Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И глаго́ла Госпо́дь вся́ словеса́ сiя́ къ Моисе́ю глаго́ля:
 • а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты:
 • да не бу́дутъ тебѣ́ бо́зи ині́и ра́звѣ мене́.
 • Не сотвори́ себѣ́ кумíра и вся́каго подо́бiя, ели́ка на небеси́ горѣ́ и ели́ка на земли́ ни́зу, и ели́ка въ вода́хъ подъ земле́ю:
 • да не поклони́шися и́мъ, ни послу́жиши и́мъ: а́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, Бо́гъ ревни́тель, от­дая́й грѣхи́ оте́цъ на ча́да до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да ненави́дящымъ мене́,
 • и творя́й ми́лость въ ты́сящахъ лю́бящымъ мя́ и храня́щымъ повелѣ́нiя моя́.
 • Не во́змеши и́мене Го́спода Бо́га тво­его́ всу́е: не очи́ститъ бо Госпо́дь прiе́млющаго и́мя его́ всу́е.
 • По́мни де́нь суббо́тный, е́же святи́ти его́:
 • ше́сть дні́й дѣ́лай и сотвори́ши [въ ни́хъ] вся́ дѣла́ твоя́:
 • въ де́нь же седмы́й, суббо́та Го́споду Бо́гу тво­ему́: да не сотвори́ши вся́каго дѣла́ въ о́нь ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, и ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и во́лъ тво́й и осля́ твое́ и вся́кiй ско́тъ тво́й, и при­­шле́цъ обита́яй у тебе́:
 • зане́ въ шести́ дне́хъ сотвори́ Госпо́дь не́бо и зе́млю, мо́ре и вся́ я́же въ ни́хъ, и почи́ въ де́нь седмы́й: сего́ ра́ди благослови́ Госпо́дь де́нь седмы́й и освяти́ его́.
 • Чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́, да бла́го ти́ бу́детъ и да долголѣ́тенъ бу́деши на земли́ бла́зѣ, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
 • Не убі́й.
 • Не прелюбы́ сотвори́.
 • Не укра́ди.
 • Не послу́ше­ст­вуй на дру́га сво­его́ свидѣ́тел­ст­ва ло́жна.
 • Не пожела́й жены́ и́скрен­няго тво­его́, не пожела́й до́му бли́жняго тво­его́, ни села́ его́, ни раба́ его́, ни рабы́ни его́, ни вола́ его́, ни осла́ его́, ни вся́каго скота́ его́, ни всего́, ели́ка су́ть бли́жняго тво­его́.
 • И вси́ лю́дiе зря́ху гла́съ и свѣщы́, и гла́съ тру́бный и го́ру дымя́щуюся: и убоя́в­шеся вси́ лю́дiе ста́ша издале́че,
 • и реко́ша Моисе́ю: глаго́ли ты́ съ на́ми, и да не глаго́летъ къ на́мъ Бо́гъ, да не когда́ у́мремъ.
 • Рече́ же и́мъ Моисе́й: дерза́йте: искуше́нiя бо ра́ди прiи́де Бо́гъ къ ва́мъ, я́ко да бу́детъ стра́хъ его́ въ ва́съ, да не согрѣша́ете.
 • Стоя́ху же вси́ лю́дiе издале́че: Моисе́й же вни́де во мра́къ, идѣ́же бя́ше Бо́гъ.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: сiя́ рече́ши до́му Иа́ковлю и воз­вѣсти́ши сыно́мъ Изра́илевымъ: вы́ ви́дѣсте, я́ко съ небесе́ глаго́лахъ къ ва́мъ:
 • не сотвори́те себѣ́ са́ми бого́въ сре́бряныхъ и бого́въ златы́хъ не сотвори́те самы́мъ себѣ́:
 • олта́рь изъ земли́ сотвори́те ми́ и пожре́те на не́мъ всесожже́нiя ва́ша и спаси́телная ва́ша, и о́вцы и телцы́ ва́шя, на вся́комъ мѣ́стѣ, идѣ́же нареку́ и́мя мое́ та́мо, и прiиду́ къ тебѣ́ и благословлю́ тя:
 • а́ще же олта́рь от­ ка́менiй сотвори́ши ми́, да не устро́иши и́хъ те́саныхъ: сѣ́чиво бо твое́ а́ще воз­ложи́ши на ни́хъ, то́ оскверня́т­ся:
 • да не взы́деши по степе́немъ ко олтарю́ мо­ему́, я́ко да не от­кры́еши срамоты́ тво­ея́ на не́мъ.
 • И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
 • Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
 • да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
 • Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
 • не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
 • и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
 • Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
 • Помни день субботний, чтобы святить его;
 • шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
 • а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
 • ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
 • Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
 • Не убивай.
 • Не прелюбодействуй.
 • Не кради.
 • Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
 • Не желай до́ма ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.
 • Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, [весь] народ отступил и стал вдали.
 • И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
 • И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили.
 • И стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог.
 • И сказал Господь Моисею: так скажи [дому Иаковлеву и возвести] сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам;
 • не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе:
 • сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя;
 • если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их;
 • и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος πάν­τας τοὺς λόγους τούτους λέγων
 • ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
 • οὐκ ἔσον­ταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλη­̀ν ἐμοῦ
 • οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παν­τὸς ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς
 • οὐ προ­σκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύ­σῃς αὐτοῖς ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου θεὸς ζηλωτὴς ἀπο­διδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπι­̀ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με
 • καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς φυλάσ­σουσιν τὰ προ­στάγματά μου
 • οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπι­̀ ματαίῳ οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ κύριος τὸν λαμβάνον­τα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπι­̀ ματαίῳ
 • μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν
 • ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάν­τα τὰ ἔργα σου
 • τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προ­σήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί
 • ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησεν κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασ­σαν καὶ πάν­τα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ δια­̀ τοῦτο εὐλόγησεν κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν
 • τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπι­̀ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι
 • οὐ μοιχεύ­σεις
 • οὐ κλέψεις
 • οὐ φονεύ­σεις
 • οὐ ψευδο­μαρτυρήσεις κατα­̀ τοῦ πλη­σίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ
 • οὐκ ἐπι­θυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλη­σίον σου οὐκ ἐπι­θυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλη­σίον σου οὕτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὕτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὕτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὕτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὕτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὕτε παν­τὸς κτήνους αὐτοῦ οὕτε ὅσα τῷ πλη­σίον σού ἐστιν
 • καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἑώρα τὴν φωνὴν καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ τὸ ὄρος τὸ καπνίζον φοβηθέν­τες δὲ πᾶς ὁ λαὸς ἔστησαν μακρόθεν
 • καὶ εἶπαν προ­̀ς Μωυσῆν λάλησον σὺ ἡμῖν καὶ μὴ λαλείτω προ­̀ς ἡμᾶς ὁ θεός μήποτε ἀπο­θάνωμεν
 • καὶ λέγει αὐτοῖς Μωυσῆς θαρσεῖτε ἕνεκεν γὰρ τοῦ πειράσαι ὑμᾶς παρεγενήθη ὁ θεὸς προ­̀ς ὑμᾶς ὅπως ἂν γένηται ὁ φόβος αὐτοῦ ἐν ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε
 • εἱστήκει δὲ ὁ λαὸς μακρόθεν Μωυσῆς δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόφον οὗ ἦν ὁ θεός
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὑμεῖς ἑωράκατε ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λελάληκα προ­̀ς ὑμᾶς
 • οὐ ποιήσετε ἑαυτοῖς θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖς
 • θυσιαστήριον ἐκ γῆς ποιήσετέ μοι καὶ θύσετε ἐπ᾿ αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν τὰ προ­́βατα καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν ἐν παν­τὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἐπο­νο­μάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἥξω προ­̀ς σὲ καὶ εὐλογήσω σε
 • ἐὰν δὲ θυσιαστήριον ἐκ λίθων ποιῇς μοι οὐκ οἰκοδομήσεις αὐτοὺς τμητούς τὸ γὰρ ἐγχειρίδιόν σου ἐπι­βέβληκας ἐπ᾿ αὐτούς καὶ μεμίαν­ται
 • οὐκ ἀναβήσῃ ἐν ἀναβαθμίσιν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριόν μου ὅπως ἂν μὴ ἀπο­καλύψῃς τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐπ᾿ αὐτοῦ