Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, утверди́ лице́ твое́ къ гора́мъ Изра́илевымъ и прорцы́ къ ни́мъ,
 • и рече́ши: го́ры Изра́илевы, слы́шите сло́во Госпо́дне, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь гора́мъ и холмо́мъ, и ка́менемъ и де́бремъ: се́, а́зъ наведу́ на вы́ ме́чь, и потребя́т­ся высоты́ ва́шя:
 • и сокруша́т­ся тре́бища ва́ша и куми́рницы ва́шя, и пове́ргу я́звеныхъ ва́шихъ предъ куми́ры ва́шими:
 • и да́мъ тру́пы сыно́въ Изра́илевыхъ предъ куми́ры и́хъ и расточу́ ко́сти ва́шя о́крестъ тре́бищъ ва́шихъ.
 • И во все́мъ селе́нiи ва́­шемъ опустѣ́ютъ гра́ды, и высо́кая ва́ша поги́бнутъ, я́ко да потребя́т­ся тре́бницы ва́ши и сокруша́т­ся, и преста́нутъ кумíры ва́ши, и от­ве́ргут­ся куми́рницы ва́шя, и потребя́т­ся дѣла́ ва́ша:
 • и паду́тъ я́звенiи посредѣ́ ва́съ, и позна́ете, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • И оста́влю е́же бы́ти от­ ва́съ избѣ́гшымъ от­ меча́ во язы́цѣхъ, и въ разсы́панiи ва́­шемъ во страна́хъ,
 • и помяну́тъ мя́ уцѣлѣ́в­шiи от­ ва́съ во язы́цѣхъ, а́може бы́ша плѣне́ни: кля́хся бо се́рдцу и́хъ блуди́в­шему и от­ста́в­шему от­ мене́ и очесе́мъ и́хъ блуди́в­шымъ вслѣ́дъ начина́нiй и́хъ: и би́ти и́мутъ ли́ца своя́ о зло́бахъ, я́же твори́ша во всѣ́хъ ме́рзостехъ сво­и́хъ,
 • и позна́ютъ, я́ко а́зъ Госпо́дь не ту́не глаго́лахъ сотвори́ти и́мъ вся́ зла́я сiя́.
 • Та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: восплещи́ руко́ю и вострепли́ ного́ю и рцы́: бла́гоже, бла́гоже о всѣ́хъ ме́рзостехъ зло́бы до́му Изра́илева: я́ко мече́мъ и гла́домъ и сме́ртiю паду́тъ.
 • Да́льнiи сме́ртiю сконча́ют­ся, а бли́жнiи мече́мъ паду́тъ: оста́в­шiи же и обдержи́мiи гла́домъ сконча́ют­ся: и сконча́ю гнѣ́въ мо́й на ни́хъ,
 • и увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь, егда́ бу́дутъ я́звенiи ва́ши средѣ́ куми́ръ ва́шихъ о́крестъ тре́бищъ ва́шихъ, на вся́цѣмъ хо́лмѣ высо́цѣмъ и на всѣ́хъ версѣ́хъ го́рнихъ, и подъ ду́бомъ сѣ́н­нымъ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́щнымъ, идѣ́же дая́ху воню́ благо­уха́нiя всѣ́мъ кумíромъ сво­и́мъ.
 • И простру́ ру́ку мою́ на ня́, положу́ зе́млю въ па́губу и въ потребле́нiе от­ пусты́ни Девлаѳа́, от­ всего́ селе́нiя и́хъ: и позна́ете, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! обрати лице твое к горам Израилевым и прореки на них,
 • и скажи: горы Израилевы! слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот, Я наведу на вас меч, и разрушу высоты ваши;
 • и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими;
 • и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших.
 • Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши.
 • И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что Я Господь.
 • Но Я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям.
 • И вспомнят о Мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от Меня, и глаза их, блудившие вслед идолов; и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих;
 • и узнают, что Я Господь; не напрасно говорил Я, что наведу на них такое бедствие.
 • Так говорит Господь Бог: всплесни руками твоими и топни ногою твоею, и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! падут они от меча, голода и моровой язвы.
 • Кто вдали, тот умрет от моровой язвы; а кто близко, тот падет от меча; а оставшийся и уцелевший умрет от голода; так совершу над ними гнев Мой.
 • И узнаете, что Я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим.
 • И простру на них руку Мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлаф, во всех местах жительства их, и узнают, что Я Господь.
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον τὸ προ­́σωπόν σου ἐπι­̀ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ προ­φήτευσον ἐπ᾿ αὐτὰ
 • καὶ ἐρεῖς τὰ ὄρη Ισραηλ ἀκούσατε λόγον κυρίου τάδε λέγει κύριος τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξιν καὶ ταῖς νάπαις ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ᾿ ὑμᾶς ῥομφαίαν καὶ ἐξολεθρευθή­σε­ται τὰ ὑψηλὰ ὑμῶν
 • καὶ συν­τριβήσον­ται τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν καὶ τὰ τεμένη ὑμῶν καὶ κατα­βαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδώλων ὑμῶν
 • καὶ δια­σκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν
 • ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν αἱ πόλεις ἐξερημωθήσον­ται καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀφανισθή­σε­ται ὅπως ἐξολεθρευθῇ τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν καὶ συν­τριβήσον­ται τὰ εἴδωλα ὑμῶν καὶ ἐξαρθή­σε­ται τὰ τεμένη ὑμῶν
 • καὶ πεσοῦν­ται τραυματίαι ἐν μέσῳ ὑμῶν καὶ ἐπι­γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος
 • ἐν τῷ γενέσθαι ἐξ ὑμῶν ἀνασῳζο­μέ­νους ἐκ ῥομφαίας ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ δια­σκορπισμῷ ὑμῶν ἐν ταῖς χώραις
 • καὶ μνησθήσον­ταί μου οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ ᾐχμαλωτεύ­θησαν ἐκεῖ ὀμώμοκα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῇ ἐκπορνευούσῃ ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς πορνεύ­ουσιν ὀπίσω τῶν ἐπι­τηδευμάτων αὐτῶν καὶ κόψον­ται προ­́σωπα αὐτῶν ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν
 • καὶ ἐπι­γνώσον­ται διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα
 • τάδε λέγει κύριος κρότησον τῇ χειρὶ καὶ ψόφησον τῷ ποδὶ καὶ εἰπόν εὖγε εὖγε ἐπι­̀ πᾶσιν τοῖς βδελύγμασιν οἴκου Ισραηλ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ἐν λιμῷ πεσοῦν­ται
 • ὁ ἐγγὺς ἐν ῥομφαίᾳ πεσεῖται ὁ δὲ μακρὰν ἐν θανάτῳ τελευτήσει καὶ ὁ περιεχό­με­νος ἐν λιμῷ συν­τελεσθή­σε­ται καὶ συν­τελέσω τὴν ὀργήν μου ἐπ᾿ αὐτούς
 • καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ εἶναι τοὺς τραυματίας ὑμῶν ἐν μέσῳ τῶν εἰδώλων ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν ἐπι­̀ πάν­τα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω δένδρου συσκίου οὗ ἔδωκαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν
 • καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ θήσομαι τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς ὄλεθρον ἀπο­̀ τῆς ἐρήμου Δεβλαθα ἐκ πάσης τῆς κατοικίας καὶ ἐπι­γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος