Скрыть
6:10
6:28
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: се́, у́зриши, что́ сотворю́ фарао́ну: руко́ю бо крѣ́пкою от­пу́ститъ и́хъ и мы́шцею высо́кою изжене́тъ и́хъ от­ земли́ сво­ея́.
Глаго́ла же Бо́гъ къ Моисе́ю и рече́ ему́: А́зъ Госпо́дь,
и яви́хся Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, Бо́гъ Сы́й и́хъ, и и́мене мо­его́ Госпо́дь не яви́хъ и́мъ:
и поста́вихъ завѣ́тъ мо́й съ ни́ми, я́ко да́ти и́мъ зе́млю Ханаа́нску, зе́млю при­­ше́л­ст­вiя и́хъ, на не́йже и обита́ху:
А́зъ же услы́шахъ стена́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, и́мже Еги́птяне порабо́тиша и́хъ, и помяну́хъ завѣ́тъ Мо́й:
иди́, рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ глаго́ля: А́зъ Госпо́дь, и изведу́ ва́съ от­ наси́лiя Еги́петска, и изба́влю ва́съ от­ рабо́ты [и́хъ], и от­иму́ ва́съ мы́шцею высо́кою и судо́мъ вели́кимъ,
и прiиму́ вы́ Себѣ́ въ лю́ди, и бу́ду ва́мъ Бо́гъ: и уразумѣ́ете, я́ко А́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, изведы́й ва́съ от­ земли́ Еги́петскiя и от­ наси́лiя Еги́петска:
и введу́ ва́съ въ зе́млю, на ню́же простро́хъ ру́ку Мою́, да́ти ю́ Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову: и да́мъ ю́ ва́мъ въ наслѣ́дiе, А́зъ Госпо́дь.
Глаго́ла же Моисе́й та́ко сыно́мъ Изра́илевымъ, и не послу́шаша Моисе́а от­ малоду́шiя и от­ дѣ́лъ жесто́кихъ.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
вни́ди, глаго́ли фарао́ну царю́ Еги́петскому, да от­пу́ститъ сы́ны Изра́илевы изъ земли́ сво­ея́.
Рече́ же Моисе́й предъ Го́сподемъ глаго́ля: се́, сы́нове Изра́илевы не послу́шаша мене́, и ка́ко послу́шаетъ мене́ фарао́нъ? а́зъ же неслове́сенъ е́смь.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну и завѣща́ и́мъ вни́ти къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, да от­пу́ститъ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя.
И сі́и старѣ́йшины домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ: сы́нове Руви́ма, пе́рвенца Изра́илева, Ено́хъ и Фалло́съ, Асро́нъ и Харми́: сiе́ пле́мя Руви́мово.
Сы́нове же Симео́новы: Иемуи́лъ и Иами́нъ, и Ао́дъ и Ахи́нъ, и Саа́ръ и Сау́лъ, и́же от­ Финисси́ны: сiя́ рожде́нiя сыно́въ Симео́новыхъ.
И сiя́ имена́ сыно́въ Леві́иныхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри: лѣ́тъ же житiя́ Леві́ина сто́ три́десять се́дмь.
Сі́и же сы́нове Гирсо́ни: Ловени́ и Семе́й: до́мове рожде́нiя и́хъ.
Сы́нове же Каа́ѳовы: Амвра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ: лѣ́тъ же житiя́ Каа́ѳова сто́ три́десять три́.
Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ и Омуси́: сі́и до́мове рожде́нiя Леві́ина по срод­ст­во́мъ и́хъ.
И поя́ Амвра́мъ Иохаве́ду, дще́рь бра́та отца́ сво­его́, себѣ́ въ жену́, и роди́ ему́ Ааро́на и Моисе́а и Марiа́мь сестру́ и́хъ: лѣ́тъ же житiя́ Амвра́мова сто́ три́десять се́дмь.
Сы́нове же Иссаа́ровы: Коре́ и Нафе́къ и зе́хри.
Сы́нове же Озiи́ловы: Мисаи́лъ и Елисафа́нъ и Сегри́.
Поя́ же Ааро́нъ Елисаве́ту, дще́рь Аминада́вову, сестру́ Наассо́нову, себѣ́ въ жену́, и роди́ ему́ Нада́ва и Авiу́да, и Елеаза́ра и Иѳама́ра.
Сы́нове же Коре́овы: Аси́ръ и Елкана́ и Авiаса́ръ: сiя́ рожде́нiя Коре́ова.
И Елеаза́ръ, сы́нъ Ааро́новъ, поя́ от­ дще́рей Футiи́ловыхъ себѣ́ въ жену́, и роди́ ему́ Финее́са: сiя́ старѣ́йшин­ства оте́че­ст­ва леви́тска по срод­ст­во́мъ и́хъ.
Се́й Ааро́нъ и Моисе́й, и́мже рече́ Бо́гъ извести́ сы́ны Изра́илевы изъ земли́ Еги́петскiя съ си́лою и́хъ.
Сі́и су́ть, и́же глаго́ласта къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, е́же извести́ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя: се́й Ааро́нъ и Моисе́й,
въ о́ньже де́нь глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю въ земли́ Еги́петстѣй.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю глаго́ля: А́зъ Госпо́дь: глаго́ли къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, ели́ка А́зъ глаго́лю къ тебѣ́.
И рече́ Моисе́й предъ Го́сподемъ: се́, а́зъ худогла́сенъ е́смь, и ка́ко послу́шаетъ мене́ фарао́нъ?
Синодальный
И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей.
И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь.
Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с именем Моим «Господь»* не открылся им; //*Иегова.
и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали.
И Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что Египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой.
Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими;
и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас [из земли Египетской] из-под ига Египетского;
и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь.
Моисей пересказал это сынам Израилевым; но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.
И сказал Господь Моисею, говоря:
войди, скажи фараону, царю Египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей.
И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не слушают меня; как же послушает меня фараон? а я не словесен.
И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеления к сынам Израилевым и к фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли Египетской.
Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми: это семейства Рувимовы.
Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки: это семейства Симеона.
Вот имена сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и Мерари. А лет жизни Левия было сто тридцать семь.
Сыны Гирсона: Ливни и Шимеи с семействами их.
Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было сто тридцать три года.
Сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства Левия по родам их.
Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея [и Мариам, сестру их]. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь.
Сыны Ицгаровы: Корей и Нефег и Зихри.
Сыны Узииловы: Мисаил и Елцафан и Сифри.
Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наассона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара.
Сыны Корея: Асир, Елкана и Авиасаф: это семейства Кореевы.
Елеазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финееса. Вот начальники поколений левитских по семействам их.
Аарон и Моисей, это – те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли Египетской по ополчениям их.
Они-то говорили фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта; это – Моисей и Аарон.
Итак в то время, когда Господь говорил Моисею в земле Египетской,
Господь сказал Моисею, говоря: Я Господь! скажи фараону, царю Египетскому, всё, что Я говорю тебе.
Моисей же сказал пред Господом: вот, я несловесен: как же послушает меня фараон?
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: сѐ, ᲂу҆́зриши, что̀ сотворю̀ фараѡ́нꙋ: рꙋко́ю бо крѣ́пкою ѿпꙋ́ститъ и҆̀хъ и҆ мы́шцею высо́кою и҆зжене́тъ и҆̀хъ ѿ землѝ своеѧ̀.
Гл҃а же бг҃ъ къ мѡѷсе́ю и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ гдⷭ҇ь,
и҆ ꙗ҆ви́хсѧ а҆враа́мꙋ, и҆ і҆саа́кꙋ, и҆ і҆а́кѡвꙋ, бг҃ъ сы́й и҆́хъ, и҆ и҆́мене моегѡ̀ гдⷭ҇ь не ꙗ҆ви́хъ и҆̀мъ:
и҆ поста́вихъ завѣ́тъ мо́й съ ни́ми, ꙗ҆́кѡ да́ти и҆̀мъ зе́млю ханаа́нскꙋ, зе́млю прише́льствїѧ и҆́хъ, на не́йже и҆ ѡ҆бита́хꙋ:
а҆́зъ же ᲂу҆слы́шахъ стена́нїе сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆̀мже є҆гѵ́птѧне порабо́тиша и҆̀хъ, и҆ помѧнꙋ́хъ завѣ́тъ мо́й:
и҆дѝ, рцы̀ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ глаго́лѧ: а҆́зъ гдⷭ҇ь, и҆ и҆зведꙋ̀ ва́съ ѿ наси́лїѧ є҆гѵ́петска, и҆ и҆зба́влю ва́съ ѿ рабо́ты (и҆́хъ), и҆ ѿимꙋ̀ ва́съ мы́шцею высо́кою и҆ сꙋдо́мъ вели́кимъ,
и҆ прїимꙋ̀ вы̀ себѣ̀ въ лю́ди, и҆ бꙋ́дꙋ ва́мъ бг҃ъ: и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, и҆зведы́й ва́съ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ и҆ ѿ наси́лїѧ є҆гѵ́петска:
и҆ введꙋ̀ ва́съ въ зе́млю, на ню́же простро́хъ рꙋ́кꙋ мою̀, да́ти ю҆̀ а҆враа́мꙋ и҆ і҆саа́кꙋ и҆ і҆а́кѡвꙋ: и҆ да́мъ ю҆̀ ва́мъ въ наслѣ́дїе, а҆́зъ гдⷭ҇ь.
Глаго́ла же мѡѷсе́й та́кѡ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, и҆ не послꙋ́шаша мѡѷсе́а ѿ малодꙋ́шїѧ и҆ ѿ дѣ́лъ же́стокихъ.
Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ:
вни́ди, глаго́ли фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, да ѿпꙋ́ститъ сы́ны і҆и҃лєвы и҆з̾ землѝ своеѧ̀.
Рече́ же мѡѷсе́й пред̾ гдⷭ҇емъ глаго́лѧ: сѐ, сы́нове і҆и҃лєвы не послꙋ́шаша менѐ, и҆ ка́кѡ послꙋ́шаетъ менѐ фараѡ́нъ; а҆́зъ же неслове́сенъ є҆́смь.
Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ и҆ завѣща̀ и҆̀мъ вни́ти къ фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, да ѿпꙋ́ститъ сы́ны і҆и҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ.
И҆ сі́и старѣ̑йшины домѡ́въ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: сы́нове рꙋви́ма, пе́рвенца і҆и҃лева, є҆нѡ́хъ и҆ фалло́съ, а҆срѡ́нъ и҆ хармі̀: сїѐ пле́мѧ рꙋви́мово.
Сы́нове же сѷмеѡ́нѡвы: і҆емꙋи́лъ и҆ і҆амі́нъ, и҆ а҆ѡ́дъ и҆ а҆хі́нъ, и҆ саа́ръ и҆ саꙋ́лъ, и҆̀же ѿ фїнїсси́ны: сїѧ̑ рождє́нїѧ сынѡ́въ сѷмеѡ́новыхъ.
И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ сынѡ́въ леѵі́иныхъ по сродствѡ́мъ и҆́хъ: гирсѡ́нъ, каа́ѳъ и҆ мера́рї: лѣ́тъ же житїѧ̀ леѵі́ина сто̀ три́десѧть се́дмь.
Сі́и же сы́нове гирсѡ̑ни: ловені̀ и҆ семе́й: до́мове рожде́нїѧ и҆́хъ.
Сы́нове же каа́ѳѡвы: а҆мвра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ и҆ ѻ҆зїи́лъ: лѣ́тъ же житїѧ̀ каа́ѳова сто̀ три́десѧть трѝ.
Сы́нове же мера̑рїны: моолі̀ и҆ ѻ҆мꙋсі̀: сі́и до́мове рожде́нїѧ леѵі́ина по сродствѡ́мъ и҆́хъ.
И҆ поѧ̀ а҆мвра́мъ і҆ѡхаве́дꙋ, дще́рь бра́та ѻ҆тца̀ своегѡ̀, себѣ̀ въ женꙋ̀, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ а҆арѡ́на и҆ мѡѷсе́а и҆ марїа́мь сестрꙋ̀ и҆́хъ: лѣ́тъ же житїѧ̀ а҆мвра́мова сто̀ три́десѧть се́дмь.
Сы́нове же і҆ссаа́рѡвы: корѐ и҆ нафе́къ и҆ зе́хрї.
Сы́нове же ѻ҆зїи́лѡвы: мїсаи́лъ и҆ є҆лїсафа́нъ и҆ сегрі̀.
Поѧ́ же а҆арѡ́нъ є҆лїсаве́тꙋ, дще́рь а҆мїнада́вовꙋ, сестрꙋ̀ наассѡ́новꙋ, себѣ̀ въ женꙋ̀, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ нада́ва и҆ а҆вїꙋ́да, и҆ є҆леаза́ра и҆ і҆ѳама́ра.
Сы́нове же коре́ѡвы: а҆си́ръ и҆ є҆лкана̀ и҆ а҆вїаса́ръ: сїѧ̑ рождє́нїѧ коре́ѡва.
И҆ є҆леаза́ръ, сы́нъ а҆арѡ́новъ, поѧ̀ ѿ дще́рей фꙋтїи́ловыхъ себѣ̀ въ женꙋ̀, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ фїнее́са: сїѧ̑ старѣ̑йшинства ѻ҆те́чества леѵі́тска по сродствѡ́мъ и҆́хъ.
Се́й а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й, и҆̀мже речѐ бг҃ъ и҆звестѝ сы́ны і҆и҃лєвы и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ съ си́лою и҆́хъ.
Сі́и сꙋ́ть, и҆̀же глаго́ласта къ фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, є҆́же и҆звестѝ сы́ны і҆и҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: се́й а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й,
во́ньже де́нь гл҃а гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю въ землѝ є҆гѵ́петстѣй.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ: а҆́зъ гдⷭ҇ь: глаго́ли къ фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, є҆ли̑ка а҆́зъ гл҃ю къ тебѣ̀.
И҆ речѐ мѡѷсе́й пред̾ гдⷭ҇емъ: сѐ, а҆́зъ хꙋдогла́сенъ є҆́смь, и҆ ка́кѡ послꙋ́шаетъ менѐ фараѡ́нъ;
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки