ситъ тѧ̀ сы́нъ тво́й по си́хъ, глаго́лѧ: что̀ сїѐ; и҆ рече́ши є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ рꙋко́ю крѣ́пкою и҆зведѐ на́съ гдⷭ҇ь и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆з̾ до́мꙋ рабо́ты,
є҆гда́ бо ѡ҆жесточи́сѧ фараѡ́нъ ѿпꙋсти́ти на́съ, и҆збѝ гдⷭ҇ь всѧ́каго пе́рвенца въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ пе́рвенца человѣ́ча до пе́рвенца ско́тїѧ: сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ въ же́ртвꙋ приношꙋ̀ всѧ́кое разверза́ющее ложесна̀, мꙋ́жескъ по́лъ гдⷭ҇ꙋ, и҆ всѧ́каго пе́рвенца сынѡ́въ мои́хъ и҆скꙋплю̀,
и҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе на рꙋцѣ̀ твое́й, и҆ непоколеби́мо пред̾ ѻ҆чесы̀ твои́ми: рꙋко́ю бо крѣ́пкою и҆зведе́ тѧ гдⷭ҇ь и҆з̾ є҆гѵ́пта.
Є҆гда́ же ѿпꙋстѝ фараѡ́нъ лю́ди, не поведѐ и҆́хъ бг҃ъ пꙋте́мъ землѝ фѷлїсті́мскїѧ, ꙗ҆́кѡ бли́з̾ бѧ́ше, и҆́бо речѐ бг҃ъ: да не когда̀ раска́ютсѧ лю́дїе, ви́дѣвше ра́ть, и҆ возвратѧ́тсѧ во є҆гѵ́петъ.
И҆ ѡ҆бведѐ бг҃ъ лю́ди пꙋте́мъ, и҆́же въ пꙋсты́ню къ чермно́мꙋ мо́рю. Пѧ́тагѡ же ро́да и҆зыдо́ша сы́нове і҆и҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ.
И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й кѡ́сти і҆ѡ́сифѡвы съ собо́ю: клѧ́твою бо заклѧ̀ і҆ѡ́сифъ сы́ны і҆и҃лєвы, глаго́лѧ: присѣще́нїемъ присѣти́тъ ва́съ гдⷭ҇ь, и҆ и҆знесе́те ѿсю́дꙋ кѡ́сти моѧ̑ съ собо́ю.
Воздви́гшесѧ же сы́нове і҆и҃лєвы ѿ сокхѡ́ѳа, ѡ҆полчи́шасѧ во ѻ҆ѳѡ́мѣ при пꙋсты́ни.
Бг҃ъ же вожда́ше и҆̀хъ, въ де́нь ᲂу҆́бѡ столпо́мъ ѡ҆́блачнымъ, показа́ти и҆̀мъ пꙋ́ть, но́щїю же столпо́мъ ѻ҆́гненнымъ, свѣти́ти и҆̀мъ:
и҆ не ѡ҆скꙋдѣ̀ сто́лпъ ѡ҆́блачный во днѝ и҆ сто́лпъ ѻ҆́гненный но́щїю пред̾ всѣ́ми людьмѝ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки