Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Бя́ше же нѣ́кто от­ пле́мене Леві́ина, и́же поя́ от­ дще́рей Леві́иныхъ, и имя́ше ю́:
 • и зача́ во чре́вѣ и роди́ му́жескiй по́лъ. Ви́дѣв­ше же его́ лѣ́па, кры́ша его́ три́ ме́сяцы:
 • и поне́же не можа́ху его́ ктому́ кры́ти, взя́ ему́ ма́ти его́ ковче́жецъ си́товый и пома́за и́ кле́емъ и смоло́ю, и вложи́ отроча́ въ него́, и положи́ его́ въ лучи́цѣ при­­ рѣцѣ́:
 • и наблюда́­ше сестра́ его́ издале́ча, да увѣ́даетъ, что́ бу́детъ ему́.
 • Сни́де же дще́рь фарао́нова измы́тися на рѣку́, и рабы́ни ея́ прохожда́ху при­­ рѣцѣ́. И ви́дѣв­ши ковче́жецъ въ лучи́цѣ, посла́в­ши рабы́ню, взя́ и́.
 • Отве́рзши же, ви́дитъ отроча́ пла́чущееся въ ковче́жцѣ, и пощадѣ́ е́ дще́рь фарао́ня, и рече́: от­ дѣте́й Евре́йскихъ сiе́.
 • И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́новѣ: хо́щеши ли, при­­зову́ ти жену́ корми́лицу от­ Евре́й, и воз­до­и́тъ ти́ отроча́?
 • И рече́ е́й дще́рь фарао́нова: иди́. Ше́дши же отрокови́ца, при­­зва́ ма́терь отроча́те.
 • Рече́ же къ не́й дще́рь фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сiе́ и воз­до́й ми́ е́: а́зъ же да́мъ ти́ мзду́. Взя́ же отроча́ жена́ и доя́ше е́.
 • Возмужа́в­шу же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́новѣ, и бы́сть е́й въ сы́на, и нарече́ и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от­ воды́ взя́хъ его́.
 • Бы́сть же во дни́ мно́гiя о́ны, вели́къ бы́въ Моисе́й, изы́де къ бра́тiямъ сво­и́мъ, сыно́мъ Изра́илевымъ. Разумѣ́въ же болѣ́знь и́хъ, ви́дѣ человѣ́ка Еги́птянина бiю́ща нѣ́ко­его Евре́анина от­ бра́тiи его́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Обозрѣ́вся же сѣ́мо и ова́мо, ни кого́же ви́дѣ: и порази́въ Еги́птянина, скры́ его́ въ песцѣ́.
 • Изше́дъ же во вторы́й де́нь, ви́дѣ два́ му́жа Евре́анина бiю́щася и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты́ бiе́ши и́скрен­няго?
 • О́нъ же рече́: кто́ тя поста́ви кня́зя и судiю́ надъ на́ми? еда́ уби́ти мя́ ты́ хо́щеши, и́мже о́бразомъ уби́лъ еси́ вчера́ Еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й и рече́: а́ще си́це явле́нъ бы́сть глаго́лъ се́й?
 • Услы́ша же фарао́нъ глаго́лъ се́й и иска́­ше уби́ти Моисе́а. Оти́де же Моисе́й от­ лица́ фарао́нова и всели́ся въ земли́ Мадiа́мстѣй: при­­ше́дъ же въ зе́млю Мадiа́мскую сѣ́де при­­ кла́дязѣ.
 • Свяще́н­нику же Мадiа́мскому бѣ́ша се́дмь дще́рей, пасу́щихъ о́вцы отца́ сво­его́ Иоѳо́ра: при­­ше́дшя же че́рпаху, до́ндеже напо́лниша коры́та, напо­и́ти о́вцы отца́ сво­его́ Иоѳо́ра.
 • Прише́дше же па́стырiе изгна́ша я́. Воста́въ же Моисе́й изба́ви и́хъ, и налiя́ и́мъ и напо­и́ о́вцы и́хъ.
 • Прiидо́ша же къ Рагуи́лу отцу́ сво­ему́. О́нъ же рече́ и́мъ: что́ я́ко ускори́сте прiити́ дне́сь?
 • О́ныя же реко́ша: человѣ́къ Еги́птянинъ изба́ви на́съ от­ па́стырей, и наче́рпа на́мъ и напо­и́ о́вцы на́шя.
 • О́нъ же рече́ дще́ремъ сво­и́мъ: и гдѣ́ есть? и вску́ю си́це оста́висте человѣ́ка? при­­зови́те у́бо его́, да я́стъ хлѣ́бъ.
 • Всели́ся же Моисе́й у человѣ́ка: и даде́ Сепфо́ру дще́рь свою́ Моисе́ю въ жену́.
 • Во чре́вѣ же заче́нши жена́ роди́ сы́на, и нарече́ Моисе́й и́мя ему́ Гирса́мъ, глаго́ля: я́ко при­­шле́цъ е́смь въ земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́ Елiезе́ръ, глаго́ля: Бо́гъ бо отца́ мо­его́ помо́щникъ мо́й и изба́ви мя́ изъ руки́ фарао́новы.
 • По дне́хъ же мно́гихъ тѣ́хъ, у́мре ца́рь Еги́петскiй, и воз­стена́ша сы́нове Изра́илевы от­ дѣ́лъ и возопи́ша, и взы́де во́пль и́хъ къ Бо́гу от­ дѣ́лъ.
 • И услы́ша Бо́гъ стена́нiе и́хъ: и помяну́ Бо́гъ завѣ́тъ сво́й и́же ко Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову,
 • и при­­зрѣ́ Бо́гъ на сы́ны Изра́илевы, и позна́нъ бы́сть и́ми.
 • 有 一 个 利 未 家 的 人 娶 了 一 个 利 未 女 子 为 妻 。
 • 那 女 人 怀 孕 , 生 一 个 儿 子 , 见 他 俊 美 , 就 藏 了 他 三 个 月 ,
 • 后 来 不 能 再 藏 , 就 取 了 一 个 蒲 草 箱 , 抹 上 石 漆 和 石 油 , 将 孩 子 放 在 里 头 , 把 箱 子 搁 在 河 边 的 芦 荻 中 。
 • 孩 子 的 姊 姊 远 远 站 着 , 要 知 道 他 究 竟 怎 麽 样 。
 • 法 老 的 女 儿 来 到 河 边 洗 澡 , 她 的 使 女 们 在 河 边 行 走 。 她 看 见 箱 子 在 芦 荻 中 , 就 打 发 一 个 婢 女 拿 来 。
 • 她 打 开 箱 子 , 看 见 那 孩 子 。 孩 子 哭 了 , 她 就 可 怜 他 , 说 , 这 是 希 伯 来 人 的 一 个 孩 子 。
 • 孩 子 的 姊 姊 对 法 老 的 女 儿 说 , 我 去 在 希 伯 来 妇 人 中 叫 一 个 奶 妈 来 , 为 你 奶 这 孩 子 , 可 以 不 可 以 。
 • 法 老 的 女 儿 说 , 可 以 。 童 女 就 去 叫 了 孩 子 的 母 亲 来 。
 • 法 老 的 女 儿 对 她 说 , 你 把 这 孩 子 抱 去 , 为 我 奶 他 , 我 必 给 你 工 价 。 妇 人 就 抱 了 孩 子 去 奶 他 。
 • 孩 子 渐 长 , 妇 人 把 他 带 到 法 老 的 女 儿 那 里 , 就 作 了 她 的 儿 子 。 她 给 孩 子 起 名 叫 摩 西 , 意 思 说 , 因 我 把 他 从 水 里 拉 出 来 。
 • 后 来 , 摩 西 长 大 , 他 出 去 到 他 弟 兄 那 里 , 看 他 们 的 重 担 , 见 一 个 埃 及 人 打 希 伯 来 人 的 一 个 弟 兄 。
 • 他 左 右 观 看 , 见 没 有 人 , 就 把 埃 及 人 打 死 了 , 藏 在 沙 土 里 。
 • 第 二 天 他 出 去 , 见 有 两 个 希 伯 来 人 争 斗 , 就 对 那 欺 负 人 的 说 , 你 为 什 么 打 你 同 族 的 人 呢 。
 • 那 人 说 , 谁 立 你 作 我 们 的 首 领 和 审 判 官 呢 , 难 道 你 要 杀 我 , 像 杀 那 埃 及 人 麽 。 摩 西 便 惧 怕 , 说 , 这 事 必 是 被 人 知 道 了 。
 • 法 老 听 见 这 事 , 就 想 杀 摩 西 , 但 摩 西 躲 避 法 老 , 逃 往 米 甸 地 居 住 。
 • 一 日 , 他 在 井 旁 坐 下 。 米 甸 的 祭 司 有 七 个 女 儿 , 她 们 来 打 水 , 打 满 了 槽 , 要 饮 父 亲 的 群 羊 。
 • 有 牧 羊 的 人 来 , 把 她 们 赶 走 了 , 摩 西 却 起 来 帮 助 她 们 , 又 饮 了 她 们 的 群 羊 。
 • 她 们 来 到 父 亲 流 珥 那 里 , 他 说 , 今 日 你 们 为 何 来 得 这 麽 快 呢 。
 • 她 们 说 , 有 一 个 埃 及 人 救 我 们 脱 离 牧 羊 人 的 手 , 并 且 为 我 们 打 水 饮 了 群 羊 。
 • 他 对 女 儿 们 说 , 那 个 人 在 哪 里 , 你 们 为 什 么 撇 下 他 呢 。 你 们 去 请 他 来 吃 饭 。
 • 摩 西 甘 心 和 那 人 同 住 , 那 人 把 他 的 女 儿 西 坡 拉 给 摩 西 为 妻 。
 • 西 坡 拉 生 了 一 个 儿 子 , 摩 西 给 他 起 名 叫 革 舜 , 意 思 说 , 因 我 在 外 邦 作 了 寄 居 的 。
 • 过 了 多 年 , 埃 及 王 死 了 。 以 色 列 人 因 作 苦 工 , 就 叹 息 哀 求 , 他 们 的 哀 声 达 于 神 。
 • 神 听 见 他 们 的 哀 声 , 就 记 念 他 与 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 雅 各 所 立 的 约 。
 • 神 看 顾 以 色 列 人 , 也 知 道 他 们 的 苦 情 。
 • Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени.
 • Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца;
 • но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки,
 • а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.
 • И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее.
 • Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке]; и сжалилась над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских детей.
 • И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?
 • Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца.
 • Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его.
 • И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
 • Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его, [сынов Израилевых].
 • Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке.
 • И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?
 • А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле.
 • И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и [придя в землю Мадиамскую] сел у колодезя.
 • У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофора].
 • И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, [и начерпал им воды] и напоил овец их.
 • И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: что вы так скоро пришли сегодня?
 • Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец [наших].
 • Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб.
 • Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору.
 • Она [зачала и] родила сына, и [Моисей] нарек ему имя: Гирсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. [И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя: Елиезер, сказав: Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона.]
 • Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу.
 • И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом.
 • И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог.