Исход, 4:21, 7:3, 9:12

 
 • Отвѣщá же Моисéй и речé: áще не увѣ́руютъ ми́, нижé послýшаютъ глáса мо­егó, рекýтъ бо, я́ко не яви́ся тебѣ́ Бóгъ, чтó рекý къ ни́мъ?
 • И речé къ немý Госпóдь: чтó сié éсть въ руцѣ́ тво­éй? О́нъ же речé: жéзлъ.
 • И речé: повéрзи егó на зéмлю. И вéрже и́ на зéмлю, и бы́сть змíй: и от­бѣжé Моисéй от­ негó.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю: простри́ рýку и ими́ за хвóстъ. Простéръ ýбо рýку, взя́ за хвóстъ, и бы́сть жéзлъ въ руцѣ́ егó.
 • Да увѣ́руютъ ти́, я́ко яви́ся тебѣ́ Госпóдь Бóгъ отéцъ тво­и́хъ, Бóгъ Авраáмовъ и Бóгъ Исаáковъ и Бóгъ Иáковль.
 • Речé же емý Госпóдь пáки: вложи́ рýку твою́ въ нѣ́дро твоé. И вложи́ рýку въ нѣ́дро своé, и изъя́тъ ю́ от­ нѣ́дра сво­егó, и бы́сть рукá егó прокажéна я́ко снѣ́гъ.
 • И речé пáки емý Госпóдь: вложи́ рýку твою́ въ нѣ́дро твоé. И вложи́ рýку свою́ въ нѣ́дро своé, и изъя́тъ ю́ от­ нѣ́дра сво­егó, и бы́сть пáки въ румя́н­ствѣ плóти сво­ея́.
 • А́ще же не увѣ́руютъ тебѣ́, нижé послýшаютъ глáса знáменiя пéрваго, увѣ́руютъ тебѣ́ рáди глáса знáменiя вторáго:
 • и бýдетъ áще не увѣ́руютъ тебѣ́ двѣмá знáменiями си́ми, нижé послýшаютъ глáса тво­егó, да вóзмеши от­ воды́ рѣ́чныя, и пролiéши на сýхо: и бýдетъ водá, ю́же вóзмеши от­ рѣки́, крóвiю на сýсѣ.
 • Речé же Моисéй ко Гóсподу: молю́ся ти́, Гóсподи: недоброрѣ́чивъ éсмь прéжде вчерáшняго и трéтiяго днé, нижé от­нéлѣже начáлъ еси́ глагóлати рабý Тво­емý: худоглáсенъ и косноязы́ченъ áзъ éсмь.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю: ктó дадé устá человѣ́ку? и ктó сотвори́ нѣ́ма и глýха, и ви́дяща и слѣ́па? не А́зъ ли Госпóдь Бóгъ?
 • и ны́нѣ иди́, и А́зъ от­вéрзу устá твоя́ и устрóю тебѣ́, éже и́маши глагóлати.
 • Речé же Моисéй: молю́ся ти́, Гóсподи, избери́ могýща инóго, егóже пóслеши.
 • И разгнѣ́вався я́ростiю Госпóдь на Моисéа, речé: не сé ли брáтъ твóй Аарóнъ Леви́тинъ? вѣ́мъ, я́ко глагóля воз­глагóлетъ óнъ вмѣ́сто тебé: и сé, тóй изы́детъ во срѣ́тенiе тебѣ́, и узрѣ́въ тя́, воз­рáдует­ся въ себѣ́:
 • и речéши къ немý, и вдáси словесá моя́ во устá егó: А́зъ же от­вéрзу устá твоя́ и устá егó, и устрóю вáмъ я́же и́мате твори́ти:
 • и тóй воз­глагóлетъ от­ тебé къ лю́демъ, и тóй бýдетъ устá твоя́: ты́ же бýдеши емý въ тѣ́хъ, я́же къ Бóгу:
 • и жéзлъ сéй обращéн­ный въ змiю́, воз­ми́ въ рýку твою́, си́мъ сотвори́ши знáменiя.
 • Пóйде же Моисéй, и воз­врати́ся ко Иоѳóру тéстю сво­емý и речé: пойдý и воз­вращýся ко брáтiи мо­éй, и́же во Еги́птѣ, и уви́жду, áще ещé жи́ви сýть. И речé Иоѳóръ къ Моисéю: иди́ здрáвъ. По днéхъ же óныхъ мнóгихъ, ýмре цáрь Еги́петскiй.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю въ земли́ Мадiáмстѣй: иди́, от­иди́ во Еги́петъ: измрóша бо вси́ и́щущiи души́ тво­ея́.
 • По­и́мъ же Моисéй женý свою́ и отрочáта, всади́ я́ на осля́та, и воз­врати́ся во Еги́петъ. И взя́ Моисéй жéзлъ, и́же от­ Бóга, въ рýку свою́.
 • Речé же Госпóдь къ Моисéю: идýщу тебѣ́ и воз­вращáющуся во Еги́петъ, зри́ вся́ чудесá, я́же дáхъ въ рýцѣ тво­и́, да сотвори́ши я́ предъ фараóномъ: А́зъ же ожесточý сéрдце егó, и не от­пýститъ людíй:
 • ты́ же воз­глагóлеши фараóну: сiя́ глагóлетъ Госпóдь Бóгъ Еврéйскiй: сы́нъ Мóй пéрвенецъ Изрáиль:
 • рѣ́хъ же тебѣ́: от­пусти́ лю́ди Моя́, да Ми́ послýжатъ: áще ýбо не хóщеши от­пусти́ти и́хъ, блюди́ ýбо, А́зъ убiю́ сы́на тво­егó пéрвенца.
 • Бы́сть же на пути́ на станý, срѣ́те егó áнгелъ Госпóдень и искá­ше егó уби́ти.
 • И взéмши Сепфóра кáмень, обрѣ́за конéчную плóть сы́на сво­егó, и при­­падé къ ногáмъ егó и речé: стá крóвь обрѣ́занiя сы́на мо­егó.
 • И отъи́де от­ негó áнгелъ, занéже речé: стá крóвь обрѣ́занiя сы́на мо­егó.
 • Речé же Госпóдь ко Аарóну: изы́ди во срѣ́тенiе Моисéю въ пусты́ню. И и́де, и срѣ́те егó въ горѣ́ Бóжiи: и цѣловáстася óба.
 • И повѣ́да Моисéй Аарóну вся́ словесá Госпóдня, я́же послá, и вся́ знáменiя, я́же заповѣ́да емý.
 • И́де же Моисéй и Аарóнъ, и собрáша вся́ стáрцы сынóвъ Изрáилевыхъ:
 • и глагóла и́мъ Аарóнъ вся́ словесá сiя́, я́же глагóла Бóгъ къ Моисéю: и сотвори́ знáменiя предъ людьми́.
 • И вѣ́роваша лю́дiе, и воз­рáдовашася, я́ко посѣти́ Бóгъ сы́ны Изрáилевы и я́ко при­­зрѣ́ на и́хъ скорбѣ́нiе: и преклóншеся лю́дiе поклони́шася.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю, глагóля: сé, дáхъ тя́ Бóга фараóну, и Аарóнъ брáтъ твóй бýдетъ твóй прорóкъ:
 • ты́ же воз­глагóлеши емý вся́, ели́ка тебѣ́ заповѣ́даю: Аарóнъ же брáтъ твóй воз­глагóлетъ къ фараóну, да от­пýститъ сы́ны Изрáилевы от­ земли́ сво­ея́:
 • А́зъ же ожесточý сéрдце фараóново и умнóжу знáменiя Моя́ и чудесá въ земли́ Еги́петстѣй:
 • и не послýшаетъ вáсъ фараóнъ, и воз­ложý рýку мою́ на Еги́петъ и изведý съ си́лою Мо­éю лю́ди моя́ сы́ны Изрáилевы от­ земли́ Еги́петскiя, со от­мщéнiемъ вели́кимъ:
 • и увѣ́дятъ вси́ Еги́птяне, я́ко А́зъ éсмь Госпóдь, простирáя рýку Мою́ на Еги́петъ, и изведý сы́ны Изрáилевы от­ среды́ и́хъ.
 • Сотвори́ же Моисéй и Аарóнъ, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпóдь, тáко сотвори́ша.
 • Моисéй же бѣ́ осми́десяти лѣ́тъ, Аарóнъ же брáтъ егó осми́десяти трéхъ лѣ́тъ, егдá глагóласта къ фараóну.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю и Аарóну глагóля:
 • и áще речéтъ къ вáмъ фараóнъ, глагóля: дади́те нáмъ знáменiе или́ чýдо: и речéши Аарóну брáту тво­емý: воз­ми́ жéзлъ и повéржи на зéмлю предъ фараóномъ и предъ рабы́ егó, и бýдетъ змíй.
 • Вни́де же Моисéй и Аарóнъ предъ фараóна и предъ рабы́ егó, и сотвори́ша тáко, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпóдь: и повéрже Аарóнъ жéзлъ предъ фараóномъ и предъ рабы́ егó, и бы́сть змíй.
 • Созвá же фараóнъ мудрецы́ Еги́петскiя и волхвы́: и сотвори́ша и волсви́ Еги́петстiи чаровáнiями сво­и́ми тáкожде:
 • и повергóша кíйждо жéзлъ свóй, и бы́ша змíеве: и пожрé жéзлъ Аарóновъ óныхъ жезлы́.
 • И укрѣпи́ся сéрдце фараóне, и не послýша и́хъ, я́коже глагóла и́мъ Госпóдь.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю: отягчи́ся сéрдце фараóне, éже не от­пусти́ти людíй:
 • иди́ къ фараóну заýтра: сé, тóй исхóдитъ на вóды, и бýди срѣтáя егó на брéзѣ рѣ́чнѣмъ: и жéзлъ обращéйся въ змíя воз­ми́ въ рýку твою́,
 • и речéши къ немý: Госпóдь Бóгъ Еврéйскiй послá мя къ тебѣ́, глагóля: от­пусти́ лю́ди Моя́, да Ми́ послýжатъ въ пусты́ни: и сé, не послýшалъ еси́ досéлѣ:
 • сiя́ глагóлетъ Госпóдь: по семý увѣ́си, я́ко А́зъ Госпóдь: сé, áзъ удáрю жезлóмъ, и́же въ руцѣ́ мо­éй, по водѣ́ рѣ́чнѣй, и преложи́т­ся въ крóвь:
 • и ры́бы, я́же въ рѣцѣ́, изóмрутъ, и воз­смерди́т­ся рѣкá, и не воз­мóгутъ Еги́птяне пи́ти воды́ от­ рѣки́.
 • Речé же Госпóдь къ Моисéю: рцы́ Аарóну брáту тво­емý: воз­ми́ жéзлъ твóй въ рýку твою́, и простри́ рýку твою́ на вóды Еги́петскiя и на рѣ́ки и́хъ и на клáдязи и́хъ и на езéра и́хъ и на вся́кое собрáнiе вóдъ и́хъ, и бýдетъ крóвь, и бы́сть крóвь по всéй земли́ Еги́петстѣй, въ древесѣ́хъ же и въ кáменiихъ.
 • И сотвори́ша тáко Моисéй и Аарóнъ, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпóдь: и взéмъ Аарóнъ жéзлъ свóй, удáри вóду рѣ́чную предъ фараóномъ и предъ рабы́ егó, и преложи́ всю́ вóду рѣ́чную въ крóвь:
 • и ры́бы я́же въ рѣцѣ́ изомрóша, и воз­смердѣ́ся рѣкá, и не можáху Еги́птяне пи́ти воды́ от­ рѣки́, и бя́ше крóвь по всéй земли́ Еги́петстѣй.
 • Сотвори́ша же и волсви́ Еги́петстiи волхвовáнiями сво­и́ми тáкожде: и ожесточи́ся сéрдце фараóново, и не послýша и́хъ, я́коже речé Госпóдь.
 • Возврати́вся же фараóнъ вни́де въ дóмъ свóй, и не положи́ себѣ́ и сегó во умѣ́.
 • Ископáша же вси́ Еги́птяне о́крестъ рѣки́, да пiю́тъ вóду: и не можáху пи́ти воды́ от­ рѣки́.
 • И испóлнишася сéдмь днíй, по ударéнiи Госпóдни въ рѣкý.
 • Речé же Госпóдь къ Моисéю: вни́ди къ фараóну и речéши емý: сiя́ глагóлетъ Госпóдь Бóгъ Еврéйскiй: от­пусти́ лю́ди Моя́, да послýжатъ Мнѣ́:
 • áще ýбо не восхóщеши от­пусти́ти людíй Мо­и́хъ, но и ещé и́хъ удержи́ши:
 • сé, рукá Госпóдня бýдетъ на скоты́ твоя́ въ поля́хъ и на кóни, и на ослы́ и на велблю́ды, и на говя́да и на óвцы, смéрть вели́ка зѣлó:
 • и ди́вна сотворю́ А́зъ во врéмя óно междý скоты́ Еги́петскими и междý скоты́ сынóвъ Изрáилевыхъ: и не ýмретъ от­ всѣ́хъ скотóвъ сынóвъ Изрáилевыхъ ни еди́но.
 • И дадé Бóгъ предѣ́лъ глагóля: во ýтрiе сотвори́тъ Госпóдь глагóлъ сéй на земли́.
 • И сотвори́ Госпóдь глагóлъ сéй на ýтрiи, и и́змре вéсь скóтъ Еги́петскiй: от­ скотá же сынóвъ Изрáилевыхъ не ýмре ни еди́но.
 • Ви́дѣвъ же фараóнъ, я́ко не ýмре от­ всѣ́хъ скотóвъ сынóвъ Изрáилевыхъ ни еди́но, отягчи́ся сéрдце фараóну, и не от­пусти́ людíй.
 • Речé же Госпóдь къ Моисéю и Аарóну, глагóля: воз­ми́те вы́ пóлны рýцѣ пéпела пéщнаго, и да разсы́плетъ Моисéй къ небеси́ предъ фараóномъ и предъ рабы́ егó:
 • и да бýдетъ прáхъ по всéй земли́ Еги́петстѣй, и бýдутъ на человѣ́цѣхъ и на скотѣ́хъ гнóйнiи стрýпи, горя́щiи на человѣ́цѣхъ и на скотѣ́хъ по всéй земли́ Еги́петстѣй.
 • И взя́ пéпелъ пéщный предъ фараóномъ, и разсы́па егó Моисéй къ небеси́: и бы́ша гнóйнiи стрýпи, горя́щiи на человѣ́цѣхъ и на скотѣ́хъ,
 • и не можáху волсви́ стоя́ти предъ Моисéомъ стрýповъ рáди: бы́ша бо стрýпи на волсвѣ́хъ и на всéй земли́ Еги́петстѣй.
 • Ожесточи́ же Госпóдь сéрдце фараóново, и не послýша и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпóдь Моисéю.
 • И речé Госпóдь къ Моисéю: востáни заýтра и стáни предъ фараóномъ, и рцы́ къ немý: си́це глагóлетъ Госпóдь Бóгъ Еврéйскiй: от­пусти́ лю́ди Моя́, да послýжатъ Мнѣ́:
 • въ сéй бо чáсъ А́зъ испущý вся́ кáзни Моя́ въ сéрдце твоé и рабóвъ тво­и́хъ и людíй тво­и́хъ: да увѣ́си, я́ко нѣ́сть и́нъ, я́коже А́зъ, во всéй земли́:
 • ны́нѣ бо пусти́въ рýку мою́, поражý тя и лю́ди твоя́ умерщвлю́, и потреби́шися от­ земли́:
 • и сегó рáди пощадѣ́нъ еси́ досéлѣ, да покажý на тебѣ́ крѣ́пость Мою́, и я́ко да проповѣ́ст­ся и́мя Моé по всéй земли́:
 • ещé ли ýбо ты́ востаéши на людíй Мо­и́хъ, éже не от­пусти́ти и́хъ?
 • сé, А́зъ одождю́ въ сéй же чáсъ заýтра грáдъ мнóгъ зѣлó, якóвъ не бя́ше во Еги́птѣ, от­ негóже днé создáся, дáже до днé сегó:
 • ны́нѣ ýбо потщи́ся собрáти скóтъ твóй, и ели́ка ти́ сýть на пóли: вси́ бо человѣ́цы и скóти, ели́цы áще обря́щут­ся на поля́хъ и не вни́дутъ въ дóмъ, падéтъ же на ня́ грáдъ, и́змрутъ.
 • И́же убоя́ся слóва Госпóдня от­ рабóвъ фараóновыхъ, собрá скоты́ своя́ въ дóмы:
 • а и́же не вня́ мы́слiю слóву Госпóдню, остáви скоты́ на поля́хъ.
 • Речé же Госпóдь къ Моисéю: простри́ рýку твою́ на нéбо, и бýдетъ грáдъ по всéй земли́ Еги́петстѣй, на человѣ́ки и на скоты́ и на всю́ травý земнýю.
 • Прострé же Моисéй рýку на нéбо, и Госпóдь дадé грóмы и грáдъ, и течá­ше óгнь по земли́, и одожди́ Госпóдь грáдъ по всéй земли́ Еги́петстѣй:
 • бя́ше же грáдъ и óгнь горя́щь со грáдомъ, грáдъ же мнóгъ зѣлó зѣлó, якóвъ не бы́сть во Еги́птѣ, от­нéлѣже бы́ша лю́ди въ нéмъ.
 • Порази́ же грáдъ во всéй земли́ Еги́петстѣй от­ человѣ́ка до скотá, и вся́ку травý я́же на пóли порази́ грáдъ, и вся́ древá я́же на поля́хъ сотрé грáдъ:
 • тóкмо въ земли́ Гесéмстѣй, идѣ́же бя́ху сы́нове Изрáилевы, не бы́сть грáдъ.
 • Послáвъ же фараóнъ, при­­звá Моисéа и Аарóна и речé и́мъ: согрѣши́хъ ны́нѣ: Госпóдь прáведенъ, áзъ же и лю́дiе мо­и́ нечести́ви:
 • помоли́теся ýбо о мнѣ́ ко Гóсподу, и да престáнутъ бы́ти грóми Бóжiи и грáдъ и óгнь на земли́, и от­пущý вы́, и ктомý не при­­ложитé мéдлити.
 • Речé же емý Моисéй: егдá изы́ду изъ грáда, прострý рýцѣ мо­и́ на нéбо ко Гóсподу, и грóми престáнутъ, и грáдъ и дóждь не бýдетъ ктомý, да увѣ́си, я́ко Госпóдня éсть земля́:
 • ты́ же и раби́ тво­и́, вѣ́мъ, я́ко ещé не убоя́стеся Гóспода.
 • Лéнъ же и ячмéнь поби́тъ éсть, ячмéнь бо испущá­ше клáсы, а лéнъ сѣ́мя:
 • пшени́ца же и жи́то не поби́ты, пóздны бо бя́ху.
 • Изы́де же Моисéй от­ фараóна изъ грáда и прострé рýцѣ сво­и́ ко Гóсподу, и грóмове престáша, и грáдъ и дóждь не укáну на зéмлю ктомý.
 • Ви́дѣвъ же фараóнъ, я́ко престá дóждь и грáдъ и грóми, при­­ложи́ согрѣшáти ещé, и отягчи́ сéрдце своé и рабóвъ сво­и́хъ:
 • и ожесточи́ся сéрдце фараóново и рабóвъ егó, и не от­пусти́ сынóвъ Изрáилевыхъ, я́коже глагóла Госпóдь къ Моисéю.
 • И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? [что сказать им?]
 • И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл.
 • Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него.
 • И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою, и взял его [за хвост]; и он стал жезлом в руке его.
 • Это для того, чтобы поверили [тебе], что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
 • Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее [из пазухи своей], и вот, рука его побелела от проказы, как снег.
 • [Еще] сказал [ему Господь]: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его.
 • Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого;
 • если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше.
 • И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен.
 • Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь [Бог]?
 • итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить.
 • [Моисей] сказал: Господи! пошли другого, кого можешь послать.
 • И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить [вместо тебя], и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем;
 • ты будешь ему говорить и влагать слова [Мои] в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать;
 • и будет говорить он вместо тебя к народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога;
 • и жезл сей [который был обращен в змея] возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения.
 • И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они? И сказал Иофор Моисею: иди с миром. [Спустя много времени умер царь Египетский.]
 • И сказал Господь Моисею в [земле] Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей.
 • И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю Египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою.
 • И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай пред лицем фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа.
 • И скажи фараону: так говорит Господь [Бог Еврейский]: Израиль есть сын Мой, первенец Мой;
 • Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца твоего.
 • Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его.
 • Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня.
 • И отошел от него Господь. Тогда сказала она: жених крови – по обрезанию.
 • И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел, и встретился с ним при горе Божией, и поцеловал его.
 • И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, Который его послал, и все знамения, которые Он заповедал.
 • И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых,
 • и пересказал [им] Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею; и сделал Моисей знамения пред глазами народа,
 • и поверил народ; и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и преклонились они и поклонились.
 • Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком:
 • ты будешь говорить [ему] все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей;
 • но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих в земле Египетской;
 • фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской – судами великими;
 • тогда узнают [все] Египтяне, что Я Господь, когда простру руку Мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их.
 • И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали.
 • Моисей был восьмидесяти, а Аарон [брат его] восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они к фараону.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • если фараон скажет вам: сделайте [знамение или] чудо, то ты скажи Аарону [брату твоему]: возьми жезл твой и брось [на землю] пред фараоном [и пред рабами его], – он сделается змеем.
 • Моисей и Аарон пришли к фараону [и к рабам его] и сделали так, как повелел [им] Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем.
 • И призвал фараон мудрецов [Египетских] и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами:
 • каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы.
 • Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил [им] Господь.
 • И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараоново: он не хочет отпустить народ.
 • Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою
 • и скажи ему: Господь, Бог Евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался.
 • Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь,
 • и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки.
 • И сказал Господь Моисею: скажи Аарону [брату твоему]: возьми жезл твой [в руку твою] и простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, – и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах.
 • И сделали Моисей и Аарон, как повелел [им] Господь. И поднял [Аарон] жезл [свой] и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь,
 • и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской.
 • И волхвы Египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь.
 • И оборотился фараон, и пошел в дом свой; и сердце его не тронулось и сим.
 • И стали копать все Египтяне около реки чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки.
 • И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку.
 • И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение;
 • ибо если ты не захочешь отпустить [народ Мой] и еще будешь удерживать его,
 • то вот, рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах: будет моровая язва весьма тяжкая;
 • и разделит Господь [в то время] между скотом Израильским и скотом Египетским, и из всего [скота] сынов Израилевых не умрет ничего.
 • И назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле сей.
 • И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот Египетский; из скота же сынов Израилевых не умерло ничего.
 • Фараон послал узнать, и вот, из [всего] скота [сынов] Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараоново ожесточилось, и он не отпустил народа.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона [и рабов его];
 • и поднимется пыль по всей земле Египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами, во всей земле Египетской.
 • Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте.
 • И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех Египтянах.
 • Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею.
 • И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение;
 • ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле;
 • так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли:
 • но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле;
 • ты еще противостоишь народу Моему, чтобы не отпускать его, –
 • вот, Я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его доныне;
 • итак пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле: на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут.
 • Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы;
 • а кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле.
 • И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю Египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле Египетской.
 • И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле; и послал Господь град на [всю] землю Египетскую;
 • и был град и огонь между градом, [град] весьма сильный, какого не было во всей земле Египетской со времени населения ее.
 • И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал [град];
 • только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града.
 • И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил; Господь праведен, а я и народ мой виновны;
 • помолитесь [обо мне] Господу: пусть перестанут громы Божии и град [и огонь на земле], и отпущу вас и не буду более удерживать.
 • Моисей сказал ему: как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу [на небо], громы перестанут, и града [и дождя] более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля;
 • но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога.
 • Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился;
 • а пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние.
 • И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю.
 • И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его.
 • И ожесточилось сердце фараона [и рабов его], и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь чрез Моисея.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта