Скрыть
Церковнославянский (рус)
Тогда́ да́рiй ца́рь повелѣ́, и иска́ша во книгохрани́телницахъ, идѣ́же сокро́вище лежи́тъ въ Вавило́нѣ.
И обрѣ́теся во Ама́ѳѣ гра́дѣ миді́йстѣмъ въ пала́тѣ глави́зна еди́на, и сiе́ пи́сано бѣ́ въ не́й на па́мять:
въ лѣ́то пе́рвое ки́ра царя́, ки́ръ ца́рь ца́рь повелѣ́ о до́мѣ Бо́жiи, и́же во Иерусали́мѣ: до́мъ да сози́ждет­ся, и мѣ́сто, идѣ́же жру́тъ же́ртвы: и положи́ мѣ́ру высоты́ лако́тъ шестьдеся́тъ, широта́ его́ лако́тъ шестьдеся́тъ:
и стѣ́ны ка́мен­ныя тве́рдыя три́, и стѣна́ древя́ная еди́на, иждиве́нiе же от­ до́му царе́ва да да́ст­ся:
и сосу́ди до́му Бо́жiя златі́и и сре́брянiи, и́хже навуходоно́соръ взя́ от­ до́му, и́же во Иерусали́мѣ, и пренесе́ и́хъ въ Вавило́нъ, да от­даду́т­ся и внесу́т­ся въ до́мъ, и́же во Иерусали́мѣ, на мѣ́сто, идѣ́же и поста́влени бя́ху въ дому́ Бо́жiи:
ны́нѣ у́бо дади́те, кня́зiе су́щiи за рѣко́ю, саѳарвузана́й и сослужи́телiе и́хъ Афарсахе́е, и́же за рѣко́ю, дале́че от­иди́те от­ту́ду:
ны́нѣ оста́вите дѣ́ло до́му Бо́жiя: кня́зiе Иуде́йстiи и старѣ́йшины и́хъ до́мъ Бо́жiй то́й да созида́ютъ на мѣ́стѣ сво­е́мъ:
и от­ мене́ повелѣ́но бы́сть, да не когда́ что́ сотвори́те проти́вно старѣ́йшинамъ жидо́вскимъ въ созида́нiи до́му Бо́жiя о́наго: и от­ имѣ́нiй ца́рскихъ да́ней су́щихъ за рѣко́ю при­­лѣ́жно на иждиве́нiе да дае́т­ся муже́мъ тѣ́мъ, е́же бы не преста́ло дѣ́ло то́:
и е́же а́ще оскудѣ́етъ, и телцы́ и овны́ и а́гнцы, во всесожже́нiя Бо́гу небе́сному, пшени́ца, со́ль, вино́, еле́й, по словеси́ свяще́н­никовъ, и́же во Иерусали́мѣ, да дае́т­ся и́мъ по вся́ дни́, е́же а́ще воспро́сятъ,
да бу́дутъ при­­нося́щiи благо­уха́нiя Бо́гу небе́сному и да мо́лят­ся о жи́зни царя́ и сыно́въ его́:
и от­ мене́ уста́влено повелѣ́нiе, да вся́къ человѣ́къ, и́же престу́питъ повелѣ́нiе сiе́, во́змет­ся дре́во от­ до́му его́, и воз­дви́женъ обѣ́сит­ся на не́мъ, и до́мъ его́ мнѣ́ бу́детъ взя́тъ:
и Бо́гъ, его́же обита́етъ и́мя та́мо, да низврати́тъ вся́каго царя́ и лю́ди, и́же простру́тъ ру́ку свою́ премѣни́ти или́ разори́ти до́мъ Бо́жiй, и́же е́сть во Иерусали́мѣ: а́зъ да́рiй поста́вихъ повелѣ́нiе, съ при­­лѣжа́нiемъ да бу́детъ.
Тогда́ Ѳаѳана́й кня́зь страны́ зарѣ́чныя, саѳарвузана́й и сослуже́бницы его́, я́коже посла́ да́рiй ца́рь, та́ко сотвори́ша тща́телно.
Старѣ́йшины же Иуде́йстiи созида́ху и леви́ти по проро́че­ст­ву Агге́а проро́ка и заха́рiи сы́на а́ддова. И созда́ша и соверши́ша по повелѣ́нiю Бо́га Изра́илева и по повелѣ́нiю ки́ра и да́рiа и Артаксе́ркса царе́й пе́рсскихъ,
и соверши́ша до́мъ то́й да́же до дне́ тре́тiяго, ме́сяца Ада́ра, и́же е́сть въ лѣ́то шесто́е ца́р­ст­ва да́рiа царя́.
Сотвори́ша же сы́нове Изра́илевы, свяще́н­ницы и леви́ти, и про́чiи сыно́въ преселе́нiя обновле́нiе до́му Бо́жiя въ ра́дости,
и при­­несо́ша на обновле́нiе до́му Бо́жiя телце́въ сто́, овно́въ двѣ́сти, а́гнцевъ четы́реста, козло́въ от­ ко́зъ за грѣхи́ всего́ Изра́иля два­на́­де­сять, по числу́ колѣ́нъ Изра́илевыхъ:
и поста́виша свяще́н­никовъ въ чинѣ́хъ сво­и́хъ и леви́ты въ ча́стехъ сво­и́хъ на служе́нiе до́му Бо́жiя во Иерусали́мѣ, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ Моисе́овѣ.
И сотвори́ша сы́нове преселе́нiя па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго:
очище́ни бо бя́ху свяще́н­ницы и леви́ти да́же до еди́наго вси́ чи́сти, и пожро́ша па́сху всѣ́мъ сыно́мъ преселе́нiя и бра́тiи и́хъ свяще́н­никомъ и себѣ́ самы́мъ.
И ядо́ша сы́нове Изра́илевы па́сху, и́же от­ преселе́нiя, и вся́къ от­лучи́выйся от­ оскверне́нiя язы́ковъ земли́ къ ни́мъ, е́же взыска́ти Го́спода Бо́га Изра́илева.
И сотвори́ша пра́здникъ опрѣсно́чный се́дмь дні́й въ весе́лiи, я́ко воз­весели́ и́хъ Госпо́дь и обрати́ се́рдце царя́ Ассу́рска къ ни́мъ, укрѣпи́ти ру́ки и́хъ въ дѣ́лѣхъ до́му Бо́га Изра́илева.
Синодальный
Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища.
И найден в Екбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так: «Для памяти:
в первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о доме Божием в Иерусалиме: пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него; вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в шестьдесят локтей;
рядов из камней больших три, и ряд из дерева один; издержки же пусть выдаются из царского дома.
Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божием.
Итак, Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар-Бознай, с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, – удалитесь оттуда.
Не останавливайте работы при сем доме Божием; пусть Иудейский областеначальник и Иудейские старейшины строят сей дом Божий на месте его.
И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем Иудейским в построении того дома Божия, и именно: из имущества царского – из заречной подати – немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась;
и сколько нужно – тельцов ли, или овнов и агнцев, на всесожжения Богу небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки,
чтоб они приносили жертву приятную Богу небесному и молились о жизни царя и сыновей его.
Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его за то будет обращен в развалины.
И Бог, Которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление; да будет оно в точности исполняемо».
Тогда Фафнай, заречный областеначальник, Шефар-Бознай и товарищи их, – как повелел царь Дарий, так в точности и делали.
И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских.
И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария.
И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью.
И принесли при освящении сего дома Божия: сто волов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых.
И поставили священников по отделениям их, и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея.
И совершили возвратившиеся из плена пасху в четырнадцатый день первого месяца,
потому что очистились священники и левиты, – все они, как один, были чисты; и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя.
И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву.
И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева.
Киргизский
Ошондо Дарий падыша Бабылдагы казынадагы китеп сактагычтан ал буйрукту табууга буйрук кылды.
Мадай дубанындагы Ахмета сарайынан бир тєрмљк китеп табылды, анда мындай деп жазылган экен: «Эстетєє єчєн:
Кореш падышанын падышачылыгынын биринчи жылында Иерусалимдеги Кудай єйє тууралуу Кореш падыша мындай буйрук берген: “Курмандык чалына турган жай – Кудай єйє курулсун, ал єчєн бекем пайдубал орнотулсун. Анын бийиктиги алтымыш чыканак, туурасы алтымыш чыканак болсун.
Чоњ таштардан єч катар, жыгач устундардан бир катар коюлсун. Каражат падыша єйєнљн берилсин.
Иерусалимдеги ийбадатканадан Небухаданасар Бабылга алып кеткен Кудай єйєндљгє алтындан, кємєштљн жасалган идиштер кайрадан Иерусалимдеги ийбадатканага жеткирилип, ар бири Кудай єйєндљгє љз-љз ордуна коюлсун”».
«Ошондуктан дарыянын наркы љйєзєндљгє дубан башчы Татнай жана Шетар-Бознай, дарыянын наркы љйєзєндљгє жолдошторуњар – апарсаткалыктар менен кошо ал жерден кеткиле.
Кудай єйєндљгє жумуштарды токтотпогула; жєйєттљрдєн дубан башчысы менен жєйєт аксакалдары Кудайдын бул єйєн љз ордуна кайрадан курушсун.
Кудайдын єйєн куруп жаткан жєйєт аксакалдарына мындай жардам берєєнє буйрук кылам, атап айтканда, падышанын мал-мєлкєнљн – дарыянын наркы љйєзєнљн тєшкљн алык-салыктан тезинен алып, иш токтобош єчєн, ошол адамдарга бергиле.
Канча керек болсо, асмандагы Кудайга арналган бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка букачардан болобу, койлордон же козудан болобу, ошондой эле Иерусалимдин ыйык кызмат кылуучулары кандай айтса, буудай, туз, шарап, май болобу, эмне керек болсо, кєн сайын єзгєлтєксєз берилсин.
Алар асмандагы Кудайга жаккан курмандык чалып, падышанын жана анын балдарынын љмєрє єчєн сыйынышсын.
Мен мындай буйрук берем: ким бул кљрсљтмљнє бузса, анда анын єйєнєн устунун сууруп, ал устунга ээсин керип ташташсын, єйє болсо уратылсын.
Кудайдын аты турган Иерусалимдеги Кудайдын ыйык єйєнљ суук колун сунуп, зыян келтире турган ар кандай элдерди да, алардын падышаларын да Кудай жок кылсын деп мен, Дарий, бул буйрукту бердим. Бул буйрук так аткарылсын».
Ошондо дарыянын наркы љйєзєндљгє дубан башчы Татнай, Шетар-Бознай жана алардын жолдоштору Дарий кандай буйруса, так ошондой аткарышты.
Акай пайгамбар менен Ыданын уулу Захариянын пайгамбарчылыгы боюнча Жєйєт аксакалдары курулушту улантып, чоњ ийгиликке жетишти. Ысрайыл Кудайынын эрки менен, Персия падышалары: Корештин, Дарийдин, Артакшаштанын буйругу менен алар курулушту бєткљрєштє.
Ал єй Адар айынын єчєнчє кєнє, Дарийдин падышачылыгынын алтынчы жылында курулуп бєттє.
Ысрайыл уулдары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, туткундан келген башка кишилер Кудайдын бул єйєн кубаныч менен ыйыкташты.
Кудайдын бул єйєн ыйыктаган учурда жєз букачар, эки жєз кой, тљрт жєз козу, Ысрайыл уруусунун санына жараша, бардык Ысрайылдын кєнљљсє єчєн он эки теке курмандыкка чалышты.
Мусанын китебинде жазылгандай, Иерусалимдеги Кудайдын єйєнљ кызмат кылууга ыйык кызмат кылуучуларды тобу боюнча, лебилерди кезеги боюнча орундарына коюшту.
Биринчи айдын он тљртєнчє кєнє туткундан кайткандар Пасах майрамын љткљрєштє.
Анткени ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин бири калбай тазаланышты. Туткундан кайткандардын бардыгы єчєн, ыйык кызмат кылуучу бир туугандары єчєн жана љздљрє єчєн Пасах майрамына арналган козуларды союшту.
Туткундалып кетип, кайра кайтып келген Ысрайыл уулдары да Пасах тамагынан жешти, ошондой эле Ысрайылдын Кудай-Тењирине кайрылып туруш єчєн, башка элдердин тазалангандарынын баары жешти.
Алар Ачыткысыз нан майрамын жети кєн кубаныч менен љткљрєштє. Анткени Кудай аларды кубантып, Ысрайылдын Кудай-Тењиринин єйєн курууда кєч-кубат бериш єчєн, аларга Ашур падышасынын жєрљгєн бурду.
König Darius ließ in den Archiven seines Reiches nachforschen.
In der königlichen Sommerresidenz Ekbatana in der Provinz Medien fand sich eine Schriftrolle, auf der folgender Erlass verzeichnet war:
»Geschrieben im ersten Jahr des Königs Kyrus: König Kyrus befiehlt in Sachen des Tempels zu Jerusalem wie folgt: Das Gotteshaus soll wieder aufgebaut werden, damit dort Opfer dargebracht werden können. Die alten Fundamente sollen wieder verwendet werden. Seine Höhe soll dreißig Meter betragen, seine Breite gleichfalls dreißig Meter.
Auf drei Schichten Quadersteine soll eine Schicht Balken kommen. Die Kosten gehen zulasten der Staatskasse.
Die goldenen und silbernen Geräte, die Nebukadnezzar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen und nach Babylon gebracht hat, sollen zurückgegeben werden, damit sie wieder an ihren alten Platz im Haus Gottes kommen.«
Aufgrund dieses Dokuments ließ der König einen Brief schreiben:

»An Tattenai, Statthalter der Provinz westlich des Eufrats, Schetar-Bosnai und ihre Räte, die Beamten der Provinz:

Haltet euch aus der Sache heraus!

Hindert die Juden nicht! Ihr Statthalter und ihre Ältesten sollen das Gotteshaus an der Stelle wieder aufbauen, wo es gestanden hat.
Außerdem befehle ich euch, die Ältesten der Juden beim Bau dieses Gotteshauses zu unterstützen. Ich schreibe euch verbindlich vor: Die Kosten sind in voller Höhe aus den königlichen Steuereinnahmen der Westprovinz zu bestreiten. Sie sind pünktlich und ohne Verzug auszubezahlen, damit der Bau nicht wieder ins Stocken gerät.
Auch alles, was zum Brandopfer für den Gott des Himmels gebraucht wird an Stieren, an Schafböcken und Lämmern, dazu Weizen, Salz, Wein und Öl, soll den Priestern von Jerusalem Tag für Tag pünktlich geliefert werden, ohne jede Nachlässigkeit und genau nach ihrer Anforderung.
Die Juden sollen dem Gott des Himmels Opfer darbringen, die sein Wohlgefallen finden, und sie sollen dabei für das Leben des Königs und seiner Söhne beten.
Abschließend ordne ich an: Wenn jemand obigen Befehl übertritt, soll der tragende Balken aus seinem Haus gerissen und er selbst an den aufgerichteten Balken genagelt werden. Sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt.
Der Gott, der jenen Ort zum Wohnsitz seines Namens bestimmt hat, vernichte jeden König und jedes Volk, die versuchen sollten, diesen Befehl zu missachten und das Gotteshaus in Jerusalem zu zerstören.

Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben. Er ist wortwörtlich auszuführen.«

Von da ab hielten sich Tattenai, der Statthalter der Westprovinz, Schetar-Bosnai und ihre Räte streng an die Befehle des Königs.
Die Ältesten der Juden konnten den Bau weiterführen. Sie kamen mit der Arbeit gut voran, weil die Propheten Haggai und Sacharja ihnen im Auftrag Gottes Mut zusprachen. So vollendeten sie den Bau, wie es der Gott Israels und die persischen Könige Kyrus, Darius und Artaxerxes angeordnet hatten.
Der Tempel wurde vollendet am 3. Tag des Monats Adar im 6. Regierungsjahr des Königs Darius.
Alle Israeliten, die Priester, die Leviten und alle anderen, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, feierten die Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude.
Zur Tempelweihe opferten sie 100 Stiere, 200 Schafböcke und 400 Lämmer, außerdem als Sühneopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke, für jeden Stamm einen.
Sie ordneten auch wieder den Dienst am Tempel und teilten die Priester in ihre Dienstgruppen und die Leviten in ihre Abteilungen ein, wie es das Gesetz Moses vorschreibt.
Am 14. Tag des 1. Monats feierten die Heimgekehrten das Passafest.
Alle Priester und Leviten hatten sich darauf vorbereitet; sie waren ohne Ausnahme rein. Die Leviten schlachteten die Passalämmer für alle, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, auch für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst.
Nicht nur die heimgekehrten Israeliten aßen das Passamahl, sondern auch alle, die sich von der unreinen Bevölkerung des Landes abgesondert und den Israeliten angeschlossen hatten, um mit ihnen zusammen den HERRN, den Gott Israels, zu verehren.
Sieben Tage lang feierten sie mit großer Freude das Fest der Ungesäuerten Brote. Der HERR selber hatte ihnen diese Freude geschenkt; denn er hatte den König von Assyrien ihnen gegenüber freundlich gestimmt. So hatte der HERR ihnen geholfen, seinen Tempel, das Haus des Gottes Israels, wieder aufzubauen.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки