Скрыть
22:2
22:3
22:4
22:5
22:6
22:7
22:9
22:10
22:11
22:13
22:14
22:15
22:17
22:19
22:23
22:24
22:27
22:30
23:2
23:11
23:14
23:18
23:29
23:30
Цр҃ко́внослав
А҆́ще же кто̀ ᲂу҆кра́детъ тельца̀ и҆лѝ ѻ҆́вцꙋ, и҆ зако́летъ и҆лѝ прода́стъ, пѧ́ть тельцє́въ да возда́стъ за тельца̀ и҆ четы́ри ѻ҆́вцы за ѻ҆́вцꙋ.
А҆́ще же въ подкопа́нїи ѡ҆брѧ́щетсѧ та́ть, и҆ ꙗ҆́звенъ ᲂу҆́мретъ, нѣ́сть є҆мꙋ̀ ᲂу҆бі́йство:
а҆́ще же взы́детъ со́лнце над̾ ни́мъ, пови́ненъ є҆́сть, ᲂу҆́мретъ за него̀: а҆́ще же не и҆́мать и҆мѣ́нїѧ, да прода́стсѧ за татьбꙋ̀:
а҆́ще же ꙗ҆́тъ бꙋ́детъ, и҆ ѡ҆брѧ́щетсѧ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ ᲂу҆кра́деное ѿ ѻ҆слѧ́те до ѻ҆вцы̀ жи́во, сꙋгꙋ́бѡ да ѿда́стъ ѧ҆̀.
А҆́ще же кто̀ потра́витъ ни́вꙋ и҆лѝ вїногра́дъ, и҆ пꙋ́ститъ ско́тъ сво́й пасти́сѧ на чꙋже́й ни́вѣ, да да́стъ ѿ ни́вы своеѧ̀ по плодꙋ̀ є҆гѡ̀: а҆́ще же всю̀ ни́вꙋ потра́витъ, лꙋ̑чшаѧ ни́вы своеѧ̀ и҆ лꙋ̑чшаѧ вїногра́да своегѡ̀ да ѿда́стъ.
А҆́ще же и҆зше́дъ ѻ҆́гнь ѡ҆брѧ́щетъ те́рнїе и҆ запали́тъ гꙋмно̀, и҆лѝ кла́сы, и҆лѝ ни́вꙋ, да ѿда́стъ, и҆́же возжѐ ѻ҆́гнь.
А҆́ще же кто̀ да́стъ дрꙋ́гꙋ сребро̀ и҆лѝ сосꙋ́дъ сохрани́ти, и҆ ᲂу҆кра́детсѧ и҆з̾ до́мꙋ мꙋ́жа тогѡ̀, а҆́ще ѡ҆брѧ́щетсѧ ᲂу҆крады́й, да возда́стъ сꙋгꙋ́бѡ:
а҆́ще же не ѡ҆брѧ́щетсѧ ᲂу҆крады́й, да прїи́детъ господи́нъ до́мꙋ пред̾ бг҃а и҆ да клене́тсѧ, ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ не слꙋка́вствова ѻ҆́нъ ѡ҆ все́мъ положе́нїи дрꙋ́жнемъ.
По все́й рече́ннѣй непра́вдѣ, ѡ҆ телѧ́ти и҆ ѡ҆ ѻ҆слѧ́ти и҆ ѡ҆ ѻ҆вцѣ̀, и҆ ѡ҆ ри́зѣ и҆ ѡ҆ все́й ги́бели нанесе́ннѣй, что̀ ᲂу҆̀бо ни бы́ло бы, пред̾ бг҃омъ да прїи́детъ сꙋ́дъ ѻ҆бои́хъ, и҆ ѡ҆бвине́нный бг҃омъ да ѿда́стъ сꙋгꙋ́бѡ бли́жнемꙋ.
А҆́ще же кто̀ да́стъ дрꙋ́гꙋ ѻ҆слѧ̀ и҆лѝ тельца̀, и҆лѝ ѻ҆́вцꙋ, и҆лѝ всѧ́къ ско́тъ храни́ти, и҆ ᲂу҆́мретъ и҆лѝ поги́бнетъ, и҆лѝ плѣне́но бꙋ́детъ, и҆ никто́же ᲂу҆вѣ́сть,
клѧ́тва да бꙋ́детъ бж҃їѧ междꙋ̀ ѻ҆бои́ми, ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ не слꙋка́вствова ѻ҆́нъ ѡ҆ все́мъ бли́жнѧгѡ положе́нїи, и҆ та́кѡ прїи́метъ господи́нъ є҆гѡ̀, и҆ да не ѿда́стъ:
а҆́ще же ᲂу҆кра́дено бꙋ́детъ ѿ негѡ̀, да ѿда́стъ господи́нꙋ:
а҆́ще же ѕвѣ́рь снѣдѐ, да веде́тъ є҆го̀ на ѕвѣроѧ́динꙋ, и҆ не ѿда́стъ:
а҆́ще же кто̀ и҆спро́ситъ ᲂу҆ дрꙋ́га, и҆ поги́бнетъ, и҆лѝ ᲂу҆́мретъ, и҆лѝ плѣни́тсѧ, господи́нъ же є҆гѡ̀ не бꙋ́детъ съ ни́мъ, ѿда́стъ:
а҆́ще же господи́нъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ съ ни́мъ, да не ѿда́стъ: а҆́ще же нае́мникъ є҆́сть, да бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ вмѣ́стѡ мзды̀ є҆гѡ̀.
А҆́ще же прельсти́тъ кто̀ не ѡ҆брꙋче́нꙋ дѣви́цꙋ, и҆ бꙋ́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да ѿвѣ́нитъ ю҆̀, (и҆ по́йметъ ю҆̀) себѣ̀ въ женꙋ̀:
а҆́ще же возбранѧ́ѧ возбрани́тъ и҆ не восхо́щетъ ѻ҆те́цъ є҆ѧ̀ да́ти ю҆̀ є҆мꙋ̀ въ женꙋ̀, сребро̀ да возда́стъ ѻ҆тцꙋ̀, є҆ли́кѡ є҆́сть вѣ́но дѣви́ческо.
Волхвѡ́мъ живы̑мъ бы́ти не попꙋсти́те.
Всѧ́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртїю ᲂу҆бїе́те є҆го̀.
И҆́же же́ртвꙋ прино́ситъ богѡ́мъ, сме́ртїю да потреби́тсѧ, но то́чїю гдⷭ҇ꙋ є҆ди́номꙋ.
И҆ прише́льца не ѡ҆ѕло́бите, нижѐ ѡ҆скорби́те є҆го̀: прише́льцы бо бѣ́сте въ землѝ є҆гѵ́петстѣй.
Всѧ́кїѧ вдовы̀ и҆ сироты̀ не ѡ҆ѕло́бите:
а҆́ще же ѕло́бою ѡ҆ѕло́бите ѧ҆̀, и҆ возстена́вше возопїю́тъ ко мнѣ̀, слꙋ́хомъ ᲂу҆слы́шꙋ гла́съ и҆́хъ
и҆ разгнѣ́ваюсѧ ꙗ҆́ростїю, и҆ побїю̀ вы̀ мече́мъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ жєны̀ ва́шѧ вдѡвы̀, и҆ ча̑да ва̑ша сирѡты̀.
А҆́ще же да́си сребро̀ взае́мъ бра́тꙋ ни́щемꙋ и҆́же ᲂу҆ тебє̀, не бꙋ́ди є҆го̀ понꙋжда́ѧй, нижѐ наложи́ши є҆мꙋ̀ ли́хвы.
И҆ а҆́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зꙋ дрꙋ́гъ тво́й, до захожде́нїѧ со́лнца ѿда́си є҆мꙋ̀:
є҆́сть бо сїѧ̀ покрове́нїе є҆мꙋ̀, сїѧ̀ є҆ди́на ри́за стыдѣ́нїѧ є҆гѡ̀, въ че́мъ спа́ти бꙋ́детъ: а҆́ще ᲂу҆̀бо возопїе́тъ ко мнѣ̀, ᲂу҆слы́шꙋ є҆го̀: млⷭ҇тивъ бо є҆́смь.
Богѡ́въ да не ѕлосло́виши и҆ кнѧ́зю люді́й твои́хъ да не рече́ши ѕла̀.
Нача́тки ѿ гꙋмна̀ и҆ ѿ точи́ла твоегѡ̀ да не косни́ши принестѝ (мнѣ̀): пе́рвенцы сынѡ́въ твои́хъ да да́си мнѣ̀:
та́кѡ сотвори́ши тельцꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ ѻ҆вцѣ̀ твое́й, и҆ ѻ҆слꙋ̀ твоемꙋ̀: се́дмь дні́й да бꙋ́детъ ᲂу҆ ма́тери, въ ѻ҆смы́й же де́нь да ѿда́си ѻ҆́ное мнѣ̀.
Лю́ди свѧ́ти бꙋ́дете мѝ, и҆ мѧ́са ѕвѣроѧ́диннагѡ да не снѣ́сте, псѡ́мъ пове́ржете є҆̀.
Да не прїи́меши слꙋ́ха сꙋ́етна, да не приложи́шисѧ съ непра́веднымъ бы́ти свидѣ́тель непра́веденъ:
да не бꙋ́деши со мно́гими на ѕло́бꙋ, да не приложи́шисѧ ко мно́жествꙋ ᲂу҆клони́тисѧ со мно́жайшими, ꙗ҆́кѡ преврати́ти сꙋ́дъ,
и҆ ни́щагѡ да не поми́лꙋеши на сꙋдѣ̀.
А҆́ще же срѧ́щеши говѧ́до врага̀ твоегѡ̀ и҆лѝ ѻ҆слѧ̀ є҆гѡ̀ заблꙋжда́ющее, ѡ҆брати́въ да ѿда́си є҆мꙋ̀:
а҆́ще же ᲂу҆́зриши ѻ҆слѧ̀ врага̀ твоегѡ̀ па́дшее под̾ бре́менемъ є҆гѡ̀, да не мимои́деши є҆̀, но да воздви́гнеши є҆̀ съ ни́мъ.
Да не преврати́ши сꙋда̀ ни́щемꙋ въ сꙋдѣ̀ є҆гѡ̀.
Ѿ всѧ́кагѡ сло́ва непра́веднагѡ да ѿстꙋ́пиши: непови́нна и҆ првⷣна да не ᲂу҆бїе́ши, и҆ не ѡ҆правди́ши нечести́ваго дарѡ́въ ра́ди,
и҆ да не во́змеши дарѡ́въ: да́ры бо ѡ҆слѣплѧ́ютъ ѻ҆́чи ви́дѧщымъ и҆ погꙋблѧ́ютъ словеса̀ првⷣна.
И҆ прише́льца не ѡ҆скорблѧ́йте, ни стꙋжи́те (є҆мꙋ̀): вы́ бо вѣ́сте дꙋ́шꙋ прише́лчꙋ, поне́же са́ми бѣ́сте прише́льцы въ землѝ є҆гѵ́петстѣй.
Ше́сть лѣ́тъ да сѣ́еши зе́млю твою̀ и҆ да собере́ши плоды̀ є҆ѧ̀:
въ седмо́е же ѡ҆ставле́нїе да сотвори́ши и҆ ѡ҆пꙋ́стиши ю҆̀, и҆ да ꙗ҆́сти бꙋ́дꙋтъ ᲂу҆бо́зїи ꙗ҆зы́ка твоегѡ̀, ѡ҆ста́нки же да снѣдѧ́тъ ѕвѣ́рїе ди́вїи: та́кѡ да сотвори́ши вїногра́дꙋ твоемꙋ̀ и҆ ма́сличїю твоемꙋ̀.
Въ ше́сть дні́й да сотвори́ши дѣла̀ твоѧ̑, въ седмы́й же де́нь поко́й: да почі́етъ во́лъ тво́й и҆ ѻ҆се́лъ тво́й, и҆ да почі́етъ сы́нъ рабы̀ твоеѧ̀ и҆ пришле́цъ.
Всѧ̑, є҆ли̑ка гл҃ахъ ва́мъ, сохрани́те, и҆ме́нъ же богѡ́въ и҆нѣ́хъ не помина́йте, нижѐ да слы́шатсѧ и҆зо ᲂу҆́стъ ва́шихъ.
Трѝ кра́ты въ лѣ́тѣ сотвори́те мѝ пра́здникъ:
пра́здникъ ѡ҆прѣсно́кѡвъ сохрани́те твори́ти, се́дмь дні́й ꙗ҆ди́те ѡ҆прѣсно́ки, ꙗ҆́коже заповѣ́дахъ тебѣ̀, во вре́мѧ мцⷭ҇а но́выхъ плодѡ́въ, въ то́й бо и҆зше́лъ є҆сѝ и҆з̾ є҆гѵ́пта, да не ꙗ҆ви́шисѧ предо мно́ю то́щь:
и҆ пра́здникъ жа́твы перворо́дныхъ жи̑тъ сотвори́ши ѿ дѣ́лъ твои́хъ, ꙗ҆̀же посѣ́еши на ни́вѣ твое́й: и҆ пра́здникъ сконча́нїѧ при и҆схо́дѣ лѣ́та въ собра́нїи дѣ́лъ твои́хъ, ꙗ҆̀же ѿ ни́въ твои́хъ.
Трѝ кра́ты въ лѣ́тѣ да ꙗ҆ви́тсѧ всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ тво́й пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ.
Є҆гда́ бо и҆зженꙋ̀ ꙗ҆зы́ки ѿ лица̀ твоегѡ̀ и҆ разширю̀ предѣ́лы твоѧ̑, да не пожре́ши на ква́сѣ кро́ве же́ртвы моеѧ̀, нижѐ да долежи́тъ тꙋ́къ пра́здника моегѡ̀ до ᲂу҆́трїѧ.
Нача́тки пе́рвыхъ жи̑тъ землѝ твоеѧ̀ да внесе́ши въ до́мъ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀. Да не свари́ши ꙗ҆гнѧ́те во млецѣ̀ ма́тере є҆гѡ̀.
И҆ сѐ, а҆́зъ послю̀ а҆́гг҃ла моего̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ, да сохрани́тъ тѧ̀ на пꙋтѝ, ꙗ҆́кѡ да введе́тъ тѧ̀ въ зе́млю, ю҆́же ᲂу҆гото́вахъ тебѣ̀:
вонмѝ себѣ̀ и҆ послꙋ́шай є҆го̀, и҆ не ѡ҆слꙋ́шайсѧ є҆гѡ̀: не ѡ҆бине́тсѧ бо тебє̀, и҆́мѧ бо моѐ є҆́сть на не́мъ:
а҆́ще слꙋ́хомъ послꙋ́шаеши гла́са моегѡ̀ и҆ сотвори́ши всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀, и҆ сохрани́ши завѣ́тъ мо́й, бꙋ́дете мѝ лю́ди и҆збра́нни ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ: моѧ́ бо є҆́сть всѧ̀ землѧ̀, вы́ же бꙋ́дете мѝ цр҃ское сщ҃е́нїе и҆ ꙗ҆зы́къ ст҃ъ. Сїѧ̑ словеса̀ да рече́ши сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ. А҆́ще слꙋ́хомъ послꙋ́шаеши гла́са моегѡ̀ и҆ сотвори́ши всѧ̑, є҆ли̑ка рекꙋ̀ тебѣ̀, вра́гъ бꙋ́дꙋ врагѡ́мъ твои̑мъ и҆ сопроти́влюсѧ сопроти́вникѡмъ твои̑мъ.
По́йдетъ бо а҆́гг҃лъ мо́й наставлѧ́ѧй тѧ̀ и҆ введе́тъ тѧ̀ ко а҆морре́ю и҆ хетте́ю, и҆ ферезе́ю и҆ ханане́ю, и҆ гергесе́ю и҆ є҆ѵе́ю и҆ і҆евꙋсе́ю, и҆ потреблю̀ и҆̀хъ (ѿ лица̀ ва́шегѡ):
да не поклони́шисѧ богѡ́мъ и҆́хъ, нижѐ послꙋ́жиши и҆̀мъ: да не сотвори́ши по дѣлѡ́мъ и҆́хъ, но разоре́нїемъ разори́ши и҆ сокрꙋше́нїемъ сокрꙋши́ши ка̑пища и҆́хъ,
и҆ да послꙋ́жиши гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀: и҆ блгⷭ҇влю̀ хлѣ́бъ тво́й и҆ вїно̀ твоѐ и҆ во́дꙋ твою̀, и҆ ѿвращꙋ̀ болѣ́знь ѿ ва́съ.
Не бꙋ́детъ безча́денъ, нижѐ непло́ды на землѝ твое́й: число̀ дні́й твои́хъ и҆сполнѧ́ѧ и҆спо́лню.
И҆ стра́хъ послю̀ ведꙋ́щїй тѧ̀, и҆ ᲂу҆страшꙋ̀ всѧ̑ ꙗ҆зы́ки, въ нѧ́же ты̀ вхо́диши къ ни̑мъ, и҆ да́мъ всѧ̑ сопроти́вники твоѧ̑ въ бѣгꙋны̀:
и҆ послю̀ шє́ршни пред̾ тобо́ю, и҆ и҆зженꙋ̀ а҆моррє́и и҆ є҆ѵє́и, и҆ і҆евꙋсє́и и҆ хананє́и и҆ хеттє́и ѿ тебє̀:
не и҆зженꙋ̀ и҆́хъ въ лѣ́тѣ є҆ди́нѣмъ, да не бꙋ́детъ землѧ̀ пꙋста̀, и҆ мно́зи бꙋ́дꙋтъ на тѧ̀ ѕвѣ̑ри земні́и:
пома́лꙋ пома́лꙋ и҆зженꙋ̀ и҆̀хъ ѿ тебє̀, до́ндеже возрасте́ши и҆ наслѣ́диши зе́млю.
И҆ положꙋ̀ предѣ́лы твоѧ̑ ѿ чермна́гѡ мо́рѧ до мо́рѧ фѷлїсті́млѧ, и҆ ѿ пꙋсты́ни до рѣкѝ вели́кїѧ є҆ѵфра́та, и҆ преда́мъ въ рꙋ́цѣ ва́ши сѣдѧ́щихъ на землѝ и҆ и҆зженꙋ̀ и҆̀хъ ѿ тебє̀:
да не смѣси́шисѧ съ ни́ми, и҆ съ бѡ́ги и҆́хъ да не завѣща́еши завѣ́та,
и҆ да не ѡ҆ста́нꙋтсѧ на землѝ твое́й, да не сотворѧ́тъ тѧ̀ согрѣши́ти ко мнѣ̀: а҆́ще бо порабо́таеши богѡ́мъ и҆́хъ, сі́и бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ въ собла́знъ.
Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу.
Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему;
но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им;
если [он пойман будет и] украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое.
Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если потравит всё поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего.
Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар.
Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое;
а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего своего.
О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, –
клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить;
а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его;
если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит.
Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить;
если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену.
Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено [и возьмет ее] себе в жену;
а если отец не согласится [и не захочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] столько серебра, сколько полагается на вено девицам.
Ворожеи не оставляй в живых.
Всякий скотоложник да будет предан смерти.
Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен.
Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.
Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;
если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их,
и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами.
Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.
Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее,
ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его: в чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси.
Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих;
то же делай с волом твоим и с овцою твоею [и с ослом твоим]: семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне.
И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его.
Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды.
Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды;
и бедному не потворствуй в тяжбе его.
Если найдешь вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему;
если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь вместе с ним.
Не суди превратно тяжбы бедного твоего.
Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконника.
Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых.
Пришельца не обижай [и не притесняй его]: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской.
Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее,
а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею.
Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец.
Соблюдайте всё, что Я сказал вам, и имени других богов не упоминайте; да не слышится оно из уст твоих.
Три раза в году празднуй Мне:
наблюдай праздник опресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками;
наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою.
Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа [твоего].
[Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои], не изливай крови жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной жертвы Моей не должен оставаться до утра.
Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его.
Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе];
блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем.
[Если будешь слушать гласа Моего, и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля Моя; вы будете у Меня царственным священством и народом святым. Сии слова скажи сынам Израилевым.] Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу [тебе], то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих.
Когда пойдет пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, [Гергесеям,] Евеям и Иевусеям, и истреблю их [от лица вашего],
то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их:
служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой [и вино твое] и воду твою; и отвращу от вас болезни.
Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих сделаю полным.
Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих;
пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего [Аморреев,] Евеев, [Иевусеев,] Хананеев и Хеттеев;
не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые:
мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей.
Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки [великой Евфрата], ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего;
[не смешивайся и] не заключай союза ни с ними, ни с богами их;
не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов