Скрыть

1-я книга Ездры, Главы1-5

Толкования главы
Толкования главы
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:9
1:10
1:11
Глава 5 
5:4
5:6
5:7
5:9
5:10
5:15
5:17
Церковнославянский (рус)
Въ лѣ́то пе́рвое ки́ра царя́ пе́рсскаго, да испо́лнит­ся сло́во Госпо́дне от­ у́стъ иеремі́иныхъ, воз­дви́же Госпо́дь ду́хъ ки́ра царя́ пе́рсскаго, и повелѣ́ проповѣ́дати во все́мъ ца́р­ст­вiи сво­е́мъ, и писа́ньми, глаго́ля:
сiя́ глаго́летъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй: вся́ ца́р­ст­ва земна́я даде́ мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ небе́сный, и то́й повелѣ́ ми, да сози́жду ему́ до́мъ во Иерусали́мѣ, и́же во Иуде́и:
кто́ въ ва́съ от­ всѣ́хъ люді́й его́? и бу́детъ Бо́гъ его́ съ ни́мъ, и да взы́детъ во Иерусали́мъ, и́же во Иуде́и, и да сози́ждетъ до́мъ Бо́гу Изра́илеву, то́й е́сть Бо́гъ, и́же во Иерусали́мѣ:
и вся́къ оста́в­шiйся от­ всѣ́хъ мѣ́стъ, идѣ́же то́й обита́етъ, и да помо́гутъ ему́ му́жiе от­ мѣ́ста его́ сребро́мъ и зла́томъ, и сосу́ды и скоты́, съ доброво́льными обѣща́нiи [принесу́тъ] въ це́рковь Бо́жiю, я́же во Иерусали́мѣ.
И воста́ша кня́зи оте́че­ст­въ Иу́диныхъ и Венiами́нихъ и свяще́н­ницы и леви́ти, и вси́, и́мже воз­дви́же Бо́гъ ду́хъ и́хъ, да взы́дутъ созида́нiю це́ркве Госпо́дни, я́же во Иерусали́мѣ:
и вси́, и́же бя́ху о́крестъ, помого́ша рука́мъ и́хъ сосу́ды сре́брбяными, зла́томъ, потре́бными, и скота́ми, и драги́ми вещми́, кромѣ́ доброво́льных.
И ца́рь ки́ръ изнесе́ сосу́ды це́ркве Госпо́дни, и́хже взя́ навуходоно́соръ изъ Иерусали́ма и положи́ ты́я въ це́ркви бо́га сво­его́:
изнесе́ же ты́я ки́ръ ца́рь пе́рсскiй руко́ю Миѳрида́та гасвари́нова, и сочте́ ты́я сасавасса́ру кня́зю Иуде́йску.
И сiе́ число́ и́хъ: умыва́лницъ златы́хъ три́десять, умыва́лницъ же сре́бряныхъ ты́сяща, ноже́й два́десять де́вять,
и ча́шъ златы́хъ три́десять, и сре́бряныхъ двойны́хъ четы́реста де́сять, и сосу́довъ ины́хъ ты́сяща:
всѣ́хъ сосу́довъ златы́хъ и сре́бряныхъ пя́ть ты́сящъ и четы́реста, вся́ взя́ съ собо́ю сасавасса́ръ от­ преселе́нiя Вавило́нскаго во Иерусали́мъ.
Проро́че­с­т­вова же Агге́й проро́къ и заха́рiа сы́нъ а́ддовъ прорица́нiе ко Иуде́омъ, и́же бя́ху во Иуде́и и Иерусали́мѣ, во и́мя Бо́га Изра́илева на ни́хъ.
Тогда́ воста́ста зорова́вель сы́нъ Салаѳiи́левъ и иису́съ сы́нъ Иоседе́ковъ и нача́ста зда́ти до́мъ Бо́жiй, и́же во Иерусали́мѣ: и съ ни́ма проро́цы Бо́жiи помога́юще и́ма.
Въ то́ вре́мя прiи́де къ ни́мъ Ѳаѳана́й кня́зь су́щiй за рѣко́ю и саѳарвузана́й и сослужи́телiе и́хъ, и сiя́ реко́ша и́мъ: кто́ даде́ ва́мъ вла́сть созида́ти до́мъ се́й и стѣ́ны сiя́ воз­ставля́ти?
Тогда́ сiя́ реко́ша и́мъ: ка́я су́ть имена́ муже́й созида́ющихъ гра́дъ се́й?
И о́чи Бо́жiи на плѣне́нiе Иу́дино, и не воз­брани́ша и́мъ, до́ндеже посла́нiе къ да́рiю от­несе́но, и тогда́ посла́ся съ писмоно́сцемъ о се́мъ.
Изъявле́нiе посла́нiя, е́же посла́ Ѳаѳана́й кня́зь объ о́нъ по́лъ рѣки́ и саѳарвузана́й и сослужи́телiе и́хъ Афарсахе́е, и́же бя́ху за рѣко́ю, да́рiю царю́:
словесы́ посла́ша къ нему́, и сiя́ пи́сана въ не́мъ: да́рiю царю́ ми́ръ вся́къ:
вѣ́домо да бу́детъ царю́, я́ко ходи́хомъ во Иуде́йскую страну́ къ до́му Бо́га вели́каго, и то́й созида́ет­ся ка́менiемъ избра́н­нымъ, и древа́ ста́вят­ся въ стѣна́хъ, дѣ́ло же то́ со тща́нiемъ стро́ит­ся и благопоспѣша́ет­ся въ рука́хъ и́хъ:
тогда́ вопроси́хомъ старѣ́йшинъ тѣ́хъ и та́ко реко́хомъ и́мъ: кто́ даде́ ва́мъ вла́сть до́мъ се́й созида́ти и стѣ́ны сiя́ воз­ставля́ти?
и о и́менѣхъ и́хъ вопроси́хомъ и́хъ, да воз­вѣсти́мъ тебѣ́, я́ко да напи́шемъ тебѣ́ имена́ муже́й, и́же су́ть нача́лницы и́хъ:
и сицева́ словеса́ от­вѣща́ша на́мъ глаго́люще: мы́ есмы́ раби́ Бо́га небесе́ и земли́, и созида́емъ до́мъ, и́же бы́сть устро́­енъ пре́жде сего́ за лѣ́та мно́га, и ца́рь Изра́илевъ вели́кiй созда́ его́ и соверши́ его́ и́мъ:
егда́ же прогнѣ́ваша отцы́ на́ши Бо́га небе́снаго, предаде́ и́хъ въ ру́ки навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго халде́анина, и до́мъ се́й разори́ и лю́ди преведе́ въ Вавило́нъ:
но въ лѣ́то пе́рвое ки́ра царя́, ки́ръ ца́рь Вавило́нскiй поста́ви повелѣ́нiе, да до́мъ Бо́жiй се́й сози́ждет­ся,
и сосу́ды до́му Бо́жiя златы́я и сре́бряныя, я́же навуходоно́соръ взя́ изъ до́му, и́же во Иерусали́мѣ, и от­несе́ я́ въ хра́мъ Вавило́нскiй, изнесе́ ты́я ки́ръ ца́рь от­ хра́ма Вавило́нскаго и даде́ и́хъ Саванаса́ру храни́телю, и́же надъ сокро́вищемъ,
и рече́ ему́: вся́ сосу́ды сiя́ воз­ми́ и иди́, и поста́ви и́хъ въ дому́, и́же е́сть во Иерусали́мѣ, на мѣ́сто и́хъ:
тогда́ Саванаса́ръ то́й прiи́де и поста́ви основа́нiе до́му Бо́жiя во Иерусали́мѣ, и от­ того́ вре́мене да́же доны́нѣ созида́ет­ся, и еще́ не соверше́нъ е́сть:
и ны́нѣ а́ще [ви́дит­ся] царю́ бла́го, да посмотри́тъ въ дому́ сокро́вища царя́ Вавило́нскаго, да увѣ́си, я́ко от­ царя́ ки́ра бы́сть повелѣ́нiе созида́ти до́мъ Бо́жiй се́й, и́же во Иерусали́мѣ, и увѣ́давъ о се́мъ ца́рь да по́слетъ къ на́мъ.
В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно:
так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее.
Кто есть из вас, из всего народа Его, – да будет Бог его с ним, – и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме.
А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме.
И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме.
И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма.
И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, –
и вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару князю Иудину.
И вот число их: блюд золотых тридцать, блюд серебряных тысяча, ножей двадцать девять,
чаш золотых тридцать, чаш серебряных двойных четыреста десять, других сосудов тысяча:
всех сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч четыреста. Все это взял с собою Шешбацар, при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим.
Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили Иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева.
Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их.
В то время пришел к ним Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар-Бознай и товарищи их, и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии?
Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание.
Но око Бога их было над старейшинами Иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу.
Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар-Бознай с товарищами своими – Афарсахеями, которые за рекою, к царю Дарию.
В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: Дарию царю – всякий мир!
Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога великого; и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены; и работа сия производится быстро и с успехом идет в руках их.
Тогда мы спросили у старейшин тех и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать?
И сверх того об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них.
И они ответили нам такими словами: мы рабы Бога неба и земли и строим дом, который был построен за много лет прежде сего, – и великий царь у Израиля строил его и довершил его.
Когда же отцы наши прогневали Бога небесного, Он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, Халдеянина; и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон.
Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий;
да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, – вынес Кир царь из храма Вавилонского; и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил областеначальником,
и сказал ему: возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте.
Тогда Шешбацар тот пришел, положил основания дома Божия в Иерусалиме; и с тех пор доселе он строится, и еще не кончен.
Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ, там в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю о сем пусть пришлют к нам.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible