Скрыть
23:1
23:6
23:9
23:12
23:13
23:15
23:16
23:18
23:19
23:21
23:22
23:25
23:27
23:28
23:30
23:32
23:33
23:34
23:36
23:38
23:40
23:41
23:42
23:43
23:46
23:48
Цр҃ко́внослав
И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ:
сы́не человѣ́чь, двѣ̀ жєнѣ̀ бѣ́стѣ дщє́ри ма́тере є҆ди́ныѧ
и҆ соблꙋди́стѣ во є҆гѵ́птѣ, въ ю҆́ности свое́й соблꙋди́стѣ: та́мѡ спадо́ша сосцы̀ и҆́хъ, и҆ та́мѡ растли́стѣ дѣ́вство.
И҆мена́ же и҆́ма: ѻ҆ола̀ старѣ́йшаѧ, ѻ҆олїва́ же ме́ньшаѧ сестра̀ є҆ѧ̀: и҆ бы́стѣ мнѣ̀ и҆ роди́стѣ сы́ны и҆ дщє́ри: и҆мена́ же и҆́ма: самарі́а ѻ҆ола̀, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ ѻ҆олїва̀.
И҆ соблꙋдѝ ѻ҆ола̀ ѿ менє̀ и҆ возложи́сѧ на похотникѝ своѧ̑, на а҆ссѷрі́аны приближа́ющыѧсѧ є҆́й,
ѡ҆блечє́нныѧ въ червлєни́цы, старѣ̑йшины и҆ воевѡ́ды: ю҆́нѡши и҆збра́ннїи, всѝ кѡ́нницы ꙗ҆здѧ́щїи на ко́нехъ:
и҆ дадѐ блꙋже́нїе своѐ къ ни̑мъ: и҆збра̑ннымъ сынѡ́мъ а҆ссѷрі̑йскимъ всѣ̑мъ, и҆ ко всѣ̑мъ, на нѧ́же возлага́шесѧ, во всѣ́хъ нечистота́хъ и҆́хъ ѡ҆сквернѧ́шесѧ:
и҆ блꙋже́нїѧ своегѡ̀, є҆́же и҆з̾ є҆гѵ́пта, не ѡ҆ста́ви, ꙗ҆́кѡ съ не́ю спа́хꙋ въ ю҆́ности є҆ѧ̀, и҆ ті́и растли́ша дѣ́вство є҆ѧ̀ и҆ и҆злїѧ́ша блꙋже́нїе своѐ на ню̀.
Тогѡ̀ ра́ди преда́хъ ю҆̀ въ рꙋ́цѣ похотникѡ́мъ є҆ѧ̀, въ рꙋ́цѣ сынѡ́мъ а҆ссѷрі̑йскимъ, на ни́хже возлага́шесѧ.
Ті́и ѿкры́ша сты́дъ є҆ѧ̀, сы́ны и҆ дщє́ри є҆ѧ̀ поѧ́ша и҆ самꙋ́ю мече́мъ ᲂу҆сѣ́кнꙋша: и҆ бы́сть поноше́нїе въ жена́хъ, и҆ ѿмще́нїе сотвори́ша въ не́й во дще́рехъ є҆ѧ̀.
И҆ ви́дѣ сестра̀ є҆ѧ̀ ѻ҆олїва̀, и҆ растлѝ возложе́нїе своѐ па́че є҆ѧ̀, и҆ блꙋ́дъ сво́й па́че блꙋда̀ сестры̀ своеѧ̀ ᲂу҆мно́жи:
на сынѡ́въ а҆ссѷрі́йскихъ возложи́сѧ, на старѣ̑йшины и҆ воевѡ́ды, и҆̀же бли́з̾ є҆ѧ̀, ѡ҆блечє́нны во благоистка̑нны, на ко́нники ꙗ҆здѧ́щыѧ на ко́нехъ, ю҆́нѡши и҆збра́нни всѝ.
И҆ ви́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆скверни́сѧ пꙋ́ть є҆ди́нъ ѻ҆бою̀.
И҆ приложѝ ко блꙋже́нїю своемꙋ̀, и҆ ви́дѣ мꙋ́жы напи̑саны на стѣнѣ̀, ѡ҆́бразы халдє́йски напи̑саны ша́рами,
препоѧ̑саны пестрота́ми ѡ҆ чре́слѣхъ свои́хъ, и҆ превѡ́и краше́ннїи на глава́хъ и҆́хъ, ви́дъ троѧ́кїй всѣ́хъ, подо́бїе сынѡ́въ вавѷлѡ́нскихъ, халде́йскихъ, землѝ ѻ҆те́чества и҆́хъ:
и҆ возложи́сѧ на нѧ̀ зрѣ́нїемъ ѻ҆че́й свои́хъ, и҆ посла̀ послы̀ къ ни̑мъ въ зе́млю халде́йскꙋ.
И҆ прїидо́ша къ не́й сы́нове вавѷлѡ́нстїи на ло́же вита́ющихъ и҆ ѡ҆скверни́ша ю҆̀ въ блꙋже́нїи є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆скверни́сѧ въ ни́хъ, и҆ ѿстꙋпѝ дꙋша̀ є҆ѧ̀ ѿ ни́хъ:
и҆ ѿкры̀ блꙋже́нїе своѐ и҆ ѿкры̀ срамотꙋ̀ свою̀. И҆ ѿстꙋпѝ дш҃а̀ моѧ̀ ѿ неѧ̀, ꙗ҆́коже ѿстꙋпѝ дш҃а̀ моѧ̀ ѿ сестры̀ є҆ѧ̀.
И҆ ᲂу҆мно́жила є҆сѝ блꙋже́нїе твоѐ, є҆́же помѧнꙋ́ти дни̑ ю҆́ности твоеѧ̀, въ нѧ́же блꙋди́ла є҆сѝ во є҆гѵ́птѣ,
и҆ возлегла̀ є҆сѝ на халдє́и, и҆́хже плѡ́ти бы́ша а҆́ки плѡ́ти ѡ҆́сли, и҆ ꙗ҆́кѡ лѡ́на кѡ́нскаѧ лѡ́на и҆́хъ,
и҆ посѣти́ла є҆сѝ беззако́нїе ю҆́ности твоеѧ̀, ꙗ҆̀же твори́ла є҆сѝ во є҆гѵ́птѣ во вита́лищи твое́мъ, и҆дѣ́же сосцы̀ ю҆́ности твоеѧ̀ спадо́ста.
Тогѡ̀ ра́ди, ѻ҆олїво̀, сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ воздви́гнꙋ похотникѝ твоѧ̑ на тѧ̀, ѿ ни́хже ѿстꙋпѝ дꙋша̀ твоѧ̀, и҆ наведꙋ̀ и҆̀хъ на тѧ̀ ѡ҆́крестъ,
сынѡ́въ вавѷлѡ́нскихъ и҆ всѣ́хъ халде́євъ, факꙋ́да и҆ сꙋ́да и҆ кꙋ́да, и҆ всѧ̑ сы́ны а҆ссѷрі̑йски съ ни́ми, ю҆́ношы и҆збра̑нны, старѣ̑йшины и҆ воевѡ́ды, всѧ̑ трїста́ты и҆ нарѡ́читыѧ, ко́нники на ко́нехъ всѝ.
И҆ прїи́дꙋтъ на тѧ̀ всѝ ѿ сѣ́вера, колєсни́цы и҆ коле́са со мно́гимъ наро́домъ, щиты̀ и҆ сꙋ̑лицы и҆ шле́мы, и҆ поста́вѧтъ стражбꙋ̀ ѡ҆́крестъ тебє̀, и҆ да́мъ пред̾ лице́мъ и҆́хъ сꙋ́дъ, и҆ ѿмстѧ́тъ тѝ въ сꙋдѣ́хъ свои́хъ:
и҆ да́мъ рве́нїе моѐ въ тебѣ̀, и҆ сотворѧ́тъ съ тобо́ю гнѣ́въ ꙗ҆́рости моеѧ̀, но́здри твоѧ̑ и҆ ᲂу҆́шы твоѝ ѡ҆брѣ́жꙋтъ, и҆ ѡ҆ста́вшихъ твои́хъ мече́мъ и҆зсѣкꙋ́тъ: ті́и сынѡ́въ твои́хъ и҆ дще́рей твои́хъ во́змꙋтъ, и҆ ѡ҆ста́вшихъ твои́хъ потреби́тъ ѻ҆́гнь:
и҆ совлекꙋ́тъ съ тебє̀ ри̑зы твоѧ̑ и҆ во́змꙋтъ сосꙋ́ды хвалы̀ твоеѧ̀.
И҆ ѿвращꙋ̀ нечє́стїѧ твоѧ̑ ѿ тебє̀ и҆ блꙋ́дъ тво́й ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: и҆ не воздви́гнеши ѻ҆че́съ твои́хъ на ни́хъ и҆ є҆гѵ́пта не помѧне́ши ктомꙋ̀.
Поне́же сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ предаю́ тѧ въ рꙋ́цѣ, и҆̀хже ненави́диши, ѿ ни́хже ѿстꙋпѝ дꙋша̀ твоѧ̀:
и҆ сотворѧ́тъ въ тебѣ̀ въ не́нависти, и҆ во́змꙋтъ всѧ̑ трꙋды̀ твоѧ̑ и҆ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ бꙋ́деши нага̀ и҆ посра́млена, и҆ ѿкры́етсѧ стꙋ́дъ блꙋда̀ твоегѡ̀ и҆ нече́стїе твоѐ.
И҆ блꙋже́нїе твоѐ сотворѝ сїѧ̑ тебѣ̀, є҆гда̀ блꙋди́ла є҆сѝ в̾слѣ́дъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ ѡ҆сквернѧ́ласѧ въ кꙋмі́рѣхъ и҆́хъ:
въ пꙋтѝ сестры̀ твоеѧ̀ ходи́ла є҆сѝ, и҆ да́мъ ча́шꙋ є҆ѧ̀ въ рꙋ́цѣ твоѝ.
Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: ча́шꙋ сестры̀ твоеѧ̀ и҆спїе́ши глꙋбо́кꙋю и҆ широ́кꙋю, и҆ бꙋ́детъ на смѣ́хъ и҆ подражне́нїе, и҆з̾ѻби́льнꙋю ко соверше́нїю пїѧ́нства,
и҆ разслабле́нїѧ напо́лнишисѧ: ча́ша же потребле́нїѧ и҆ погꙋбле́нїѧ ча́ша сестры̀ твоеѧ̀ самарі́и:
и҆ и҆спїе́ши ю҆̀ и҆ и҆стощи́ши, и҆ чре́пъ є҆ѧ̀ ꙗ҆дꙋ́щи потреби́ши, и҆ сѡсца̀ твоѧ̑ ѿто́ргнеши: и҆ пра́здники и҆ новомⷭ҇чїѧ твоѧ̑ ѿвращꙋ̀: поне́же а҆́зъ гл҃ахъ, речѐ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь.
Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: поне́же забы́ла мѧ̀ є҆сѝ и҆ ѿве́ргла менѐ наза́дъ тѣ́ла твоегѡ̀, и҆ ты̀ возмѝ нече́стїе твоѐ и҆ блꙋ́дъ тво́й.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, не бꙋ́деши ли сꙋди́ти ѻ҆олѣ̀ и҆ ѻ҆олївѣ̀, и҆ возвѣсти́ши ли и҆́ма беззакѡ́нїѧ є҆ю̀;
ꙗ҆́кѡ любодѣ́йствовастѣ, и҆ кро́вь въ рꙋка́хъ є҆ю̀, и҆ въ кꙋмі́рѣхъ є҆ю̀ прелюбодѣ́йствовастѣ, и҆ ча̑да своѧ̑, ꙗ҆̀же роди́стѣ мнѣ̀, провожда́стѣ и҆̀мъ сквозѣ̀ ѻ҆́гнь.
Да́же и҆ сїѧ̑ сотвори́стѣ мѝ, ѡ҆сквернѧ́стѣ ст҃а̑ѧ моѧ̑ въ то́й де́нь, и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ ѡ҆сквернѧ́стѣ:
и҆ внегда̀ закала́стѣ ча̑да своѧ̑ кꙋмі́рѡмъ свои̑мъ, и҆ вхожда́стѣ во ст҃а̑ѧ моѧ̑ въ то́й де́нь, є҆́же скверни́ти ѧ҆̀: и҆ сѐ, та́кѡ творѧ́стѣ средѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀:
и҆ посыла́стѣ ко мꙋжє́мъ грѧдꙋ́щымъ и҆здале́ча, къ ни̑мже послѡ́въ посыла́стѣ. И҆ є҆гда̀ приходи́ти и҆̀мъ, а҆́бїе ᲂу҆мыва́ласѧ є҆сѝ и҆ ᲂу҆тварѧ́ла є҆сѝ ѻ҆́чи твоѝ и҆ ᲂу҆краша́ласѧ ᲂу҆́тварїю,
и҆ сѣдѣ́ла є҆сѝ на ѻ҆дрѣ̀ по́стланѣ, и҆ трапе́за ᲂу҆кра́шенна пред̾ лице́мъ є҆ѧ̀, и҆ ѳѷмїа́мъ мо́й и҆ є҆ле́й мо́й предлага́ла пред̾ ни́ми, и҆ веселѧ́хꙋсѧ въ ни́хъ:
и҆ гла́сомъ сли́чнымъ возглаша́хꙋ, и҆ ко мꙋжє́мъ ѿ мно́жества человѣ́ча приходѧ́щымъ ѿ пꙋсты́ни, и҆ даѧ́хꙋ пє́рстни на рꙋ́ки и҆́хъ и҆ вѣне́цъ хвалы̀ на главы̑ и҆́хъ.
И҆ реко́хъ: не въ си́хъ ли прелюбодѣ́йствꙋютъ; и҆ дѣла̀ блꙋдни́цы, и҆ сама̀ соблꙋдѝ.
И҆ вхожда́хꙋ къ не́й: ꙗ҆́коже вла́зѧтъ къ женѣ̀ блꙋдни́цѣ, та́кѡ вла́зѧхꙋ ко ѻ҆олѣ̀ и҆ ко ѻ҆олївѣ̀, жена́мъ беззако́нницамъ, є҆́же сотвори́ти беззако́нїе.
Мꙋ́жїе же пра́веднїи, ті́и и҆ ѿмстѧ́тъ и҆́ма ѿмще́нїемъ любодѣ́йницъ и҆ ѿмще́нїемъ пролива́ющихъ кро́вь, ꙗ҆́кѡ любодѣ̑йцы сꙋ́ть, и҆ кро́вь въ рꙋка́хъ и҆́хъ.
Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: приведѝ на ни́хъ наро́ды и҆ да́ждь на ни́хъ мѧте́жъ и҆ разграбле́нїе,
и҆ ве́ржи ка́менїе на ни́хъ, ка́менїе наро́дѡвъ, и҆ да и҆збодꙋ́тъ и҆̀хъ мечьмѝ свои́ми: сы́ны и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ и҆збїю́тъ и҆ до́мы и҆́хъ ѻ҆гне́мъ сожгꙋ́тъ:
и҆ ѿвращꙋ̀ нече́стїе ѿ землѝ, и҆ нака́жꙋтсѧ всѧ̑ жєны̀ и҆ не сотворѧ́тъ по нече́стїємъ и҆́хъ:
и҆ да́стсѧ нече́стїе ва́ше на вы̀: и҆ (всѧ̑) грѣхѝ кꙋмі̑ръ ва́шихъ прїи́мете и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь.
1 Огола и Оголива — дочери одной матери. 5 Блудодеяния Оголы (Самарии) и наказание за них, 11 и Оголивы (Иерусалима). 22 Наказание Оголивы; 31 чаша горечи. 36 Грехи и наказание обоих сестер.
И было ко мне слово Господне:
сын человеческий! были две женщины, дочери одной матери,
и блудили они в Египте, блудили в своей молодости; там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их.
Имена им: большой – Огола, а сестре ее – Оголива. И были они Моими, и рождали сыновей и дочерей; и именовались – Огола Самариею, а Оголива Иерусалимом.
И стала Огола блудить от Меня и пристрастилась к своим любовникам, к Ассириянам, к соседям своим,
к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к областеначальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях;
и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя всеми идолами тех, к кому ни пристращалась;
не переставала блудить и с Египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою.
За то Я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, к которым она пристрастилась.
Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь.
Сестра ее, Оголива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее.
Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам.
И Я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога.
Но эта еще умножила блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения Халдеев,
опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля Халдейская,
она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов.
И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими; и отвратилась от них душа ее.
Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа Моя, как отвратилась душа Моя от сестры ее.
И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле Египетской;
и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть – плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов.
Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда Египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих.
Посему, Оголива, так говорит Господь Бог: вот, Я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон:
сынов Вавилона и всех Халдеев, из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, областеначальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников.
И придут на тебя с оружием, с конями и колесницами и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом.
И обращу ревность Мою против тебя, и поступят с тобою яростно: отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет; возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано;
и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои.
И положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли Египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь.
Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя.
И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое.
Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя.
Ты ходила дорогою сестры твоей; за то и дам в руку тебе чашу ее.
Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору, по огромной вместительности ее.
Опьянения и горести будешь исполнена: чаша ужаса и опустошения – чаша сестры твоей, Самарии!
И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь: ибо Я сказал это, говорит Господь Бог.
Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла Меня и отвратилась от Меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое.
И сказал мне Господь: сын человеческий! хочешь ли судить Оголу и Оголиву? выскажи им мерзости их;
ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили Мне, через огонь проводили в пищу им.
Еще вот что они делали Мне: оскверняли святилище Мое в тот же день, и нарушали субботы Мои;
потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище Мое, чтобы осквернять его: вот как поступали они в доме Моем!
Кроме сего посылали за людьми, приходившими издалека; к ним отправляли послов, и вот, они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшалась нарядами,
и садились на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол и на котором предлагала ты благовонные курения Мои и елей Мой.
И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни; и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки.
Тогда сказал Я об одряхлевшей в прелюбодействе: теперь кончатся блудодеяния ее вместе с нею.
Но приходили к ней, как приходят к жене блуднице, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам.
Но мужи праведные будут судить их; они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках.
Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу.
И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет огнем.
Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел подобно вам;
и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что Я Господь Бог.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible