Скрыть
6:10
6:28
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: се́, у́зриши, что́ сотворю́ фарао́ну: руко́ю бо крѣ́пкою от­пу́ститъ и́хъ и мы́шцею высо́кою изжене́тъ и́хъ от­ земли́ сво­ея́.
Глаго́ла же Бо́гъ къ Моисе́ю и рече́ ему́: А́зъ Госпо́дь,
и яви́хся Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, Бо́гъ Сы́й и́хъ, и и́мене мо­его́ Госпо́дь не яви́хъ и́мъ:
и поста́вихъ завѣ́тъ мо́й съ ни́ми, я́ко да́ти и́мъ зе́млю Ханаа́нску, зе́млю при­­ше́л­ст­вiя и́хъ, на не́йже и обита́ху:
А́зъ же услы́шахъ стена́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, и́мже Еги́птяне порабо́тиша и́хъ, и помяну́хъ завѣ́тъ Мо́й:
иди́, рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ глаго́ля: А́зъ Госпо́дь, и изведу́ ва́съ от­ наси́лiя Еги́петска, и изба́влю ва́съ от­ рабо́ты [и́хъ], и от­иму́ ва́съ мы́шцею высо́кою и судо́мъ вели́кимъ,
и прiиму́ вы́ Себѣ́ въ лю́ди, и бу́ду ва́мъ Бо́гъ: и уразумѣ́ете, я́ко А́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, изведы́й ва́съ от­ земли́ Еги́петскiя и от­ наси́лiя Еги́петска:
и введу́ ва́съ въ зе́млю, на ню́же простро́хъ ру́ку Мою́, да́ти ю́ Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову: и да́мъ ю́ ва́мъ въ наслѣ́дiе, А́зъ Госпо́дь.
Глаго́ла же Моисе́й та́ко сыно́мъ Изра́илевымъ, и не послу́шаша Моисе́а от­ малоду́шiя и от­ дѣ́лъ жесто́кихъ.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
вни́ди, глаго́ли фарао́ну царю́ Еги́петскому, да от­пу́ститъ сы́ны Изра́илевы изъ земли́ сво­ея́.
Рече́ же Моисе́й предъ Го́сподемъ глаго́ля: се́, сы́нове Изра́илевы не послу́шаша мене́, и ка́ко послу́шаетъ мене́ фарао́нъ? а́зъ же неслове́сенъ е́смь.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну и завѣща́ и́мъ вни́ти къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, да от­пу́ститъ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя.
И сі́и старѣ́йшины домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ: сы́нове Руви́ма, пе́рвенца Изра́илева, Ено́хъ и Фалло́съ, Асро́нъ и Харми́: сiе́ пле́мя Руви́мово.
Сы́нове же Симео́новы: Иемуи́лъ и Иами́нъ, и Ао́дъ и Ахи́нъ, и Саа́ръ и Сау́лъ, и́же от­ Финисси́ны: сiя́ рожде́нiя сыно́въ Симео́новыхъ.
И сiя́ имена́ сыно́въ Леві́иныхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри: лѣ́тъ же житiя́ Леві́ина сто́ три́десять се́дмь.
Сі́и же сы́нове Гирсо́ни: Ловени́ и Семе́й: до́мове рожде́нiя и́хъ.
Сы́нове же Каа́ѳовы: Амвра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ: лѣ́тъ же житiя́ Каа́ѳова сто́ три́десять три́.
Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ и Омуси́: сі́и до́мове рожде́нiя Леві́ина по срод­ст­во́мъ и́хъ.
И поя́ Амвра́мъ Иохаве́ду, дще́рь бра́та отца́ сво­его́, себѣ́ въ жену́, и роди́ ему́ Ааро́на и Моисе́а и Марiа́мь сестру́ и́хъ: лѣ́тъ же житiя́ Амвра́мова сто́ три́десять се́дмь.
Сы́нове же Иссаа́ровы: Коре́ и Нафе́къ и зе́хри.
Сы́нове же Озiи́ловы: Мисаи́лъ и Елисафа́нъ и Сегри́.
Поя́ же Ааро́нъ Елисаве́ту, дще́рь Аминада́вову, сестру́ Наассо́нову, себѣ́ въ жену́, и роди́ ему́ Нада́ва и Авiу́да, и Елеаза́ра и Иѳама́ра.
Сы́нове же Коре́овы: Аси́ръ и Елкана́ и Авiаса́ръ: сiя́ рожде́нiя Коре́ова.
И Елеаза́ръ, сы́нъ Ааро́новъ, поя́ от­ дще́рей Футiи́ловыхъ себѣ́ въ жену́, и роди́ ему́ Финее́са: сiя́ старѣ́йшин­ства оте́че­ст­ва леви́тска по срод­ст­во́мъ и́хъ.
Се́й Ааро́нъ и Моисе́й, и́мже рече́ Бо́гъ извести́ сы́ны Изра́илевы изъ земли́ Еги́петскiя съ си́лою и́хъ.
Сі́и су́ть, и́же глаго́ласта къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, е́же извести́ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя: се́й Ааро́нъ и Моисе́й,
въ о́ньже де́нь глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю въ земли́ Еги́петстѣй.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю глаго́ля: А́зъ Госпо́дь: глаго́ли къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, ели́ка А́зъ глаго́лю къ тебѣ́.
И рече́ Моисе́й предъ Го́сподемъ: се́, а́зъ худогла́сенъ е́смь, и ка́ко послу́шаетъ мене́ фарао́нъ?
Синодальный
И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей.
И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь.
Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с именем Моим «Господь»* не открылся им; //*Иегова.
и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали.
И Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что Египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой.
Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими;
и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас [из земли Египетской] из-под ига Египетского;
и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь.
Моисей пересказал это сынам Израилевым; но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.
И сказал Господь Моисею, говоря:
войди, скажи фараону, царю Египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей.
И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не слушают меня; как же послушает меня фараон? а я не словесен.
И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеления к сынам Израилевым и к фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли Египетской.
Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми: это семейства Рувимовы.
Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки: это семейства Симеона.
Вот имена сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и Мерари. А лет жизни Левия было сто тридцать семь.
Сыны Гирсона: Ливни и Шимеи с семействами их.
Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было сто тридцать три года.
Сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства Левия по родам их.
Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея [и Мариам, сестру их]. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь.
Сыны Ицгаровы: Корей и Нефег и Зихри.
Сыны Узииловы: Мисаил и Елцафан и Сифри.
Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наассона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара.
Сыны Корея: Асир, Елкана и Авиасаф: это семейства Кореевы.
Елеазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финееса. Вот начальники поколений левитских по семействам их.
Аарон и Моисей, это – те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли Египетской по ополчениям их.
Они-то говорили фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта; это – Моисей и Аарон.
Итак в то время, когда Господь говорил Моисею в земле Египетской,
Господь сказал Моисею, говоря: Я Господь! скажи фараону, царю Египетскому, всё, что Я говорю тебе.
Моисей же сказал пред Господом: вот, я несловесен: как же послушает меня фараон?
καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἤδη ὄψει ἃ ποιήσω τῷ Φαραω ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ἐκβαλεῖ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ
ἐλάλησεν δὲ ὁ θεὸς προ­̀ς Μωυσῆν καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτόν ἐγὼ κύριος
καὶ ὤφθην προ­̀ς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ θεὸς ὢν αὐτῶν καὶ τὸ ὄνομά μου κύριος οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς
καὶ ἔστησα τὴν δια­θήκην μου προ­̀ς αὐτοὺς ὥστε δοῦναι αὐτοῖς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων τὴν γῆν ἣν παρῳκήκασιν ἐν ᾗ καὶ παρῴκησαν ἐπ᾿ αὐτῆς
καὶ ἐγὼ εἰσήκουσα τὸν στεναγμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ ὃν οἱ Αἰγύπτιοι κατα­δουλοῦν­ται αὐτούς καὶ ἐμνήσθην τῆς δια­θήκης ὑμῶν
βάδιζε εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων ἐγὼ κύριος καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἀπο­̀ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων καὶ ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ κρίσει μεγά­λῃ
καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοὶ καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ τῆς κατα­δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων
καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτὴν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κλήρῳ ἐγὼ κύριος
ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῇ ἀπο­̀ τῆς ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπο­̀ τῶν ἔργων τῶν σκληρῶν
εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
εἴσελθε λάλησον Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου ἵνα ἐξαποστείλῃ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ
ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς ἔναν­τι κυρίου λέγων ἰδοὺ οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ εἰσήκουσάν μου καὶ πῶς εἰσακού­σε­ταί μου Φαραω ἐγὼ δὲ ἄλογός εἰμι
εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ συν­έταξεν αὐτοῖς προ­̀ς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκων πατριῶν αὐτῶν υἱοὶ Рουβην πρωτοτόκου Ισραηλ Ενωχ καὶ Φαλλους Ασρων καὶ Χαρμι αὕτη ἡ συγγένεια Рουβην
καὶ υἱοὶ Συμεων Ιεμουηλ καὶ Ιαμιν καὶ Αωδ καὶ Ιαχιν καὶ Σααρ καὶ Σαουλ ὁ ἐκ τῆς Φοινίσ­σης αὗται αἱ πατριαὶ τῶν υἱῶν Συμεων
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Λευι κατα­̀ συγγενείας αὐτῶν Γεδσων Κααθ καὶ Μεραρι καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Λευι ἑκατὸν τριάκον­τα ἑπτά
καὶ οὗτοι υἱοὶ Γεδσων Λοβενι καὶ Σεμεϊ οἶκοι πατριᾶς αὐτῶν
καὶ υἱοὶ Κααθ Αμβραμ καὶ Ισ­σααρ Χεβρων καὶ Οζιηλ καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Κααθ ἑκατὸν τριάκον­τα ἔτη
καὶ υἱοὶ Μεραρι Μοολι καὶ Ομουσι οὗτοι οἶκοι πατριῶν Λευι κατα­̀ συγγενείας αὐτῶν
καὶ ἔλαβεν Αμβραμ τὴν Ιωχαβεδ θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα καὶ ἐγέννησεν αὐτῷ τόν τε Ααρων καὶ Μωυσῆν καὶ Μαριαμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν τὰ δὲ ἔτη τῆς ζωῆς Αμβραμ ἑκατὸν τριάκον­τα δύο ἔτη
καὶ υἱοὶ Ισ­σααρ Κορε καὶ Ναφεκ καὶ Ζεχρι
καὶ υἱοὶ Οζιηλ Ελισαφαν καὶ Σετρι
ἔλαβεν δὲ Ααρων τὴν Ελισαβεθ θυγατέρα Αμιναδαβ ἀδελφὴν Ναασ­σων αὐτῷ γυναῖκα καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τόν τε Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ
υἱοὶ δὲ Κορε Ασιρ καὶ Ελκανα καὶ Αβιασαφ αὗται αἱ γενέσεις Κορε
καὶ Ελεαζαρ ὁ τοῦ Ααρων ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Φουτιηλ αὐτῷ γυναῖκα καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φινεες αὗται αἱ ἀρχαὶ πατριᾶς Λευιτῶν κατα­̀ γενέσεις αὐτῶν
οὗτος Ααρων καὶ Μωυσῆς οἷς εἶπεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν
οὗτοί εἰσιν οἱ δια­λεγόμενοι προ­̀ς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς Ααρων καὶ Μωυσῆς
ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος Μωυσῇ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων ἐγὼ κύριος λάλησον προ­̀ς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὅσα ἐγὼ λέγω προ­̀ς σέ
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ἐναν­τίον κυρίου ἰδοὺ ἐγὼ ἰσχνόφωνός εἰμι καὶ πῶς εἰσακού­σε­ταί μου Φαραω
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки