Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • Сiе́ видѣ́нiе подо́бiе сла́вы Госпо́дни. И ви́дѣхъ, и падо́хъ ни́цъ, и слы́шахъ гла́съ глаго́лющаго, и рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, ста́ни на но́ги твоя́, и воз­глаго́лю тебѣ́.
 • И прiи́де на мя́ ду́хъ, и взя́ мя́, и воз­дви́же мя́, и поста́ви мя́ на нога́хъ мо­и́хъ, и слы́шахъ его́ глаго́люща ко мнѣ́.
 • И рече́ [Госпо́дь] ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, послю́ тя а́зъ къ до́му Изра́илеву, огорчева́ющымъ мя́, и́же огорчи́ша мя́: са́ми и отцы́ и́хъ от­верго́шася мене́ до дне́шняго дне́:
 • и сы́нове жестоколи́чнiи и твердо­серде́чнiи. А́зъ послю́ тя къ тѣ́мъ, и рече́ши къ ни́мъ: та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • а́ще у́бо услы́шатъ, или́ убоя́т­ся, зане́ до́мъ огорчева́яй е́сть, и позна́ютъ, я́ко проро́къ еси́ ты́ посредѣ́ и́хъ.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, да не убо­и́шися и́хъ, ни ужаса́йся от­ лица́ и́хъ: зане́ разсверѣ́пѣютъ и обы́дутъ тя́ о́крестъ, посредѣ́ бо скорпи́евъ ты́ живе́ши: слове́съ и́хъ не убо́йся и от­ лица́ и́хъ не ужаса́йся, зане́ до́мъ огорчева́яй е́сть:
 • и воз­глаго́леши словеса́ моя́ къ ни́мъ, а́ще у́бо услы́шатъ, или́ убоя́т­ся, зане́ до́мъ прогнѣ́ваяй е́сть.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, послу́шай глаго́лющаго къ тебѣ́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже до́мъ преогорчева́яй: от­ве́рзи уста́ твоя́ и снѣ́ждь, я́же а́зъ даю́ тебѣ́.
 • И ви́дѣхъ, и се́, рука́ просте́рта ко мнѣ́, и въ не́й сви́токъ кни́жный:
 • и разви́ его́ предо мно́ю, и въ то́мъ пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше въ не́мъ рыда́нiе и жа́лость и го́ре.
 • Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою.
 • И когда Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал Говорящего мне.
 • И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо Мною до сего самого дня.
 • И эти сыны с огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: «так говорит Господь Бог!»
 • Будут ли они слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них.
 • А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом;
 • и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы.
 • Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе.
 • И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток.
 • И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе».
 • Сїѐ видѣ́нїе подо́бїе сла́вы гдⷭ҇ни. И҆ ви́дѣхъ, и҆ падо́хъ ни́цъ, и҆ слы́шахъ гла́съ гл҃ющагѡ, и҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, ста́ни на но́ги твоѧ̑, и҆ возгл҃ю тебѣ̀.
 • И҆ прїи́де на мѧ̀ дꙋ́хъ, и҆ взѧ̀ мѧ̀, и҆ воздви́же мѧ̀, и҆ поста́ви мѧ̀ на нога́хъ мои́хъ, и҆ слы́шахъ є҆го̀ гл҃юща ко мнѣ̀.
 • И҆ речѐ (гдⷭ҇ь) ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, послю́ тѧ а҆́зъ къ до́мꙋ і҆и҃левꙋ, ѡ҆горчева́ющымъ мѧ̀, и҆̀же ѡ҆горчи́ша мѧ̀: са́ми и҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ ѿверго́шасѧ менє̀ до дне́шнѧгѡ днѐ:
 • и҆ сы́нове жестоколи́чнїи и҆ твердосерде́чнїи. А҆́зъ послю́ тѧ къ тѣ̑мъ, и҆ рече́ши къ ни̑мъ: та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
 • а҆́ще ᲂу҆́бѡ ᲂу҆слы́шатъ, и҆лѝ ᲂу҆боѧ́тсѧ, занѐ до́мъ ѡ҆горчева́ѧй є҆́сть, и҆ позна́ютъ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ є҆сѝ ты̀ посредѣ̀ и҆́хъ.
 • И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, да не ᲂу҆бои́шисѧ и҆́хъ, ни ᲂу҆жаса́йсѧ ѿ лица̀ и҆́хъ: занѐ разсверѣ́пѣютъ и҆ ѡ҆бы́дꙋтъ тѧ̀ ѡ҆́крестъ, посредѣ́ бо скорпі́євъ ты̀ живе́ши: слове́съ и҆́хъ не ᲂу҆бо́йсѧ и҆ ѿ лица̀ и҆́хъ не ᲂу҆жаса́йсѧ, занѐ до́мъ ѡ҆горчева́ѧй є҆́сть:
 • и҆ возглаго́леши словеса̀ моѧ̑ къ ни̑мъ, а҆́ще ᲂу҆́бѡ ᲂу҆слы́шатъ, и҆лѝ ᲂу҆боѧ́тсѧ, занѐ до́мъ прогнѣ́ваѧй є҆́сть.
 • И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, послꙋ́шай гл҃ющагѡ къ тебѣ̀, не бꙋ́ди ѡ҆горчева́ѧй, ꙗ҆́коже до́мъ преѡгорчева́ѧй: ѿве́рзи ᲂу҆ста̀ твоѧ̑ и҆ снѣ́ждь, ꙗ҆̀же а҆́зъ даю̀ тебѣ̀.
 • И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, рꙋка̀ просте́рта ко мнѣ̀, и҆ въ не́й сви́токъ кни́жный:
 • и҆ развѝ є҆го̀ предо мно́ю, и҆ въ то́мъ пи̑сана бы́ша прє́днѧѧ и҆ за̑днѧѧ: и҆ впи́сано бѧ́ше въ не́мъ рыда́нїе и҆ жа́лость и҆ го́ре.