Скрыть
5:3
5:4
5:7
5:8
5:10
5:12
5:15
5:16
5:20
5:21
5:23
5:25
Глава 6 
6:4
6:8
6:10
6:11
6:12
6:13
6:18
Церковнославянский (рус)
Свобо́дою у́бо, е́юже Христо́съ на́съ свободи́, сто́йте, и не па́ки подъ и́гомъ рабо́ты держи́теся.
Се́ а́зъ Па́велъ глаго́лю ва́мъ, я́ко а́ще обрѣ́заетеся, Христо́съ ва́съ ничто́же по́льзуетъ.
Свидѣ́тел­ст­вую же па́ки вся́кому человѣ́ку обрѣ́за­ю­щемуся, я́ко до́лженъ е́сть ве́сь зако́нъ твори́ти.
Упраздни́стеся от­ Христа́, и́же зако́номъ оправда́етеся, от­ благода́ти от­падо́сте:
мы́ бо ду́хомъ от­ вѣ́ры упова́нiя пра́вды жде́мъ.
О Христѣ́ бо Иису́сѣ ни обрѣ́занiе что́ мо́жетъ, ни необрѣ́занiе, но вѣ́ра любо­́вiю поспѣ́ше­ст­вуема.
Теча́сте до́брѣ: кто́ ва́мъ воз­брани́ не покаря́тися и́стинѣ?
Препрѣ́нiе не от­ При­­зва́в­шаго вы́.
Ма́лъ ква́съ все́ смѣше́нiе ква́ситъ.
А́зъ надѣ́юся о ва́съ въ Го́сподѣ, я́ко ничто́же и́но разумѣ́ти бу́дете: смуща́яй же ва́съ понесе́тъ грѣ́хъ, кто́ бы ни бы́лъ.
[Зач. 212.] А́зъ же, бра́тiе, а́ще обрѣ́занiе еще́ проповѣ́дую, почто́ еще́ гони́мь е́смь? У́бо упраздни́ся собла́знъ кре́ста́.
О, да́бы от­сѣче́ни бы́ли развраща́ющiи ва́съ.
Вы́ бо на свобо́ду зва́ни бы́сте, бра́тiе: то́чiю да не свобо́да ва́ша въ вину́ пло́ти, но любо­́вiю рабо́тайте дру́гъ дру́гу.
И́бо ве́съ зако́нъ въ еди́нѣмъ словеси́ исполня́ет­ся, во е́же: воз­лю́биши бли́жняго тво­его́ я́коже себе́.
А́ще же дру́гъ дру́га угрыза́ете и снѣда́ете, блюди́теся, да не дру́гъ от­ дру́га истребле́ни бу́дете.
Глаго́лю же: ду́хомъ ходи́те, и по́хоти плотскі́я не соверша́йте:
пло́ть бо похот­ст­ву́етъ на ду́ха, ду́хъ же на пло́ть: сiя́ же дру́гъ дру́гу проти́вят­ся, да не я́же хо́щете, сiя́ творите́.
А́ще ли ду́хомъ води́ми есте́, нѣ́сте подъ зако́номъ.
Явле́на же су́ть дѣла́ плотска́я, я́же су́ть прелюбо­дѣя́нiе, блу́дъ, нечистота́, студодѣя́нiе,
идолослуже́нiе, чародѣя́нiя, вражды́, рве́нiя, зави́ды, я́рости, разжже́нiя, ра́спри, собла́зны, е́реси,
за́висти, уби́й­ст­ва, пiя́н­ства, безчи́н­ни кли́чи и подо́бная си́мъ: я́же предглаго́лю ва́мъ, я́коже и предреко́хъ, я́ко такова́я творя́щiи Ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.
[Зач. 213.] Пло́дъ же духо́вный е́сть любы́, ра́дость, ми́ръ, долготерпѣ́нiе, бла́гость, милосе́рдiе, вѣ́ра,
кро́тость, воз­держа́нiе: на таковы́хъ нѣ́сть зако́на.
А и́же Христо́вы су́ть, пло́ть распя́ша со страстьми́ и похотьми́.
А́ще живе́мъ ду́хомъ, ду́хомъ и да хо́димъ.
Не быва́имъ тщесла́вни, дру́гъ дру́га раздража́юще, дру́гъ дру́гу зави́дяще.
Бра́тiе, а́ще и впаде́тъ человѣ́къ въ нѣ́кое прегрѣше́нiе, вы́ духо́внiи исправля́йте такова́го ду́хомъ кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты́ искуше́нъ бу́деши.
[Зач. 214.] Дру́гъ дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́нъ Христо́въ.
А́ще бо кто́ мни́тъ себе́ бы́ти что́, ничто́же сы́й, умо́мъ льсти́тъ себе́.
Дѣ́ло же свое́ да искуша́етъ кі́йждо, и тогда́ въ себѣ́ то́чiю хвале́нiе да и́мать, а не во инѣ́мъ:
кі́йждо бо свое́ бре́мя понесе́тъ.
Да обща́ет­ся же учя́йся словеси́ уча́щему во всѣ́хъ благи́хъ.
Не льсти́теся: Бо́гъ поруга́емь не быва́етъ. Е́же бо а́ще сѣ́етъ человѣ́къ, то́жде и по́жнетъ:
я́ко сѣ́яй въ пло́ть свою́, от­ пло́ти по́жнетъ истлѣ́нiе: а сѣ́яй въ ду́хъ, от­ ду́ха по́жнетъ живо́тъ вѣ́чный.
До́брое же творя́ще, да не стужа́емъ си́: во вре́мя бо свое́ по́жнемъ, не ослабѣ́юще.
Тѣ́мже у́бо, до́ндеже вре́мя и́мамы, да дѣ́лаимъ благо́е ко всѣ́мъ, па́че же къ при́снымъ въ вѣ́рѣ.
[Зач. 215А.] Ви́дите, коли́цѣми кни́гами писа́хъ ва́мъ мо­е́ю руко́ю.
Ели́цы хотя́тъ хвали́тися по пло́ти, сі́и ну́дятъ вы́ обрѣ́затися, то́чiю да не кре́ста́ ра́ди Христо́ва гони́ми бу́дутъ:
ни бо́ обрѣ́за­ю­щiися са́ми зако́нъ храня́тъ, но хотя́тъ ва́мъ обрѣ́зоватися, да въ ва́­шей пло́ти похва́лят­ся:
[Зач. 215Б.] мнѣ́ же да не бу́детъ хвали́тися, то́кмо о кре́стѣ́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, и́мже мнѣ́ мíръ распя́т­ся, и а́зъ мíру.
О Христѣ́ бо Иису́сѣ ни обрѣ́занiе что́ мо́жетъ, ни необрѣ́занiе, но но́ва тва́рь.
И ели́цы пра́виломъ си́мъ жи́тел­ст­вуютъ, ми́ръ на ни́хъ и ми́лость, и на Изра́или Бо́жiи.
Про́чее, труды́ да никто́же ми́ дае́тъ: а́зъ бо я́звы Го́спода Иису́са на тѣ́лѣ мо­е́мъ ношу́.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со ду́хомъ ва́шимъ, бра́тiе. Ами́нь.

Коне́цъ посла́нiю къ Гала́томъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 18.
1 Стойте в свободе. 13 Не пользуйтесь свободой для угождения плоти. 16 Дела плоти и плод духа.
Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.
Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон.
Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,
а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры.
Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?
Такое убеждение не от Призывающего вас.
Малая закваска заквашивает все тесто.
Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
[Зач. 212.] За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы.
О, если бы удалены были возмущающие вас!
К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служи́те друг другу.
Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,
ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси,
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.
[Зач. 213.] Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1 «Носите бремена друг друга»; «будем делать добро всем». 11 Последние предостережения и благословение.
Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
[Зач. 214.] Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,
ибо каждый понесет свое бремя.
Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
[Зач. 215А.] Видите, как много написал я вам своею рукою.
Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов,
ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
[Зач. 215Б.] А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible