Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И возопи́ во у́шы мо­и́ гла́сомъ вели́кимъ, глаго́ля: при­­бли́жися от­мще́нiе гра́да: и кі́йждо имѣ́яше сосу́ды истребле́нiя въ руцѣ́ сво­е́й.
 • И се́, ше́сть муже́й идо́ша от­ пути́ вра́тъ высо́кихъ зря́щихъ на сѣ́веръ, и ко­ему́ждо сѣки́ра [погубле́нiя] въ руцѣ́ его́: и му́жъ еди́нъ посредѣ́ и́хъ облече́нъ въ поди́ръ, и по́ясъ от­ сапфи́ра о чре́слѣхъ его́: и внидо́ша и ста́ша бли́зъ же́ртвен­ника мѣ́дянаго.
 • И сла́ва Бо́га Изра́илева взы́де от­ херуви́мовъ су́щая на ни́хъ въ непокрове́н­ное до́му: и при­­зва́ му́жа оболче́на въ поди́ръ, и́же имѣ́яше на чре́слѣхъ сво­и́хъ по́ясъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ нему́: пройди́ средѣ́ гра́да Иерусали́ма и да́ждь зна́менiя на ли́ца муже́й стеня́щихъ и болѣ́зну­ю­щихъ о всѣ́хъ беззако́нiихъ быва́ющихъ средѣ́ и́хъ.
 • И си́мъ рече́, слы́шащу мнѣ́: иди́те во гра́дъ вслѣ́дъ его́, изсѣцы́те и не пощади́те очи́ма ва́шима и не поми́луйте:
 • ста́рца и ю́ношу и дѣ́ву, и младе́нцы и жены́ избі́йте въ потребле́нiе: а ко всѣ́мъ, на ни́хже е́сть зна́менiе, не при­­каса́йтеся: от­ освяще́н­ныхъ мо­и́хъ начни́те. И нача́ша от­ муже́й ста́рыхъ, и́же бѣ́ша вну́трь въ дому́.
 • И рече́ къ ни́мъ: оскверни́те до́мъ, и напо́лните пути́ мертвеце́въ исходя́ще, и изсѣцы́те [су́щихъ во гра́дѣ].
 • И бы́сть внегда́ сѣча́ху и́хъ, оста́хъ а́зъ и падо́хъ ни́цъ, и возопи́хъ и рѣ́хъ: го́ре, [го́ре,] о, лю́тѣ мнѣ́, Адонаю́ Го́споди! еда́ потребля́еши ты́ оста́нки Изра́илевы, егда́ разлива́еши я́рость твою́ на Иерусали́мъ?
 • И рече́ ко мнѣ́: непра́вда до́му Изра́илева и Иу́дина воз­вели́чися зѣло́ зѣло́, я́ко напо́лнися земля́ люді́й мно́гихъ, и гра́дъ напо́лнися непра́вдъ и нечисто́тъ, я́ко рѣ́ша: оста́вилъ е́сть Госпо́дь зе́млю и не ви́дитъ Госпо́дь.
 • И а́зъ е́смь, и не пощади́тъ о́ко мое́, ни поми́лую, пути́ и́хъ на главы́ и́хъ да́хъ.
 • И се́, му́жъ, оболче́ный въ поди́ръ и препоя́санъ по́ясомъ о чре́слѣхъ сво­и́хъ, от­вѣщава́­ше, глаго́ля: сотвори́хъ, я́коже заповѣ́далъ ми́ еси́.
 • И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей.
 • И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника.
 • И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца.
 • И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак.
 • А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите;
 • старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом.
 • И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе.
 • И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?
 • И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико; и земля сия полна крови, и город исполнен неправды; ибо они говорят: «оставил Господь землю сию, и не видит Господь».
 • За то и Мое око не пощадит, и не помилую; обращу поведение их на их голову.
 • И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как Ты повелел мне.
 • καὶ ἀνέκραγεν εἰς τὰ ὦτά μου φωνῇ μεγά­λῃ λέγων ἤγγικεν ἡ ἐκδίκησις τῆς πόλεως καὶ ἕκασ­τος εἶχεν τὰ σκεύ­η τῆς ἐξολεθρεύ­σεως ἐν χειρὶ αὐτοῦ
 • καὶ ἰδοὺ ἓξ ἄνδρες ἤρχον­το ἀπο­̀ τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης τῆς ὑψηλῆς τῆς βλεπούσης προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἑκάστου πέλυξ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ εἷς ἀνὴρ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐνδεδυκὼς ποδήρη καὶ ζώνη σαπφείρου ἐπι­̀ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἔστησαν ἐχόμενοι τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χαλκοῦ
 • καὶ δόξα θεοῦ τοῦ Ισραηλ ἀνέβη ἀπο­̀ τῶν χερουβιν ἡ οὖσα ἐπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυκότα τὸν ποδήρη ὃς εἶχεν ἐπι­̀ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὴν ζώνην
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτόν δίελθε μέσην τὴν Ιερουσαλημ καὶ δὸς τὸ σημεῖον ἐπι­̀ τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρῶν τῶν κατα­στεναζόν­των καὶ τῶν κατωδυνωμένων ἐπι­̀ πάσαις ταῖς ἀνομίαις ταῖς γινομέναις ἐν μέσῳ αὐτῆς
 • καὶ τούτοις εἶπεν ἀκούον­τός μου πορεύ­εσθε ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν καὶ κόπτετε καὶ μὴ φείδεσθε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν καὶ μὴ ἐλεήσητε
 • πρεσβύτερον καὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ νήπια καὶ γυναῖκας ἀπο­κτείνατε εἰς ἐξάλειψιν ἐπι­̀ δὲ πάν­τας ἐφ᾿ οὕς ἐστιν τὸ σημεῖον μὴ ἐγγίσητε καὶ ἀπο­̀ τῶν ἁγίων μου ἄρξασθε καὶ ἤρξαν­το ἀπο­̀ τῶν ἀνδρῶν τῶν πρεσβυτέρων οἳ ἦσαν ἔσω ἐν τῷ οἴκῳ
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς μιάνατε τὸν οἶκον καὶ πλή­σατε τὰς ὁδοὺς νεκρῶν ἐκπορευόμενοι καὶ κόπτετε
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κόπτειν αὐτοὺς καὶ πίπτω ἐπι­̀ προ­́σωπόν μου καὶ ἀνεβόησα καὶ εἶπα οἴμμοι κύριε ἐξαλείφεις σὺ τοὺς κατα­λοίπους τοῦ Ισραηλ ἐν τῷ ἐκχέαι σε τὸν θυμόν σου ἐπι­̀ Ιερουσαλημ
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με ἀδικία τοῦ οἴκου Ισραηλ καὶ Ιουδα μεμεγά­λυν­ται σφόδρα σφόδρα ὅτι ἐπλή­σθη ἡ γῆ λαῶν πολλῶν καὶ ἡ πόλις ἐπλή­σθη ἀδικίας καὶ ἀκαθαρσίας ὅτι εἶπαν ἐγκατα­λέλοιπεν κύριος τὴν γῆν οὐκ ἐφορᾷ ὁ κύριος
 • καὶ οὐ φεί­σε­ταί μου ὁ ὀφθαλμός οὐδὲ μὴ ἐλεήσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα
 • καὶ ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ ὁ ἐνδεδυκὼς τὸν ποδήρη καὶ ἐζωσμένος τῇ ζώνῃ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀπεκρίνατο λέγων πεποίηκα καθὼς ἐνετείλω μοι
 • 他 向 我 耳 中 大 声 喊 叫 说 , 要 使 那 监 管 这 城 的 人 手 中 各 拿 灭 命 的 兵 器 前 来 。
 • 忽 然 有 六 个 人 从 朝 北 的 上 门 而 来 , 各 人 手 拿 杀 人 的 兵 器 。 内 中 有 一 人 身 穿 细 麻 衣 , 腰 间 带 着 墨 盒 子 。 他 们 进 来 , 站 在 铜 祭 坛 旁 。
 • 以 色 列 神 的 荣 耀 本 在 基 路 伯 上 , 现 今 从 那 里 升 到 殿 的 门 槛 。 神 将 那 身 穿 细 麻 衣 , 腰 间 带 着 墨 盒 子 的 人 召 来 。
 • 耶 和 华 对 他 说 , 你 去 走 遍 耶 路 撒 冷 全 城 , 那 些 因 城 中 所 行 可 憎 之 事 叹 息 哀 哭 的 人 , 画 记 号 在 额 上 。
 • 我 耳 中 听 见 他 对 其 馀 的 人 说 , 要 跟 随 他 走 遍 全 城 , 以 行 击 杀 。 你 们 的 眼 不 要 顾 惜 , 也 不 要 可 怜 他 们 。
 • 要 将 年 老 的 , 年 少 的 , 并 处 女 , 婴 孩 , 和 妇 女 , 从 圣 所 起 全 都 杀 尽 , 只 是 凡 有 记 号 的 人 不 要 挨 近 他 。 于 是 他 们 从 殿 前 的 长 老 杀 起 。
 • 他 对 他 们 说 , 要 污 秽 这 殿 , 使 院 中 充 满 被 杀 的 人 。 你 们 出 去 吧 。 他 们 就 出 去 , 在 城 中 击 杀 。
 • 他 们 击 杀 的 时 候 , 我 被 留 下 , 我 就 俯 伏 在 地 , 说 , 哎 。 主 耶 和 华 阿 , 你 将 忿 怒 倾 在 耶 路 撒 冷 , 岂 要 将 以 色 列 所 剩 下 的 人 都 灭 绝 麽 。
 • 他 对 我 说 , 以 色 列 家 和 犹 大 家 的 罪 孽 极 其 重 大 。 遍 地 有 流 血 的 事 , 满 城 有 冤 屈 , 因 为 他 们 说 , 耶 和 华 已 经 离 弃 这 地 , 他 看 不 见 我 们 。
 • 故 此 , 我 眼 必 不 顾 惜 , 也 不 可 怜 他 们 , 要 照 他 们 所 行 的 报 应 在 他 们 头 上 。
 • 那 穿 细 麻 衣 , 腰 间 带 着 墨 盒 子 的 人 将 这 事 回 覆 说 , 我 已 经 照 你 所 吩 咐 的 行 了 。
 • И воскликнул Он громовым голосом: «Подойдите те, кому поручено покарать этот город; каждый — со своим смертоносным оружием!»
 • И я увидел: от верхних ворот, обращенных к северу, идут шестеро и у каждого из них — орудие разрушения. И еще среди них был один, одетый в льняные одежды; к поясу у него были прикреплены принадлежности писца. Они приблизились и остановились возле медного жертвенника.
 • Слава Бога Израилева поднялась с херувима, на котором она пребывала , и остановилась на пороге Храма. И обратившись к тому, кто был одет в льняные одежды, с принадлежностями писца на поясе,
 • Господь повелел: «Пройди по этому городу, по Иерусалиму, и поставь знак на лбу тех, кто плачет и стонет, видя какие мерзости творятся в Иерусалиме».
 • И я услышал, как Он сказал остальным: «Идите за ним по городу и убивайте! Не щадите никого, будь–те безжалостны!
 • Стариков, юношей и дев, детей и женщин — всех убивайте, всех уничтожайте, но не трогайте тех, у кого будет этот знак. Начните с Моего Святилища». И они начали со старцев, которые находились перед Храмом.
 • Он сказал тем шестерым: «Оскверните Храм, трупами наполните его дворы, а затем идите дальше!» Они пошли дальше и начали убивать в городе.
 • Они убивали, а я остался один. И простерся я ниц и воззвал: «О Господь Бог! Неужели Ты истребишь весь остаток Изрáиля, изливая Свой гнев на Иерусалим?»
 • Он сказал мне: «Слишком велик грех народа Израилева и народа Иудина, слишком велик! Эта земля пропитана кровью, этот город полон преступлений, потому что они говорили: „Оставил Господь эту землю, Господь не видит”.
 • Потому Я не пощажу их, не помилую. Я обращу дела их против них самих!»
 • И тот, кто был одет в льняные одежды, с принадлежностями писца на поясе, сказал в ответ: «Я сделал все, что Ты повелел мне».