Скрыть
26:5
26:9
26:12
26:16
26:18
26:20
26:21
26:22
26:23
26:25
26:27
26:28
Церковнославянский (рус)
Ски́нiю же да сотвори́ши от­ десяти́ опо́нъ от­ виссо́на ска́наго и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы ска́ныя: херуви́мы дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши я́.
Долгота́ опо́ны еди́ныя два́десять и о́смь ла́ктiй, и широта́ четы́рехъ ла́ктiй, опо́на еди́на да бу́детъ: мѣ́ра та́яжде да бу́детъ всѣ́мъ опо́намъ.
Пя́ть же опо́нъ да бу́дутъ взаи́мъ при­­держа́щяся еди́на от­ другі́я, и пя́ть опо́нъ да бу́дутъ содержа́щяся друга́ о друзѣ́й.
И да сотвори́ши и́мъ пе́тли изъ синеты́ у кра́я опо́ны еди́ныя, от­ еди́ныя страны́ въ сложе́нiе: и си́це сотвори́ши на краю́ опо́ны внѣ́шнiя къ сложе́нiю второ́му.
Пятьдеся́тъ же пе́тлей сотвори́ши еди́нѣй опо́нѣ, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши от­ кра́я опо́ны по сложе́нiю вторы́я, лице́мъ къ лицу́ сходя́щыяся между́ собо́ю ка́яждо.
И сотвори́ши пятьдеся́тъ крючко́въ златы́хъ и совокупи́ши опо́ны еди́ну ко друзѣ́й крючка́ми: и бу́детъ ски́нiя еди́на.
И да сотвори́ши опо́ны власяны́я въ покро́въ надъ ски́нiею, едино­на́­де­сять опо́нъ сотвори́ши и́хъ.
Долгота́ опо́ны еди́ныя да бу́детъ три́десяти ла́ктiй, и четы́рехъ ла́ктiй широта́ опо́ны еди́ныя: та́яжде мѣ́ра да бу́детъ едино­на́­де­ся­ти опо́намъ.
И совокупи́ши пя́ть опо́нъ вку́пѣ, и ше́сть опо́нъ вку́пѣ: и усугу́биши опо́ну шесту́ю ко вхо́ду ски́нiи.
И да сотвори́ши пе́тлей пятьдеся́тъ на краи́ опо́ны еди́ныя, я́же средѣ́ по сложе́нiю, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши на краи́ опо́ны совокупля́ющiяся вторы́я.
И сотвори́ши крючко́въ мѣ́дяныхъ пятьдеся́тъ: и совокупи́ши крючки́ съ пе́тлями, и да совокупи́ши опо́ны, и бу́детъ еди́но.
И да подложи́ши изли́шнее от­ опо́нъ ски́нiи: полуопо́ною оста́в­шеюся да покры́еши изли́шнее опо́нъ ски́нiи: да при­­кры́еши созади́ ски́нiи.
Ла́коть [еди́нъ] от­ сего́, и ла́коть [еди́нъ] от­ друга́го, от­ изли́шняго опо́нъ, въ долготу́ опо́нъ ски́нiи: да бу́детъ покрыва́ющее на странѣ́ ски́нiи, сю́ду и сю́ду да покрыва́етъ.
И да сотвори́ши покро́въ ски́нiи от­ ко́жъ о́внихъ червле́ныхъ, и при­­крыва́ла от­ ко́жъ си́нихъ све́рху.
И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи от­ дре́въ негнiю́щихъ:
десяти́ ла́ктiй [въ высоту́] да сотвори́ши сто́лпъ еди́нъ, ла́ктя же еди́наго и по́лъ широта́ столпа́ еди́наго:
два́ закро́йца [на края́хъ] столпу́ еди́ному, проти́ву стоя́ща другъдру́гу: та́ко сотвори́ши всѣ́мъ столпо́мъ ски́нiи.
И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи, два́десять столпо́въ от­ страны́ я́же къ сѣ́веру:
и четы́редесять стоя́ловъ сре́бряныхъ да сотвори́ши два́десятимъ столпо́мъ: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́:
и въ странѣ́ вторѣ́й ю́жнѣй два́десять столпо́въ:
и четы́редесять стоя́ловъ и́мъ сре́бряныхъ: два́ стоя́ла столпу́ еди́ному на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла столпу́ друго́му на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
И созади́ ски́нiи по странѣ́ я́же къ мо́рю да сотвори́ши ше́сть столпо́въ,
и два́ столпа́ сотвори́ши во у́глахъ ски́нiи созади́.
И бу́дутъ ра́вни от­ до́лу: по тому́жде да бу́дутъ ра́вни от­ гла́въ въ соста́въ еди́нъ: та́ко да сотвори́ши обо­и́мъ дву́мъ у́гламъ: ра́вни да бу́дутъ.
И да бу́дутъ о́смь столпы́ и стоя́ла и́хъ сре́бряна шесть­на́­де­сять: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́, на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
И да сотвори́ши вереи́ от­ дре́въ негнiю́щихъ: пя́ть вере́й столпу́ еди́ному от­ еди́ныя страны́ ски́нiи,
и пя́ть вере́й столпу́ еди́ному вторѣ́й странѣ́ ски́нiи, и пя́ть вере́й столпу́ за́днему странѣ́ ски́нiи, я́же къ мо́рю:
и верея́ сре́дняя посредѣ́ столпо́въ да прохо́дитъ от­ еди́ныя страны́ въ другу́ю страну́.
И столпы́ да позлати́ши зла́томъ: и ко́лца сотвори́ши зла́та, въ ня́же вложи́ши вереи́: и позлати́ши вереи́ зла́томъ.
И воз­ста́виши ски́нiю по о́бразу пока́зан­ному тебѣ́ на горѣ́.
И да сотвори́ши завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на пря́денаго: дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши ю́ херуви́мы.
И воз­ложи́ши ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ: и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
И повѣ́сиши завѣ́су на столпѣ́хъ, и внесе́ши та́мо вну́трь завѣ́сы киво́тъ свидѣ́нiя: и раздѣля́ти бу́детъ завѣ́са ва́мъ посредѣ́ святи́лища и посредѣ́ свята́я святы́хъ,
и закры́еши завѣ́сою киво́тъ свидѣ́нiя во свята́я святы́хъ.
И поста́виши трапе́зу внѣ́ завѣ́сы, и свѣти́лникъ пря́мо трапе́зы на странѣ́ ски́нiи, я́же къ ю́гу: и трапе́зу поста́виши на странѣ́ ски́нiи, я́же къ сѣ́веру.
И да сотвори́ши закро́въ въ две́рехъ ски́нiи от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на ска́наго, дѣ́ломъ пестря́щаго.
И да сотвори́ши завѣ́сѣ пя́ть столпо́въ от­ дре́въ негнiю́щихъ, и позлати́ши и́хъ зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты: и да слiе́ши и́мъ пя́ть стоя́лъ мѣ́дяныхъ.
Синодальный
Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою;
длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина каждого покрывала четыре локтя: мера одна всем покрывалам.
Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим.
Сделай [к ним] петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины;
пятьдесят петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим; петли должны соответствовать одна другой;
и сделай пятьдесят крючков золотых и крючками соедини покрывала одно с другим, и будет скиния одно целое.
И сделай покрывала на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию; одиннадцать покрывал сделай таких;
длина одного покрывала тридцать локтей, а ширина четыре локтя; это одно покрывало: одиннадцати покрывалам одна мера.
И соедини пять покрывал особо и шесть покрывал особо; шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скинии.
Сделай пятьдесят петлей на краю крайнего покрывала, для соединения его с другим, и пятьдесят петлей [сделай] на краю другого покрывала, для соединения с ним;
сделай пятьдесят крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял одно.
А излишек, остающийся от покрывал скиний, – половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии;
а излишек от длины покрывал скинии, на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны, для покрытия ее.
И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих.
И сделай брусья для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли:
длиною в десять локтей [сделай] брус, и полтора локтя каждому брусу ширина;
у каждого бруса по два шипа [на концах], один против другого: так сделай у всех брусьев скинии.
Так сделай брусья для скинии: двадцать брусьев для полуденной стороны к югу,
и под двадцать брусьев сделай сорок серебряных подножий: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
и двадцать брусьев для другой стороны скинии к северу,
и для них сорок подножий серебряных: два подножия [для двух шипов его] под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его];
для задней же стороны скинии к западу сделай шесть брусьев
и два бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону;
они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так должно быть с ними обоими; для обоих углов пусть они будут;
и так будет восемь брусьев, и для них серебряных подножий шестнадцать: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его].
И сделай шесты из дерева ситтим, пять [шестов] для брусьев одной стороны скинии,
и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны сзади скинии, к западу;
а внутренний шест будет проходить по средине брусьев от одного конца до другого;
брусья же обложи золотом, и кольца, для вкладывания шестов, сделай из золота, и шесты обложи золотом.
И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе.
И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы;
и повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных;
и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса отделять вам святилище от Святаго Святых.
И положи крышку на ковчег откровения во Святом Святых.
И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу; стол же поставь на северной стороне [скинии].
И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы;
и сделай для завесы пять столбов из ситтим и обложи их золотом; крючки к ним золотые; и вылей для них пять подножий медных.
καὶ τὴν σκηνὴν ποιήσεις δέκα αὐλαίας ἐκ βύσ­σου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσ­μέ­νου χερουβιμ ἐργασίᾳ ὑφάν­του ποιήσεις αὐτάς
μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων καὶ εὖρος τεσ­σάρων πήχεων ἡ αὐλαία ἡ μία ἔσται μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται πάσαις ταῖς αὐλαίαις
πέν­τε δὲ αὐλαῖαι ἔσον­ται ἐξ ἀλλήλων ἐχόμεναι ἡ ἑτέρα ἐκ τῆς ἑτέρας καὶ πέν­τε αὐλαῖαι ἔσον­ται συν­εχόμεναι ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ
καὶ ποιήσεις αὐταῖς ἀγκύλας ὑακινθίνας ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους εἰς τὴν συμβολὴν καὶ οὕτως ποιήσεις ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς ἐξωτέρας προ­̀ς τῇ συμβολῇ τῇ δευτέρᾳ
πεν­τήκον­τα ἀγκύλας ποιήσεις τῇ αὐλαίᾳ τῇ μιᾷ καὶ πεν­τήκον­τα ἀγκύλας ποιήσεις ἐκ τοῦ μέρους τῆς αὐλαίας κατα­̀ τὴν συμβολὴν τῆς δευτέρας ἀν­τιπρο­́σωποι ἀν­τιπίπτουσαι ἀλλήλαις εἰς ἑκάστην
καὶ ποιήσεις κρίκους πεν­τήκον­τα χρυσοῦς καὶ συν­άψεις τὰς αὐλαίας ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ τοῖς κρίκοις καὶ ἔσται ἡ σκηνὴ μία
καὶ ποιήσεις δέρρεις τριχίνας σκέπην ἐπι­̀ τῆς σκηνῆς ἕνδεκα δέρρεις ποιήσεις αὐτάς
τὸ μῆκος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς ἔσται τριάκον­τα πήχεων καὶ τεσ­σάρων πήχεων τὸ εὖρος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται ταῖς ἕνδεκα δέρρεσι
καὶ συν­άψεις τὰς πέν­τε δέρρεις ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ καὶ τὰς ἓξ δέρρεις ἐπι­̀ τὸ αὐτό καὶ ἐπι­διπλώσεις τὴν δέρριν τὴν ἕκτην κατα­̀ προ­́σωπον τῆς σκηνῆς
καὶ ποιήσεις ἀγκύλας πεν­τήκον­τα ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς τῆς ἀνὰ μέσον κατα­̀ συμβολὴν καὶ πεν­τήκον­τα ἀγκύλας ποιήσεις ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς συν­απτούσης τῆς δευτέρας
καὶ ποιήσεις κρίκους χαλκοῦς πεν­τήκον­τα καὶ συν­άψεις τοὺς κρίκους ἐκ τῶν ἀγκυλῶν καὶ συν­άψεις τὰς δέρρεις καὶ ἔσται ἕν
καὶ ὑποθήσεις τὸ πλεονάζον ἐν ταῖς δέρρεσιν τῆς σκηνῆς τὸ ἥμισυ τῆς δέρρεως τὸ ὑπολελειμμένον ὑποκαλύψεις τὸ πλεονάζον τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ὑποκαλύψεις ὀπίσω τῆς σκηνῆς
πῆχυν ἐκ τούτου καὶ πῆχυν ἐκ τούτου ἐκ τοῦ ὑπερέχον­τος τῶν δέρρεων ἐκ τοῦ μήκους τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ἔσται συγκαλύπτον ἐπι­̀ τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἵνα καλύπτῃ
καὶ ποιήσεις κατα­κάλυμμα τῇ σκηνῇ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ ἐπι­καλύμματα δέρματα ὑακίνθινα ἐπάνωθεν
καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ ἐκ ξύλων ἀσήπτων
δέκα πήχεων ποιήσεις τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ πήχεος ἑνὸς καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός
δύο ἀγκωνίσκους τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ ἀν­τιπίπτον­τας ἕτερον τῷ ἑτέρῳ οὕτως ποιήσεις πᾶσι τοῖς στύλοις τῆς σκηνῆς
καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ εἴκοσι στύλους ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ προ­̀ς βορρᾶν
καὶ τεσ­σαράκον­τα βάσεις ἀργυρᾶς ποιήσεις τοῖς εἴκοσι στύλοις δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ
καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύ­τερον τὸ προ­̀ς νότον εἴκοσι στύλους
καὶ τεσ­σαράκον­τα βάσεις αὐτῶν ἀργυρᾶς δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ
καὶ ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς σκηνῆς κατα­̀ τὸ μέρος τὸ προ­̀ς θάλασ­σαν ποιήσεις ἓξ στύλους
καὶ δύο στύλους ποιήσεις ἐπι­̀ τῶν γωνιῶν τῆς σκηνῆς ἐκ τῶν ὀπισθίων
καὶ ἔσται ἐξ ἴσου κάτωθεν κατα­̀ τὸ αὐτὸ ἔσον­ται ἴσοι ἐκ τῶν κεφαλίδων εἰς σύμβλησιν μίαν οὕτως ποιήσεις ἀμφοτέραις ταῖς δυσὶν γωνίαις ἔστωσαν
καὶ ἔσον­ται ὀκτὼ στῦλοι καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν ἀργυραῖ δέκα ἕξ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνί
καὶ ποιήσεις μοχλοὺς ἐκ ξύλων ἀσήπτων πέν­τε τῷ ἑνὶ στύλῳ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς σκηνῆς
καὶ πέν­τε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ δευτέρῳ καὶ πέν­τε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ ὀπισθίῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ προ­̀ς θάλασ­σαν
καὶ ὁ μοχλὸς ὁ μέσος ἀνὰ μέσον τῶν στύλων διικνείσθω ἀπο­̀ τοῦ ἑνὸς κλίτους εἰς τὸ ἕτερον κλίτος
καὶ τοὺς στύλους κατα­χρυσώσεις χρυσίῳ καὶ τοὺς δακτυλίους ποιήσεις χρυσοῦς εἰς οὓς εἰσάξεις τοὺς μοχλούς καὶ κατα­χρυσώσεις τοὺς μοχλοὺς χρυσίῳ
καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατα­̀ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει
καὶ ποιήσεις κατα­πέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσ­μέ­νου καὶ βύσ­σου νενησμένης ἔργον ὑφαν­τὸν ποιήσεις αὐτὸ χερουβιμ
καὶ ἐπι­θήσεις αὐτὸ ἐπι­̀ τεσ­σάρων στύλων ἀσήπτων κεχρυσωμένων χρυσίῳ καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσ­σαρες ἀργυραῖ
καὶ θήσεις τὸ κατα­πέτασμα ἐπι­̀ τοὺς στύλους καὶ εἰσοίσεις ἐκεῖ ἐσώτερον τοῦ κατα­πετάσμα­τος τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ διοριεῖ τὸ κατα­πέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων
καὶ κατα­καλύψεις τῷ κατα­πετάσματι τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων
καὶ θήσεις τὴν τράπεζαν ἔξωθεν τοῦ κατα­πετάσμα­τος καὶ τὴν λυχνίαν ἀπέναν­τι τῆς τραπέζης ἐπι­̀ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ προ­̀ς νότον καὶ τὴν τράπεζαν θήσεις ἐπι­̀ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ προ­̀ς βορρᾶν
καὶ ποιήσεις ἐπι­́σπαστρον ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης ἔργον ποικιλτοῦ
καὶ ποιήσεις τῷ κατα­πετάσματι πέν­τε στύλους καὶ χρυσώσεις αὐτοὺς χρυσίῳ καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ καὶ χωνεύ­σεις αὐτοῖς πέν­τε βάσεις χαλκᾶς
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки