Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И возопи́ во у́шы мо­и́ гла́сомъ вели́кимъ, глаго́ля: при­­бли́жися от­мще́нiе гра́да: и кі́йждо имѣ́яше сосу́ды истребле́нiя въ руцѣ́ сво­е́й.
 • И се́, ше́сть муже́й идо́ша от­ пути́ вра́тъ высо́кихъ зря́щихъ на сѣ́веръ, и ко­ему́ждо сѣки́ра [погубле́нiя] въ руцѣ́ его́: и му́жъ еди́нъ посредѣ́ и́хъ облече́нъ въ поди́ръ, и по́ясъ от­ сапфи́ра о чре́слѣхъ его́: и внидо́ша и ста́ша бли́зъ же́ртвен­ника мѣ́дянаго.
 • И сла́ва Бо́га Изра́илева взы́де от­ херуви́мовъ су́щая на ни́хъ въ непокрове́н­ное до́му: и при­­зва́ му́жа оболче́на въ поди́ръ, и́же имѣ́яше на чре́слѣхъ сво­и́хъ по́ясъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ нему́: пройди́ средѣ́ гра́да Иерусали́ма и да́ждь зна́менiя на ли́ца муже́й стеня́щихъ и болѣ́зну­ю­щихъ о всѣ́хъ беззако́нiихъ быва́ющихъ средѣ́ и́хъ.
 • И си́мъ рече́, слы́шащу мнѣ́: иди́те во гра́дъ вслѣ́дъ его́, изсѣцы́те и не пощади́те очи́ма ва́шима и не поми́луйте:
 • ста́рца и ю́ношу и дѣ́ву, и младе́нцы и жены́ избі́йте въ потребле́нiе: а ко всѣ́мъ, на ни́хже е́сть зна́менiе, не при­­каса́йтеся: от­ освяще́н­ныхъ мо­и́хъ начни́те. И нача́ша от­ муже́й ста́рыхъ, и́же бѣ́ша вну́трь въ дому́.
 • И рече́ къ ни́мъ: оскверни́те до́мъ, и напо́лните пути́ мертвеце́въ исходя́ще, и изсѣцы́те [су́щихъ во гра́дѣ].
 • И бы́сть внегда́ сѣча́ху и́хъ, оста́хъ а́зъ и падо́хъ ни́цъ, и возопи́хъ и рѣ́хъ: го́ре, [го́ре,] о, лю́тѣ мнѣ́, Адонаю́ Го́споди! еда́ потребля́еши ты́ оста́нки Изра́илевы, егда́ разлива́еши я́рость твою́ на Иерусали́мъ?
 • И рече́ ко мнѣ́: непра́вда до́му Изра́илева и Иу́дина воз­вели́чися зѣло́ зѣло́, я́ко напо́лнися земля́ люді́й мно́гихъ, и гра́дъ напо́лнися непра́вдъ и нечисто́тъ, я́ко рѣ́ша: оста́вилъ е́сть Госпо́дь зе́млю и не ви́дитъ Госпо́дь.
 • И а́зъ е́смь, и не пощади́тъ о́ко мое́, ни поми́лую, пути́ и́хъ на главы́ и́хъ да́хъ.
 • И се́, му́жъ, оболче́ный въ поди́ръ и препоя́санъ по́ясомъ о чре́слѣхъ сво­и́хъ, от­вѣщава́­ше, глаго́ля: сотвори́хъ, я́коже заповѣ́далъ ми́ еси́.
 • И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей.
 • И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника.
 • И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца.
 • И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак.
 • А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите;
 • старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом.
 • И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе.
 • И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?
 • И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико; и земля сия полна крови, и город исполнен неправды; ибо они говорят: «оставил Господь землю сию, и не видит Господь».
 • За то и Мое око не пощадит, и не помилую; обращу поведение их на их голову.
 • И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как Ты повелел мне.
 • καὶ ἀνέκραγεν εἰς τὰ ὦτά μου φωνῇ μεγά­λῃ λέγων ἤγγικεν ἡ ἐκδίκησις τῆς πόλεως καὶ ἕκασ­τος εἶχεν τὰ σκεύ­η τῆς ἐξολεθρεύ­σεως ἐν χειρὶ αὐτοῦ
 • καὶ ἰδοὺ ἓξ ἄνδρες ἤρχον­το ἀπο­̀ τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης τῆς ὑψηλῆς τῆς βλεπούσης προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἑκάστου πέλυξ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ εἷς ἀνὴρ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐνδεδυκὼς ποδήρη καὶ ζώνη σαπφείρου ἐπι­̀ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἔστησαν ἐχόμενοι τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χαλκοῦ
 • καὶ δόξα θεοῦ τοῦ Ισραηλ ἀνέβη ἀπο­̀ τῶν χερουβιν ἡ οὖσα ἐπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυκότα τὸν ποδήρη ὃς εἶχεν ἐπι­̀ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὴν ζώνην
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτόν δίελθε μέσην τὴν Ιερουσαλημ καὶ δὸς τὸ σημεῖον ἐπι­̀ τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρῶν τῶν κατα­στεναζόν­των καὶ τῶν κατωδυνωμένων ἐπι­̀ πάσαις ταῖς ἀνομίαις ταῖς γινομέναις ἐν μέσῳ αὐτῆς
 • καὶ τούτοις εἶπεν ἀκούον­τός μου πορεύ­εσθε ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν καὶ κόπτετε καὶ μὴ φείδεσθε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν καὶ μὴ ἐλεήσητε
 • πρεσβύτερον καὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ νήπια καὶ γυναῖκας ἀπο­κτείνατε εἰς ἐξάλειψιν ἐπι­̀ δὲ πάν­τας ἐφ᾿ οὕς ἐστιν τὸ σημεῖον μὴ ἐγγίσητε καὶ ἀπο­̀ τῶν ἁγίων μου ἄρξασθε καὶ ἤρξαν­το ἀπο­̀ τῶν ἀνδρῶν τῶν πρεσβυτέρων οἳ ἦσαν ἔσω ἐν τῷ οἴκῳ
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς μιάνατε τὸν οἶκον καὶ πλή­σατε τὰς ὁδοὺς νεκρῶν ἐκπορευόμενοι καὶ κόπτετε
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κόπτειν αὐτοὺς καὶ πίπτω ἐπι­̀ προ­́σωπόν μου καὶ ἀνεβόησα καὶ εἶπα οἴμμοι κύριε ἐξαλείφεις σὺ τοὺς κατα­λοίπους τοῦ Ισραηλ ἐν τῷ ἐκχέαι σε τὸν θυμόν σου ἐπι­̀ Ιερουσαλημ
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με ἀδικία τοῦ οἴκου Ισραηλ καὶ Ιουδα μεμεγά­λυν­ται σφόδρα σφόδρα ὅτι ἐπλή­σθη ἡ γῆ λαῶν πολλῶν καὶ ἡ πόλις ἐπλή­σθη ἀδικίας καὶ ἀκαθαρσίας ὅτι εἶπαν ἐγκατα­λέλοιπεν κύριος τὴν γῆν οὐκ ἐφορᾷ ὁ κύριος
 • καὶ οὐ φεί­σε­ταί μου ὁ ὀφθαλμός οὐδὲ μὴ ἐλεήσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα
 • καὶ ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ ὁ ἐνδεδυκὼς τὸν ποδήρη καὶ ἐζωσμένος τῇ ζώνῃ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀπεκρίνατο λέγων πεποίηκα καθὼς ἐνετείλω μοι
 • И возгласил в уши мои великим голосом, говоря: „приблизилось отмщение городу“. И каждый имел в руке своей орудия истребления.

 • И вот шесть мужей идут от ворот верхних, обращенных к северу, и у каждого в руке секира (истребления), и один муж среди их, одетый в подир, и пояс из сапфира на чреслах его, и вошли, и стали близ медного жертвенника.

 • И слава Бога Израилева поднялась с херувимов, на которых пребывала, на открытое место дома. И призвал мужа, облеченного в подир, который имел на чреслах своих пояс,

 • И сказал Господь ему: пройди среди города Иерусалима, и положи знак на челах мужей, скорбящих и болезнующих о всех беззакониях, совершающихся среди них.

 • И тем сказал, как я слышал: идите за ним в город, и избивайте, и пусть не жалеет око ваше, и не щадите.

 • Старца и юношу, и деву, и младенцев, и жен бейте до смерти, а ко всем, на ком есть знак, не прикасайтесь, от посвященных Мне начните. И начали с мужей старейших, которые были внутри, в доме.

 • И сказал им: оскверните дом, и вышедши наполните пути мертвыми, и изрубите (находящихся в городе).

 • И когда они избивали их, я остался, и пал ниц, и возопил и сказал: горе, (горе)! О беда мне, Господи Боже! Ужели Ты истребляешь остаток Израиля, ужели разливаешь ярость Свою на Иерусалим?

 • И сказал мне: неправда дома Израилева и Иудина велика, весьма велика, ибо наполнилась земля многими народами, а город наполнился неправдою и нечистотою, так как они сказали: „оставил Господь землю, и не видит Господь“.

 • Но Я-есмь, и не пощадит око Мое и не помилую, обращу пути их на головы их.

 • И вот муж, одетый в подир и опоясанный поясом по чреслам своим, в ответ сказал: „я сделал, как Ты заповедал мне“.